Formatera stycken

En självstudiekurs (video) om styckeformatering finns på www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Justera mellanrum mellan stycken

Du kan styra hur mycket utrymme som finns mellan styckena. Om ett stycke börjar överst i en spalt eller ram används inte värdet för Avstånd före i InCopy. I så fall kan du öka radavståndet för styckets första rad eller öka det övre avståndet i textramen.

 1. Markera text.
 2. Justera värdena för Avstånd före , Avstånd efter och Avstånd mellan stycken med samma format på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Obs!
 • Värdet för Avstånd mellan stycken med samma format används bara om två sammanhängande stycken har samma styckeformat. Om styckeformatet skiljer sig åt kommer det befintliga värdet för Avstånd före och Avstånd efter att användas.
 • Om du vill vara säker på att formateringen är konsekvent ändrar du styckeavstånd i styckeformaten som du definierar.

Använda anfanger

Du kan lägga till anfanger till ett eller flera stycken i taget. Anfangens baslinje placeras en eller flera rader under baslinjen för första raden i stycket.

Storleken på anfangstext skiljer sig åt beroende på om tecknen i den första raden är latinska med halv bredd eller CJK med hel bredd. Om tecknen i den första raden är latinska med halv bredd matchar anfangens versalhöjd versalhöjden för den första textraden i stycket och anfangens latinska baslinje matchar baslinjen för den sista raden i stycket. Anfangens Embox Top matchar Embox Top för styckets första rad och anfangens Embox Bottom matchar Embox Bottom för styckets sista rad.

Du kan också skapa ett teckenformat som du kan använda för anfangtecken. Du kan exempelvis skapa en hög anfang (kallas även för upphöjd anfang) genom att ange en anfang på 1 rad och 1 tecken och sedan använda ett teckenformat som ökar storleken på det första tecknet.

Anfang med ett tecken och tre raders höjd (vänster) och anfang med fem tecken och två raders höjd (höger)

Skapa en anfang

 1. Välj textverktyget  och klicka i det stycke där du vill skapa anfangen.
 2. Ange hur många rader du vill använda för anfangerna genom att ange ett värde för Antal rader för anfang  på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 3. För Antal tecken för anfang  anger du hur många tecken du vill ha i varje anfang.
 4. Om du vill använda ett teckenformat på anfangen väljer du Anfanger och kapslade format på styckepanelens meny och väljer sedan det teckenformat som du skapade.
  Obs!

  Du kan också använda dialogrutan Anfanger och kapslade format om du vill justera anfangen mot textkanten, minska utrymmet till vänster om anfangen och justera anfanger med nedstaplar, till exempel "g" och "y". Om du vill öka anfangens effekt genom att skalförändra, skeva eller ändra typsnittet, markerar du bokstaven eller bokstäverna och gör formateringsändringarna.

  Obs!

  Du kan också justera anfangen på olika sätt via dialogrutan Anfanger och kapslade format. Du kan justera anfangen mot textkanten, skalförändra för nedstaplar, ignorera ramstödrastret, fylla ut till ramrastret och skala upp eller ned efter stödrastret.

Ta bort en anfang

 1. Välj textverktyget  och klicka i det stycke där anfangen finns.
 2. Ange 0 i Antal rader för anfang eller Antal tecken för anfang i styckepanelen eller kontrollpanelen.

Lägga till linjer (rader) före eller efter stycken

Linjerna är styckeattribut som flyttas och skalförändras på en sida tillsammans med respektive stycke. Om du använder en linje med rubrik i för ett dokument kan du göra linjen till en del av styckeformatet. Linjens bredd avgörs av spaltens bredd.

Avståndet för en linje före ett stycke mäts från den översta radens baslinje till linjens underkant. Avståndet för en linje efter ett stycke mäts från den översta radens baslinje till linjens överkant.

