Sök/ersätt

Översikt över Sök/ersätt

Dialogrutan Sök/ersätt innehåller flikar där du anger vad du vill söka efter och ersätta med.

Dialogrutan Sök/ersätt

A. Flikar för Sök/ersätt B. Söka efter ett tabbtecken C. Ersätta med ett långt tankstreck D. Sökalternativ E. Menyn Metatecken 

Dialogrutan Sök/ersätt

A. Flikar för Sök/ersätt B. Söka efter ett tabbtecken C. Ersätta med ett långt tankstreck D. Sökalternativ E. Menyn Metatecken 

Text

Sök efter och ändra särskilda förekomster av tecken, ord, grupper med ord eller text som har formaterats på ett visst sätt. Du kan även söka efter och ersätta specialtecken, till exempel symboler, markörer och tecken för tomt utrymme. Med jokertecken kan du bredda sökningen.

GREP

Använd avancerade, mönsterbaserade söktekniker när du söker efter och ersätter text och formatering.

Tecken

Sök och ersätt tecken med unicode- eller GID/CID-värden. Funktionen är praktisk när du vill söka efter och ersätta tecken i asiatiska språk.

Objekt

Sök efter och ersätt formateringseffekter och attribut i objekt och ramar. Du kan till exempel söka efter objekt som har en fyrpunktslinje och ersätta linjen med en skugga.

Transkribera

Du kan också konvertera teckentypen för asiatisk text. Du kan till exempel söka efter Katakana-tecken med halv bredd och ersätta dem med Katakana-tecken med hel bredd i japansk text.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du söker efter och ersätter text, objekt och uttryck kan du gå till www.adobe.com/go/vid0080_se.

Söka efter och ersätta text

Om du vill visa en lista med, söka efter och ersätta teckensnitt i dokumentet kan du använda kommandot Sök efter teckensnitt i stället för kommandot Sök/ersätt.

Söka efter och ersätta text

 1. Om du vill söka efter ett textintervall eller en artikel markerar du texten eller placerar insättningspunkten i artikeln. Om du vill söka i fler än ett dokument öppnar du de dokument du vill söka i.
 2. Välj Redigera > Sök/ersätt och klicka på fliken Text.
 3. Ange sökintervallet på menyn Sök i och klicka på symbolerna för att ta med låsta lager, mallsidor, fotnoter och andra objekt i sökningen.
 4. I rutan Sök efter skriver du vad du vill söka efter:
  • Skriv eller klistra in texten som du söker efter.
  • Om du vill söka efter eller ersätta tabbar, blanksteg eller andra specialtecken väljer du motsvarande metatecken på snabbmenyn till höger om rutan Sök efter. Du kan även välja jokeralternativ som Valfri siffra eller Valfritt tecken.
  Du kan använda metatecken till att söka efter specialtecken, t.ex. tabbar.

 5. I rutan Ersätt med skriver du eller klistrar in ersättningstexten. Du kan även välja ett metatecken på snabbmenyn till höger om rutan Ersätt med.
 6. Klicka på Sök.
 7. Om du vill fortsätta söka klickar du på Sök efter nästa, Ändra (om du vill ändra den aktuella förekomsten), Ändra alla (när sökningen är slutförd visas ett meddelande med information om hur många förekomster som har ersatts) eller Ändra/sök (om du vill ändra den aktuella förekomsten och söka efter nästa).
 8. Klicka på Klar.

Om du inte får de sökresultat du väntat dig bör du kontrollera att du raderat all formatering från tidigare sökningar. Du kanske behöver utöka sökningen. Du kan till exempel vilja söka i endast en markering eller en artikel i stället för hela dokumentet. Du kan också söka efter text som finns på ett objekt men som inte tas med i den aktuella sökningen, till exempel ett låst lager, en fotnot eller dold villkorlig text.

Om du ångrar att du ersatte text väljer du Redigera > Ångra ersätt text (eller Ångra ersätt all text).

Välj Redigera > Sök efter nästa om du vill hitta nästa förekomst av en fras du tidigare sökt efter utan att öppna dialogrutan Sök/ersätt. Dessutom sparas tidigare söksträngar i dialogrutan Sök/ersätt. Du kan välja en söksträng på menyn till höger om alternativet.

Söka efter och ersätta formaterad text

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Klicka på Fler alternativ om alternativen Sök efter format och Ändra format inte visas.
 3. Dubbelklicka på rutan Sök efter format eller klicka på symbolen Ange de attribut du vill söka efter  till höger om avsnittet Sök efter format.
 4. Till vänster i dialogrutan Sök efter formatinställningar markerar du en formattyp, anger formatattribut och klickar sedan på OK.

  Vissa alternativ för OpenType-formatering visas i både OpenType-alternativ och Grundläggande teckenformat (menyn Position). Om du vill ha mer information om OpenType och andra formateringsattribut kan du söka i hjälpen för InCopy.

  Obs!

