Ramar, stödraster, linjaler och stödlinjer

Ramar i InCopy-filer

Precis som i Adobe InDesign visas all text och alla bilder i InCopy inuti ramar. För länkade dokument styr InDesign ramarnas placering och design för en publikation. Du kan visa ramstrukturen för InDesign-dokumentet i vyn Layout i InCopy.

Ändra ramar

Du (eller någon i din grupp) måste utföra eventuella ändringar för ramar i InDesign-dokumentet, såvida inte ramarna avser textbundna bilder. Du kan flytta, skalförändra, rotera och skeva textbundna bildramar, men inte andra ramar. Mer information finns i arbetsflödets dokumentation.

Dela upp text

En lång artikel kan flöda från en ram till andra ramar som är anslutna i sekvens, eller kopplade. En kopplad artikel börjar vid en viss spalt på en sida och kan fortsätta på vilken annan spalt och sida som helst i publikationen. InDesign-användaren konfigurerar alltid kopplingssekvensen för en InCopy-artikel.

När du lägger till text i en kopplad artikel flödas artikeln genom varje påföljande ram tills alla tilldelade ramar är fyllda.

Flöde för kopplad text: Originaltext i kopplade ramar (överst). När du har lagt till text i den första ramen flödas texten till den andra ramen (underst)

Om all text inte får plats i det tilldelade ramutrymmet kallas den delen av artikeln som inte får plats övertext.

Ändra måttenheter och linjaler

InCopy innehåller en linjal för vertikalt djup för textpassning i vyerna Text och Artikel, samt vågräta och lodräta linjaler i vyn Layout för måttsättning av layouter. Som standard börjar linjaler mäta från det övre vänstra hörnet på en sida eller uppslag. Du kan ändra det genom att flytta nollpunkten.

Du kan arbeta med flera standardmåttenheter, ändra inställningarna när som helst och tillfälligt åsidosätta de aktuella måttenheterna när du anger ett värde. Stödlinjer, stödraster och objekt flyttas inte när du byter måttenheter. När linjalernas skalstreck ändras kan det alltså hända att de inte justeras mot objekt som var placerade efter de tidigare skalstrecken.

Du kan konfigurera olika måttenheter för de våg- och lodräta linjalerna. Många tidningar mäter till exempel vågräta layouter i pica och lodräta textartiklar i tum. Det enhetssystem du väljer för den vågräta linjalen styr tabbar, marginaler, indrag och andra mått. Varje uppslag har sin egen lodräta linjal men de inställningar du gör under Måttenheter och skalsteg i dialogrutan Inställningar gäller för alla lodräta linjaler.

Linjalernas standardmåttenhet är pica (en pica är lika med 12 punkter). Du kan ändra linjalernas måttenheter och styra var huvudskalstegen visas. Om du t.ex. ändrar de anpassade linjalenheterna för den lodräta linjalen till 12 punkter placeras ett huvudskalsteg vid var tolfte punkt (om det är möjligt med den aktuella förstoringsgraden). Skalstegens numrering utgår från de anpassade huvudskalstegen, så att 3 på linjalen i det här exemplet markerar det tredje 12-punktsteget, alltså 36 punkter.

Linjaler

A. Märkta skalsteg B. Huvudskalsteg C. Delskalsteg 

Lodrät linjal med tum (vänster) och anpassade 12-punktsteg (höger)

Obs!

Det kan vara praktiskt att ställa in anpassade skalsteg för den lodräta linjalen om du vill att skalstegen ska vara i linje med ett baslinjestödraster.

Ange måttenheterna

Du kan ange anpassade måttenheter för linjalerna på skärmen och för användning i paneler och dialogrutor. Det går också att ändra de här inställningarna när du vill och tillfälligt åsidosätta den aktuella måttenheten när du anger ett värde.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).

 2. För Vågrätt och Lodrätt väljer du det enhetssystem du vill använda för linjaler, dialogrutor och paneler. Du kan också välja Anpassad och ange det antal punkter som du vill visa stora skalsteg vid. Klicka på OK.

Obs!

Du kan också ändra linjalenheter genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en linjal och välja enhet på snabbmenyn som visas.

Åsidosätta standardmåttenheter

Du kan ange en annan måttenhet än standardmåttenheten.

