Arbeta med hanterade filer

Öppna delat innehåll

Endast InCopy-användare kan öppna uppdragsfiler (.inca). Om en InCopy-användare öppnar en InDesign-fil som innehåller uppdrag, får användaren åtkomst till allt hanterat innehållt, oavsett uppdrag.

 1. Gör något av följande.
  • I InCopy väljer du Arkiv > Öppna, markerar en uppdragsfil (.inca) och klickar på Öppna.

  • I InDesign eller InCopy väljer du Arkiv > Öppna, markerar en InDesign-fil (.indd) som innehåller tilldelat innehåll och klickar på Öppna.

  • Öppna ett uppdragspaket. Se Ta emot paket (InCopy).

Uppdragsnamnet och innehållet visas på uppdragspanelen.

Checka ut innehåll

När du checkar ut ett objekt, placeras en dold låsfil (.idlk) i filsystemet. När innehållet är utcheckat har du exklusiv kontroll över innehållet. Ingen annan kan göra ändringar i det. Du kan bara checka ut InCopy-innehåll. Du kan inte checka ut InDesign-dokument med layoutinformation.

Om du försöker stänga ett InDesign-dokument som innehåller en eller flera InCopy-innehållsfiler som du har checkat ut, visas ett varningsmeddelande där du får en uppmaning om att checka in allt innehåll. Om du stänger dokumentet utan att checka in innehållsfilerna, förblir de utcheckade av dig nästa gång du öppnar InDesign-dokumentet. När ett InDesign-dokument sparas automatiskt sparas alla redigerbara InCopy-innehållsfiler.

Checka ut innehåll (InDesign)

 1. Gör något av följande:
  • I layouten markerar du de text- eller bildramar som du vill redigera och väljer Redigera > InCopy > Checka ut.

  • På uppdragspanelen markerar du filerna och väljer Checka ut på panelmenyn.

När du checkar ut tillgängligt innehåll i InDesign visas ikonen Redigerar  i textramen i InDesign. I InCopy visas ikonen Används  på InCopy-ramen och på uppdragspanelen om uppdragsfilerna är lagrade på en lokal server.

Checka ut innehåll (InCopy)

 1. Gör något av följande:
  • Om innehållet är en del av ett uppdrag, väljer du Arkiv > Öppna och väljer uppdragsfilen (.inca).

  • Om innehållet exporterades som enskilda filer, väljer du Arkiv > Öppna och väljer InCopy-filen (.incx). Om du vill visa layouten så att du kan passa in texten, markerar du InDesign-dokumentet.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill checka ut en enstaka InCopy-innehållsfil, väljer du Arkiv > Checka ut.

  • Om du vill checka ut allt innehåll i ett uppdrag på en och samma gång, markerar du uppdraget på uppdragspanelen och väljer Checka ut på panelmenyn.

  • Om du vill checka ut enskilda objekt i ett uppdrag, öppnar du uppdragslistan på uppdragspanelen, markerar ett eller fler objekt och väljer Checka ut på menyn.

  Ikonen Redigering  visas bredvid objektet eller objekten på uppdragspanelen. Det betyder att innehållet är utcheckat av dig och att du är den enda som kan göra ändringar i det.

 3. Klicka på OK om du blir ombedd att uppdatera innehållet.

När du checkar ut tillgängligt innehåll i InCopy visas ikonen Redigering  i textramen i InCopy och på uppdragspanelen. I InDesign visas ikonen Används  i ramen i InDesign.

Öppna hanterade filer (InCopy)

Om du vill skriva och redigera snabbt kan det vara bättre att öppna en hanterad innehållsfil (.incx) direkt i InCopy och arbeta med den i artikelvyn. Du behöver inte checka ut en enskild hanterad fil för att redigera den. Den checkas automatiskt ut i InCopy. När du sparar och stänger filen checkas innehållet automatiskt in i InCopy. Spara-kommandona fungerar annorlunda när du öppnar enskilda filer.

Uppdatera uppdragsfiler (InDesign)

Du kan spara ändringar i uppdrag manuellt eller när du stänger det aktuella dokumentet. Att uppdatera en uppdragsfil är det enda sättet InCopy-användare kan få åtkomst till layoutändringar.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill uppdatera markerade uppdrag, markerar du dem på uppdragspanelen och väljer Uppdatera markerade uppdrag på uppdragpanelens meny.

  • Om du vill uppdatera alla uppdrag i det aktuella dokumentet, väljer du Uppdatera inaktuella uppdrag på uppdragspanelens meny. Endast inaktuella uppdrag uppdateras.

  • Om du vill uppdatera alla uppdrag i det aktuella dokumentet, väljer du Uppdatera alla uppdrag på uppdragpanelens meny.

Obs!

Om en InCopy-användare har ett uppdrag öppet när du uppdaterar uppdraget, visas ikonen Inaktuell  bredvid uppdraget på uppdragspanelen i InCopy.

