Tabell- och cellformat

Om tabell- och cellformat

På samma sätt som du använder textformat när du formaterar text kan du använda tabell- och cellformat när du formaterar tabeller. Ett tabellformat är en uppsättning tabellformatattribut, till exempel tabellramar samt rad- och kolumnlinjer, som kan tillämpas i ett steg. Ett cellformat innehåller formatering som cellindrag och styckeformat samt linjer och fyllningar. När du redigerar ett format uppdateras alla tabeller eller celler som har det formatet automatiskt.

Obs!

Det finns en viktig skillnad mellan text- och tabellformat. Alla teckenformat kan ingå i ett styckeformat, men attribut för cellformat ingår inte i tabellformatet. Du kan därför inte använda ett tabellformat för att ändra cellernas kantlinjefärg. Skapa i stället ett cellformat och ta med i tabellformatet.

Formaten [Grundläggande tabell] och [Inget]

Som standard innehåller alla dokument formatet [Grundläggande tabell] som du kan använda på tabeller som du skapar och formatet [Inget] som du kan använda om du vill ta bort cellformat från celler. Du kan redigera formatet [Grundläggande tabell], men du kan inte ta bort eller ändra namn på [Grundläggande tabell] eller [Inget].

Använda cellformat i tabellformat

När du skapar ett tabellformat kan du ange vilket cellformat som ska användas på olika områden i tabellen: sidhuvud- och sidfotsrader, vänster och höger kolumn samt tabellkroppsrader. Du kan till exempel tilldela ett cellformat som använder ett styckeformat till huvudraden och du kan använda olika cellformat med skuggade bakgrunder för höger respektive vänster kolumn.

Cellformat som används på områden i ett styckeformat

A. Huvudrad som är formaterad med ett cellformat som innehåller ett styckeformat B. Vänster kolumn C. Tabellkroppceller D. Höger kolumn 

Cellformatattribut

Cellformat innehåller inte nödvändigtvis alla formatattribut i en markerad cell. När du skapar ett cellformat bestämmer du vilka attribut som ska användas. På så vis ändras endast önskade attribut, till exempel cellens fyllningsfärg, samtidigt som alla andra cellattribut ignoreras när du använder cellformatet.

Formatprioritet i format

Om det uppstår en konflikt i ett format som du använder i en cell, används följande prioritetsordning för formaten:

Cellformatprioritet

1. Huvud/fot 2. Vänster kolumn/höger kolumn 3. Tabellkroppsrader. Om en cell till exempel visas i både huvudet och i vänster kolumn, används formatet från huvudcellen.

Tabellformatprioritet

1. Cell åsidosätter 2. Cellformat 3. Cellformat som används från ett tabellformat 4. Tabell åsidosätter 5. tabellformat. Om du till exempel använder en fyllning från dialogrutan Cellalternativ och en annan fyllning med ett cellformat, används fyllningen från dialogrutan Cellalternativ.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du använder tabellformat kan du gå till www.adobe.com/go/vid0084_se.

Översikt över tabellformatpanelen och cellformatpanelen

Använd tabellformatpanelen (Fönster > Format >Tabellformat) när du skapar och namnger tabellformat och när du använder formaten på befintliga tabeller eller tabeller som du skapar eller importerar. Använd cellformatpanelen (Fönster > Format > Cellformat) när du skapar och namnger cellformat och när du använder format på tabellceller. Format sparas med dokument och visas på panelen när du öppnar ett dokument. Det är enklare att hantera tabell- och cellformat om du spar dem i grupper.

När du placera insättningspunkten i en cell eller tabell, markeras de format som eventuellt används på någon av panelerna. Namnen på cellformat som tillämpas via ett tabellformat visas i det nedre vänstra hörnet i cellformatområdet. Om du markerar ett cellintervall som innehåller flera format markeras inget format och på cellformatpanelen visas "(Blandat)".

