Spara och exportera

Spara dokument

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill spara ett befintligt dokument med samma namn väljer du Arkiv > Spara innehåll.

  • Om du vill spara ett dokument under ett nytt namn väljer du Arkiv > Spara innehåll som, anger platsen och namnet och klickar sedan på Spara. Det nyligen namngivna dokumentet blir det aktiva dokumentet.

  • Om du vill spara en kopia av en artikel eller bild med ett nytt dokumentnamn väljer du Arkiv >Spara innehållskopia, anger platsen och namnet och klickar sedan på Spara. Den sparade kopian blir inte det aktiva dokumentet.

  • Om du vill spara en kopia av ett dokument som en mall väljer du Arkiv > Spara innehåll som, anger platsen och filnamnet och väljer sedan InCopy-mall under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS).

  • Välj Arkiv > Spara allt innehåll om du vill spara alla artiklar i dokumentet.

  • Om du vill spara en kopia av ett dokument i ett textformat, väljer du Arkiv > Spara innehåll som, anger platsen och filnamnet och väljer sedan Endast text eller Rich Text-format under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS).

Obs!

Länken i InDesign-filen uppdateras inte när du sparar ett hanterat (länkat) dokument. Om du vill uppdatera artikeln i filsystemet följer du den process som beskrivs i arbetsflödessystemets dokumentation eller frågar systemadministratören om information.

Ta med förhandsvisningar i sparade dokument

Med hjälp av miniatyrbildsförhandsvisningarna av dokument och mallar är det enklare att identifiera filerna i Adobe Bridge och Adobe Mini Bridge. Förhandsvisningar skapas när du sparar ett dokument eller en mall. I dokumentförhandsvisningar ingår endast en JPEG-bild av det första uppslaget, i mallförhandsvisningar ingår JPEG-bilder av alla sidor i mallen. Du kan anpassa storleken på förhandsvisningen och antalet sidor. Om du t.ex. väljer Extra stor 1024x1024 kan du använda de högupplösta förhandsvisningarna för att snabbt kontrollera innehållet innan du öppnar en fil.

Du kan aktivera alternativet i inställningarna och i dialogrutan Spara som. Eftersom förhandsvisningar medför att både filstorleken och den tid det tar att öppna dokument ökar, kan du välja att endast aktivera alternativet i dialogrutan Spara som när du behöver det.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill att en förhandsvisning ska tas med i alla dokument du skapar väljer du Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller InCopy > Inställningar > Filhantering (Mac OS).

  • Om du vill ta med en förhandsvisning för ett visst dokument väljer du Arkiv > Spara som.

  • Om du vill ta med en förhandsvisning för ett visst dokument väljer du Arkiv > Spara innehåll som.

 2. Markera Spara alltid dokumentförhandsvisning.
 3. Om du anger inställningar för förhandsvisning i inställningarna väljer du antalet förhandsvisningssidor på menyn Sidor och anger ett alternativ på menyn Förhandsvisningsstorlek.
  Obs!

  Om du väljer alternativet för förhandsvisning i dialogrutan Spara som, aktiveras alternativet i inställningarna också, och standardinställningarna för antal sidor och förhandsvisningsstorlek används.

Filtyper i InCopy

Du kan arbeta med flera olika filtyper i InCopy.

InCopy-innehållsfiler (.icml)

Detta är standardfiltypen vid export av artiklar eller bilder från InDesign och när nya dokument sparas eller skapas med hjälp av InCopy. Den här filtypen visas som InCopy-dokument i dialogrutorna Exportera och Spara som.

InCopy CS3 Interchange-filer (.incx)

Detta är en äldre filtyp som används i InCopy CS3 och tidigare.

Uppdragsfiler (.icma)

De här filerna utgör en underavdelning till InDesign-dokument. I dem visas innehåll och format samt sidgeometrin från den överordnade InDesign-filen. I uppdragsfiler kan olika nivåer av visuell följsamhet visas (trådmodell, tilldelade uppslag eller alla uppslag). InDesign-användaren anger de här alternativen när uppdragsfilen skapas. Endast InDesign-användare kan skapa uppdragsfiler, endast InCopy-användare kan öppna uppdragsfiler.

Äldre uppdragsfiler för InCopy CS3 har filnamnstillägget INCA.

Filer med uppdragspaket (.icap)

De här filerna är uppdragsfiler som har komprimerats i InDesign för att kunna distribueras. Uppdragspaket innehåller uppdragsfilen, de tilldelade artikelfilerna och eventuella länkade bilder.