Placering av linjer

A. Linje före stycke B. Linje efter stycke 

Självstudiekursen (video) Paragraph Rules Rule (på engelska) av Michael Murphy handlar om hur du skapar specialeffekter med hjälp av styckelinjer.

Artikeln Creative Uses for Paragraph Rules in InDesign, Pt 1 (på engelska) på Creative Curio handlar om kreativt användande av styckelinjer.

Lägga till en linje före eller efter ett stycke

 1. Markera text.
 2. Välj Styckelinjer på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.
 3. Högst upp i dialogrutan Styckelinjer väljer du Styckelinje före stycke eller Styckelinje efter stycke.
 4. Markera Använd styckelinjer.
  Obs!

  Om du vill lägga till en linje före och en linje efter stycket måste du markera Använd styckelinje för både Styckelinje före och Styckelinje efter.

 5. Välj Förhandsvisa om du vill se hur linjen kommer att se ut.
 6. För Bredd väljer du en bredd eller anger ett värde som bestämmer hur tjock linjen blir. För Styckelinje före stycke, växer linjen uppåt om du ökar dess bredd. För Styckelinje efter stycke, växer linjen nedåt om du ökar dess bredd.
 7. Markera Övertryck linje om du vill försäkra dig om att linjen inte tränger undan underliggande tryck på en tryckpress.
 8. Gör något eller båda av följande:
  • Välj en färg. Tillgängliga färger visas på färgrutepanelen. Markera alternativet Textfärg om du vill att linjen ska ha samma färg som styckets första tecken för Styckelinje före stycke eller som det sista tecknet för Styckelinje efter stycke.

  • Välj en färgton eller ange ett färgtonsvärde. Färgtonen baseras på den färg som du angett. Du kan inte färgsätta med de inbyggda färgerna Ingen, Papper, Passmärke och Textfärg.

  • Om du anger en annan linjetyp än helfylld, väljer du en mellanrumsfärg eller mellanrumston för att ändra utseende på området mellan strecken, punkterna eller linjerna.

 9. Ange linjens bredd. Du kan välja mellan Text (från textens vänsterkant till radslutet) eller Spalt (från spaltens vänstra kant till den högra). Om den vänstra kanten har ett spaltindrag börjar linjen efter indraget.
 10. Du bestämmer den lodräta placeringen av linjen genom att ange ett värde för Förskjutning.
 11. Om du vill säkerställa att linjen före texten ritas i textramen väljer du Behåll i ramen. Om alternativet inte är aktiverat kan linjen visas utanför textramen.
  Obs!

  Om du vill säkerställa att styckelinjen längst upp i en kolumn justeras enligt texten överst i en angränsande kolumn, markerar du Behåll i ramen.

 12. Du kan ställa in vänster och höger indrag för linjen (inte för text) genom att ange värden för Vänster indrag och Höger indrag.
 13. Markera Övertryck linje om styckelinjen trycks ovanpå en annan färg och du vill undvika feltryck. Klicka på OK.

Ta bort en linje före eller efter ett stycke

 1. Välj textverktyget  och klicka i stycket med styckelinjen.
 2. Välj Styckelinjer på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.
 3. Avmarkera Styckelinje på och klicka sedan på OK.

Olika sätt att kontrollera styckebrytningar

Du kan undvika horungar och änkor, ord eller enstaka rader med text som hamnar åtskilda från de andra raderna i ett stycke. Horungar är ord som hamnar längst ned i en spalt eller på en sida, änkor är ord som hamnar överst i en spalt eller på en sida. Ett annat typografiskt problem du bör undvika är en rubrik som visas ensam på en sida med efterföljande stycke på nästa sida. Det finns flera alternativ som du kan använda för att rätta till så kallade änkor, horungar, korta avslutande rader och andra styckebrytningsproblem:

Mjuka bindestreck

Ett mjukt bindestreck (Text > Infoga specialtecken > Bindestreck och streck > Mjuka bindestreck) visas endast om ordet bryts. Med det här alternativet kan du förhindra vanliga typografiska problem med att avstavade ord, till exempel ”givar-konferens”, visas mitt på en rad efter att texten har flödats om. På samma sätt kan du lägga till en mjuk radbrytning.

