Visa artiklar

Översikt över textvyn, artikelvyn och layoutvyn

Det finns tre olika vylägen för artiklar i InCopy: text-, artikel- och layoutvyn. De här termerna motsvarar de termer som används inom traditionell förlagsverksamhet.

Textvyn

Texten visas med samma radbrytningar som i motsvarande Adobe InDesign®-dokument. Om texten inte får plats i det tilldelade layoututrymmet anger en övertextindikator den plats där InCopy-texten överskrider utrymmet. Även om du kan använda InCopy för formatering, t.ex. styckeindrag och teckenstorlek, visas inte dessa format i textvyn.

Textvyn

Artikelvyn

Texten visas i ett kontinuerligt flöde och textraderna bryts i dokumentfönstret. I artikelvyn visas inte de exakta radbrytningarna, utan du kan i stället koncentrera dig på innehållet. Men om texten inte får plats i det tilldelade layoututrymmet anger en övertextindikator den plats där InCopy-texten överskrider utrymmet. När du använder artikelvyn visas bara styckeformaten i informationsområdet. Radnummer visas inte i artikelvyn.

Artikelvyn öppnas som standard när du skapar en ny InCopy-artikel.

Obs!

Om du vill ändra standardvyn för nya dokument stänger du alla dokument och väljer en ny standardvy på menyn Visa.

Artikelvyn

Layoutvyn

Texten visas som den skrivs ut, komplett med all formatering. När du använder InCopy för synkronisering med en InDesign-layout, kan du visa texten med övriga sidelement i InDesign-dokumentet: ramar, spalter, bilder osv.

I layoutvyn kan du zooma in och ut när du vill undersöka olika aspekter av layouten.

Layoutvyn

Växla mellan text-, artikel- och layoutvyn

 1. Gör något av följande:
  • Välj vy på menyn Visa.

  • Klicka på någon av flikarna för de olika vyerna överst i redigeringspanelen.

Om Textvyn

Textvyn är en miljö för effektiv textbehandling. Det är enkelt att läsa och lägga till kommentarer till texten. Du kan också använda textvyn till textpassning och andra produktionsrelaterade åtgärder.

När du öppnar ett InDesign-dokument i InCopy motsvarar textvyn arbetet med textkorrektur i traditionell typsättning. Texten bryts på samma sätt som i den slutliga InDesign-layouten i visningsområdet och all text visas i enspalt, oavsett hur många spalter som finns i layouten. Sid-, ram- och kolumnbrytningar (spaltbrytningar) visas med en streckad linje med orden "Sidbrytning", "Rambrytning" respektive "Kolumnbrytning" mitt på linjen.

Obs!

Om flera brytningar sammanfaller, t.ex. om en sidbrytning sammanfaller med en rambrytning, visas den brytning som har högst prioritet. Sidbrytningar har högst prioritet och spaltbrytningar lägst.

Textvyn innehåller en funktion för övertextradbrytning, som anger den punkt där InCopy-texten överskrider det layoututrymme som tilldelats den i InDesign.

Som standard visas text i textvyn med 12 punkters storlek. Du kan ändra teckensnitt, storlek och mellanrum så att texten blir lättare att läsa och redigera. Du kan också ändra bakgrunds- och teckensnittsfärg.

Obs!

Visningsstorleken används för alla artiklar och inte för enskilda tecken, ord eller stycken.

Verktygsfältet Text- och artikelvyutseende längst ned på arbetsytan innehåller olika inställningar som du kan vilja ändra ofta när du arbetar med ett dokument. De inställningarna är bl.a.:

 • Visningsteckensnitt och -storlek

 • Visningsradavstånd (en rad, 1 1/2 rad, två rader eller tre rader)

 • Visa/dölja radnummer och formatkolumner

 • Anpassa kontrollerna i verktygsfältet Text- och artikelvyutseende.

Anpassa textvyn och artikelvyn

Du kan anpassa text- och artikelvyerna på olika sätt.

Ändra visningsinställningar för textvyn

 1. Välj ett alternativ i verktygsfältet Text- och artikelvyutseende. (Om verktygsfältet är dolt väljer du Fönster > Text- och artikelvyutseende. Enligt standardinställningen visas verktygsfältet nederst i programfönstret.)
  Obs!

  Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att ändra teckenstorlek för visning och att använda textformatering. Du kan göra båda delarna i textvyn. När du ändrar teckenstorlek för visning påverkas inte textens utseende i publikationen. När du däremot använder formatering på text ändras textens utseende i både layoutvyn och det publicerade dokumentet.

Ange visningsinställningar för textvyn

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text- och artikelvyvisning (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Text- och artikelvyvisning (Mac OS).
 2. Ange följande i avsnittet Textvisningsalternativ:

  Textfärg

  Anger textfärgen i visningsområdet. Standardtextfärgen är svart.

  Bakgrund

  Anger bakgrundsfärgen för visningsområdet. Standardbakgrundsfärgen är vitt.

  Tema

  Används till att tilldela fördefinierade text- och bakgrundsfärger.

  Åsidosätt förhandsvisningsteckensnitt

  Du kan visa ytterligare ett teckensnitt genom att använda rätt teckensnitt i text- och artikelvyn. Teckensnitten Symbol, Zapf Dingbats, Webdings och Wingdings® visas automatiskt på rätt sätt, oavsett vilket visningsteckensnitt du har valt.

  Aktivera kantutjämning

  Med hjälp av kantutjämning jämnar du ut hårda kanter på teckensnitt och punktuppbyggda bilder genom att göra färgövergången mellan kant- och bakgrundsbildpunkter mjukare. Eftersom endast kantpixlarna påverkas går inga detaljer förlorade. Du kan ange vilken nivå av kantutjämning du vill använda. Med standardalternativet utjämnas text med hjälp av gråskalor. Om du väljer LCD-optimering används färger i stället för gråskalor till att kantutjämna text. LCD-optimering fungerar bäst med svart text på ljusa bakgrund. Om du väljer Mjuk används gråskalor, men kantutjämningen är ljusare och mjukare än med Standard.

  Pekaralternativ

  Används till att kontrollera pekarvisningen. Du kan välja mellan fyra olika pekare. Markera eller avmarkera pekarblinkning.

Obs!

De inställningar du gör under Text- och artikelvyvisning används både för text- och artikelvyn.

Visa och dölja informationskolumnen

Informationskolumnen visas på vänster sida av dokumentfönstret i text- och artikelvyn. Den här kolumnen innehåller skrivskyddad information om styckeformat, radnummer och det lodräta djupet på texten. Det går inte att skriva i det här området.

 1. Gör något av följande:
  • Om du endast vill ändra visningen för det aktuella dokumentet väljer du Visa > Visa informationskolumnen respektive Visa > Dölj informationskolumnen.

  • Om du vill ändra standardvisningen för programmet stänger du alla dokument och väljer Visa > Visa informationskolumnen respektive Visa > Dölj informationskolumnen.

Obs!

Styckeformat gör det enklare att upprätthålla konsekvent formatering i dokument. Läs i dokumentationen för det interna arbetsflödessystemet som används för mer information om riktlinjer för det aktuella projektet.

Ange visningsinställningar för artikelvyn

Du kan anpassa artikelvyn med hjälp av Text- och artikelvyvisning i dialogrutan Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text- och artikelvyvisning (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Text- och artikelvyvisning (Mac OS).
 2. Ange de alternativ du vill.
 3. Klicka på OK.

Visa och dölja styckebrytningsmärken

Du kan visa och dölja styckebrytningsmärken i text- och artikelvy. En pilsymbol anger början av ett nytt stycke.

 1. Välj Visa > Visa styckebrytningsmärken eller Visa > Dölj styckebrytningsmärken.

Använda texthöjdslinjalen

När du skriver text kan det ibland vara praktiskt att kontrollera det fysiska djupet på en artikel, så som den kommer att visas i layoutvyn, utöver antalet rader. Texthöjdslinjalens djup visas på den vänstra sidan av text- och artikelvyn. Varje markering på linjalen justeras mot underkanten av en rad i texten. Ett värde med det totala lodräta djupet på texten vid den punkten visas var femte markering. Djupet uppdateras dynamiskt när layoutdispositionen för den delen av dokumentet är slutförd.

Inställningen för lodrät enhet under Måttenheter och skalsteg i inställningarna används för djupet.

Obs!

Som en hjälp för textpassning beräknas och visas även djupet för övertext.

 1. Klicka på text- eller artikelfliken överst i redigeringsområdet.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill visa eller dölja texthöjdslinjalen väljer du Visa > Visa/dölj texthöjdslinjal.

  • Om du vill visa eller dölja informationskolumnen väljer du Visa > Visa/dölj informationskolumnen.

Översikt över layoutvyn

I layoutvyn kan du visa text och andra element exakt på det sätt som de formateras och placeras på sidan i ett InDesign-dokument. Artiklar är placerade i ramar, precis som i InDesign.

Om du arbetar med en länkad artikel (en hanterad artikel i ett öppet InDesign-dokument eller en öppen uppdragsfil) kan du inte ändra layouten med InCopy. Du kan bara arbeta med text och textattribut.

Om du arbetar med ett fristående InCopy-dokument (ett InCopy-dokument som inte finns i ett öppet InDesign-dokument eller i en öppen uppdragsfil) kan du arbeta med text och textattribut samt ändra sidstorlek med hjälp av kommandot Dokumentinställningar.

Det finns fler verktyg och fler kommandon på menyn Visa i layoutvyn än i andra vyer. Du kan använda handverktyget, zoomverktyget och zoomkommandona och visa uppslag med olika förstoringar. Du kan också använda olika hjälpmedel för layout, t.ex. linjaler, stödraster för dokument och baslinjer.

Obs!

Dessa visningsalternativ påverkar inte formateringen. Att zooma in och på så sätt förstora visningen av en sida påverkar inte hur artikeln visas i InDesign eller hur den ser ut vid utskrift.

Ramar

I ett öppet dokuments layoutvy visas en eller flera rutor på sidan. De här rutorna, som inte skrivs ut, kan innehålla text, bilder eller ingenting. Rutorna motsvarar ramar, d.v.s. utrymmen i layouten som är reserverade för olika element. Varje ram är definierad till att innehålla antingen text eller bilder. Ej hanterade artiklar i ett InDesign-dokument eller i en uppdragsfil är nedtonade, för att de ska vara lätta att identifiera.

Textramar

Textramar anger vilka artiklar som ska visas var samt hur mycket av sidutrymmet artiklarna ska täcka. För länkade artiklar definieras ramarna av InDesign-användaren. Om flera ramar används för en artikel bestämmer du hur artikeltexten flödar genom layouten med ramkonfigurationen.

Bildramar

Bildramar kan fungera som ramar eller bakgrund och kan användas till att beskära och maskera bilder. Du kan arbeta med bilder i InCopy och du kan visa bildramarna från InDesign-layouter när du arbetar med länkade dokument. Du kan också arbeta med ramar för textbundna bilder (inbäddade i text) men det går inte att arbeta med andra bildramar. (Se Skapa en textbunden bild.)

Tomma ramar

Tomma ramar används som platshållare. Du kan skilja på tomma text- och bildramar eftersom de inte ser likadana ut. En tom ruta är en tom textram. En ruta med ett kryss i är en tom bildram. Du kan bara lägga till text i en tom textram om ramen är kopplad till den artikel som exporterades till InCopy från InDesign. Det går också att importera eller klistra in bilder i tomma bildramar i InCopy.

En tom textram (vänster) och en tom bildram (höger)

Visa och dölja ramkanter

När du döljer ramkanter döljer du också krysset i tomma bildramar.

Text- och bildramar med visade ramkanter (vänster) och med dolda (höger)

 1. Välj Visa > Extrafunktioner > Visa ramkanter eller Visa > Extrafunktioner > Dölj ramkanter i layoutvyn.

Visa dokument

Använd zoomverktyget eller alternativen på menyn Visa när du vill zooma in eller ut i dokument.