Äldre uppdragspaket för InCopy CS3 har filnamnstillägget INCP.

Mallfilar (.icmt)

Mallar är användbara som utgångspunkt för fristående dokument eftersom du kan förinställa dem med sidstorleksmått, textområdesmått, format (för stycken och tecken), XML-märkord, färgrutor, föruppmärkt exempelinnehåll o.s.v. Mallfiler öppnas som namnlösa dokument. Deras innehåll och format visas, men ingen sidgeometri (layoutinformation från ett InDesign-dokument). Den här filtypen visas som InCopy-mall i dialogrutan Spara som.

InDesign-filer (.indd)

När du visar de här filerna i InCopy ger de fullständig följsamhet i förhållande till InDesign-dokumentet, inklusive innehåll, format och layout för alla sidobjekt. InCopy-användare kan endast redigera de innehållsobjekt som har gjorts tillgängliga för dem av InDesign-användare. Andra objekt kan visas men inte redigeras.

Obs!

Du kan öppna olika typer av textfiler, bland annat Microsoft Word-, RTF- och textfiler, direkt i InCopy. När du gör det visas importalternativen för den filtypen.

Exportera InCopy-dokument

Du kan spara hela eller delar av ett InCopy-dokument med ett annat filformat. Vanligtvis exporteras varje komponent (till exempel textramar och bilder) i ett InCopy-dokument till en separat fil. Undantaget är export av ett InCopy-dokument till Adobe PDF, då all text och alla bilder i ett dokument exporteras till en enda PDF-fil.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill exportera text klickar du på texten med textverktyget .

  • Om du vill exportera en bild klickar du på bilden med placeringsverktyget .

 2. Välj Arkiv > Exportera.
 3. Ange ett namn och en plats för det exporterade innehållet och välj sedan ett format under Filformat.

  XML-formatet visas endast i listan om XML-märkord har lagts till i dokumentet. Om du exporterar text och inte ser någon lista för ordbehandlingsprogrammet kanske du måste spara texten med ett format som kan importeras till programmet, t.ex. RTF. Om ordbehandlingsprogrammet du använder inte har funktioner för några av exporteringsformaten i InCopy kan du använda formatet Endast Text (ASCII).

  Obs!

  Alla teckenattribut i texten försvinner när du sparar dokumentet med ASCII-format. Om du vill bevara all formatering använder du exportfiltret InCopy-text med formatinformation.

 4. Exportera innehållet med det format du har valt genom att klicka på Spara.

Ändra namn på InCopy-artiklar

När en artikel exporteras från InDesign får den ett dokumentnamn med tillägget ICML. Det här filnamnet används automatiskt som artikelnamn på uppdragspanelen i InDesign och i artikelavgränsaren. I motsats till filnamnet är artikelnamnet inbäddat i filen.

 1. Om du vill ändra ett artikelnamn manuellt öppnar du artikelfilen i InCopy.
 2. Välj Arkiv > Information om innehållsfil.
 3. Kontrollera att fliken Beskrivning är markerad till vänster, och ange sedan ett nytt dokumentnamn.
Obs!

Beroende på vilka arbetsflödesprocesser som används i systemet kan det vara nödvändigt att en administratör ändrar artikelnamnet åt dig. Om du inte kan ändra namn på artikeln genom att följa anvisningarna ovan kan du tala med arbetsflödets administratör.

Du kan också ändra artikelnamnet på uppdragspanelen när du checkar ut artikeln. Namnet ändras dock inte på disken.

Exportera innehåll till Buzzword

Buzzword är en webbaserad textredigerare där användaren kan skapa och lagra textfiler på en webbserver. När du exporterar en artikel till Buzzword skapas en textfil på Buzzword-servern.

 1. Markera text eller placera insättningspunkten i en textram som finns i den artikel du vill exportera.

 2. Gör något av följande:

  • I InDesign väljer du Arkiv > Exportera till > Buzzword.

  • I InCopy väljer du Arkiv > Exportera till Buzzword.

 3. Om du ännu inte har loggat in på CS Live klickar du på Logga in, anger din e-postadress och ditt lösenord och klickar sedan på Logga in.

 4. I dialogrutan Exportera artikel för Buzzword anger du namnet för det Buzzword-dokument som ska skapas klickar sedan på OK.

Buzzword-dokumentet öppnas på Acrobat.com. Du kan flytta dokumentet till en annan arbetsyta och dela det med andra.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?