Ingen brytning

Om du vill förhindra att text bryts på en rad väljer du Ingen brytning på teckenpanelen.

Hårt blanksteg

Infoga ett hårt blanksteg (Text > Infoga tomt utrymme > [hårt blanksteg]) mellan ord som du vill hålla ihop.

Alternativ för radbyten

Du kan ange hur många rader i efterföljande stycke som ska hållas ihop med aktuellt stycke genom att välja Alternativ för radbyten på styckepanelens meny.

Början av stycke

Om du vill tvinga ett stycke (vanligtvis en rubrik) att visas högst upp på en sida, i en spalt eller i ett avsnitt använder du Början av stycke i dialogrutan Alternativ för radbyten. Alternativet fungerar särskilt väl som en del av ett rubrikstyckeformat.

Avstavningsinställningar

Om du vill ändra avstavningsinställningarna väljer du Avstavning på styckepanelens meny.

Redigera text

Att redigera texten kanske inte är ett alternativ, beroende på vilken typ av dokument du arbetar med. Om du har rätt att skriva om texten kan en mindre omformulering ofta skapa en bättre radbrytning.

Använda en annan disposition

Generellt gäller att du använder Styckedisposition om du vill att stycken ska skapas automatiskt i InDesign. Om ett stycke inte skapas så som du vill väljer du Enkelradsdisposition på styckepanelens eller kontrollpanelens meny och justerar de markerade raderna en och en. Se Disponera text.

Generellt gäller att du använder Adobe Japanese Paragraph Composer eller Styckedisposition om du vill att stycken ska skapas automatiskt i InDesign. Om ett stycke inte skapas så som du vill väljer du Adobe Japanese Single-line Composer eller Enkelradsdisposition på styckepanelens eller kontrollpanelens meny och justerar de markerade raderna en och en.

Kontrollera styckebrytningar med Alternativ för radbyten

Du kan ange hur många rader i det följande stycket som ska hållas ihop med det aktuella stycket. Det är ett praktiskt sätt att se till att rubriker inte skiljs från brödtexten. Du kan ställa in InDesign så att stycken som bryts mot reglerna i dina inställningar framhävs.

Du kan använda Alternativ för radbyten om kolumnerna inte behöver dela på samma sista baslinje i dokumentet.

Obs!

Om du vill framhäva stycken som strider mot Alternativ för radbyten väljer du Redigera > Inställningar > Disposition (Windows) eller InCopy > Inställningar > Disposition (Mac OS), väljer Felaktiga radbyten och klickar på OK.

 1. Markera stycket eller styckena du vill ändra
 2. Välj Alternativ för radbyten på styckepanelens eller kontrollpanelens meny. (Du kan också ändra alternativ för radbyten när du skapar eller redigerar ett styckeformat.)
 3. Välj Alternativ för radbyten på menyn på styckepanelen. (Du kan också ändra alternativ för radbyten när du skapar eller redigerar ett styckeformat.)
 4. Välj något av alternativen och klicka sedan på OK:
  • Markera Håll ihop med föregående om du vill hålla ihop den första raden i det aktuella stycket med den sista raden i det föregående stycket.

  • För Håll ihop med nästa _rader anger du det antal rader (upp till fem) av det följande stycket som den sista raden av det aktuella stycket hålls ihop med. Alternativet är praktiskt att använda om du vill försäkra dig om att en rubrik hålls ihop med de första raderna i det stycke som följer efter den.

  • Markera alternativet Håll ihop stycke och välj Alla rader i stycket för att förhindra att stycket bryts.

  • Markera alternativet Håll ihop stycke och välj Vid början/slutet av stycket och ange det antal rader i början eller slutet av stycket som ska visas för att det inte ska räknas som horungar eller änkor.