 1. Markera det befintliga värdet på en panel eller i en dialogruta och ange det nya värdet med hjälp av värdena i tabellen nedan:

  För att ange:

  Ange de här bokstäverna efter värdet:

  Exempel

  Resultat

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Tum

  t

  tum

  inch

  "

  5,25i

  5.25 tum

  5,25inch

  5,25"

  5 1/4 tum

  Millimeter

  mm

  48 mm

  48 millimeter

  Centimeter

  cm

  12 cm

  12 centimeter

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Punkter

  pkt

  p (före värde)

  6 pkt

  p6

  6 punkter

  Amerikanska punkter

  ap

  6ap

  6 amerikanska punkter

  Pica och punkter

  p (mellan värden)

  3p6

  3 pica, 6 punkter

  Pixlar

  px

  5 px

  5 pixlar

  Cicero

  c

  5c

  5 cicero

  Agater

  ag

  5 ag

  agater

Japanska måttenheter

Q och Ha är enheter som används i en japansk manuell eller automatisk fotodisposition för att visa teckenstorlek, spärra/knip och radavståndslängd. Varje enhet har värdet 0,25 mm. Q används endast för att visa teckenstorlek, Ha kan användas för att visa riktning och längd för radavstånd, mellanrum mellan objekt och liknande element.

Du kan också använda punkter (kallas även amerikanska punkter) för att ange teckenstorlek på datorer eller Adobe PostScript®-punkter för att ange radavstånd och mellanrum. En amerikansk punkt är 0,35146 millimeter och det går 72,27 amerikanska punkter på 1 tum och 72 PostScript-punkter på 1 tum.

Ändra nollpunkten

Nollpunkten är den punkt där nollvärdena på den vågräta och den lodräta linjalen möts. Som standard är nollpunkten placerad vid det övre vänstra hörnet på den första sidan i ett uppslag. Det betyder att nollpunktens ursprungliga placering alltid är densamma i förhållande till ett uppslag, men kan se ut att flytta sig i förhållande till monteringsbordet.

X- och Y-positionens koordinater på kontrollpanelen, informationspanelen och omformningspanelen visas i förhållande till nollpunkten. Du kan flytta nollpunkten för att mäta avstånd, skapa nya referenspunkter för mätning eller placera stora sidor bredvid varandra. Som standard har varje uppslag en nollpunkt vid det övre vänstra hörnet på den första sidan i ett uppslag, men du kan också placera den vid bindningen eller ange att varje sida ska ha en egen nollpunkt.

Justera nollpunkten

När du flyttar nollpunkten flyttas den till samma relativa placering för alla uppslag. Om du t.ex. flyttar nollpunkten till det övre vänstra hörnet av ett uppslags andrasida, kommer den att vara placerad vid samma plats på andrasidan för alla uppslag i dokumentet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta nollpunkten drar du från skärningspunkten på den vågräta och den lodräta linjalen till den plats där du vill placera nollpunkten.
  Skapa en ny nollpunkt

  • Om du vill återställa nollpunkten dubbelklickar du på skärningspunkten på den vågräta och den lodräta linjalen .

  • Om du vill låsa eller låsa upp nollpunkten högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på linjalernas nollpunkt och väljer Lås nollpunkten på snabbmenyn.

Ändra standardnollpunkten

Med hjälp av inställningen Origo i dialogrutan Inställningar, kan du ange standardnollpunkt för linjaler samt omfång för den vågräta linjalen. Med omfång anger du om linjalen ska sträcka sig över hela sidan, över hela uppslaget eller, för flersidiga uppslag, från mitten av ryggen.

Om du anger linjalens origo vid varje uppslags ryggbindning, så låser du ursprunget vid ryggen. Du kan inte ändra linjalens origo genom att dra den från linjalernas skärningspunkt så länge du inte väljer ett annat alternativ för origo.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).
 2. Under Linjalenheter på menyn Ursprung, väljer du något av följande:
  • Välj Uppslag om du vill placera linjalens origo i det övre vänstra hörnet på varje uppslag. Den vågräta linjalen sträcker sig över hela uppslaget.

  • Välj Sida om du vill placera linjalens origo i det övre vänstra hörnet på varje sida. Den vågräta linjalen startar vid noll (origo) för varje sida i ett uppslag.