Zooma in eller ut

Du kan förstora eller förminska visningen av en sida i layoutvyn. Zoomprocenten visas i programfältet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill förstora ett visst område väljer du zoomverktyget  och klickar i det område du vill förstora. Varje klickning förstorar vyn till nästa förinställda procentgräns och centrerar bildvisningen där du klickar. Mitten av zoomverktyget är tomt när den maximala förstoringen har uppnåtts. Om du vill zooma ut håller du ned Alt (Windows och Mac OS) så att verktyget Zooma ut aktiveras och klickar sedan i det område du vill förminska. Varje klickning förminskar vyn till föregående förinställda procentgräns.

  • Om du vill förstora visningen till nästa förinställda procentvärde aktiverar du det fönster du vill visa och väljer sedan Visa > Zooma in. Om du vill minska visningen till nästa förinställda procentvärde väljer du Visa > Zooma ut.

  • Om du vill ställa in förstoringsnivån skriver eller väljer du en nivå i rutan Zooma i programfältet.

  • Håll ned Alt (Windows och Mac OS) och zooma sedan in eller ut med hjälp av rullhjulet på musen.

Använda zoomverktyget

Kraftfull zoom använder du för att snabbt bläddra igenom dokumentsidor. Med handverktyget kan du zooma in i och ut ur hela dokumentet och snabbt förflytta dig i det. Den här funktionen är särskilt användbar i långa dokument.

Du måste vara i layoutläge för att kunna använda den här funktionen.

 1. Klicka på handverktyget  .

  Du kan också aktivera handverktyget genom att hålla ned mellanslags- eller Alt-tangenten medan du arbetar i textläge.

 2. Klicka och håll ned musknappen med handverktyget aktivt.

  Inzoomningen minskar så att du kan se mer av uppslaget. En röd ruta markerar visningsområdet.

 3. Dra rutan med musknappen nedtryckt för att bläddra mellan sidorna. Använd piltangenterna eller musens rullhjul för att ändra storlek på den röda rutan.
 4. Släpp upp musknappen för att zooma in den del av dokumentet som nu visas.

  Dokumentfönstret återgår till den tidigare zoominställningen eller till den röda rutans storlek.

Förstora genom att dra

 1. Välj zoomverktyget .
 2. Dra i området du vill förstora.
Obs!

Om du vill aktivera verktyget Zooma in när du använder ett annat verktyg trycker du på Ctrl+Blanksteg (Windows) respektive Kommando+Blanksteg (Mac OS). Om du vill aktivera verktyget Zooma ut när du använder ett annat verktyg trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg (Windows) respektive Kommando+Alt+Ctrl+Blanksteg (Mac OS).

Zooma in i en del av texten

Visa dokument med 100 % storlek

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på zoomverktyget .

  • Välj Visa > Faktisk storlek.

  • Skriv eller välj en förstoringsnivå på 100 % i rutan Zooma i programfältet.

Anpassa sidan, uppslaget eller monteringsbordet till det aktiva fönstret

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Anpassa sida till fönster.

  • Välj Visa > Anpassa uppslag till fönster.

  • Välj Visa > Hela monteringsbordet.

Arbeta med ConnectNow

Adobe® ConnectNow är en säker, personlig mötesplats där du kan träffa och samarbeta med andra via webben i realtid. Med ConnectNow kan du dela och anteckna på datorskärmen, skicka chattmeddelanden och kommunicera via integrerade ljudfunktioner. Du kan också sända video live, dela filer, spara mötesanteckningar och ta över en deltagares dator.

Du öppnar ConnectNow direkt från programgränssnittet.

 1. Välj Arkiv> Dela min skärm.

 2. Ange e-postadress och lösenord i inloggningsdialogrutan för Adobe CS Live och klicka på Logga in. Klicka på knappen Skapa Adobe ID om du inte har ett Adobe ID.

 3. När du vill dela skärmen klickar du på knappen Dela min datorskärm i mitten av ConnectNow-programfönstret.

Fullständiga anvisningar om hur du använder ConnectNow finns i Adobe ConnectNow-hjälpen.

Självstudievideor om hur du använder ConnectNow finns på Using ConnectNow to share your screen (7:12) (Dela skärmen med ConnectNow (7:12)). (Demonstrationen visas i Dreamweaver.)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?