  Om du bara vill söka efter (eller ersätta med) formatering, skriver du inget i rutorna Sök efter och Ersätt med.

 5. Om du vill formatera texten som hittas klickar du på rutan Ändra format. Du kan också klicka på symbolen Ange de attribut du vill ändra  i avsnittet Ändra format. Markera sedan en formattyp, ange formatattributen och klicka på OK.
 6. Formatera texten med sök- och ersätt-knapparna.

Om du anger formatering för sökvillkoren visas informationssymboler ovanför rutorna Sök efter och Ersätt med. De här symbolerna visar att formateringsattributen har angetts och att sök- eller ersätt-åtgärden kommer att begränsas i enlighet med attributen.

Obs!

Ta snabbt bort alla formateringsattribut i avsnitten Sök efter formatinställningar eller Ändra formatinställningar genom att klicka på knappen Rensa.

Vanliga tekniker för sök och ersätt

Söka med jokertecken

Bredda sökningen genom att ange jokertecken som Valfri siffra eller Valfritt tomt utrymme. Om du t.ex. skriver ”sp^?ra” i rutan Sök efter kommer resultatet bli ord som börjar med ”sp” och slutar med ”ra”, som t.ex. ”spara”, ”spira” och ”spåra”. Du kan antingen skriva jokertecken eller välja ett alternativ på undermenyn Jokertecken på snabbmenyn bredvid textfältet Sök efter.

Urklipp för metateckensökningar

Om du vill söka efter metatecken som långa tankstreck eller punkttecken, är det enklare om du först markerar texten och klistrar in den i rutan Sök efter, så slipper du ange metatecken. I InCopy konverteras inklistrade specialtecken automatiskt till motsvarande metatecken.

Ersätta med innehåll från Urklipp

Du kan ersätta sökobjekt med antingen formaterat eller oformaterat innehåll som är kopierat till Urklipp. Du kan till och med ersätta text med en bild som du har kopierat. Kopiera objektet och välj sedan ett alternativ på undermenyn Annan på snabbmenyn till höger om rutan Ersätt med i dialogrutan Sök/ersätt..

Sök och ersätt oönskad text

Om du vill ta bort oönskad text anger du texten som du vill ta bort i rutan Sök efter och lämnar rutan Ersätt med tom (se till att ingen formatering är aktiverad i den här rutan).

XML-märkord

Du kan använda XML-märkord på text som du söker efter.

Anmärkningar om att söka efter och ändra text i InCopy

 • Om kommandot Spåra ändringar är aktiverat när du ändrar eller ersätter text spåras all tillagd och borttagen text.

 • Sök- och ersättprocedurerna fungerar på ungefär samma sätt i de olika vyerna, oavsett om du arbetar med en länkad eller fristående artikel. Om du arbetar med en länkad artikel, är du begränsad till de tecken- och styckeformat som har definierats i InDesign. När du arbetar i text- eller artikelvy, visas inte de typografiska effekter som du tillämpar. Dessa effekter visas endast i layoutvyn.

 • I text- och artikelvy utesluter kommandot Sök/ersätt alla komprimerade artiklar. Om du väljer Ändra alla påverkas också komprimerade artiklar. Resultatet blir bäst om du använder Sök/ersätt i layoutvyn.

 • Alternativet Inkl. anteckn.innehåll vid Sök/ersätt i inställningarna under Anteckningar avgör om anteckningar söks igenom. Om det här alternativet är markerat kan du använda kommandot Sök/ersätt om du vill söka efter anteckningar i text- och artikelvy men inte i layoutvyn. Stängda anteckningar och fotnoter tas inte med i sökningen.

Sökalternativ för sökning efter och ändring av text

Menyn Sök

Innehåller alternativ som anger sökintervallet.

Dokument

Om du vill söka i hela dokumentet. Välj Alla dokument om du vill söka i alla öppna dokument.

Artikel

Om du vill söka i all text i den valda ramen, inklusive text i andra kopplade textramar och övertext. Om du vill söka i alla artiklar i alla valda ramar väljer du Artiklar. Alternativet visas endast när du markerar en textram eller placerar insättningspunkten.

Till slutet av artikeln

Söker från insättningspunkten. Alternativet visas endast om du har placerat insättningspunkten.

Markering

Sök endast i markerad text. Det här alternativet visas endast om du har markerat text.

Inkludera låsta lager 

Söker efter text i lager som har låsts i dialogrutan Lageralternativ. Du kan inte ersätta text i låsta lager.

Inkludera låsta artiklar 

Söker efter text i artiklar som du har checkat ut som en del av ett InCopy-arbetsflöde. Du kan inte ersätta text i låsta artiklar.

Inkludera dolda lager 

Söker efter text i lager som har dolts i dialogrutan Lageralternativ. När du hittar text i dolda lager framhävs området där texten är, men du kan inte se själva texten. Du kan ersätta text i dolda lager.

Text som är dold tas inte med i sökningar.

