Redigera text

Markera text

 1. Välj Textverktyget och gör sedan något av följande:
  • Om du vill markera ett tecken, ett ord eller ett helt textblock drar du I-pekaren över det.

  • Markera ett ord genom att dubbelklicka på det. Blanksteg bredvid ordet markeras inte.

  • Dubbelklicka på ett tecken för att markera flera intilliggande tecken av samma typ. Om till exempel både latinsk text, kanji och hiragana visas i ett stycke och du dubbelklickar på ett kanji-tecken, markeras det intilliggande kanji-tecknet i samma sträng.

  • Trippelklicka var som helst i en rad för att markera den. Om alternativet Markera rader genom att trippelklicka inte är markerat markerar du hela stycket genom att trippelklicka.

  • Om alternativet Markera rader genom att trippelklicka är markerat kan du markera hela stycket genom att klicka snabbt i stycket fyra gånger.

  • Klicka snabbt fem gånger om du vill markera hela artikeln. Du kan också klicka i en artikel och välja Redigera > Markera allt.

Obs!

Om du markerar text som innehåller en anteckningsankarpunkt, kommer anteckningen och dess innehåll också att markeras när du använder någon av ovanstående metoder.

Om du inte kan markera text i en ram kan det bero på att ramen ligger i ett annat lager eller på en mallsida. Pröva med att låsa upp lagret eller gå till mallsidan. Textramen kanske också ligger under en annan textram eller ett genomskinligt objekt. Se Markera text i en dold ram.

Ändra vad som händer när du trippelklickar

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera alternativet Markera genom att trippelklicka så markeras en rad när du trippelklickar på den (standardinställningen). Avmarkera det här alternativet om du vill markera ett stycke genom att trippelklicka på det.

Markera text i en dold ram

 1. Markera textramen genom att klicka i den med markeringsverktyget  samtidigt som du håller Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nedtryckt.
 2. Välj textverktyget och klicka sedan inuti textramen eller markera text.

Klistra in text

Du kan klistra in text från ett annat program eller från Adobe InCopy.

Om insättningspunkten inte är i en textram när du klistrar in text i InDesign skapas en vanlig textram. Om insättningspunkten är i en textram klistras texten in i ramen. Om text är markerad när du klistrar in skriver den inklistrade texten över den markerade texten.

Om du använder Redigera > Klistra in utan stödrasterformat för att klistra in text i ett ramstödraster, behåller den inklistrade texten inställningarna för teckensnitt, teckenstorlek och teckenavstånd i den kopierade texten. Du kan markera text och välja Redigera > Använd stödrasterformat för att formatera den inklistrade texten enligt teckenattributen i ramstödrastret.

Klistra in text från ett annat program

 1. Om du vill bevara format och information, till exempel format och indexmärken, öppnar du avsnittet Urklippshantering i dialogrutan Inställningar och markerar All information under Klistra in. Om du vill ta bort dessa objekt och andra format när du klistrar in markerar du Endast text.
 2. Klipp ut eller kopiera text i ett annat program eller i ett InCopy-dokument.
 3. Om du vill kan du markera text eller klicka inuti en textram. Om du inte gör det klistras texten in i en ny ram.
 4. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Klistra in. Om den text du klistrar in inte innehåller all formatering måste du eventuellt ändra inställningarna i dialogrutan med importalternativ för RTF-dokument.

  • Välj Redigera > Klistra in utan formatering. (Klistra in utan formatering är nedtonat om du klistrar in från ett annat program och du har valt Endast text i inställningarna för urklippshantering.)

  • Välj Redigera > Klistra in utan stödrasterformat.

Obs!

Du kan också dra text från andra program och släppa den i ett InDesign-dokument. Du kan även infoga textfiler och ordbehandlingsdokument direkt från Utforskaren i Windows eller Finder i Mac OS. Texten läggs till i en ny textram. Om du Skift-drar tas formatet bort. Det alternativ du har valt i avsnittet Urklippshantering i dialogrutan Inställningar anger om information som exempel indexmärken och färgrutor ska bevaras eller inte.