Öppna tabellformatpanelen eller cellformatpanelen

 1. Välj Fönster > Format och välj Tabellformat eller Cellformat.

Ändra hur format visas på panelen

 • Markera Små panelrader om du vill visa en komprimerad version av formaten.
 • Du kan dra format till en annan plats. Du kan även dra format till grupper som du skapar.
 • Välj Sortera efter namn på panelmenyn om du vill visa formaten i bokstavsordning.

Definiera tabell- och cellformat

Om du arbetar med en fristående artikel kan du definiera, ändra och använda tabell- och cellformat i InCopy. Om de format du vill använda finns i ett annat InCopy-dokument kan du importera dessa format till det aktuella dokumentet. Du kan inte importera tabell- eller cellformat från ett InDesign-dokument.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du använder tabellformat kan du gå till www.adobe.com/go/vid0084_se.

 1. Om du vill basera ett nytt format på en befintlig tabell eller cell som redan är formaterad, placerar du insättningspunkten i en cell.
 2. Du kan definiera ett styckeformat för cellformatet.
 3. Välj Fönster > Format >Tabellformat för att öppna tabellformatpanelen eller välj Fönster > Format > Cellformat för att öppna cellformatpanelen.
 4. Välj Nytt tabellformat på tabellformatpanelens meny eller Nytt cellformat på cellformatpanelens meny.
 5. Skriv ett namn i rutan Formatnamn.
 6. I Baserad på väljer du det format du vill basera det nya formatet på.
 7. Om du vill lägga till ett formatkortkommando placerar du insättningspunkten i textrutan Kortkommando och kontrollerar att Num Lock är aktiverad. Tryck sedan på valfri kombination av Skift, Alt och Ctrl (Windows) eller Skift, Alt och Kommando (Mac OS) och tryck på en siffra på det numeriska tangentbordet. Du kan inte använda bokstäver eller siffror som inte finns på tangentbordet för kortkommandon.
 8. Om du vill ange formatattributen klickar du på en kategori till vänster och anger de attribut du vill använda. Om du till exempel vill använda ett styckeformat klickar du på kategorin Allmänna och väljer ett styckeformat på menyn Styckeformat.

  Alternativ som inte har någon angiven inställning ignoreras i formatet. Detta gäller för cellformat. Om du inte vill att en inställning ska ingå i formatet väljer du (Ignorera) på inställningens meny, tar bort innehållet i fältet eller klickar på kryssrutan tills den blir tom i Windows eller ett streck visas (-) i Mac OS.

 9. Om du vill att ett nytt format ska visas i en formatgrupp som du skapat drar du formatet till formatgruppmappen.

Läsa in (importera) tabellformat från andra dokument

Du kan importera tabell- och cellformat från andra InDesign-dokument till det aktiva dokumentet. Vid importen kan du ange vilka format som ska läsas in och vad som ska hända om ett inläst format har samma namn som ett format i det nuvarande dokumentet. Du kan även importera format från ett InCopy-dokument.

Du kan importera tabell- och cellformat från ett InDesign- eller InCopy-dokument till ett fristående InCopy-dokument eller InCopy-innehåll som är länkat till InDesign. Du kan ange vilka format som ska läsas in och vad som ska hände om ett inläst format har samma namn som ett format i det aktuella dokumentet.

Obs!

Om du importerar format till ett länkat innehåll, läggs nya format till i InDesign-dokumentet när innehållet uppdateras. Alla format med namnkonflikter åsidosätts av InDesign-formaten med samma namn.

 1. Välj Läs in cellformat, Läs in tabellformat eller Läs in tabell- och cellformat på cellformatpanelens eller tabellformatpanelens meny.
 2. Dubbelklicka på det InDesign-dokument som du vill importera format från.
 3. Kontrollera att de format du vill importera är markerade i dialogrutan Läs in format. Om det finns befintliga format med samma namn som något av de format du vill importera, väljer du något av följande alternativ under Konflikt med befintligt format och klickar sedan på OK

  Använd inkommande formatdefinition

  Skriv över det befintliga formatet med det inlästa formatet och ändra de nya attributen i alla celler i dokumentet som det befintliga formatet användes på. Definitionerna för formaten visas längst ned i dialogrutan Läs in format, vilket gör det lätt för dig att jämföra dem.

