Det finns i princip tre sätt att använda anfanger och kapslade format. Du kan tillämpa ett teckenformat på en anfang, tillämpa ett kapslat format på text i början av ett stycke och tillämpa ett kapslat radformat på en eller flera rader i ett stycke.

Använda ett teckenformat på en anfang

Du kan använda ett teckenformat på en eller flera anfanger i ett stycke. Om du till exempel vill att anfangen ska ha en annan färg och ett annat teckensnitt än resten av stycket, kan du definiera ett teckenformat som har dessa attribut. Sedan kan du antingen använda teckenformatet direkt i ett stycke eller kapsla teckenformatet i ett styckeformat.

Obs!

Du kan inte skapa nya format i InCopy-innehåll som är länkat till en InDesign-layout.

Anfang som formaterats automatiskt av kapslat teckenformat

 1. Skapa ett teckenformat med formatering för anfangen.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill använda anfangen i ett enstaka stycke väljer du Anfanger och kapslade format på menyn i panelen Stycke.

  • Om du vill kapsla teckenformatet i ett styckeformat dubbelklickar du på styckeformatet och klickar sedan på Anfanger och kapslade format.

 3. Ange antal rader och tecken för anfangen och välj sedan teckenformatet.
 4. Om anfangen hamnar för långt bort från den vänstra kanten markerar du Justera efter vänsterkanten.

  Om du väljer det här alternativet används anfangens ursprungliga vänstra utrymme i stället för det större värdet. Det är särskilt användbart för anfanger i sans serif-teckensnitt.

 5. Om anfangen överlappar texten under, markerar du Skalförändra för nedstaplar.
 6. Om du vill styra hur den figursatta texten runt anfangen justeras mot ramstödrastret väljer du ett alternativ på menyn.

  Ignorera ramraster

  Anfangen och texten justeras inte så texten kanske inte justeras mot ramens stödraster.

  Fyll ut till ramraster

  Anfangen skaländras inte och texten justeras mot stödrastret. Därför kan det finnas extra tomt utrymme mellan anfangen och text som är figursatt runt den.

  Skalförändra upp till stödraster

  Det här alternativet skalförändrar anfangen så att den blir bredare för vågrät text och högre för lodrät text så att texten justeras mot stödrastret.

  Skalförändra ned till stödraster

  Det här alternativet skalförändrar anfangen så att den blir smalare för vågrät text och kortare för lodrät text så att texten justeras mot stödrastret.

 7. Klicka på OK.

Om du vill använda ett annat kapslat format för tecknen efter anfangen, använder du alternativet Nytt kapslat format. (Se Skapa kapslade format.)

Skapa kapslade format

Du kan ange formatering på teckennivå för ett textintervall i ett stycke. Du kan också ange att två eller flera kapslade format ska fungera tillsammans, där ett av dem tar över där det tidigare slutar. För stycken med repetitiv och förutsägbar formatering kan du till och med hoppa tillbaka till det första formatet i sekvensen.

Kapslade format är särskilt användbara för rubriker i ett stycke. Exempel: Du kan använda ett teckenformat på den första bokstaven i ett stycke och ett annat teckenformat som aktiveras vid det första kolonet (:). För varje kapslat format kan du definiera ett tecken som avslutar formatet, t.ex. ett tabbtecken eller slutet av ett ord.

Obs!

Du kan skapa nya format i ett fristående InCopy-dokument men inte i innehåll som är länkat till en InDesign-layout.

I det här exemplet använder du teckenformatet Nummer för att formatera det första ordet. Teckenformatet I ett stycke använder du för all text fram till och med det första kolonet.

Artikeln InDesign's Nested Styles Auto-Format Multiple Paragraphs (på engelska) av Michael Murphy handlar om kapslade format. Han har också skapat ett antal självstudiekurser (videor) som börjar med Nested Style Sheets.

Skapa ett eller flera kapslade format

 1. Skapa ett eller flera teckenformat som du vill använda för formatering av texten.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till kapslade format i ett styckeformat, dubbelklickar du på styckeformatet och klicka sedan på Anfanger och kapslade format.

  • Om du vill lägga till kapslade format i ett enstaka stycke, väljer du Anfanger och kapslade format på menyn i panelen Stycke.

  Obs!

  Om du vill uppnå bästa resultat bör du använda kapslade format som en del av styckeformat. Om du använder kapslade format som lokala åsidosättningar för ett stycke, kan efterföljande redigerings- eller formateringsändringar i det kapslade formatet leda till oväntad teckenformatering i texten.

 3. Klicka på Nytt kapslat format en eller flera gånger.
 4. Gör något av följande för varje format och klicka sedan på OK:
  • Klicka i teckenformatsområdet och ange sedan utseendet på den delen av stycket genom att välja ett teckenformat. Om du inte skapat ett teckenformat väljer du Nytt teckenformat och anger det format du vill ha.