  • Välj Rygg om du vill placera linjalens origo i mitten av ryggen. De vågräta linjalen anger mått i negativa tal till vänster om ryggen och i positiva tal till höger om den.

Obs!

Du kan också ändra inställningen för den vågräta linjalens origo med hjälp av snabbmenyn som visas när du högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på den vågräta linjalen.

Använda stödraster

I vyn Layout kan du visa (eller dölja) ett ramverk av stödraster och stödlinjer som visar placering och justering av objekt. I de flesta arbetssystem konfigurerar en formgivare som arbetar med InDesign stödrastren och stödlinjerna för publikationen. InCopy-användare kan visa dessa layouthjälpmedel när en InCopy-artikel har länkats till InDesign-dokumentet.

Du kan skapa stödraster i InCopy. Men eftersom stödraster i InDesign åsidosätter inställningar i InCopy när filer länkas, är den här funktionen mer användbar för fristående dokument som du publicerar direkt från InCopy.

Dessa stödraster och stödlinjer visas aldrig vid utskrift eller export. En uppsättning med linjaler och stödraster hör till en sida, men en stödlinje kan sträcka sig antingen över alla sidor i ett uppslag eller bara över en sida.

Obs!

Stödraster, linjaler och stödlinjer är inte tillgängliga i vyerna Text och Artikel.

Skapa ett baslinjestödraster

Använd inställningarna för stödrastret om du vill ange ett baslinjestödraster för hela dokumentet.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödraster (Windows) eller InCopy > Inställningar > Stödraster (Mac OS).

 2. Ange en färg för baslinjestödrastret genom att välja en färg på menyn Färg. Du kan också välja Anpassad på menyn Färg.

 3. Vid Relativt anger du om du vill att rastret ska börja överst på sidan eller vid den övre marginalen.

 4. Vid Start skriver du ett värde för det avstånd du vill ha från sidans överkant eller den övre marginalen, beroende på vilket alternativ du väljer på menyn Relativt. Om du har svårt att justera in den lodräta linjalen mot stödrastret kan det vara lämpligt att välja värdet noll.

 5. För Öka varje anger du ett värde för avståndet mellan rasterlinjerna. I de flesta fall är det lämpligt att ett värde som är lika stort som det för brödtextens radavstånd, så att textraderna placeras precis på rasterlinjerna.

  Baslinjestödraster i dokumentfönstret

  A. Första rasterlinje B. Avstånd mellan rasterlinjer 

 6. För Göm stödraster vid anger du ett värde på den förstoring vid vilken stödraster inte längre ska visas. Öka värdet om du vill undvika att se en röra av rasterlinjer vid mindre förstoringar.

  Baslinjestödraster vid mindre förstoring än Göm stödraster vid (vänster) och vid större förstoring (höger)

 7. Klicka på OK.

Obs!

Kommandot Fäst mot stödlinjer anger hur objekt fästs mot stödlinjer och baslinjestödraster.

Skapa ett stödraster för dokument

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödraster (Windows) eller InCopy > Inställningar > Stödraster (Mac OS).

 2. Ange en färg för stödraster för dokument genom att välja en förinställd färg på menyn Färg. Du kan också välja Anpassad på menyn Färg.

 3. Du ställer in vågrätt rasterlinjeavstånd genom att ange ett värde för Rutnät varje i avsnittet Vågrätt i avsnittet Stödraster för dokument, och sedan ange ett värde för Underlinjer mellan varje rasterlinje.

 4. Du ställer in lodrätt rasterlinjeavstånd genom att ange ett värde för Rutnät varje i avsnittet Lodrätt i avsnittet Stödraster för dokument, och sedan ange ett värde för Underlinjer mellan varje rasterlinje.

 5. Utför en av följande åtgärder och klicka på OK:

  • Om du vill placera stödraster för dokument och baslinjestödraster bakom alla andra objekt måste du markera Stödraster bakom.

  • Om du vill placera stödraster för dokument och baslinjestödraster framför alla andra objekt måste du avmarkera Stödraster bakom.

Obs!

Om du vill placera stödlinjer bakom alla andra objekt kan du även välja Stödlinjer bakom, på den snabbmeny som visas när du högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) i ett tomt område av dokumentfönstret.

