Radavstånd

Radavstånd

Det här avsnittet handlar om hur radavstånd implementeras vid disposition av latinsk text. Mer information om radavstånd i CJK-text finns i Om radavstånd i asiatisk text.

Det lodräta avståndet mellan två rader med text kallas för radavstånd. Radavståndet mäts från en textrads baslinje till baslinjen på textraden ovanför. Baslinjen är den osynliga linje som de flesta bokstäver – dem utan någon nedstapel – vilar på.

Standardvärdet för automatiskt radavstånd är 120 % av teckenstorleken (t.ex. 12 punkter för tecken med 10 punkter). Om du använder automatiskt radavstånd visas värdet för radavstånd i InCopy inom parenteser på menyn Radavstånd på teckenpanelen.

Radavstånd

A. Radavstånd B. Texthöjd C. Om du anger större textstorlek för ett ord ökas radavståndet för den raden. 

Om radavstånd i asiatisk text

Grundplaceringen för radavstånd kan ställas in via inställningen Leading Basis Position på styckepanelens meny. Med standardinställningen (Embox Top/Right) mäts textradens radavstånd från den övre delen av dess fyrkant till den övre delen av nästa rads fyrkant. Om du markerar raden och ökar radavståndets värde via inställningen Embox Top/Right, ökar mellanrummet mellan den markerade raden och nästa rad. Det beror på att radavståndets riktning mäts från den aktuella raden till nästa rad. Övriga Leading Basis Position-inställningar mäter radavståndet från den aktuella raden till den föregående raden. Om du ändrar radavståndets värde via de här inställningarna ökas radens Aki ovanför den aktuella raden.

Radavståndet omfattar höjden på fyrkanten och radens Aki-avstånd.

Ställ in radavstånd via Radavstånd på teckenpanelen eller kontrollpanelen. Det här är inställt på Automatiskt som standard. När Automatiskt radavstånd är inställt visas värdet för radavstånd inom parentes i Radavstånd på teckenpanelen. Det automatiska värdet varierar för textramar och text i ramstödraster. Värdet för automatiskt radavstånd kan ställas in via Justering på menyn på styckepanelen. Standardinställningen för det automatiska radavståndet för text i textramar i InCopy är 175 % av den angivna teckenstorleken. För text i ramstödraster är det 100 %, vilket gör att stödrasterjusteringen kan sprida ut textraderna i stödrastret.

När stödrasterjusteringen är inställd på Ingen, anger du radavstånd för text i textramen med värdet för radavstånd på teckenpanelen. När stödrasterjusteringen är inställd på något annat än Ingen, används radavstånd enligt inställningarna för baslinjestödraster.

Obs!

När du kopierar text som är monterad i ramstödrastret och klistrar in den i en textram, klistras texten in med sina attribut för ramstödraster och Automatiskt för Radavstånd är inställt på 100 %. Om radavståndet ser ihoptryckt ut anger du ett värde för Radavstånd i stället för att använda den automatiska inställningen.

Om du vill ställa in radavstånd för text i ramstödraster, använder du Radmellanrum i dialogrutan för ramstödrasterinställningar i stället för värdet för radavstånd. Värdet för radavstånd för text i ramstödraster är summan av värdet för radmellanrum och ramstödrastrets storlek (teckenstorlek). Om ramstödrastret är 13Q och radmellanrummet är 10H, är det verkliga värdet för radavstånd "23H".

Observera att för text som är monterad i ramstödrastret är stödrasterjusteringen som standard inställd på Mitt. I det här fallet kommer värdet mellan stödrastrets mitt och mitten av nästa stödraster att vara radavståndets värde. När stödrasterjustering är inställd på Ingen, används radavstånd från den plats som är angiven i stödrastret. När stödrasterjustering är inställd på Ingen, används radavstånd enligt det värde som angetts i Radavstånd på teckenpanelen.