Inkludera mallsidor 

Söker efter text på mallsidor.

Inkludera fotnoter 

Söker efter fotnotstext.

Passa VERSALER/gemener 

Med den här typen av sökningar söker du endast efter ordet eller orden som stämmer exakt med skiftläget för texten i rutan Sök efter. Om du till exempel söker efter Hela ord hittar du inte hela ord, helaord eller HELA ORD.

Hela ord 

(Endast latinsk text) Ignorerar söktecken om de ingår i ett latinskt ord. Om du till exempel söker efter lång som ett helt ord visas inte ord som avlång.

Hela ord 

Sök endast i hela ord. Om du till exempel söker efter lång som ett helt ord visas inte ord som avlång.

Passa Kana 

Skiljer mellan Hiragana och Katakana. Om du till exempel söker efter Tango i Hiragana, ignorerar InDesign Tango i Katakana.

Passa fullbredd/halvbredd 

Skiljer mellan tecknen med halv bredd och hel bredd. Om du till exempel söker efter ka i halvbred Katakana, ignoreras ka i Katakana med hel bredd.

Söka med GREP-uttryck

Du kan konstruera GREP-uttryck som söker efter alfanumeriska strängar och mönster i långa dokument eller i flera öppna dokument på fliken GREP i dialogrutan Sök/ersätt. Du kan ange GREP-metatecken manuellt eller välja dem i listan Specialtecken för sökning. GREP-sökningar är som standard skiftlägeskänsliga.

InDesign Secrets innehåller en lista med GREP-resurser. Listan finns i InDesign GREP.

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt och klicka på fliken GREP.

 2. Ange sökintervallet på menyn Sök längst ned i dialogrutan och klicka på symbolerna för låsta lager, mallsidor, fotnoter och andra objekt som du vill ta med i sökningen.

 3. Gör något av följande i rutan Sök efter när du konstruerar ett GREP-uttryck:

  • Ange sökuttrycket manuellt. (Se Metatecken för sökning.)

  • Om du behöver hjälp att konstruera sökuttrycket klickar du på ikonen Specialtecken för sökning till höger om alternativet Sök efter och väljer alternativ på undermenyerna Placeringar, Upprepa, Matcha, Modifierare och Posix.

 4. I rutan Ersätt med skriver du eller klistrar in ersättningstexten.

 5. Klicka på Sök.

 6. Om du vill fortsätta att söka klickar du på Sök efter nästa, Ändra (om du vill ändra den aktuella förekomsten), Ändra alla (när sökningen är slutförd visas ett meddelande med information om hur många förekomster som har ersatts) eller Ersätt/sök (om du vill ändra den aktuella förekomsten och söka efter nästa).

Obs!

Du kan även använda GREP-format för att tillämpa ett teckenformat på text som uppfyller villkoren i GREP-uttrycket. I dialogrutan GREP-format kan du kontrollera ditt GREP-uttryck. Lägg till styckeexemplen och ange ett teckenformat och GREP-uttryck i dialogrutan GREP-format. Under förhandsvisningen kan du redigera uttrycket tills det tillämpas på alla exempel på det sätt du vill.

Tips för att skapa GREP-sökningar

Här följer några tips för att skapa GREP-uttryck:

 • Många sökningar under fliken GREP påminner om dem under fliken Text, men du bör vara medveten om att du måste infoga olika koder beroende på vilken flik du använder. I allmänhet gäller att metatecken på fliken Text börjar med ett ^ (t.ex. ^t för en tabb) och metatecken på fliken GREP med ett \ (t.ex. \t för en tabb). Däremot följer inte alla metatecken denna regel. Ett exempel: ett stycketecken är ^p på fliken Text och \r på fliken GREP. Om du vill se en lista med de metatecken som används på flikarna Text och GREP läser du i Metatecken för sökning.

 • Om du vill söka efter ett tecken med en symbolbetydelse i GREP skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet, vilket indikerar att tecknet som kommer efter ska tolkas som sig själv. Om du till exempel skriver en punkt ( . ) söker du efter ett valfritt tecken i en GREP-sökning. Om du vill söka efter en punkt skriver du "\.".

 • Spara GREP-sökningen som en fråga om du tänker köra den ofta eller dela den med någon annan. (Se Söka och ersätta med hjälp av frågor.)

 • Avgränsa sökningarna i underuttryck med hjälp av parenteser. Om du t.ex. vill söka efter ”mat” eller ”mot” kan du använda strängen m(a|o)t. Parenteser är särskilt användbara för att identifiera grupperingar. Om du t.ex. söker efter ”en (katt) och en (hund)” identifieras ”katt” som Hittade text 1 och ”hund” som Hittade text 2. Med Hittade text-uttrycken (t.ex. $1 för Hittade text 1) kan du ändra delar av den hittade texten.

Exempel på GREP-sökningar

Följ dessa exempel om du vill lära dig hur man kan dra fördel av GREP-uttryck.