  • Ange det objekt som ska avsluta teckenformatet. Du kan också skriva tecknet, t.ex. ett kolon (:), eller en viss bokstav eller siffra. Du kan inte skriva ett ord.

  • Ange hur många förekomster av det valda objektet (tecken, ord eller meningar) som krävs.

  • Välj Via eller Upp till. Om du väljer Via tas det tecken du definierar i den högra kolumnen med, och om du väljer Upp till formateras endast de tecken som kommer före tecknet.

  • Om du vill ändra ordning på formaten i listan markerar du ett format och klickar sedan på uppåt-  eller nedåtpilen . Ordningen på formaten avgör i vilken ordning formateringen tillämpas. Formateringen som definieras av det andra formatet börjar där formateringen för det första formatet upphör. Om du använder ett teckenformat för anfangen används det som det första kapslade formatet.

Skapa kapslade linjeformat

Du kan tillämpa ett teckenformat på ett antal rader i ett stycke. För kapslade format kan du ställa in två eller flera kapslade rader som ska fungera tillsammans och skapa en repeterande sekvens.

Attribut som tillämpas med kapslade radformat kan användas samtidigt som attribut som tillämpas med kapslade format. Ett kapslat radformat kan till exempel användas för val av färg, medan ett annat kan användas för kursiv stil. Om inställningarna kommer i konflikt med varandra, till exempel röd och blå, är har det kapslade formatet företräde före det kapslade radformatet.

 1. Skapa ett eller flera teckenformat som du vill använda för formatering av texten.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till kapslade linjeformat i ett styckeformat, dubbelklickar du på styckeformatet och klicka sedan på Anfanger och kapslade format.

  • Om du vill lägga till kapslade linjeformat i ett enstaka stycke, väljer du Anfanger och kapslade format på menyn i panelen Stycke.

 3. Klicka på Nytt kapslat linjeformat en eller flera gånger.
 4. Klicka i teckenformatsområdet och ange sedan utseendet på den delen genom att välja ett teckenformat. Om du inte skapat ett teckenformat väljer du Nytt teckenformat och anger det format du vill ha.
 5. Ange hur många rader i stycket som teckenformatet ska tillämpas på.

  Om du vill ändra ordning på formaten i listan markerar du ett format och klickar sedan på uppåt-  eller nedåtpilen . Ordningen bestämmer i vilken ordning som formateringen tillämpas.

 6. Klicka på OK.

Upprepa format genom att kapsla dem

Du kan upprepa en serie med två eller fler kapslade format genom ett stycke. Ett enkelt exempel på det är att ha vartannat ord rött och vartannat ord grönt i ett stycke. Du kan även välja att i det kapslade radformatet alternera mellan röda och gröna rader i ett stycke. Den upprepade mönstret förblir intakt även om du lägger till eller tar bort ord i stycket.

 1. Skapa de teckenformat du vill använda.
 2. Redigera eller skapa ett teckenformat eller placera insättningspunkten i det stycke du vill formatera.
 3. Under Anfanger och kapslade format, eller i dialogrutan med samma namn, klickar du minst två gånger på Nytt kapslat format och väljer inställningar för varje format.
 4. Gör något av följande:
  • Klicka på Nytt kapslat format igen, välj [Upprepa] i teckenformatområdet och ange hur många kapslade format som ska repeteras.

  • Om du använder kapslade radformat klickar du på Nytt kapslat radformat en gång till. Välj sedan [Upprepa] och ange hur många rader som ska upprepas.

  I vissa fall vill du kanske hoppa över det eller de första formaten. En kalender kan till exempel innehålla "Veckans aktiviteter" följt av veckodagarna med sina respektive aktiviteter. I det här fallet kan du skapa fem kapslade format: ett för "Veckans aktiviteter", ett för varje dag, ett för aktiviteten och tiden samt ett format med värdet 3 för [Upprepa]. På så sätt undantas det första kapslade formatet från slingan.

  [Upprepa] ska vara det sista objektet i listan. Alla kapslade format under [Upprepa] ignoreras.

  Upprepa format i kapslade format

 5. Klicka på OK.

Alternativ för kapslade teckenformat

Om du vill avgöra hur ett kapslat teckenformat avslutas väljer du något av följande alternativ:

Obs!

Om du inte vill att tecknet ska tas med i det kapslade formatet, väljer du Upp till i stället för Via när du lägger till det kapslade formatet.

Meningar

Punkter, frågetecken och utropstecken anger slutet av en mening. Om ett frågetecken står efter interpunktionen tas det med som en del av meningen.

Ord

Alla mellanslag eller tecken för tomt utrymme anger att ett ord är slut.