Justera mellanrum automatiskt när du klistrar in text

När du klistrar in text kan blanksteg läggas till eller tas bort automatiskt, beroende på sammanhanget. Exempel: Om du klipper ut ett ord och klistrar in det mellan två ord kommer blanksteg att läggas till före och efter ordet. Om du klistrar in ordet före punkten i slutet av en mening, läggs inget blanksteg till.

Obs!

Den här funktionen används främst för arbete med latinsk text. Dessutom är den här funktionen endast tillgänglig när den latinska texten som ska klistras in har angetts som ett latinskt språk i panelen Tecken.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera Justera radavstånd automatiskt när ord klipps ut och klistras in. Klicka sedan på OK.

Klistra in text i ett ramstödraster

Du kan klistra in text som behåller sina källformateringsattribut. När du kopierar text med ändrade attribut från ett ramstödraster och klistrar in den i ett annat ramstödraster, klistras texten in och det är bara dessa ändrade attribut som behålls. Du kan också klistra in utan stödrasterformatering.

 1. Klipp ut eller kopiera text i ett annat program eller i ett InCopy-dokument.
 2. Visa textens insättningspunkt eller markera ett textblock i ramstödrastret.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Klistra in för att klistra in text som anpassas efter stödrasterformatet.

  • Välj Redigera > Klistra in utan stödrasterformat för att klistra in text utan stödrasterformatering.

Du kan alltid använda stödrasterformatering senare genom att välja Redigera > Använd stödrasterformat. De attribut för stödrasterformat som angetts på panelen Namngivna stödraster används på texten.

Använda stödrasterformat för text

Du kan använda stödrasterformatet för all text som inte följer stödrasterformatet.

 1. Markera texten.
 2. Välj Redigera > Använd stödrasterformat.

Ändra textriktningen

 1. Markera textramen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Textorientering > Vågrät eller Lodrät.

  • Välj Text > Artikel för att visa artikelpanelen. Välj Vågrät eller Lodrät för Artikelriktning.

I text- och artikelvyerna visas texten vågrätt även om alternativet Lodrät är valt. I layoutvyn är texten lodrät om Lodrät är valt.

En lodrät textram eller ett lodrätt ramstödraster konverteras till vågräta versioner. En vågrät textram eller ett vågrätt ramstödraster konverteras till lodräta versioner. Den här ändringen gör att hela artikeln ändras och alla ramar som är kopplade till de markerade ramarna påverkas.

Obs!

Om du vill ändra riktningen för enstaka tecken i en ram använder du funktionen Tate-chu-yoko. Du kan också använda funktionen Teckenrotation på teckenpanelen.

Dra och släppa text

Du kan använda musen för att dra och släppa text i textbehandlaren eller i layoutvyn. Det går också att dra text från Textbehandlaren till layoutfönstret (och vice versa) och till vissa dialogrutor, som Sök/ersätt. Om du drar text från en låst eller incheckad artikel kopieras texten i stället för att flyttas. Du kan också kopiera text eller skapa en ny ram när du drar och släpper text.

Du kan använda musen för att dra och släppa text i text-, artikel- eller layoutvy. Du kan även dra text till vissa dialogrutor, som Sök/ersätt. Om du drar text från en låst eller incheckad artikel kopieras texten i stället för att flyttas. Du kan också kopiera text när du drar text.

Självstudiekursen (video) Using InDesign Drag and Drop Text (på engelska) av Jeff Witchel handlar om att dra och släppa.

 1. Om du vill aktivera metoden ”dra och släpp”, väljer du Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Text (Mac OS). Markera Aktivera i layoutvyn (InDesign) eller Aktivera i text-/artikelvyn (InCopy) och klicka på OK.
 2. Markera den text du vill flytta eller kopiera.
 3. Håll pekaren över den markerade texten tills ikonen för att dra och släppa  visas. Dra texten till en ny plats.