Exempel 1: söka efter text inom citattecken

Anta att du vill söka efter ett ord omgivet av citattecken (t.ex. ”Spanien”) och vill ta bort citattecknen och använda en formatmall på ordet (så att det blir Spanien istället för ”Spanien”). Uttrycket (")(\w+)(") innehåller tre grupperingar, vilket framgår av parentestecknen ( ). Den första och tredje grupperingen söker efter citattecken och den andra grupperingen söker efter ett eller flera ordtecken.

Med Hittade text-uttryck kan du hänvisa till dessa grupperingar. Exempel: $0 hänvisar till all hittad text och $2 hänvisar till enbart den andra grupperingen. Genom att infoga $2 i rutan Ändra till och ange ett teckenformat i rutan Ändra format kan du söka efter ord inom citattecken och sedan ersätta ordet med ett teckenformat. Eftersom bara $2 anges, tas grupperingarna $1 och $3 bort. (Om du anger $0 eller $1$2$3 i fältet Ändra till används teckenformatet även för citattecknen.)

GREP-exempel

A. Söker efter alla ordtecken omgivna av citattecken B. Teckenformatet används för den andra grupperingen (ordet). Den första och tredje grupperingen (inledande och avslutande citattecken) tas bort. C. Angivet teckenformat 

Det här exemplet söker bara efter enstaka ord som omges av parenteser. Om du vill söka efter meningar omgivna av parenteser, lägger du till jokertecken, t.ex. (\s*.*\w*\d*), som söker efter mellanslag, tecken, ordtecken och siffror.

Exempel 2: telefonnummer

I InDesign finns några söksnabbval som du kan välja på menyn Frågor. Du kan t.ex. välja frågan Konvertera telefonnummer, som ser ut så här:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Telefonnummer i USA kan anges på flera olika sätt, t.ex. 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 och 206 555 3982. Strängen söker efter alla dessa variationer. De första tre siffrorna (\d\d\d) i telefonnumret kan vara omgivna av parenteser eller inte, så ett frågetecken visas efter parenteserna: \(? och \)?. Lägg märke till att det omvända snedstrecket \ anger att den aktuella parentesen eftersöks och att den inte ingår i något underuttryck. Vinkelparenteserna [ ] hittar alla tecken mellan sig, så i detta fall hittar [-. ] antingen ett bindestreck, en punkt eller ett mellanslag. Frågetecknet efter vinkelparenteserna anger att objekten mellan dem är valfria i sökningen. Slutligen omges siffrorna av parenteser som anger grupperingar som kan hänvisas till i fältet Ändra till.

Du kan redigera grupperingsreferenserna i fältet Ändra till så att de passar dina behov. Du kan t.ex. använda dessa uttryck:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Ytterligare exempel på GREP

Experimentera med exemplen i den här tabellen för att lära dig mer om GREP-sökningar.

Uttryck

Söksträng

Textexempel

Träffar (i fetstil)

Klass av tecken

[ ]

[abc]

Söker efter bokstäverna a, b eller c.

Maria cuenta bien.

Mariacuenta bien.

Början av stycke

^

^~_.+

Det här genomsöker början av stycket (^) efter ett em-streck (~_) följt av ett valfritt tecken ( . ) en eller flera gånger (+).

"We saw—or at least we think we saw—a purple cow."

—Konrad Yoes

"We saw—or at least we think we saw—a purple cow."

—Konrad Yoes

Negativ lookahead

(?!mönster)

InDesign (?!CS.*?)

Med funktionen Negativ lookahead matchar söksträngen bara om den inte följs av det angivna mönstret.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS och InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS och InDesign CS2

Positiv lookahead

(?=mönster)

InDesign (?=CS.*?)

Med funktionen Positiv lookahead matchar söksträngen bara om den följs av det angivna mönstret.

Använd liknande mönster för Negativ bakomläsningsökningar (?<!mönster) och Positiv bakomläsningsökningar (?<=mönster).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS och InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS och InDesign CS2

Grupperingar

( )

(snabb) (brun) (räv)

En snabb brun räv hoppar upp och ned.

En snabb brun räv hoppar upp och ned.

All hittad text = snabb brun räv; Hittade text 1= snabb; Hittade text 2 = brun; Hittade text 3= räv

Icke-märkta parenteser

(?:uttryck)

(snabb) ($:brun) (räv)

En snabb brun räv hoppar upp och ned.

En snabb brun räv hoppar upp och ned.

All hittad text = snabb brun räv; Hittade text 1= snabb; Hittade text 2 = räv

Skiftlägesokänslig på

(?t)

(?i)äpple

Du kan också använda (?i:äpple)

Äpple äpple ÄPPLE

Äpple äpple ÄPPLE

Skiftlägesokänslig av

(?-t)

(?-i)äpple

Äpple äpple ÄPPLE

Äpple äpple ÄPPLE

Flera rader på

(?m)

(?m)^\w+

I det här exemplet söker uttrycket efter ett eller flera (+) ordtecken (\w) i början av en rad (^). Uttrycket (?m) tillåter att alla rader som hittas i den hittade texten behandlas som separata rader.

(?m)^\w matchar början av varje stycke. (?-m)^\w matchar endast början av artikeln.

Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta

Ett Två TreFyra Fem SexSju Åtta

Flera rader av

(?-m)

(?-m)^\w+

Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta

Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta

Enkelrad på

(?s)

(?s)c.a

Det här söker efter alla tecken '( . ) mellan bokstäverna c och a. Uttrycket (?s) matchar alla tecken, även om de hamnar på nästa rad.

(.) matchar allt annat än styckereturer. (?s)(.) matchar vad som helst, också styckereturer.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Enkelrad av

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Upprepa antal gånger

{ }

b{3} matchar exakt 3 gånger

b(3,} matchar minst 3 gånger

b{3,}? matchar minst 3 gånger (kortaste matchning)

b{2,3} matchar minst 2 gånger och inte fler än 3

b{2,3}? matchar minst 2 gånger och inte fler än 3 (kortaste matchning)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metatecken för sökning

Metatecken motsvarar ett tecken eller en symbol i InDesign. Metatecken på fliken Text i dialogrutan Sök/ersätt börjar med ett cirkumflex (^). Metatecken på fliken GREP börjar med tilde (~) eller ett omvänt snedstreck (\). Du kan skriva metatecken på fliken Text eller GREP i dialogrutan Sök/ersätt.

Obs!

Spara tid när du åtgärdar interpunktionsfel genom att spara söksträngarna som frågor.

Tecken:

Metatecken på fliken Text:

Metatecken på fliken GREP:

Tabbtecken

^t

\t

Styckeslut

^p

\r

Fast radbrytning

^n

\n

Valfritt sidnummer

^#

~#

Aktuellt sidnummer

^N

~N

Nästa sidnummer

^X

~X

Föregående sidnummer

^L

~L

* Valfri variabel

^v

~v

Avsnittsmärke

^x

~x

* Markör för förankrat objekt

^a

~a

* Märke för fotnotsreferens

^F

~F

* Indexmarkör

^I

~I

Punktformat

^8

~8

Japansk punkt

^5

~5

Cirkumflex

^^

\^

Bakstreckstecken

\

\\

Copyrightsymbol

^2

~2

Tre punkter

^e

~e

Tilde

~

\~

Styckesymbol

^7

~7

Symbol för registrerat varumärke

^r

~r

Paragraftecken

^6

~6

Varumärkessymbol

^d

~d

Vänsterparentestecken

(

\(

Högerparentestecken

)

\)

Vänster klammerparentestecken

{

\{

Höger klammerparentestecken

}

\}

Vänster hakparentestecken

[

\[

Höger hakparentestecken

]

\]

Långt tankstreck

^_

~_

Kort tankstreck

^=

~=

Mjukt bindestreck

^-

~-

Hårt bindestreck

^~

~~

Ideografiskt blanksteg

^(

~(

Fyrkantsblanksteg

^m

~m

Halvfyrkantsblanksteg

^>

~>

Tredjedels blanksteg

^3

~3

Fjärdedels blanksteg

^4

~4

Sjättedels blanksteg

^%

~%

Justeringsblanksteg

^f

~f

Hårfint avstånd

^|

~|

Hårt blanksteg

^s

~s

Hårt blanksteg (fast bredd)

^K

~K

Tunt blanksteg

^<

~<

Nummerbredd

^/

~/

Interpunktionsblanksteg

^.

~.

^ Urklippsinnehåll, formaterat

^c

~c

^ Urklippsinnehåll, oformaterat

^C

~C

Valfritt dubbelt citattecken

"

"

Valfritt enkelt citattecken

'

'

Rakt dubbelt citattecken

^"

~"

Dubbelt inledande citattecken

^{

~{

Dubbelt avslutande citattecken

^}

~}

Rakt enkelt citattecken

^'

~'

Enkelt inledande citattecken

^[

~[

Enkelt avslutande citattecken

^]

~]

Standardradbrytning

^B

~B

Spaltbrytning

^M

~M

Rambrytning

^R

~R

Sidbrytning

^P

~P

Sidbrytning - udda sida

^L

~L

Sidbrytning - jämn sida

^E

~E

Mjuk radbrytning

^k

~k

Högerindragstabb

^y

~y

Indrag här

^t

~t

Avsluta kapslat format här

^h

~h

Icke-sammanbindning

^j

~j

* Löpande sidhuvud-variabel (styckeformat)

^J

~J

* Löpande sidhuvud-variabel (teckenformat)

^Z

~Z

* Egen text-variabel

^u

~u

* Sista sidnummer-variabel

^A

~A

* Kapitelnummer-variabel

^H

~H

* Skapat-variabel

^K

~K

* Senast ändrad-variabel

^o

~o

* Utdatadatum-variabel

^D

~D

* Filnamn-variabel

^l (gement L)

~l (gement L)

* Valfri siffra

^9

\d

* Alla tecken som inte är en siffra

\D

* Valfri bokstav

^$

[\l\u]

* Valfritt tecken

^?