Radavstånd inom ett ramstödraster är komplext. För monterad text ändras det faktiska radavståndsvärdet beroende på teckenstorleken, värdet för radavstånd och inställningarna för Gyoudori på styckepanelen. Observera följande:

 • Om du inte ändrar teckenstorleken för ramstödrastret, men ändrar teckenstorleken eller värdet för radavstånd för monterad text som är mindre än stödrasterstorleken på teckenpanelen, kommer texten att justeras mot stödrastret enligt inställningarna för stödrasterjustering.

 • Om du inte ändrar teckenstorleken (stödrasterstorleken) för ett ramstödraster, men använder teckenpanelen för att göra teckenstorleken för monterad text större än stödrasterstorleken + radmellanrummet, bestäms Gyoudori automatiskt. Då kan du justera mot stödrastret i steg om 0,5 rader, och 1,5, 2, 2,5 och 3 och så vidare om Gyoudori är inställt på automatiskt. Om Gyoudori är inställt på något annat än Automatiskt kommer texten att justeras mot stödrastret enligt den här inställningen, och för en stor teckenstorlek kommer tecknen att överlappa varandra.

 • Om du inte ändrar teckenstorleken (stödrasterstorleken) för ramstödrastret, men använder teckenpanelen för att ange ett värde som är större än stödrastrets storlek + radmellanrummet för Gyoudori för monterad text, används radavståndet för nästa rad när radavståndet är inställt på Automatiskt. Om ramstödrastrets storlek till exempel är 13Q och radmellanrummet är inställt på 10H, och radavståndet är inställt på 24H, kommer text att monteras på varannan rad. Om det är inställt på 47H kommer text att monteras på var tredje rad. För andra radavståndsinställningar än Automatiskt, kommer det värde som angetts i Radavstånd att ignoreras.

Ändra radavstånd

Som standard är värdet för radavstånd ett teckenattribut. Du kan alltså ange olika värden för radavståndet inom ett stycke. Det största värdet inom en textrad avgör den radens radavstånd. Men det är möjligt att välja ett inställningsalternativ som gör att radavståndet tillämpas på ett helt stycke, i stället för på en text inom ett stycke. Den här inställningen påverkar inte radavståndet för befintliga ramar.

Ändra radavstånd i markerad text

 1. Markera den text som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Välj det radavstånd du vill använda på menyn Radavstånd  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

  • Välj det radavstånd du vill använda på menyn Radavstånd  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

  • Markera det befintliga värdet för radavstånd och ange ett nytt värde.

  • När du skapar ett styckeformat ändrar du radavståndet på panelen Grundläggande teckenformat.

Om det ändrade värdet för radavstånd förbises i InCopy kan det bero på att Lodrät justering eller Fäst mot baslinjestödraster har markerats. Välj Objekt > Alternativ för textramar och kontrollera att Överkant har valts för Lodrät justering. Kontrollera också att Justera inte mot baslinjestödraster har valts på styckepanelen, kontrollpanelen eller i styckeformatet.

Obs!

Du kan också ställa in det lodräta avståndet genom att fästa text mot baslinjestödrastret. Om du anger ett baslinjestödraster åsidosätter inställningen för baslinjestödraster värdet för radavstånd.

Ändra standardprocentsatsen för radavstånd

 1. Markera de stycken du vill ändra.
 2. Välj Justering på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.
 3. Välj Latinsk justering på styckepanelens meny.
 4. Ange ett nytt standardvärde för Automatiskt radavstånd. Det minsta värdet är 0 % och det största är 500 %.
Obs!

Auto-alternativet i snabbmenyn Radavstånd på Kontrollpanelen anger värdet för automatiskt radavstånd i dialogrutan Justera som en proportion (%) av teckenstorleken. Standardvärdet är 175 % för textramar och 100 % för ramstödraster.

Använda radavstånd på hela stycken

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera Använd radavstånd för hela stycken och klicka sedan på OK.
Obs!