  Den markerade texten ändras inte när du drar, men ett lodrätt streck anger var texten kommer att placeras när du släpper den. Det lodräta strecket visas i alla textramar du drar pekaren över.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill släppa texten på en ny plats placerar du det lodräta strecket där du vill att texten ska placeras och släpper sedan musknappen.

  • Om du vill släppa texten i en ny ram håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) efter att du har börjat dra. Släpp upp musknappen innan du släpper upp tangenten.

  • Om du vill släppa texten utan att ta med formateringen håller du ned Skift efter att du har börjat dra. Släpp upp musknappen innan du släpper upp tangenten.

  • Om du vill kopiera texten, håller du ned Alt (Windows och Mac OS) efter att du har börjat dra. Släpp sedan upp musknappen innan du släpper upp tangenten.

Obs!

Du kan använda en kombination av de här ändringstangenterna. Om du till exempel vill kopiera oformaterad text till en ny ram håller du ned Alt+Skift+Ctrl (Windows) respektive Alt+Skift+Kommando (Mac OS) när du börjar dra.

Om den text du vill släppa inte har rätt avstånd väljer du alternativet Justera radavstånd automatiskt i inställningarna.

Transponera tecken

Om du transponerar två närliggande tecken när du skriver, kan du åtgärda dem med kommandot Transponera. Om du t.ex. skrev 1243 i stället för 1234, byter kommandot Transponera plats på 4 och 3.

 1. Placera insättningspunkten mellan de två tecknen du vill transponera.
 2. Välj Redigera > Transponera.
Obs!

Du kan bara använda kommandot Transponera på tecken och siffror i artiklar. Du kan inte flytta anteckningsankarpunkter, tabeller, blanksteg eller andra tecken som inte skrivs ut i InCopy. Du kan heller inte använda kommandot Transponera i en låst artikel.

Visa dolda tecken

När du redigerar text kan det vara bra att visa även de tecken som inte skrivs ut, t.ex. blanksteg, tabbar och styckesymboler. Dessa tecken visas endast i dokumentfönstret. De skrivs inte ut.

Tecken som inte skrivs ut döljs (överst) och visas (underst)

 1. Gör något av följande:
  • Välj Text > Visa dolda tecken. En bock visas bredvid menykommandot.

  • Klicka på knappen Visa dolda tecken  i det vågräta verktygsfältet.

Redigera text på en mallsida

I InDesign-dokument är en mallsida en typ av mall som används på flera sidor. På mallsidor anges vanligtvis endast sådana layoutelement som ska visas på alla sidor i dokumentet, t.ex. marginaler, sidnummer, sidhuvuden och sidfötter. Du kan använda InCopy för att redigera texten på en InDesign-mallsida, om texten är en länkad fil. Du kan däremot inte ändra de ramattribut som styrs av mallsidan. Du kan heller inte redigera text på mallsidan från någon annan (vanlig) sida i dokumentet.

Obs!

Om du inte kan placera insättningspunkten i en olåst textram på en vanlig sida, kan det bero på att den texten i själva verket finns på en mallsida. Kontakta personen som skapade ramarna för att få mer information.

 1. Välj Visa > Layoutvyn om dokumentet inte redan visas i layoutvyn.
 2. Välj mallsidan från sidrutan längst ned till vänster i dokumentfönstret.
  Markera InDesign-mallsidan

 3. Markera texten som du vill redigera på mallsidan och gör ändringarna.

Om du ska kunna redigera text på en mallsida måste mallsidan innehålla hanterade artiklar som är utcheckade.

Ångra åtgärder

Du kan ångra eller göra om upp till flera hundra av de senaste åtgärderna. Exakt hur många åtgärder du kan ångra bestäms av hur mycket RAM-minne som är tillgänglig och vilken typ av åtgärder du har gjort. Registreringen av åtgärder raderas när du sparar, stänger eller avslutar. Efter det kan du inte längre ångra åtgärderna. Du kan också avbryta en åtgärd innan den är klar, eller återställa en tidigare sparad version.

 1. Gör något av följande:
  • Ångra den senaste ändringen genom att välja Redigera > Ångra [åtgärd]. (Vissa åtgärder, t.ex. bläddring, kan inte ångras.)

  • Gör om en åtgärd som du just ångrat genom att välja Redigera > Gör om [åtgärd].

  • Om du vill ångra alla åtgärder du har gjort sedan du sparade dokumentet väljer du Arkiv > Återställ innehåll.

  • Om du vill avbryta en ändring i InCopy som inte har slutförts (t.ex. när en förloppsindikator visas), trycker du på tangenten Esc.

  • Stäng en dialogruta och ignorera ändringarna genom att klicka på Avbryt.

Gå till en viss positionsmarkör

En positionsmarkör är som ett bokmärke. Du kan använda den för att markera en plats i dokumentet. Detta är praktiskt när du snabbt behöver gå tillbaka till den platsen. Det kan bara finnas en enda positionsmarkör i ett dokument.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga markören.
 2. Välj Redigera > Positionsmarkör > Infoga markör. (Om du redan har infogat en markör, väljer du Ersätt markör.)

Om du vill gå till markören från en plats i dokumentet, väljer du Redigera > Placera markör > Gå till markör.

Om du vill ta bort markören väljer du Redigera > Placera markör > Ta bort markör. Markören tas bort automatiskt när du stänger och sedan öppnar dokumentet igen.

Lägga till spalt-, ram- och sidbrytningar

Du styr spalt-, ram- och sidbrytningar genom att infoga särskilda brytningstecken i texten.

 1. Använd textverktyget och placera insättningspunkten där du vill ha brytningen.
 2. Välj Text > Infoga brytningstecken och markera sedan ett brytningstecken på undermenyn.
Obs!

Du kan också skapa brytningar genom att använda tangenten Retur på det numeriska tangentbordet. Om du vill skapa en spaltbrytning trycker du på Retur, om du vill skapa en rambrytning trycker du på Skift+Retur, om du vill skapa en sidbrytning trycker du på Ctrl+Retur (Windows) respektive Kommando+Retur (Mac OS).

Om du vill ta bort ett brytningstecken väljer du Text > Visa dolda tecken så att tecken som inte skrivs ut visas. Markera sedan brytningstecknet och ta bort det.

Obs!

Om du skapar en brytning genom att ändra styckeinställningarna (t.ex. i dialogrutan Alternativ för radbyten) placeras brytningen före det stycke som innehåller inställningen. Om du skapar en brytning med hjälp av ett specialtecken infogas brytningen omedelbart efter specialtecknet.

Brytningsalternativ

Följande alternativ visas på menyn Text > Infoga brytningstecken.

Spaltbrytning 

Texten flödas till nästa spalt i den aktiva textramen. Om ramen bara har en kolumn flödas texten till nästa kopplade ram.

Rambrytning 

Texten flödas till nästa kopplade textram oavsett ramens kolumninställningar.

Sidbrytning 

Texten flödas till nästa sida som innehåller en textram som är kopplad till den aktiva textramen.

Sidbrytning – udda sida 

Texten flödas till nästa sida med ojämnt sidnummer som innehåller en textram som är kopplad till den aktiva textramen.

Sidbrytning – jämn sida 

Texten flödas till nästa sida med jämnt sidnummer som innehåller en textram som är kopplad till den aktiva textramen.

Styckebrytning 

Infoga en styckebrytning (samma sak som att trycka på Retur).

Fast radbrytning 

Tvingar fram en radbrytning där tecknet placeras och skapar en ny rad utan att skapa nytt stycke (samma resultat som när du använder Skift+Retur). En fast radbrytning är detsamma som en s.k. mjuk retur.

Mjuk radbrytning 

Anger var en textrad ska brytas om raden måste brytas. En mjuk radbrytning liknar ett mjukt bindestreck, men inget bindestreck läggs till där raden bryts.

Relaterade brytningsalternativ finns tillgängliga i dialogrutorna Alternativ för radbyten och Alternativ för styckeformat.

Använd villkorstext

Med hjälp av villkorlig text kan du skapa flera versioner av samma dokument. Sedan du skapat villkor tillämpar du dem på olika delar av texten. Du kan ta fram de olika versionerna genom att dölja eller visa den villkorliga texten. Om du till exempel skapar en handbok för ett datorprogram kan du skapa olika villkor för Mac OS och Windows. Innan du skriver ut Mac OS-versionen av handboken kan du visa alla text som villkoret ”Mac” använts för och dölja all text som har villkoret ”Windows”. Du kan sedan göra tvärtom när du vill skriva ut den text som bara rör Windows-användare.

Villkorlig text visas

A. Alla villkor visas B. Villkorsindikatorer 

Dold villkorlig text

A. Villkoret ”Mac” döljs B. Dolda villkorssymboler 

Villkoren kan bara användas för text. Du kan använda villkor för förankrade objekt men bara om du markerar markören för objektet. Du kan använda villkor på text inuti tabellceller men inte på själva cellerna, raderna eller kolumnerna. Du kan inte använda villkor i låsta InCopy-artiklar.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du använder villkorlig text kan du gå till www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Planera villkorliga dokument

När du planerar ett projekt med villkorlig text bör du gå igenom materialet noga och fundera över hur olika personer kan arbeta med olika delar av det om det lämnas vidare. Dokumentet blir enklare att arbeta med och underhålla om du tillämpar villkoren på ett konsekvent sätt. Använd följande anvisningar.

Antal versioner

Definiera antalet versioner av det färdiga dokumentet. Om du skapar en handbok för ett program som kan köras både på Windows och Mac OS kanske du vill ha minst två versioner: en för Windows och en för Mac OS. Om du dessutom vill kunna kommentera texten blir det istället fråga om fyra versioner: Mac OS med kommentarer, Mac OS utan kommentarer, Windows med kommentarer och slutligen Windows utan kommentarer.

Om dokumentet har många villkor kan du definiera villkorsuppsättningar som kan användas för att snabbt skapa olika versioner.

Antal villkorsmärkord som krävs

Bestäm hur många villkorsmärkord som behövs för att kunna ta fram dokumentversionen. En dokumentversion definieras av en unik uppsättning villkorsmärkord. Så kan till exempel en handboksversion för Windows-användare definieras med villkorsmärkord som visar Windows, döljer Mac OS och döljer kommentarer. I det här exemplet skulle du behöva bestämma om ett villkorsmärkord ska användas för Windows-kommentarer och ett annat för Mac-kommentarer eller om samma märkord ska användas både för Windows- och Mac-kommentarer.

Ordna innehållet

Fundera igenom hur stor del av texten som kan villkoras och hur materialet ska ordnas för att få en så enkel hantering som möjligt. Du kanske vill ordna en bok så att den villkorliga texten begränsas till ett fåtal dokument. Du kanske vill ha de olika kapitlen för versionerna i olika filer i stället för som villkorlig text och sedan använda olika bokfiler för versionerna.

I vissa fall, t.ex. när du arbetar med flerspråkiga dokument, kanske du hellre vill arbeta med olika lager i stället för villkor och låta varje lager innehålla text på ett av språken.

Strategi för märkord

Avgör vad som är den minsta beståndsdelen i den villkorliga texten. Om dokumentet kommer att översättas bör meningar vara den minsta enheten som du villkorar. Ordföljden ändras ofta vid översättning, och därför skulle det vara opraktiskt att använda villkor för delar av en mening.

Inkonsekvent användning av villkor för mellanslag och skiljetecken kan leda till extra mellanslag eller felskrivna ord. Bestäm om du vill att också mellanrum och interpunktion ska villkoras. Om den villkorliga texten inleds eller avslutas med ett skiljetecken ska detta också ingå i den villkorliga texten. Det underlättar läsbarheten om du visar mer än en version.

För att undvika problem med ordmellanrum, t.ex. ett villkorligt mellanrum följt av ett som inte är villkorligt, kan du ange hur mellanrum som följer villkorlig text ska hanteras (antingen som villkorlig eller utan villkor).

För att undvika problem bestämmer du i vilken ordning den villkorliga texten ska uppträda och använder den inställningen genomgående i dokumentet.

Index och korsreferenser

När du indexerar ett dokument är det viktigt att du tänker på om markörerna placeras innanför eller utanför villkorlig text. Tänk på att indexmarkörer i dold, villkorlig text inte tas med i det index som skapas.

Om du skapar en korsreferens till villkorlig text måste också källtexten vara villkorlig. Om du till exempel lägger till en korsreferens i ett ”Windows”-stycke och textankarpunkten finns i ”Mac”-text kommer referensen inte att fungera om ”Mac”-texten döljs. ”DT” visas vid korsreferensen på panelen Hyperlänkar.

Om du skapar en korsreferens till ett stycke som innehåller villkorlig text och sedan ändrar villkorets visningsinställningar måste du uppdatera korsreferensen.

Skapa villkor

De villkor du skapar sparas i det aktiva dokumentet. Om inga dokument är öppna när du skapar ett villkor används villkoret för alla nya dokument som du skapar.

Du kan göra villkorlig text lättare att hitta genom att använda särskilda indikatorer, t.ex. vågiga röda understrykningar.

I hanterade InCopy-filer kan du använda befintliga villkor, men du kan inte skapa eller ta bort villkor. Du kan visa och dölja villkorlig text i InCopy, men ändringarna visas inte i InDesign när filen checkas in. I fristående dokument i InCopy kan du skapa, använda och ändra synlighet för villkor precis som i InDesign.

 1. Välj Fönster > Text & tabeller > Villkorlig text så att panelen Villkorlig text visas.
 2. Välj Nytt villkor på panelen Villkorlig text och ge villkoret ett namn.
 3. Ange villkorsindikator i gruppen Indikator.

  Som standard visas indikatorerna (t.ex. röda vågiga linjer) i dokumentet men tas inte med i utskrift eller andra utdata. Du kan välja alternativ på menyn Indikatorer på panelen Villkorlig text för att dölja indikatorer eller ta med dem i utskrifter/andra utdata, vilket kan vara praktiskt t.ex. vid granskning.

 4. Klicka på OK.

Använda villkor för text

Du kan använda flera villkor för samma text. Standardinställningen är att villkorsindikatorer används för att markera villkorlig text. Om indikatorerna inte visas kan du använda panelen Villkorlig text för att ta reda på vilka villkor som används i texten. En ifylld bock visar att villkoret används i hela dokumentet. En nedtonad bock anger att villkoret bara används i delar av texten.

 1. Markera den text som du vill använda villkoret på.
 2. Gör följande på panelen Villkorlig text (Fönster> Text & tabeller > Villkorlig text):
  • Om du vill använda ett villkor klickar du på villkoret eller på rutan bredvid namnet.

  • Om du vill använda villkoret och låta det ersätta andra villkor som används i samma text Alt-klickar du på villkoret.

  • Du tar bort ett villkor genom att klicka bredvid namnet så att bocken tas bort. Du kan också klicka på [Ovillkorlig] om du vill ta bort alla villkor från den markerade texten.

Obs!

Du kan inte använda kortkommandon för specifika villkor. Du kan dock använda villkor med hjälp av Snabbformatera.

Visa eller dölja villkor

När du döljer ett villkor döljs hela den text som villkoret används i. När du döljer villkor ändras oftast sidnumreringen av boken eller dokumentet. Du kan använda funktionen Smart textomformning för att lägga till och ta bort sidor automatiskt när villkor visas och döljs.

Dold villkorlig text ignoreras i regel i dokumentet. Så tas till exempel inte dold text med vid utskrift och export, indexmarkörer i dold villkorlig text tas inte med i de index som genereras och dold villkorlig text tas inte med när du söker efter eller stavningskontrollerar text.

När du döljer ett villkor lagras den dolda texten i en symbol för dolda villkor . Om du markerar text som innehåller en symbol för dold villkorlig text och försöker ta bort den, ber InCopy dig att bekräfta att du vill ta bort den dolda texten. Du kan inte använda andra villkor eller format i dold villkorlig text.

Om flera villkor används i en text och ett av dem anger att texten ska visas medan andra anger att den ska döljas leder det till att texten inte döljs.

 • Du visar och döljer enstaka villkor genom att klicka på rutan för synlighet bredvid villkorsnamnet. Ögonikonen anger att villkoret visas.
 • Du visar och döljer alla villkor med kommandona Visa alla och Dölj alla på menyn för panelen Villkorlig text.

Använda villkorsuppsättningar

En villkorsuppsättning innehåller alla visningsinställningar för alla villkor, så att du enkelt ta fram olika versioner av dokumentet. Anta till exempel att du har ett komplicerat dokument med plattformsvillkor för Mac OS, Windows XP, Vista och UNIX, språkvillkor för engelska, tyska, franska och spanska samt villkor för redaktionell granskning och kommentarer. För att kunna granska Vista-versionen på franska kan du skapa en uppsättning som bara visar just Vista, franska och redaktionell granskning så att all övrig text döljs.

Du måste inte använda uppsättningar men de gör det enklare att snabbt ändra olika synlighetsinställningar för villkor.

 1. Använd villkor i texten efter dina behov och önskemål.
 2. Om menyn Uppsättning inte visas på panelen Villkorlig text välja du Visa alternativ på panelens meny.
 3. Visa eller dölj villkoren som du vill på panelen Villkorlig text.
 4. Välj Skapa ny uppsättning på menyn Uppsättning, ge uppsättningen ett namn och klicka på OK.

  Den nya uppsättningen blir den aktiva uppsättningen.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill använda villkorsuppsättningen i dokumentet väljer du dess namn på menyn Uppsättning.

  • Om du vill åsidosätta en villkorsuppsättning aktiverar du den genom att markera den och ändrar eventuellt synlighetsinställningar. Ett plustecken (+) visas vid villkorsuppsättningen. Välj villkorsuppsättningen igen för att ta bort eventuella åsidosättningar. Välj Omdefiniera ”[Villkorsuppsättning]” om du vill uppdatera uppställningen med nya synlighetsinställningar.

  • Om du vill ta bort en villkorsuppsättning markerar du den och väljer sedan Ta bort ”[Villkorsuppsättning].” Om du tar bort en villkorsuppsättning, raderas inte uppsättningens villkor. Villkoren tas inte heller bort från andra platser där de används.

Hantera villkor

 1. Gör något av följande:

  Ta bort ett villkor

  Markera ett villkor och klicka på ikonen Ta bort villkor längst ned på panelen Villkorlig text. Ange vilket villkor som ska ersätta det borttagna och klicka på OK. Det angivna villkoret används i all text som det borttagna villkoret användes i.

  Om du vill ta bort flera villkor Skift-klickar du för att markera villkoren (eller Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Mac OS) om villkoren inte ligger bredvid varandra) och klickar sedan på ikonen Ta bort villkor.

  Ta bort ett villkor från texten

  Att ta bort ett villkorsmärkord är inte detsamma som att ta bort märkord i ett dokument. När du tar bort ett märkord från texten finns det kvar i dokumentet så att det kan användas vid ett senare tillfälle.

