Gå igenom dokument

Bläddra igenom dokument

Du kan använda bläddringslisterna (längs den nedersta och den högra sidan av InCopy-fönstret) eller bläddra med musens rullhjul eller sensor i vilken vy som helst.

Du kan också använda tangenterna PgUp, PgDown och piltangenterna för att bläddra igenom en artikel. I layoutvyn kan du gå till nästa eller föregående sida genom att trycka på PgUp respektive PgDown. I text- och artikelvyn kan du gå till nästa eller föregående skärm genom att trycka på PgUp respektive PgDown. Nästa skärm är inte nödvändigtvis nästa sidbrytning. Med hjälp av uppåt- och nedåtpilen flyttar du insättningspunkten inom texten.

I layoutvyn kan du också använda handverktyget för att flytta dokumentvyn i valfri riktning.

Bläddra igenom ett dokument med hjälp av handverktyget

Vilka alternativ som finns för att förflytta dig i artiklar beror på om du arbetar i text-, artikel- eller layoutvyn. I text- och artikelvyn måste du använda bläddringslisten för att kunna visa den text som inte får plats på skärmen. I layoutvyn kan du även använda handverktyget samt sidknappar och kommandon.

 1. I layoutvyn väljer du handverktyget  och flyttar dokumentet genom att dra det.
Visa en annan del av sidan genom att dra

Obs!

Om du vill använda kraftfull zoom när handverktyget är valt håller du musknappen nedtryckt. Den här tekniken använder du för att rulla igenom flera dokumentsidor.

Gå till en annan sida i layoutvyn

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på knapparna i statusfältet, så som visas på bilden nedan.

  Statusfält i layoutvyn

  A. Knappen Första uppslag B. Knappen Föregående uppslag C. Sidnummer D. Knappen Nästa uppslag E. Knappen Sista uppslag 

  • Välj sidnummer på popup-menyn i statusfältet.

Gå till placeringsmarkörer

Du kan ange en markör på en viss plats i texten och sedan gå tillbaka till den med hjälp av ett kommando eller en genväg. En placeringsmarkör är praktisk om du vill gå till en annan plats i dokumentet och utföra en åtgärd, till exempel kontrollera något i texten på en annan sida. Det kan bara finnas en (1) placeringsmarkör i ett dokument. När du infogar en placeringsmarkör tas den tidigare markören bort. Placeringsmarkören tas också bort när du stänger dokumentet.

 1. Välj Redigera > Placera markör och välj sedan något av följande:
  • Om du vill lägga till en markör placerar du insättningspunkten i texten och väljer Infoga markör.

  • Om du vill ersätta en befintlig markör väljer du Ersätt markör.

  • Om du vill ta bort en markör väljer du Ta bort markör.

  • Om du vill gå tillbaka till en markör väljer du Gå till markör.

Sortera om InCopy-artiklar

När du öppnar en uppdragsfil eller ett InDesign-dokument kan du ändra ordningen på artiklarna i text- eller artikelvy. Layoutplaceringen för artiklarna ändras inte när du ändrar ordning på dem.

 1. Se till att du arbetar i text- eller artikelvyn.
 2. Dra objektet till en ny plats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?