  Ändra namn automatiskt

  Ändra namn på det inlästa formatet. Om till exempel båda dokumenten har ett format med namnet "Tabellformat 1", får det inlästa formatet namnet "Tabellformat 1 kopia" i det aktuella dokumentet.

Använda tabell- och cellformat

Till skillnad från stycke- och teckenformat delar inte tabell- och cellformat på attribut. Därför åsidosätter inte ett tabellformat ett cellformat och när du använder ett cellformat åsidosätts inte tabellformatet. Som standard tas formatering från ett tidigare cellformat bort när du använder ett nytt cellformat i cellen, men den lokala cellformateringen tas inte bort. På liknande sätt tas format från ett tidigare tabellformat bort när du använder ett nytt tabellformat i tabellen, men de åsidosättningar du har gjort i dialogrutan Tabellalternativ tas inte bort.

Ett plustecken (+) visas bredvid det aktuella cell- eller tabellformatet om den markerade cellen eller tabellen har formatering som inte är en del av det använda formatet. Den formateringen kallas för en åsidosättning.

 1. Placera insättningspunkten i en tabell eller markera de celler som du vill använda formatet på.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på tabell- eller cellformatet på panelen Tabellformat eller Cellformat (välj Fönster > Format > Tabellformat eller Cellformat). Om formatet finns i en formatgrupp expanderar du formatgruppen och letar rätt på formatet.

  • Tryck på kortkommandot som du har definierat för formatet. (Kontrollera att Num Lock är aktiverat.)

Basera ett tabell- eller cellformat på ett annat format

Du kan skapa länkar mellan likartade tabell- eller cellformat genom att skapa ett format som grundformat, eller överordnat format. När du ändrar det överordnade formatet ändras även attributen i de underordnade formaten. Som standard baseras tabellformat på [Inget tabellformat] och cellformat baseras på [Inget].

 1. Skapa ett nytt format.
 2. Välj det överordnade formatet på menyn Baserat på i dialogrutan Nytt tabellformat eller Nytt cellformat. Det nya formatet blir underordnat format.
 3. Ange formatering för det nya formatet för att skilja det från det överordnade formatet.

Redigera tabell- och cellformat

En av fördelarna med att använda format är att när du ändrar definitionen för ett format ändras alla tabeller och celler du har formaterat med det formatet så att den matchar den nya formatdefinitionen.

Obs!

Om du redigerar format i InCopy-innehåll som är länkat till ett InDesign-dokument, åsidosätts ändringarna när det länkade innehållet uppdateras.

 1. Gör något av följande:
  • Om du inte vill att formatet ska användas på den markerade tabellen eller cellen högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på formatet på formatpanelen och väljer Redigera [formatnamn].

  • Dubbelklicka på formatet på formatpanelen eller markera formatet och välj Formatalternativ på formatpanelens meny. Tänk på att du tillämpar cellformatet på alla markerade celler eller tabellformatet på alla markerade tabeller med den här metoden. Om du inte har markerat en tabell när du dubbelklickar på ett tabellformat, blir det formatet standardformat för alla nya tabeller.

 2. Ändra inställningarna i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Ta bort tabell- och cellformat

När du tar bort ett format kan du ersätta det med ett annat format och du kan välja om du vill bevara formateringen.

 1. Markera formatet på formatpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort format på panelmenyn.

  • Klicka på ikonen Ta bort  längst ned på panelen eller dra formatet till ikonen Ta bort.

  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på formatet och välj Ta bort format. Det här är en praktisk metod när du vill ta bort ett format utan att använda det på den markerade cellen eller tabellen.

 3. Välj det format du vill ersätta det med.

  Om du väljer [Inget tabellformat] för att ersätta ett tabellformat eller [Inget] för att ersätta ett cellformat, markerar du Bevara formatering om du vill behålla formateringen av tabellen eller cellen som du har använt formatet på. Formateringen av tabellen eller cellen bevaras men den är inte längre kopplad till ett format.

 4. Klicka på OK.

Omdefiniera tabell- eller cellformat baserat på den aktuella formateringen

Efter att du har använt ett format kan du åsidosätta inställningarna för det. Om du vill behålla ändringarna kan du definiera om formatet så att det nya formatet bevaras.

Obs!

Om du omdefinierar format i InCopy-innehåll som är länkat till ett InDesign-dokument, åsidosätts ändringarna när det länkade innehållet uppdateras.

 1. Placera insättningspunkten i tabellen eller cellen som är formaterad med det format som du vill definiera om.
 2. Gör önskade ändringar i tabellen eller cellen.
 3. Välj Omdefiniera format på formatpanelens meny.
Obs!

Endast ändringar av de attribut som tillhör cellformatet aktiverar kommandot Omdefiniera format. Detta gäller för cellformat. Om cellformatet till exempel innehåller en röd fyllning och du åsidosätter detta i en cell genom att använda en blå fyllning, kan du omdefiniera formatet baserat på den cellen. Om du däremot ändrar ett attribut som är åsidosatt i cellformatet kan du inte omdefiniera formatet med det attributet.

Åsidosätta tabell- och cellformat

När du har använt ett tabell- eller cellformat kan du åsidosätta inställningarna för det. Om du vill åsidosätta ett tabellformat kan du ändra alternativen i dialogrutan Tabellalternativ. Om du vill åsidosätta en cell kan du ändra alternativen i dialogrutan Cellalternativ eller använda andra paneler och ändra linje eller fyllning. Om du markerar en tabell eller cell som har en åsidosättning visas ett plustecken (+) bredvid formatet på formatpanelen.

Du kan ta bort åsidosättningar för tabeller och celler när du använder ett format. Du kan även ta bort åsidosättningar från en tabell eller cell som du redan använt ett format på.

Obs!

Om det finns ett plustecken (+) bredvid formatet kan du visa en beskrivning av åsidosättningsattributen genom att hålla pekaren över formatet.

Bevara eller ta bort åsidosättningar när du använder ett tabellformat

 • Om du vill använda ett tabellformat och samtidigt bevara cellformaten men ta bort åsidosättningarna håller du ned Alt när du klickar på formatet på tabellformatpanelen.
 • Om du vill använda ett tabellformat och samtidigt ta bort både cellformat och åsidosättningar håller du ned Alt+Skift när du klickar på formatet på tabellformatpanelen.
Obs!

Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på formatet på tabellformatpanelen och välj Använd [tabellformat], rensa cellformat för att använda ett tabellformat och ta bort cellformat.

Ta bort åsidosättningar samtidigt som du använder ett cellformat

 1. Om du vill använda ett cellformat och ta bort åsidosättningar håller du ned Alt när du klickar på formatnamnet på cellformatpanelen.
  Obs!

  Endast de format som tillhör cellformatet räknas som åsidosättningar. Om cellformatet till exempel innehåller en röd fyllning och alla andra attribut ignoreras, betraktas inte en ändring av ett cellalternativ som en åsidosättning.

Rensa attribut som inte definieras av ett cellformat

 1. Välj Rensa attribut som inte definierats i formatet på cellformatpanelens meny.

Ta bort tabell- eller cellåsidosättningar

 1. Markera tabellen eller cellerna som innehåller åsidosättningarna.
 2. Klicka på ikonen Rensa åsidosättningar i markering  på formatpanelen eller välj Rensa åsidosättningar på formatpanelens meny.

När du bryter länken mellan tabeller eller celler och det format som är tillämpat på dem, behåller tabellerna eller cellerna sitt aktuella format. Framtida ändringar av formatet kommer dock inte att påverka dem.

 1. Markera cellerna som formatet har använts på.
 2. Välj Bryt länken till formatet på formatpanelens meny.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online