. (infogar en punkt i Ersätt med)

* Tomt utrymme (valfritt blanksteg eller tabb)

^w

\s (infogar ett blanksteg i Ersätt med)

* Alla tecken som inte är ett tomt utrymme

\K

* Valfritt ordtecken

\w

* Alla tecken som inte är ett ordtecken

\B

* Valfri VERSAL bokstav

\u

* Alla tecken som inte är en versal

\U

* Valfri gemen bokstav

\l

* Alla tecken som inte är en gemen

\L

^ All hittad text

$0

Hittade text 1-9

$1 (anger antalet hittade grupperingar, t.ex. $3 för den tredje grupperingen; grupperingar omges av parenteser)

* Kanji

^K

~K

* Början av ord

\<

* Ordslut

\>

* Ordgräns

\B

* Inte ordgräns

\B

* Början av stycke

^

* Styckeslut [plats]

$

* Noll eller en gång

?

* Noll eller flera gånger

*

* En eller flera gånger

+

* Noll eller en gång (kortaste matchningen)

??

* Noll eller flera gånger (kortaste matchningen)

*?

* En eller flera gånger (kortaste matchningen)

+?

* Märkt deluttryck

( )

* Icke-märkt deluttryck

(?: )

* Teckenuppsättning

[ ]

* Eller

|

* Positiv Lookbehind

(?<= )

* Negativ Lookbehind

(?<! )

* Positiv Lookahead

(?= )

* Negativ Lookahead

(?! )

* Skiftlägesokänslig på

(?t)

* Skiftlägesokänslig av

(?-t)

* Flera rader på

(?m)

* Flera rader av

(?-m)

* Enkelrad på

(?s)

* Enkelrad av

(?-s)

* Valfritt alfanumeriskt tecken

[[:alnum:]]

* Valfritt alfabetiskt tecken

[[:alpha:]]

* Valfritt tomt tecken, antingen mellanslag eller tabbtecken

[[:blank:]]

* Valfritt styrtecken

[[:control:]]

* Valfritt grafiktecken

[[:graph:]]

* Valfritt tecken som kan skrivas ut

[[:skriv ut:]]

* Valfritt kommateringstecken

[[:punct:]]

* Valfritt tecken vars kod är högre än 255 (gäller bara klasser med breda tecken)

[[:unicode:]]

* Valfritt hexadecimalt tecken 0-9, a-f och A-F

[[:xdigit:]]

* Valfritt tecken av en viss teckenuppsättning, t.ex. a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä och Å

[[=a=]]

* Kan endast anges i rutan Sök efter.

^ kan användas i rutan Ändra till men inte i Sök efter.

Konvertera teckentypen för dubbla byte

Använd dialogrutan Sök/ersätt om du vill konvertera teckentypen för asiatisk text.

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Klicka på fliken Transkribera.
 3. Ange sökintervallet på menyn Sök längst ned i dialogrutan och klicka på symbolerna för låsta lager, mallsidor och fotnoter som du vill ta med i sökningen.
 4. Ange teckentypen i Sök efter.
 5. Ange den nya teckentypen i Ändra till. Beroende på vilken teckentyp som anges i Sök efter, kanske en del alternativ inte är tillgängliga i Ändra till. Om du till exempel markerar Hiragana med hel bredd i fältet Sök efter går det inte att välja latinska symboler med hel bredd i fältet Ändra till.
 6. Klicka på knappen Sök nästa och klicka sedan på Ändra.

Söka efter och ersätta objekt

Du kan använda kommandot Sök/ersätt om du vill söka efter och ersätta attributen och effekter som används på objekt, bildramar och textramar. Om du till exempel vill ge skuggor en enhetlig färg, genomskinlighet och förskjutningsavstånd kan du använda kommandot Sök/ersätt och söka efter och ersätta skuggor i ett helt dokument.

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Klicka på fliken Objekt.
 3. Klicka på rutan Sök efter objektformat eller klicka på ikonen Ange de attribut du vill söka efter  .
 4. Till vänster i dialogrutan Sökalternativ för objektformat markerar du en formattyp, anger formatattribut och klickar på OK.

  Se till att de kategorier du vill söka efter är i rätt läge. Du kan använda ett av tre lägen för varje effektkategori: aktiverad, avaktiverad eller ignorerad. Om du till exempel anger att Skugga ska vara aktiverad tas skuggformatering med i sökningen. Om du anger att Skugga ska vara avaktiverad görs sökningen i objekt där skuggformatering är avaktiverad. Om du anger att Skugga ska ignoreras påverkas inte sökningen av skuggformateringen.

 5. Om du vill formatera det objekt som hittats klickar du på rutan Ändra objektformat. Du kan också klicka på symbolen Ange de attribut du vill ändra  i avsnittet Ändra format. Markera sedan en formattyp, ange formatattributen och klicka på OK.
 6. Formatera objektet genom att klicka på sök- och ersätt-knapparna.

Söka efter och ersätta tecken

Använd Infoga tecken i dialogrutan Sök/ersätt om du behöver ersätta tecken som har samma Unicode-värde som andra liknande tecken.

InDesign Secrets innehåller ett tydligt exempel på hur du söker efter och ersätter tecken. Se Finding and Changing Glyphs (på engelska).

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Ange sökintervallet på menyn Sök längst ned i dialogrutan och klicka på symbolerna för låsta lager, mallsidor och fotnoter som du vill ta med i sökningen.
 3. Under Sök efter tecken markerar du den Teckensnittsfamilj och Teckensnittsvariant där tecknet finns.

  På menyn Teckensnittsfamilj visas endast de teckensnitt som används i det aktuella dokumentet. Teckensnitt i format som inte används visas inte.

 4. Gör något av följande när du anger tecknet som du vill söka efter i rutan Tecken:
  • Klicka på knappen bredvid rutan Tecken och dubbelklicka sedan på ett tecken på panelen. Panelen fungerar på samma sätt som panelen Infoga tecken.

  • Välj Unicode eller GID/CID och ange koden för tecknet.

  Obs!

  Du kan ange tecknet som du vill söka efter i rutan Tecken på andra sätt. Markera ett tecken i dokumentfönstret och välj Läs in markerat tecken i Sök efter på snabbmenyn. Du kan också välja ett tecken på panelen Infoga tecken eller välja Läs in tecken i Sök efter på snabbmenyn.

 5. Ange ersättningstecknet under Ändra tecken på samma sätt som när du angav det tecken du söker efter.
 6. Klicka på Sök.
 7. Om du vill fortsätta att söka klickar du på Sök efter nästa, Ändra (om du vill ändra det senast hittade tecknet), Ändra alla (när sökningen är slutförd visas ett meddelande med information om hur många förekomster som har ersatts) eller Ersätt/sök (om du vill ändra den aktuella förekomsten och söka efter nästa).
 8. Klicka på Klar.

Söka och ersätta teckensnitt

Med kommandot Sök efter teckensnitt kan du söka efter och i en lista visa alla teckensnitt som används i hela dokumentet. Du kan sedan ersätta teckensnitt (utom de som finns i importerade bilder) med andra installerade teckensnitt på datorn. Du kan till och med ersätta ett teckensnitt som ingår i ett textformat. Tänk på följande:

 • I listan förekommer namnet på ett teckensnitt bara en gång för alla förekomster i texten och varje gång det förekommer i importerade bilder. Om du till exempel använder samma teckensnitt tre gånger i texten och dessutom i tre importerade bilder kommer det att förekomma fyra gånger i teckensnittslistan i dialogrutan Sök efter teckensnitt: en gång för alla textförekomster och tre gånger för importerade bilder. Om teckensnitt inte är helt inbäddade i grafik, kan det hända att teckensnittsnamnet inte visas i dialogrutan Sök efter teckensnitt.

 • Sök efter teckensnitt är inte tillgängligt i Textbehandlaren.

 • I dialogrutan Sök efter teckensnitt visas symboler som anger teckensnittens sort eller förhållanden, till exempel Type 1-teckensnitt , importerade bilder , TrueType-teckensnitt , OpenType-teckensnitt  och teckensnitt som saknas .

 • Du kan söka efter och ersätta sammansatta teckensnitt, men du kan inte ändra komponenter i det sammansatta teckensnittet.

 • Med kommandot Text > Sök efter teckensnitt kan du kontrollera att arbetet blir enhetligt genom att undersöka hur teckensnitt används på sidorna och i importerade bilder. Om du vill söka efter och ersätta särskilda textattribut, tecken eller format ska du i stället använda kommandot Redigera > Sök/ersätt.

 1. Välj Text > Sök efter teckensnitt.
 2. Markera ett eller flera teckensnittsnamn i listan Teckensnitt i dokumentet.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Sök första om du vill hitta den första textförekomsten av det markerade teckensnittet. Texten med det sökta teckensnittet visas. Knappen Sök första är inte tillgänglig om det markerade teckensnittet används i en importerad bild eller om du markerade flera teckensnitt i listan.

  • Klicka på knappen Sök efter bild om du vill välja en importerad bild med ett teckensnitt som i listan är markerad med en symbol . Också bilden visas. Knappen Sök efter bild är inte tillgänglig om det markerade teckensnittet endast används i text eller om du markerade flera teckensnitt i listan Teckensnitt i dokumentet.

 4. Klicka på Mer information om du vill ha information om ett markerat teckensnitt. Klicka på Mindre information om du vill dölja informationen. Informationsrutan är tom om du markerade flera teckensnitt i listan.

  Ett teckensnitt kan vara markerat som okänt om filen som innehåller den markerade bilden inte visar information om det. Teckensnitt som används i bitmappsbilder (t.ex. TIFF-bilder) visas inte alls i listan eftersom de är inte är äkta tecken.

 5. Om du vill ersätta teckensnittet markerar du det nya teckensnittet i listan Ersätt med och gör sedan något av följande:
  • Om du endast vill ersätta en förekomst av det valda teckensnittet klickar du på Ändra. Alternativet är inte tillgängligt om du har valt flera teckensnitt.

  • Om du vill ersätta den hittade förekomsten av teckensnittet och söka efter nästa klickar du på Ersätt/sök. Alternativet är inte tillgängligt om du har valt flera teckensnitt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av det valda teckensnittet klickar du på Ändra alla. Om du vill omdefiniera stycke- och teckenformat som innehåller det teckensnitt du söker efter markerar du Omdefiniera format när allt ändras.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av det valda teckensnittet klickar du på Ändra alla. Om du vill omdefiniera styckeformat, teckenformat eller namngivet stödraster som innehåller det teckensnitt du söker efter, markerar du Omdefiniera format och namngivet stödraster när allt ändras.

  Om det inte längre finns kvar några förekomster av ett teckensnitt i filen, tas teckensnittets namn bort från listan Teckensnitt i dokumentet.

  Obs!

  Om du vill ändra teckensnitt i importerade bilder måste du använda det program du exporterade bilden från och sedan ersätta bilden eller uppdatera länken med hjälp av länkpanelen.

 6. Om du klickade på Ändra klickar du på Sök nästa så att nästa förekomst av teckensnittet hittas.
 7. Klicka på Klar.

Du kan öppna dialogrutan Sök teckensnitt medan du preflight-kontrollerar ett dokument. I dialogrutan Preflight går du till fliken Teckensnitt och klickar på Sök teckensnitt.

Obs!

Om du vill visa systemmappen för ett teckensnitt, markerar du teckensnittet i dialogrutan Sök efter teckensnitt och väljer Visa i Utforskaren (Windows) eller Visa i Finder (Mac OS).

Söka och ersätta med hjälp av frågor

Du kan söka efter och ersätta text, objekt och tecken genom att använda eller konstruera en fråga. En fråga är en definierad sök-och-ersättåtgärd. I InDesign finns flera förinställda frågor som ändrar skiljeteckenformat och andra användbara åtgärder, till exempel telefonnummerformat. Om du sparar en fråga som du har konstruerat kan du köra den igen och dela den med andra.

Söka med frågor

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Välj en fråga i listan Fråga.

  Frågorna grupperas efter typ.

 3. Ange ett sökintervall på menyn Sök.

  Sökintervallet sparas inte med frågan.

 4. Klicka på Sök.
 5. Om du vill fortsätta att söka klickar du på Sök efter nästa, Ändra (om du vill ändra det senast hittade texten eller skiljetecken), Ändra alla (när sökningen är slutförd visas ett meddelande med information om hur många förekomster som har ersatts) eller Ersätt/sök (om du vill ändra texten eller skiljetecknet och söka efter nästa).

När du har valt en fråga kan du ändra inställningarna och på så vis finjustera sökningen.

Spara frågor

Spara frågan från dialogrutan Sök/ersätt om du vill köra den igen eller dela den med andra. Namnen på frågorna som du sparar visas i listan Fråga i dialogrutan Sök/ersätt.

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Gör den sökning du vill genom att klicka på fliken Text, GREP eller någon annan flik.
 3. Nedanför menyn Sök klickar du på ikonerna för låsta lager, mallsidor och fotnoter som du vill ta med i sökningen.

  Objekten tas med i den sparade frågan. Sökintervallet sparas dock inte med frågan.

 4. Definiera fälten Sök efter och Ersätt med. (Se Metatecken för sökning och Söka med GREP-uttryck.)
 5. Klicka på Spara fråga i dialogrutan Sök/ersätt och ange ett namn på frågan.

Om du använder namnet på en befintlig fråga blir du tillfrågad om du vill skriva över den. Klicka på Ja om du vill uppdatera den befintliga frågan.

Ta bort frågor

 1. Markera frågan i listan Fråga och klicka på Ta bort fråga.

Läsa in frågor

Anpassade frågor sparas som XML-filer. Namnen på de anpassade frågorna visas i listan Fråga i dialogrutan Sök/ersätt.

 1. Om du vill läsa in en fråga som du har fått så att den visas i listan Fråga, kopierar du frågefilen till följande plats:

  Mac OS

  Users\[användarnamn]\Library\Preferences\Adobe InCopy\[Version]\[Språk]\Find-Change Queries\[frågetyp]

  Windows XP

  Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\InCopy\[version]\[språk]\Find-Change Queries\[frågetyp]

  Windows Vista och Windows 7

  Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy\[Version]\[Språk]\Find-Change Queries\[frågetyp]

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?