  • I Början av stycke väljer du ett alternativ som tvingar stycket till nästa spalt, ram eller sida. Om du väljer På valfri plats kommer startplaceringen att anges med hjälp av inställningarna för Håll ihop stycke. För de andra alternativen kommer de att startas från de här platserna.

Obs!

När du skapar styckeformat för rubriker kan du kontrollera att rubrikerna stannar med styckena som följer dem på panelen Alternativ för radbyten.

Skapa hängande indrag

Funktionen Optisk marginaljustering gäller för latinsk text. Om du vill ha mer information om hängande interpunktion i CJK-text går du till Använda kinsoku (hängande).

Interpunktionsmarkörer och bokstäver som ”W” kan göra så att vänster eller höger kant för en spalt ser feljusterad ut. Optisk marginaljustering avgör om skiljetecken (till exempel punkt, komma, citattecken och snedstreck) och kanter på bokstäver (som W och A) ska sticka ut i textmarginalerna så att texten ser ut att ha en jämn kant.

Före (vänster) och efter (höger) optisk marginaljustering har använts

 1. Markera en textram eller klicka på valfri plats i artikeln.
 2. Välj Text > Artikel.
 3. Markera Optisk marginaljustering:
 4. Markera en lämplig teckenstorlek som anger hur mycket ett tecken får sticka ut. Bäst resultat får du om du använder samma storlek som textens teckenstorlek.
Obs!

Om du vill avaktivera Optisk marginaljustering för ett visst stycke väljer du Ignorera optisk marginal på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.

Skapa en styckekant

Med styckekanter kan du skapa en kant runt ett eller flera stycken. Du kan anpassa hörnen med snygga effekter för att lyfta fram stycket.

 1. Om du vill använda en styckekant på texten i en textram markerar du textramen eller placerar markören på texten i textramen.

 2. Gör något av följande:

  • På panelen Styckeformat (Fönster > Format > Styckeformat) väljer du Formatalternativ och sedan Styckekant.
  • På panelen Stycke (Fönster > Text och tabeller > Stycke) väljer du Kanter och skuggning för stycke.
 3. I dialogrutan Kant väljer du något av följande alternativ:

  Överkant:

  Ange ett värde för den övre kanten för ett visst stycke.

  Vänster:

  Ange ett värde för den vänstra kanten för ett visst stycke.

  Underkant:

  Ange ett värde för den nedre kanten för ett visst stycke.

  Höger:

  Ange ett värde för den högra kanten för ett visst stycke.

  Format:

  Välj linjetyp för styckekanten.

  Färg:

  Välj en linjefärg för styckekanten.

  Färgton:

  Ange ett färgtonsvärde för linjen i en styckekant.

  Övertryck:

  Välj det här alternativet om du vill använda övertryck.

  Mellanrumsfärg:

  Ange en färg som ska visas i mellanrummet mellan streck, punkter eller flera linjer i en mönstrad linje.

  Mellanrumston:

  Ange en färgton (när en mellanrumsfärg har angetts).

  Ände:

  Välj ett format för att ange utseende på båda ändar av en öppen bana:
      Kapad ändpunkt
  ger kapade ändar som slutar vid ändpunkterna.
      Rund ändpunkt skapar halvrunda ändar som sträcker sig en halv linjebredd bortom ändpunkterna.
      Projektionsändpunkt skapar kantiga ändar som sträcker sig en halv linjebredd bortom ändpunkterna. Med det här alternativet fortsätter linjebredden lika mycket i alla riktningar runt banan.

  Hörn:

  Ange utseendet för linjerna vid hörnpunkter:
      Spetsigt hörn skapar spetsiga hörn som fortsätter förbi ändpunkten.    
      Runt hörn
  skapar runda hörn som sträcker sig en halv linjebredd bortom ändpunkterna.
      Avfasat hörn skapar kantiga hörn som slutar vid ändpunkterna.