  Om du vill ta bort ett villkor från texten markerar du texten och klickar på rutan bredvid villkoret så att bocken försvinner. Du kan också klicka på [Ovillkorlig] för att ta bort alla villkor i texten.

  Läsa in (importera) villkor

  Välj Läs in villkor (om du bara vill läsa in själva villkoren) eller Läs in villkor och uppsättningar på menyn för panelen Villkorlig text. Markera det InDesign-dokument som du vill importera villkoren från och klicka på Öppna. Inlästa villkor och uppsättningar ersätter villkor och uppsättningar som har samma namn.

  Du kan inte läsa in villkor från en InCopy-fil i InDesign, men du kan däremot läsa in villkor från en InDesign-fil både i InDesign och InCopy.

  Inlästa uppsättningar åsidosätter de synlighetsinställningar som gäller för villkoren på panelen Villkorlig text.

  Synkronisera villkoren i en bok

  För att kunna vara säker på att du använder samma villkor i alla dokument i en bok skapar du de villkor du vill använda i ett formatkälldokument, väljer Inställningar av villkorlig text i dialogrutan Synkroniseringsalternativ och synkroniserar sedan boken.

  Visa och dölja villkorsindikatorer

  Ange med kommandona Visa eller Dölj på menyn Indikatorer på panelen Villkorlig text om du vill visa eller dölja villkorsindikatorer. Om du visar en version och vill visa de områden som är villkorliga visar du indikatorerna. Du kan dölja indikatorerna om du uppfattar dem som störande när du arbetar med layouten. Välj Visa och skriv ut om du vill att villkorsindikatorerna ska skrivas ut.

  Ändra namn på ett villkor

  Klicka på ett villkor i panelen Villkorlig text, vänta ett par sekunder och klicka sedan på villkorets namn så att det markeras. Skriv ett annat namn.

  Redigera villkorsindikatorer

  Dubbelklicka på ett villkor i panelen Villkorlig text eller markera ett villkor och välj Villkorsalternativ på panelens meny. Ange indikatorinställningar och klicka på OK.

Söka efter och ersätta villkorlig text

Använd dialogrutan Sök/ersätt för att leta upp text som ett eller flera villkor används i och ersätta det med ett eller flera villkor.

 1. Visa villkorlig text som du vill ta med i sökningen.

  Dold text tas inte med i sökningen.

 2. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 3. Klicka på Fler alternativ om inte rutorna Sök efter format eller Ändra format visas längst ned i dialogrutan.
 4. Visa dialogrutan Sök efter formatinställningar genom att klicka i rutan Sök efter format. Markera [Valfritt villkor] under Villkor när du vill söka efter text som något villkor används i och [Ovillkorlig] när du vill söka efter text som inga villkor används i. Du kan också markera det eller de villkor som du vill söka efter. Klicka på OK.

  Med den här funktionen hittar du text som matchar de valda villkoren exakt. Om du till exempel väljer både Villkor 1 och Villkor 2 hittas inte text som bara det ena villkoret används i och inte heller text som ytterligare villkor används i.

 5. Visa dialogrutan Ändra formatinställningar genom att klicka i rutan Ändra format. Ange ett annat formatalternativ, till exempel ett villkor eller ett teckenformat, och klicka sedan på OK.

  Om du markerar delen Villkor i dialogrutan Ändra formatinställningar innebär [Valfritt villkor] att inga ändringar görs av den villkorliga text som hittats. Det här alternativet är användbart om du vill använda andra format, t.ex. ett teckenformat. Välj [Ovillkorlig] för att ta bort alla villkor från den hittade texten. När du valt ett villkor anger du om du vill att det ska ersätta befintliga villkor eller bara läggas till.

 6. Klicka på Sök och använd knappen Ändra, Ändra/sök eller Ändra alla för att ersätta villkoret.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online