Alphabet

Slutpunkten för arabiska siffror definieras av ett blanksteg. För dubbelbytetecken är det densamma som för bokstäver.

Tecken

Alla tecken förutom nollbreddsmarkörer (för ankarpunkter, indexmarkörer, XML-märkord osv.) tas med.

Obs!

Om du väljer Tecken kan du avsluta det kapslade formatet genom att ange ett tecken, t.ex. ett kolon eller en punkt. Om du anger flera tecken kommer formatet att avslutas vid alla tecken. Om rubrikerna i ett stycke avslutas med ett bindestreck, kolon eller frågetecken kan du skriva -:? för att avsluta det kapslade formatet där något av dessa tecken används.

Bokstäver

Alla tecken som inte omfattar interpunktion, tomt utrymme, siffror och symboler.

Siffror

De arabiska siffrorna 0-9 tas med.

Tecken för slut på kapslat format

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi det Slut på kapslat format-tecken som du infogar. Om du vill infoga det här tecknet väljer du Text > Infoga specialtecken > Annat > Slut på kapslat format.

Tabbtecken

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi tabbtecknet (ej tabbinställningen).

Fast radbrytning

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi den fasta radbrytningen. (Välj Text > Infoga brytningstecken > Fast radbrytning.)

Indrag här-tecken

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi Indrag här-tecknet. (Välj Text > Infoga specialtecken > Annat > Indrag här.)

Fyrkantsblanksteg, halvfyrkantsblanksteg eller hårda blanksteg

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi blankstegstecknet. (Välj Text > Infoga tomt utrymme > [blankstegstecken].)

Markör för förankrat objekt

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi ett märke för textbunden bild, som finns där en textbunden bild infogas.

Märke för automatiskt sidnummer/avsnitt

Förlänger det kapslade formatet upp till eller förbi märket för sidnummer eller avsnittsnamn.

Avsluta ett kapslat format

I de flesta fall avslutas ett kapslat format när villkoret för det definierade formatet är uppfyllt, t.ex. efter tre ord eller före en punkt, men du kan också avsluta ett kapslat format innan villkoret är uppfyllt med hjälp av tecknet Slut på kapslat format här.

 1. Placera markören där du vill avsluta det kapslade formatet.
 2. Välj Text > Infoga specialtecken > Annat > Slut på kapslat format.

Det här tecknet avslutar det kapslade formatet vid den punkten, oavsett det kapslade formatets definition.

Ta bort formateringen för ett kapslat format

 • Markera det kapslade formatet och klicka på Ta bort i dialogrutan Anfanger och kapslade format eller vid Kapslade format i dialogrutan Alternativ för styckeformat.
 • Använd ett annat styckeformat.

Skapa GREP-format

GREP är en avancerad mönsterbaserad sökteknik. Du använder GREP-format för att tillämpa ett teckenformat på text som uppfyller villkoren i GREP-uttrycket som du anger. Anta att du vill tillämpa ett teckenformat på alla telefonnummer i texten. När du skapar ett GREP-format väljer du teckenformatet och anger GREP-uttrycket. All stycketext som uppfyller GREP-uttrycket formateras med teckenformatet.

Använda GREP-format för att formatera telefonnummer med ett teckenformat

A. teckenformat B. GREP-uttryck 

En självstudiekurs (video) om hur du skapar GREP-format finns på www.adobe.com/go/lrvid4028_id.

I 5 Cool Things You Can Do with GREP Styles (på engelska) ger David Blatner exempel på hur GREP-format kan användas. Cari Jansen erbjuder fyra avsnitt om GREP-format. Serien börjar med Introducing GREP Styles.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa GREP-formatering på enskilda stycken väljer du Grep-format på stycke- och kontrollpanelen.

  • Om du vill tillämpa GREP-formatering på enskilda stycken väljer du Grep-format på styckepanelen.

  • Om du vill använda GREP-format i ett styckeformat, skapar eller redigerar du ett styckeformat och klickar på fliken GREP-formatering till vänster i dialogrutan Alternativ för styckeformat.

 2. Klicka på Nytt GREP-format.

 3. Klicka till höger på Använda format och ange ett teckenformat. Om du inte skapat ett teckenformat väljer du Nytt teckenformat och anger formatet som du vill använda.

 4. Klicka till höger på Till text och gör något av följande för att skapa ett GREP-uttryck:

  • Ange sökuttrycket manuellt. (Se Metatecken för sökning.)

  • Om du behöver hjälp att konstruera GREP-uttrycket klickar du på ikonen Specialtecken för sökning till höger om alternativet Sök efter och väljer alternativ på undermenyerna Placeringar, Upprepa, Matcha, Modifierare och Posix.

 5. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy