Markera och redigera tabeller

Markera celler, rader och kolumner i tabeller

När du markerar delar av texten eller all text i en cell ser markeringen likadan ut som text som markerats utanför en tabell. Men om markeringen sträcker sig över flera celler markeras både cellerna och innehållet i dem.

Om en tabell sträcker sig över flera ramar visas en låsikon om du pekar på en tabellhuvud- eller tabellfotsrad som inte är den första tabellhuvud- eller tabellfotsraden, vilket anger att du inte kan markera text eller celler i den raden. Om du vill markera celler i en tabellhuvud- eller tabellfotsrad går du till början av tabellen.

Markera celler

 1. Gör något av följande när du använder textverktyget  :
  • Om du vill markera en enda cell klickar du i en cell, eller markerar text, och väljer Tabell > Markera > Cell.

  • Om du vill markera flera celler drar du med pekaren över en cellkant. Var försiktig så du inte drar i kolumn- eller radlinjen och ändrar storlek på tabellen.

Obs!

Om du vill växla mellan att markera all text i en cell och att markera cellen, trycker du på Esc.

Markera hela kolumner eller rader

 1. Gör något av följande när du använder textverktyget  :
  • Klicka inuti en cell eller markera text och välj sedan Tabell > Markera > Kolumn eller Rad.

  • Flytta pekaren ovanpå en kolumns övre kant eller en rads vänstra kant så att pekaren blir pilformad ( eller ). Markera sedan hela kolumnen eller raden genom att klicka.

Before and after selecting Row

 1. Klicka inuti en tabell eller markera text.
 2. Välj Tabell > Markera > Tabellhuvudrader, Tabellkroppsrader eller Tabellfotsrader.

Markera hela tabellen

 1. Gör något av följande när du använder textverktyget  :
  • Klicka i en tabell eller markera text och välj sedan Tabell > Markera > Tabell.

  • Placera pekaren över tabellens övre vänstra hörn så att pekaren blir pilformad . Markera sedan hela tabellen genom att klicka.

  Before and after selecting table

  • Dra med textverktyget över hela tabellen.

Obs!

Du kan också markera en tabell på samma sätt som du markerar en förankrad bild. Placera insättningspunkten precis före eller efter en tabell och håll sedan ned Skift samtidigt som du markerar tabellen genom att trycka på högerpilen respektive vänsterpilen.

Infoga rader och kolumner

Du kan infoga rader och kolumner på flera olika sätt.

Infoga en rad

 1. Placera insättningspunkten på raden ovanför eller under platsen där du vill att den nya raden ska infogas.
 2. Välj Tabell > Infoga > Rad.
 3. Ange antalet rader du vill ha.
 4. Ange om den nya raden eller de nya raderna ska infogas före eller efter den aktuella raden och klicka sedan på OK.

De nya cellerna har samma format som texten i den rad som insättningspunkten placerades i.

Obs!

Du kan också skapa en ny rad genom att trycka på Tabb när insättningspunkten är i den sista cellen.

Infoga en kolumn

 1. Placera insättningspunkten i kolumnen bredvid platsen där du vill infoga kolumnen.
 2. Välj Tabell > Infoga > Kolumn.
 3. Ange antalet kolumner du vill ha.
 4. Ange om den nya kolumnen eller de nya kolumnerna ska infogas ovanför eller under den aktuella kolumnen och klicka sedan på OK.

De nya cellerna får samma format som texten i den kolumn där insättningspunkten placerades.

Infoga flera rader och kolumner

 1. När insättningspunkten är i en cell väljer du Tabell > Tabellalternativ > Tabellinställningar.
 2. Ange ett annat antal rader och kolumner och klicka sedan på OK.

Nya rader läggs till längst ned i tabellen. Nya kolumner läggs till på tabellens högra sida.

Obs!

Du kan också ändra antalet rader och kolumner med tabellpanelen. Du visar tabellpanelen genom att välja Fönster > Text och tabeller > Tabell.

Infoga en rad eller en kolumn genom att dra

När du lägger till kolumner och drar längre än 1,5 gånger bredden på kolumnen som dras, läggs nya kolumner till med samma bredd som originalkolumnen. Om du infogar en enda kolumn genom att dra, kan den ha annan bredd än kolumnen du drog från. Detsamma gäller för rader, såvida inte Radhöjd för raden som dras har angetts som Minst. Men om du som i det här fallet skapar en enstaka rad genom att dra, ökas storleken för den om det behövs, så att den blir tillräckligt hög för att innehålla text.

 1. Placera textverktyget  vid kanten av en kolumn eller rad tills pekaren ändras till en dubbelpil ( eller  ).
 2. Håll ned Alt och dra med musen nedåt eller till höger så skapas en ny rad respektive en ny kolumn. Om du trycker på Alt innan du trycker ned musknappen visas handverktyget. Se därför till att du börjar dra innan du trycker på Alt.)
Obs!

Du kan inte infoga rader eller kolumner genom att dra i en tabells övre eller vänstra kant. Du använder dessa fält för att markera rader eller kolumner.

Obs!

Du kan inte infoga rader eller spalter genom att dra i en tabells övre eller vänstra kant i vågräta tabeller eller en tabells övre eller högra kant i lodräta tabeller. Du använder dessa fält för att markera rader eller kolumner.

Ta bort rader, kolumner och tabeller

 • Om du vill ta bort en rad, kolumn eller tabell placerar du insättningspunkten inuti tabellen, eller markerar text i tabellen, och väljer Tabell > Ta bort > Rad, Kolumn eller Tabell.
 • Om du vill ta bort rader och kolumner genom att använda dialogrutan Tabellalternativ, väljer du Tabell > Tabellalternativ > Tabellinställningar. Ange ett annat antal rader och kolumner och klicka sedan på OK. Rader tas först bort från tabellens nedersta del. Kolumner tas först bort från tabellens högra sida.
Obs!

I en lodrät tabell tas rader bort från tabellens vänstra sida. Spalter tas bort från tabellens nedre del.

 • Om du vill ta bort en rad eller kolumn med hjälp av musen, placerar du pekaren över kanten för tabellens högra sida eller nedersta sida så att en dubbelpil ( eller ) visas. Håll sedan musknappen nedtryckt samtidigt som trycker på Alt-tangenten och antingen drar uppåt för att ta bort rader eller till vänster för att ta bort kolumner.
Obs!

Om du trycker på Alt innan du trycker ned musknappen visas handverktyget. Börja därför dra innan du trycker på Alt.

 • Om du vill ta bort cellinnehåll utan att bort celler, markerar du de celler som innehåller texten du vill ta bort, eller använder textverktyget   för att markera texten i cellerna. Tryck på Backsteg eller Delete, eller välj Redigera > Radera.

Ändra justeringen av en tabell inuti en ram

En tabell får samma bredd som stycket eller tabellcellen som den skapades i. Däremot kan du ändra storleken på textramen eller tabellen så att tabellen blir bredare eller smalare än ramen. I så fall kan du bestämma var du vill att tabellen ska justeras inuti ramen.

 1. Placera insättningspunkten till höger eller till vänster om tabellen. Se till att textinsättningspunkten är placerad i tabellstycket och inte i tabellen. Insättningspunkten blir lika hög som tabellen i ramen.
 2. Klicka på en justeringsknapp (till exempel Mitt) på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Använd Tabb och piltangenterna när du flyttar runt i en tabell. Du kan även gå till en viss rad, vilket är praktiskt när du arbetar med långa tabeller.

Flytta runt i en tabell med tabbtangenten

 • Flytta till nästa cell genom att trycka på Tabb. Om du trycker på Tabb i den sista tabellcellen skapas en ny rad. Mer information om hur du infogar tabbar och indrag i en tabell finns i Formatera text i en tabell.
 • Flytta till föregående cell genom att trycka på Skift+Tabb. Om du trycker på Skift+Tabb i den första tabellcellen flyttas insättningspunkten till den sista tabellcellen.
Obs!

Vilken cell som är den första, sista, föregående och nästa skiljer sig åt beroende på artikelns textorientering. Vid vågrät text är den första cellen i det övre vänstra hörnet, den sista cellen i det nedre högra, föregående cell är cellen till vänster (föregående cell till en cell på den vänstra kanten är cellen längst till höger i raden ovanför) och nästa cell är cellen till höger (nästa cell till en cell på den högra kanten är cellen längs till vänster i raden nedanför). Vid lodrät text är den första cellen i det övre högra hörnet, den sista cellen i det nedre vänstra, föregående cell är cellen ovanför (föregående cell till en cell på den övre kanten är cellen längst ned i raden till höger) och nästa cell är cellen nedanför (nästa cell till en cell på den nedre kanten är cellen högst upp i raden till vänster).

Flytta runt i en tabell med piltangenterna

 1. Navigera mellan tabellcellerna med piltangenterna. Om du trycker på Högerpil när insättningspunkten är i slutet av radens sista cell flyttas insättningspunkten till början av den första cellen för samma rad. Detsamma gäller om du trycker på nedåtpil när insättningspunkten är i slutet av kolumnens sista rad. Insättningspunkten flyttas till den första cellen för samma kolumn.
 2. Om du trycker på nedåtpilen när insättningspunkten är i slutet av radens sista cell i en lodrät tabell, flyttas insättningspunkten till början av den första cellen för samma rad. Detsamma gäller om du trycker på vänsterpil när insättningspunkten är i slutet av spaltens sista cell i en lodrät tabell. Insättningspunkten flyttas till den första cellen för samma spalt.

Gå till en viss rad i en tabell

 1. Välj Tabell > Gå till rad.
 2. Gör något av följande:
  • Ange det radnummer du vill gå till och klicka sedan på OK.

  • Om en tabellhuvud- eller tabellfotsrad är definierad i den aktuella tabellen, väljer du Tabellhuvud eller Tabellfot på menyn och klickar sedan på OK.

Klippa ut, kopiera och klistra in tabellinnehåll

När du markerat text i en cell fungerar åtgärderna för att klippa ut, kopiera och klistra in på samma sätt som för text som du markerat utanför en tabell. Du kan även klippa ut, kopiera och klistra in celler och innehållet i dem. Om insättningspunkten är i en tabell när du klistrar in flera celler visas de som en tabell inuti tabellen. Du kan även flytta eller kopiera hela tabellen.

 1. Markera cellerna du vill klippa ut eller kopiera och välj sedan Redigera > Klipp ut eller Redigera > Kopiera.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill bädda in en tabell inuti en annan tabell placerar du insättningspunkten i cellen där du vill att tabellen ska visas och väljer sedan Redigera > Klistra in.

  • Ersätt befintliga celler genom att markera en eller flera celler i tabellen (se till att det finns tillräckligt med celler nedanför och till höger om den markerade cellen) och välj Redigera > Klistra in.

Flytta eller kopiera en tabell

 1. Markera hela tabellen genom att placera insättningspunkten i tabellen och välja Tabell > Markera > Tabell.
 2. Välj Redigera > Klipp ut eller Kopiera. Flytta insättningspunkten dit du vill att tabellen ska visas och välj sedan Redigera > Klistra in.

Konvertera tabeller till text

 1. Använd textverktyget  för att placera insättningspunkten i tabellen eller markera text i tabellen.
 2. Välj Tabell > Konvertera tabell till text.
 3. Ange avgränsare under Kolumnavgränsare och Radavgränsare.

  För bästa resultat bör du använda olika avgränsare för kolumner och rader, t.ex. tabbar för kolumner och stycken för rader.

 4. Klicka på OK.

När du konverterar en tabell till text tas tabellraderna bort och den avgränsare som du anger infogas i slutet av varje rad och kolumn.

Kombinera tabeller

Använd kommandot Klistra in om du vill sammanfoga två eller fler tabeller till en tabell.

 1. I måltabellen infogar du minst så många tomma rader som du kommer att klistra in från de andra tabellerna. (Du kan inte klistra in om du infogar färre rader än vad du kopierar.)
 2. I källtabellen markerar du de celler du vill kopiera. (Du kan inte klistra in om du kopierar fler kolumnceller än vad som finns i måltabellen.)
 3. Markera minst en cell där du vill klistra in raderna och välj Redigera > Klistra in.
Obs!

Om raderna du klistrar in har ett annat format än resten av tabellen, definierar du en eller fler cellformat som du sedan använder på de inklistrade cellerna. Om du vill åsidosätta befintlig formatering håller du ned Alt samtidigt som du klickar på cellformatet.

Artikeln Joining Tables (på engelska) av Anne-Marie Concepcion innehåller information om att kombinera tabeller.

Arbeta med tabeller i Textbehandlaren

När du väljer Redigera > Redigera i Textbehandlaren visas tabeller och deras innehåll i Textbehandlaren. Du kan redigera tabeller i Textbehandlaren.

Editing tables in Story Editor

A. Table icon B. Overset graphic 

 • Om du vill expandera eller komprimera tabellen i Textbehandlaren klickar du på triangeln till vänster om tabellikonen överst i tabellen.

 • För att ange om tabellen ska sorteras efter rader eller kolumner högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på tabellikonen och väljer Ordna efter rader eller Ordna efter kolumner.

 • Använd layoutvyn när du redigerar och formaterar tabellen. Du kan inte markera kolumner eller rader i Textbehandlaren.

Arbeta med tabeller textvyn och artikelvyn

Du kan redigera tabeller och deras innehåll i textvyn och i artikelvyn.

Editing tables in Story view

 • Om du vill expandera eller komprimera tabellen i text- eller artikelvyn klickar du på triangeln till vänster om tabellikonen överst i tabellen.

 • För att ange om tabellen ska sorteras efter rader eller kolumner högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på tabellikonen och väljer Ordna efter rader eller Ordna efter kolumner.

 • Använd layoutvyn när du redigerar och formaterar tabellen. Du kan inte markera kolumner eller rader i text- eller artikelvyn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online