Om du använder ett teckenformat för textradavstånd, påverkar radavståndet bara den text som du använder formatet på och inte hela stycket, inte ens om alternativet Använd radavstånd för hela stycken är markerat.

Justera radhöjd baserad på teckenproportion

Genom att ändra textriktningen i ett ramstödraster till dess motsatta (för vågrät text är det lodrät, för lodrät text är det vågrät), ändras radhöjden som standard oavsett stödrastrets storlek. Om till exempel tecken som är 13Q monteras i ett ramstödraster för vågrät text med 13Q, och inställningen för tecknets lodräta proportion är 200 %, kommer radhöjden att dubbleras och bli 26Q oavsett stödrastrets storlek. Om den här funktionen är inaktiverad blir radhöjden samma som teckenhöjden och det är bara teckenproportionen som ändras.

 1. Markera den text som du vill ändra radhöjden för baserat på teckenproportion.
 2. Välj alternativet för justering av radhöjd med teckenskala på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny.

  Radhöjden justeras. Den här funktionen anges för varje tecken som ett teckenattribut, men radhöjden används för en hel rad som innehåller de angivna tecknen.

Om du vill inaktivera den här funktionen markerar du texten som funktionen aktiverats för och avmarkerar alternativet för justering av radhöjd med teckenskala på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny.

Använda Leading Basis Position

Om du ställer in stödrasterjusteringen på Ingen används radavståndet som standard från överkanten eller höger om fyrkanten för den aktuella raden till överkanten eller höger om fyrkanten för nästa rad. Om du ökar värdet för radavstånd används det nya värdet på alla markerade rader.

 1. Markera texten och ange Ingen för Justering av stödraster på menyn på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 2. Ange radavstånd på teckenpanelen. Ange ett annat värde än Automatiskt och ställ in statiskt värde för radavstånd.
 3. Välj lämplig radavståndsbas från Leading Basis Position på menyn på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Om du vill ställa in jämnt radavstånd oavsett teckenstorlek kan du använda Embox Center och ange radavstånd från radens mitt.

Obs!

Om du vill justera mot stödrastrets radavstånd för rader med olika teckenstorlekar, anger du stödrasterjusteringen Mitt och anger något annat än Automatiskt för Gyoudori på styckepanelen.

Alternativ för Leading Basis Position

Välj bland följande alternativ för radavståndsbas från Leading Basis Position på menyn på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Embox Top/Right

Radavståndet baseras på överkanten av fyrkanten för vågrät text och till höger om fyrkanten för lodrät text. Radavståndet mäts från överkanten eller till höger om den aktuella raden till överkanten eller till höger om nästa rad. De här inställningarna är standardinställningar.

Embox Center

Radavståndet baseras på mitten av den aktuella raden till mitten av föregående rad. Om olika teckenstorlekar finns i samma stycke, kommer mellanrummet mellan fyrkantskanterna för varje rad att vara ojämnt. Om Embox Center är valt, genom att ställa in fast radavstånd för text med olika storlekar, kan du justera radavstånd för de intilliggande raderna eftersom radavståndet utgår från mitten av den aktuella fyrkanten.

Latinsk baslinje

Radavståndet utgår från den latinska baslinjen. Radavståndet mäts från den aktuella radens baslinje till baslinjen på föregående rad. Den här radavståndsmetoden är samma som den som används vid latinsk disposition. Den latinska baslinjen är olika för varje teckensnitt. Teckenpositionen kan variera inom samma teckenstorlek om teckensnitten är olika.

Embox Bottom/Left

Radavståndet utgår från nederkanten av fyrkanten för vågrät text och från vänster om fyrkanten för lodrät text. Radavståndet mäts från vänster om eller nederkanten av den aktuella raden till vänster om eller nederkanten av föregående rad.

Obs!

Samma objekt finns i Justering av stödraster på både styckepanelens meny och kontrollpanelens meny. De här objekten är baserna för justering mot stödrastret och inte baserna för radavstånd. Blanda inte ihop dem.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online