  Hörnstorlek och -form:

  Välj storlek och form för hörnen. Du kan välja enskilda storlekar och former för var och en av de fyra hörnen.

  Överkant (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga kanten utanför den övre marginalen.

  Vänster (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga kanten utanför den vänstra marginalen.

  Underkant (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga kanten utanför den nedre marginalen.

  Höger (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga kanten utanför den högra marginalen.

  Överkant:

  Välj placering för överkanten på kanten för ett visst stycke.

  Underkant:

  Ange placering för underkanten på kanten för ett visst stycke.

  Bredd:

  Ange bredd på kanten. Om du väljer Spalt spänner kanten över textramen, om du väljer Text utökas kanten över texten.

  Visa kant om stycket delas över ramar/spalter:

  Välj det här alternativet om du vill visa en kant när texten i ett stycke flödar över flera spalter eller från en kopplad textram till en annan.

  Slå samman sammanhängande kanter och skuggning med samma inställningar:

  Markera det här alternativet för att slå samman styckekanten och skuggningen i två sammanhängande stycken, om de har samma styckekant och skuggningsegenskaper.

 4. Markera kedjeknappen för att säkerställa att alla förskjutningsvärden förblir desamma. Om du ändrar värdet på en förskjutning uppdateras alla andra värden.

  Se till att kedjeknappen inte är markerad om du vill skapa varierande förskjutningsvärden.

 5. Klicka på OK.

Skapa en skugga (eller en färg) bakom ett stycke

Funktionen Styckeskuggning ger dig möjlighet att skapa en skugga (eller en färg) bakom ett stycke.

När du skuggar ett stycke i ett dokument ser InCopy till att skuggan växer eller krymper när du utökar eller minskar innehållet i stycket. Skuggan flyttas även tillsammans med stycket.

 1. Om du vill använda en styckekant på texten i en textram markerar du textramen eller placerar markören på texten i textramen.

 2. Gör något av följande:

  • På panelen Styckeformat (Fönster > Format > Styckeformat) väljer du Formatalternativ och sedan Styckeskuggning.
  • På panelen Stycke (Fönster > Text och tabeller > Stycke) väljer du Kanter och skuggning för stycke.
 3. Välj bland följande alternativ i dialogrutan Styckeskuggning:

  Färg:

  Välj en färg för skuggning.

  Färgton:

  Ange ett värde för färgton.

  Övertryck:

  Välj det här alternativet om du vill använda övertryck.

  Hörnstorlek och -form:

  Välj storlek och form för hörnen. Du kan välja enskilda storlekar och former för var och en av de fyra hörnen.

  Överkant (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga skuggan utanför den övre marginalen.

  Vänster (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga skuggan utanför den vänstra marginalen.

  Underkant (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga skuggan utanför den nedre marginalen.

  Höger (förskjutning):

  Ange värdet för att förlänga skuggan utanför den högra marginalen.

  Överkant:

  Välj placering för överkanten på skuggan för ett visst stycke.

  Underkant:

  Ange placering för underkanten på skuggan för ett visst stycke.

  Bredd:

  Ange bredd på skuggan. Om du väljer Spalt spänner skuggan över textramen, om du väljer Text utökas skuggan över texten.

  Beskär till ram:

  Välj det här alternativet om du vill beskära skuggor på textramens ytterkanter.

  Exportera inte och skriv inte ut:

  Välj det här alternativet om du vill ignorera skuggning om dokumentet skrivs ut eller exporteras till format som t.ex. PDF, EPUB, JPEG och PNG.

 4. Markera kedjeknappen för att säkerställa att alla förskjutningsvärden förblir desamma. Om du ändrar värdet på en förskjutning uppdateras alla andra värden.

  Se till att kedjeknappen inte är markerad om du vill skapa varierande förskjutningsvärden.

 5. Klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto