Om du skriver en handbok eller ett referensdokument kanske du vill infoga en korsreferens för läsaren från en del av dokumentet till en annan. Exempel: Mer information finns i avsnittet Fältmöss på sidan 249. Du kan ange om korsreferensen ska vara till ett styckeformat, t.ex. ett rubrikformat, eller en ankarpunkt som du skapat. Du kan också välja format för korsreferensen, till exempel bara Sidnummer eller Helt styckenummer och sidnummer.

Infoga korsreferenser

Använd hyperlänkspanelen för att infoga korsreferenser i dokumentet. Texten som refereras är måltexten. Texten som genereras från måltexten är källkorsreferensen.

För korsreferenser som du infogar i dokumentet kan du välja olika fördefinierade format eller skapa ett eget anpassat format. Du kan använda ett teckenformat för hela korsreferenskällan eller för en speciell del av texten i korsreferensen. Korsreferensformat kan synkroniseras för en hel bok.

Källtexten för korsreferenser kan redigeras och delas upp på flera rader.

Obs!

Korsreferenser tas med i exporterade Adobe PDF-filer om alternativet Hyperlänkar är markerat i dialogrutan Exportera till Adobe PDF i InDesign. Korsreferenser tas med i exporterade SWF-filer om Inkludera hyperlänkar är markerat i dialogrutan Exportera SWF.

I fristående InCopy-dokument skapar och redigerar du korsreferenser precis som i InDesign. I utcheckade artiklar kan du skapa och redigera korsreferenser i stycken i samma artikel som källan, för stycken i andra utcheckade artiklar om InDesign-dokumentet är öppet eller för textankarpunkter i artiklar i InDesign-dokument.

dy_Dynamic_xref_insert
Inserting cross-references

A. Cross-reference source in document B. Selected destination paragraph C. Click here to create or edit cross-reference format. 

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du infogar korsreferenser kan du gå till www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

 1. Placera insättningspunkten där du vill att korsreferensen ska infogas.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Hyperlänkar och korsreferenser > Infoga korsreferens.

  • Välj Fönster > Text och tabeller > Korsreferenser och välj sedan Infoga korsreferens på menyn på panelen Hyperlänkar.

  • Klicka på knappen Skapa ny korsreferens  på panelen Hyperlänkar.

 3. I dialogrutan Ny korsreferens väljer du Stycke eller Textankarpunkt på menyn Länka till.

  Om du väljer Stycke kan du skapa en korsreferens till alla stycken i dokumentet som du anger.

  Om du väljer Textankarpunkt kan du skapa en korsreferens till alla texter där du skapat ett hyperlänksmål. (Se Skapa ett hyperlänksmål.) Det kan vara av speciellt stort värde att skapa en textankarpunkt om du vill använda en annan text än den i det aktuella målstycket.

 4. Som dokument markerar du det dokument som innehåller målet som du vill att hyperlänken ska leda till. Alla öppna dokument som har sparats visa på snabbmenyn. Om det dokument som du vill använda inte är öppet väljer du Bläddra, letar upp filen och klickar på Öppna.
 5. Klicka på ett styckeformat (till exempel Rubrik1) i den vänstra rutan för att begränsa antalet alternativ och markera sedan stycket som du vill referera till. (Om Textankarpunkt är markerad väljer du textankaret.)
 6. På menyn Format väljer du det korsreferensformat som du vill använda.

  Du kan redigera korsreferensformaten eller skapa egna. Se Använda korsreferensformat.

 7. Ange hur källhyperlänken ska se ut. Se Alternativ för hyperlänksutseende.
 8. Klicka på OK.

När du infogar en korsreferens visas ett textankarmärke i början av målstycket Du visar markeringen genom att välja Text > Visa dolda tecken. Om markeringen flyttas eller tas bort kommer korsreferensen att vara olöst.

Använda korsreferensformat

Som standard visas flera korsreferensformat i dialogrutan Ny korsreferens. Du kan redigera dessa format, ta bort dem eller välja att skapa egna.

Obs!

Om du har tagit bort eller redigerat korsreferensformaten i dokumentet och vill återställa dem till standardformaten väljer du Läs in korsreferensformat på panelmenyn och väljer ett dokument med oredigerade format. Du kan också synkronisera korsreferensformaten i en bok.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du redigerar korsreferensformat kan du gå till www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

Skapa eller redigera korsreferensformat

Till skillnad från andra förinställningar kan korsreferensformat redigeras och tas bort. När du redigerar ett korsreferensformat uppdateras automatiskt de källkorsreferenser där formatet används.

I InCopy kan du skapa eller redigera korsreferensformat endast i fristående dokument. I uppdragsfiler bestäms korsreferensformatet av InDesign-dokumentet.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Definiera korsreferensformat på menyn på panelen Hyperlänkar.

  • Klicka på knappen Skapa eller redigera korsreferensformat  när du skapar eller redigerar en korsreferens.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Korsreferensformat:
  • Markera till vänster det format som du vill redigera.

  • Markera ett format som utgångspunkt för det nya formatet och klicka sedan på knappen Skapa format  om du vill skapa ett format. Detta medför att en dubblett av det markerade formatet skapas.

 3. I Namn skriver du formatets namn.
 4. I textrutan Definition skriver du in eller tar bort text. Klicka på byggstensikonen  om du vill infoga byggstenar från en meny. Klicka på specialteckensikonen  om du vill lägga till streck, blanksteg, citattecken och andra specialtecken.
 5. Om du vill använda ett teckenformat på hela korsreferensen väljer du Teckenformat för korsreferens och sedan väljer eller skapar du teckenformatet med hjälp av menyn.

  Du kan också använda teckenformatsbyggstenen om du vill tillämpa ett teckenformat på texten i korsreferensen.

 6. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Klicka på OK när du är klar.

Byggstenar för korsreferenser

Byggsten

Vad den gör

Exempel

Sidnummer

Infogar sidnumret.

på sidan <pageNum/>

på sidan 23

Styckenummer

Infogar styckenumret i en korsreferens till en numrerad lista.

Se <paraNum/>

Se 1

I detta exempel används endast "1" från stycket, "1. Djur."

Stycketext

Infogar stycketexten utan styckenumret i korsreferensen i en numrerad lista.

Se "<paraText/>"

Se "Djur"

I detta exempel används endast "Djur" från stycket "1. Djur."

Helt stycke

Infogar hela stycket, inklusive styckenummer och stycketext.

Se "<fullPara/>"

Se "1. Djur"

Del av stycke

Med detta alternativ skapar du en korsreferens till den första delen av ett stycke fram till den angivna avgränsaren, till exempel ett kolon eller ett långt tankstreck.

Se <fullPara delim=”:” includeDelim=”false”/>

Se Kapitel 7

I detta exempel användas endast "Kapitel 7" från rubriken "Kapitel 7: Hundar och katter".

Ange avgränsaren (till exempel: (kolon) som i detta exempel) och ange om avgränsaren ska exkluderas ("false" eller "0") eller inkluderas ("true" eller "1") i källkorsreferensen.

Se Skapa korsreferens för delar av stycken.

Namn på textankarpunkt

Infogar namnet på textankarpunkten. Du skapar textankarpunkter genom att välja Nytt mål för hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar.

Se <txtAnchrName/>

Se Figur 1

Kapitelnummer

Infogar kapitelnumret.

i kapitel <chapNum/>

i kapitel 3

Filnamn

Infogar måldokumentets filnamn.

i <fileName/>

i nyhetsbrev.indd

Teckenformat

Använder ett teckenformat för texten i en korsreferens.

Se <cs name=”bold”><fullPara/></cs> på sidan <pageNum>

Se Djur på sidan 23.

Ange namn på teckenformatet och ange mellan märkorden <cs name=””> och </cs> vilken text som formatet ska användas i.

Se Använda teckenformat i en korsreferens.

Skapa korsreferens till delar av stycken

Du kan skapa korsreferensformat så att endast den första delen av stycket ingår. Om du till exempel har rubriker i en bok med följande utseende: ”Kapitel 7 – Granada till Barcelona”, kan du skapa en korsreferens som endast refererar till ”Kapitel 7”.

dy_Dynamic_xref_partial
Cross-reference to partial paragraph

A. The cross-reference source ends at an em dash (^_) B. “false” excludes the em dash from the source 

När du infogar byggstenen för en del av stycket måste du utföra två åtgärder. Du måste börja med att ange avgränsaren mellan citattecken. Avgränsaren är tecknet som avslutar stycket. Vanliga avgränsare är kolon (Kapitel 7: Granada), punkter (Kapitel 7. Granada) och bindestreck (Kapitel 7 – Granada). Om du vill infoga specialtecken såsom tankstreck (^_), fyrkantsblanksteg (^m) och punktformat (^8), väljer du ett av alternativen på menyn som visas när du klickar på ikonen Specialtecken.

Därefter anger du om avgränsaren ska exkluderas (Kapitel 7) eller inte (Kapitel 7 -). Använd includeDelim="false" om du vill exkludera avgränsaren och includeDelim="true" om du vill inkludera den. I stället för "false" och "true" kan du använda "0" respektive "1".

Använda teckenformat i en korsreferens

Om du vill betona ett textavsnitt i en korsreferens kan du använda teckenformatsbyggstenen. Denna byggsten består av två märkord. Märkordet <cs name=”stylename”> anger vilket format som ska användas och märkordet </cs> avslutar teckenformatet. All text eller alla byggstenar mellan dessa märkord formateras med det angivna formatet.

dy_Dynamic_xref_charstyle
Applying a character style to a section of the cross-reference

A. This tag applies a character style named “Red.”  B. This tag ends the character style formatting. C. A character style named “Bold” is applied to the rest of the cross-reference source. 
 1. Skapa det teckenformat som du vill använda.
 2. I dialogrutan Korsreferensformat skapar eller redigerar du formatet som ska användas.
 3. Under Definition markerar du texten och byggstenarna som du vill använda för teckenformatet.
 4. Välj Teckenformat på menyn till höger om definitionslistan.
 5. Skriv namnet på teckenformatet mellan citattecknen exakt så som de visas på panelen Teckenformat.

  Formatnamn är versalkänsliga. Om teckenformatet finns i en grupp skriver du gruppnamnet följt av kolon före teckenformatet, till exempel Formatgrupp 1: Röd.

 6. Klicka på Spara och sedan på OK för att spara formatet.

Läs in (importera) korsreferensformat

När du läser in korsreferensformat från andra dokument kommer det inkommande formatet att ersätta befintliga format med samma namn.

I InCopy kan du importera korsreferensformat endast till fristående dokument. Du kan inte importera format från ett InCopy-dokument till ett InDesign-dokument. Om det nya eller förändrade formatet i InCopy strider mot formatet i InDesign när artikeln checkas in kommer InDesing-formatet att ha företräde.

 1. Välj Läs in korsreferensformat på menyn på panelen Hyperlänkar.
 2. Dubbelklicka på dokumentet som innehåller korsreferensformatet som du vill importera.

Du kan även dela korsreferensformat över flera dokument genom att synkronisera en bok.

Ta bort korsreferensformat

Du kan inte ta bort ett korsreferensformat som används för korsreferenser i dokumentet.