Uppdatera innehåll

För att vara säker på att du alltid arbetar med det mest aktuella innehållet, bör du hålla utkik efter ikonerna Inaktuell på uppdragspanelen och uppdatera innehållet. När du uppdaterar en InCopy-uppdragsfil och dess innehåll eller uppdaterar enskilda innehållsfiler, kopieras data från den senaste kopian i filsystemet. När versionen visas på din dator, matchar den versionen på filsystemet. Du behöver inte checka in eller ut artikeln för att uppdatera den och en uppdatering medför heller inga redigeringsbehörigheter. En uppdatering kan medföra problem om en annan användare har tagit bort ditt lås.

Obs!

När du uppdaterar innehåll uppdateras inte uppdragspaket som inte har returnerats.

Ett vanligt arbetsflöde för uppdatering kan se ut så här:

 1. InCopy-användaren öppnar en uppdragsfil eller checkar ut en enstaka innehållsfil och redigerar innehållet.

 2. InCopy-användaren sparar innehållsfilen så att kopian i filsystemet uppdateras, och fortsätter sedan arbeta.

 3. I InDesign visas ikonen Inaktuell  på både uppdragspanelen och länkpanelen bredvid markeringen. Ikonerna Används  och Textinnehållet är inaktuellt  eller ikonen Bildinnehållet är inaktuellt  visas på motsvarande ram.

  Uppdragspanelen med ikonerna Används och Inaktuell (vänster) och Layout med inaktuellt innehåll (höger)

 4. InDesign-användaren uppdaterar innehållet.

Uppdatera innehåll när du öppnar ett hanterat dokument (InDesign)

 1. Välj Arkiv > Öppna, markera filen och klicka på Öppna.
 2. Klicka på Ja när du får en uppmaning om att uppdatera dokumentet med det ändrade innehållet i filsystemet.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill att länkarna ska uppdateras automatiskt i InDesign, klickar du på Åtgärda länkar automatiskt.

  • Om du vill åtgärda länkarna manuellt klickar du på Åtgärda inte. Sedan kan du markera filen som ska uppdateras på länkpanelen och välja Uppdatera länk på panelmenyn.

Uppdatera innehåll när du arbetar (InDesign)

 1. Gör något av följande:
  • Markera text- eller bildramarna i layouten och välj Redigera > InCopy > Uppdatera innehåll.

  • Markera text- eller bildramarna på länkpanelen och klicka på knappen Uppdatera länk  eller välj Uppdatera länk på panelmenyn.

Uppdatera innehåll när du arbetar (InCopy)

 1. Gör något av följande:
  • Markera textramen genom att klicka så att en insättningspunkt visas. Välj sedan Arkiv > Uppdatera innehåll.

  • Markera innehållet på uppdragspanelen och klicka på knappen Uppdatera innehåll  eller välj Uppdatera innehåll på panelmenyn.

Du kan också uppdatera innehållet med hjälp av länkpanelen.

Uppdatera arbetet av misstag

I de flesta fall är uppdateringskommandona inaktiverade för innehåll som du har checkat ut eftersom det alltid är aktuellt. En icke önskvärd situation kan uppstå om en annan användare tar bort låset för det utcheckade innehållet (genom att dra låsfilen (.IDLK) till Papperskorgen) och ändrar innehållet. I det här fallet kan uppdateringskommandona aktiveras även när innehållet checkas ut till dig, vilket kan leda till att två personer redigerar innehållet samtidigt. Uppdatering av innehållet leder till förlorat arbete. Bäst resultat får du om du inte tar bort låsfilerna.

Uppdatera InDesign-layouten

InDesign-användare kan ändra layouten (t.ex. ändra storlek eller plats för textramarna i en artikel) och spara ändringarna samtidigt som InCopy-användare ändrar texten i dessa textramar. I ett arbetsflöde på en delad server kan InCopy-användare informeras om layoutändringar på olika sätt, beroende på om de har öppnat en uppdragsfil eller checkat ut enskilda innehållsfiler och även öppnat den länkade InDesign-filen.

Tänk på följande:

 • Om en InDesign-användare ändrar layouten på ramar i ett uppdrag, måste han/hon uppdatera uppdragen för att ändringarna ska bli tillgängliga för InCopy-användare. Uppdragsfiler uppdateras inte automatiskt i InDesign när dokumentet sparas.

 • När InDesign-användaren uppdaterar uppdraget som är lagrat på en delad server visas ikonen Inaktuell  bredvid uppdraget på uppdragspanelen i InCopy. InCopy-användaren måste uppdatera designen för att kunna se den aktuella layouten.

 • Om en InDesign-användare ändrar layouten på exporterat innehåll som inte tillhör ett uppdrag, visas ikonen Inaktuell bredvid namnet på InDesign-dokumentet på uppdragspanelen och i dokumentets namnlist anges att layouten är inaktuell. InCopy-användare kan uppdatera det aktuella, aktiva InDesign-dokumentet med den senaste layouten och de senaste formatändringarna.

Att uppdatera layouten i InCopy är praktiskt för textpassningsåtgärder, eftersom det senaste utseendet och de senaste radbrytningarna visas i layout- och textvyerna.

 1. Gör något av följande:
  • Om du har en uppdragsfil öppen och ikonen Inaktuell  visas på uppdragspanelen bredvid uppdragsnamnet, klickar du på knappen Uppdatera design  eller väljer Arkiv > Uppdatera design. Du kan inte ångra det här kommandot.

  • Om du inte arbetar med uppdragsfiler och du har mer än ett InDesign-dokument öppet, markerar du det dokument du vill ska vara aktivt. Välj sedan Arkiv > Uppdatera design.

Checka in innehåll

När du checkar in en hanterad innehållsfil sparar du den på en delad plats i ett filsystem där den kan checkas ut av andra för redigering eller andra ändringar. När du exporterar en text- eller bildram från InDesign checkas den också in automatiskt.

En incheckad fil är tillgänglig för redigering men inte redigerbar förrän den har checkats ut (om inte innehållet redigeras fristående i InCopy). När du checkar in innehåll avsäger du dig redigeringskontrollen, men du kan fortfarande ha filen öppen. Innehållet förblir öppet på skärmen, men i ett skrivskyddat läge.

Plugin-programmen för LiveEdit-arbetsflöden skapar inte flera filversioner. I stället skrivs filer över när de uppdateras i InCopy eller InDesign.

Om du arbetar med ett uppdragspaket returnerar eller vidarebefordrar du det efter att du har checkat in det.

Checka in hanterat innehåll (InDesign)

 1. Gör något av följande:
  • Markera innehållet i layouten och välj Redigera > InCopy > Checka in.

  • På uppdragspanelen markerar du innehållet och väljer Checka in på panelmenyn.

Checka in hanterat innehåll (InCopy)

 1. Gör något av följande:
  • Markera innehållet i layoutvyn och välj Arkiv > Checka in.

  • På uppdragspanelen markerar du innehållet och väljer Checka in på panelmenyn.

  Obs!

  Du kan ångra den senaste ändringen innan du checkar in innehållet.

  Obs!

  När du checkar in en fil visas ikonen Tillgänglig i text- eller bildramen i InDesign-layouten, i layoutvyn i InCopy, på uppdragspanelen och i artikelfältet (InCopy).

Spara ändringar (InDesign)

När du arbetar med innehåll som du har checkat ut kan du spara ändringarna och uppdatera kopian i filsystemet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill spara det markerade innehållet utan att spara ändringarna i InDesign-dokumentet eller i några av dess länkade filer, markerar du innehållet i layouten och väljer Redigera > InCopy > Spara innehåll.

  • Om du vill spara alla innehållsfiler som du har checkat ut, väljer du Arkiv > Spara. När du sparar på det här sättet, uppdateras inte uppdragsfiler eller utcheckade innehållsfiler i InCopy automatiskt. De utcheckade filerna i InCopy är däremot markerade med ikonen Inaktuell  på uppdragspanelen.

  • Om du vill spara InDesign-dokumentet under att nytt namn med länkar till eventuella befintliga InCopy-filer, väljer du Arkiv > Spara som. Den här åtgärden gör att uppdragen i InDesign-filen verkar saknas tills de uppdateras.

  • Om du vill spara en kopia av det aktiva dokumentet väljer du Arkiv > Spara en kopia. Du kan välja att ge kopian ett nytt namn och ange en ny plats med länkar till valfria befintliga InCopy-filer.

Spara ändringar (InCopy)

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill spara InCopy-filen under samma namn och på samma plats i filsystemet väljer du Arkiv >Spara innehåll. Filen förblir utcheckad till dig.

  • Om du vill spara InCopy-innehållsfilen under ett nytt namn väljer du Arkiv > Spara innehåll som. Den nya innehållsfilen hanteras inte i arbetsflödet. Kommandot Spara innehåll som är endast tillgängligt om du har öppnat InCopy-innehållsfilen (.incx) direkt.

  • Om du vill spara en kopia av den aktiva InCopy-innehållsfilen, väljer du Arkiv > Spara innehållskopia. Du kan välja att ge den nya kopian ett nytt namn och ange en ny plats. Den sparade kopian hanteras inte i arbetsflödet. Kommandot Spara innehållskopia är endast tillgängligt om du har öppnat InCopy-innehållsfilen (.incx) direkt.

  • Om du vill spara alla öppna och utcheckade InCopy-innehållsfiler, väljer du Arkiv > Spara allt innehåll. Då sparas alla filer på sina aktuella platser. Kommandot Spara allt innehåll är bara tillgängligt om du har öppnat en uppdragsfil eller en InDesign-fil.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online