Visa och dölja stödraster

 • Om du vill visa eller dölja stödrastret för baslinjen väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj stödraster för baslinje.

 • Om du vill visa eller dölja stödrastret för dokumentet väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj stödraster för dokument.

 • Om du vill visa eller dölja stödrastret för layouten väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj layoutstödraster.

 • Om du vill visa eller dölja ramstödraster väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj ramstödraster.

Visa hjälplinjer

Hjälplinjer (som ibland också kallas stödlinjer) skiljer sig från stödraster på så sätt att de kan placeras fritt på en sida eller ett monteringsbord. Som InDesign-användare kan du skapa två sorters sådana linjer: sidstödlinjer, som bara visas på den sida där du skapat dem, och uppslagsstödlinjer, som sträcker sig över ett uppslags alla sidor och monteringsbordet. Du kan visa hjälplinjer om de finns i InDesign-dokumentet eller uppdragsfilen, men du kan inte skapa dem i InCopy.

Stödlinjer

A. Uppslagsstödlinje B. Sidstödlinje 

Visa och dölja stödlinjer

 1. Se till att du visar vyn Layout. Om det behövs klickar du på vyfliken Layout överst i redigeringsrutan.
 2. Välj Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj stödlinjer.

Visa hjälplinjer bakom objekt

Standardinställningen är att hjälplinjer visas framför alla andra linjer och objekt. Men det finns en risk att hjälplinjerna skymmer objekt, t.ex. linjer med tunna streck.

Du kan ändra inställningen för hjälplinjer så att de visas framför eller bakom alla andra objekt i Stödlinjer bakom. Men oavsett inställningen i Stödlinjer bakom, placeras objekt och hjälplinjer alltid framför marginal- och spaltlinjer.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Windows) eller InCopy > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Mac OS).
 2. Välj Stödlinjer bakom och klicka på OK.

Anpassa monteringsbordet och stödlinjerna

 1. På menyn Redigera (Windows) eller menyn InDesign (Mac OS) väljer du Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord.
 2. Om du vill ändra färg på marginalernas eller spalternas stödlinjer väljer du en förinställd färg på en meny eller väljer Anpassad och anger en färg med hjälp av färgväljaren.
 3. Om du vill göra monteringsbordet större eller mindre anger du ett värde för Minsta lodräta förskjutning.
 4. Klicka på OK.

Använda lager

Lager kan ses som genomskinliga ark som ligger ovanpå varandra. Om ett lager inte har några objekt kan du se rakt igenom det till objekt och lager som ligger under.

Endast InDesign-användare kan skapa lager. InCopy-användare kan visa och dölja lager, visa och dölja objekt i lager och ändra lagerinställningar. Om InDesign-användaren skapade flera lager i dokumentet kan du dölja lager i InCopy så att du kan redigera specifika områden eller specifika innehåll i dokumentet, utan att påverka andra områden eller andra typer av innehåll. Om dokumentet exempelvis skrivs ut långsamt p.g.a. att det innehåller många stora bilder, kan du dölja alla lager som inte innehåller text och snabbt skriva ut textlagren för korrekturläsning.

Ytterligare information om lager:

 • Objekt på mallsidor visas längst ned i varje lager. Mallobjekt kan visas längst fram på dokumentsidors objekt om mallsidans objekt ligger i ett högre lager.

 • Lagerhantering påverkar alla sidor i ett dokument, inklusive mallsidor. Om du t.ex. döljer Lager 1 medan du redigerar den första sidan i ett dokument, är lagret dolt på alla sidor tills du väljer att visa det igen.

På lagerpanelen visas en lista över alla lager. Det översta lagret visas högst upp på panelen.

Visa och dölja lager

 1. Välj Fönster > Lager.
 2. Gör något av följande i lagerpanelen:
  • Om du vill dölja ett visst lager klickar du på ögonikonen till vänster om lagrets namn.

  • Om du vill visa ett visst lager klickar du på tomrummet till vänster om lagrets namn.

  • Klicka på triangeln bredvid ett lagernamn om du vill visa lagerobjekten. Klicka på ögonsymbolen om du vill visa eller dölja enskilda objekt.

  • Om du vill visa eller dölja alla lager på en gång, väljer du Visa/Dölj alla lager på panelmenyn.

Obs!

Endast synliga lager och objekt skrivs ut.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?