 1. I dialogrutan Korsreferensformat markerar du formatet som du vill ta bort.
 2. Klicka på knappen Ta bort format .

Hantera korsreferenser

När du infogar en korsreferens visas på panelen Hyperlänkar korsreferensens status. Ikoner visas exempelvis om måltexten visas på monteringsbordet , en mallsida , ett dolt lager , i övertext  eller i dold text . Korsreferenser som länkar till sådana målområden är olösta. På panelen får de dessutom reda på om målstycket har redigerats  (kallas även inaktuellt) eller saknas  . Måltexten saknas om antingen måltexten eller filen med måltexten inte går att hitta. Håll muspekaren över en ikon för att visa en funktionsbeskrivning.

Du kan endast hantera korsreferenser i InCopy om artikeln är utcheckad för redigering.

Uppdatera korsreferens

En uppdateringsikon visar att korsreferensens måltext har ändrats eller att korsreferensens källtext har redigerats. Det är enkelt att uppdatera korsreferensen. Om målet flyttas till en annan sida uppdateras korsreferensen automatiskt.

När du uppdaterar en korsreferens tas eventuella formateringsändringar du gjort i källtexten bort.

När du skriver ut eller skickar utdata får du ett meddelande om det finns korsreferenser som är inaktuella eller olösta.

Obs!

Du kan också använda panelen Preflight för att varnas om korsreferenserna är inaktuella eller olösta. När du definierar en profil markerar du Korsreferenser i avsnittet Text.

 1. Markera en eller flera inaktuella korsreferenser. Om du vill uppdatera alla korsreferenser måste du se till att inga är markerade.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Uppdatera korsreferens  på panelen Hyperlänkar.

  • Välj Uppdatera korsreferens på panelmenyn Hyperlänkar.

  • Välj Text> Hyperlänkar och korsreferenser > Uppdatera korsreferens.

Om du vill uppdatera alla korsreferenser i en bok väljer du Uppdatera alla korsreferenser på bokpanelsmenyn. Du får ett meddelande om korsreferenserna förblir olösta.

Du kan länka om korsreferensen om den saknade måltexten har flyttats till ett annat dokument eller om namnet ändrats på dokumentet med måltexten. När du länkar om kommer ändringar gjorda i källkorsreferensen att tas bort.

 1. I avsnittet Korsreferenser på panelen Hyperlänkar markerar du korsreferensen som du vill länka om.
 2. Välj Länka om korsreferens på panelmenyn Hyperlänkar.
 3. Leta reda på dokumentet där måltexten finns och klicka sedan på Öppna.

Om det finns andra måltexter i dokumentet kan du länka om fler korsreferenser.

Redigera korsreferenser

Du kan redigera korsreferensen om du vill ändra utseendet på källkorsreferensen eller välja ett annat format. Om du redigerar en korsreferens som länkar till ett annat dokument kommer dokumentet att öppnas automatiskt.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Text > Hyperlänkar och korsreferenser > Alternativ för korsreferenser.

  • I avsnittet Korsreferenser på panelen Hyperlänkar dubbelklickar du på korsreferensen som du vill redigera.

  • Markera korsreferensen och välj Alternativ för korsreferenser på menyn på panelen Hyperlänkar.

 2. Redigera korsreferensen och klicka sedan på OK.

Ta bort korsreferenser

När du tar bort en korsreferens kommer källkorsreferensen att konverteras till text.

 1. I avsnittet Korsreferenser på panelen Hyperlänkar markerar du de korsreferenser som du vill ta bort.
 2. Klicka på borttagningsikonen eller välj Ta bort hyperlänk/korsreferens på panelmenyn.
 3. Bekräfta genom att klicka på Ja.

Om du vill ta bort en korsreferens fullständigt kan du även markera korsreferenskällan och ta bort den.

Redigera korsreferensens källtext

Du kan redigera korsreferensens källtext. Fördelarna med att redigera korsreferenstext är att du kan ändra spårning eller ordmellanrum efter behov för textpassning eller för att göra andra ändringar. Nackdelen är att om du uppdaterar eller länkar om korsreferensen kommer eventuella lokala formateringsändringar att tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy