Översikt över dialogrutan Tabbar

Med tabbar placerar du en text vid specifika vågräta positioner i en ram. Standardinställningen för tabbar beror på enhetsinställningen för Vågrät linjal i dialogrutan Måttenheter och skalsteg.

Tabbar tillämpas på hela stycken. När du sätter in en tabb tas alla standardtabbar till vänster om den bort. När du sätter in fler tabbar tas alla tabbar mellan de nya tabbarna bort. Du kan ställa in tabbar för vänster, mitten, höger samt decimal- eller specialtecken.

Du anger tabbar med hjälp av dialogrutan Tabbar.

Dialogrutan Tabbar

A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbplacering C. Fält för utföring D. Rutan Justera mot E. Tabblinjal F. Fäst ovanför ram 

Om du gör detta i en vågrät textram blir även dialogrutan Tabbar lodrät. Om orienteringen för dialogrutan Tabbar inte överensstämmer med textramens orientering kan du klicka på magnetikonen för att fästa linjalerna mot textramen.

Lodräta tabbar

Öppna dialogrutan Tabbar

 1. Använd textverktyget och klicka i textramen.
 2. Välj Text > Tabbar.

Om ramens överkant inte är synlig fästs dialogrutan Tabbar vid den aktuella textramen och bredden anpassas till den aktuella.

När toppen av en vågrät ram visas fästs dialogrutan Tabbar mot toppen av den aktuella textramen. Bredden ändras så att den stämmer överens med den aktuella spaltens bredd. Om det finns en textinsättningspunkt i en lodrät ram fästs dialogrutan Tabbar mot textramens högra sida. Längden ändras så att den stämmer överens med den aktuella spaltens längd.

Justera dialogrutan Tabbar mot en text

 1. Bläddra i dokumentet i layoutvyn tills överkanten av innehållet visas.
 2. Bläddra i dokumentet tills överkanten på textramen visas.
 3. Klicka på magnetikonen  i dialogrutan Tabbar. Dialogrutan Tabbar klickar fast vid överkanten på den spalt där markeringen eller insättningspunkten finns.

Ange tabbar

Du kan ställa in tabbar för vänster, mitten, höger samt decimal- eller specialtecken. När du använder tabbar för specialtecken kan du ställa in en tabb så att den fäster vid ett tecken som du väljer, t.ex. ett kolon eller ett dollartecken.

Information om olika tabb- och indragseffekter finns i artikeln Tabs and Indents Gallery av Bob Bringhurst (på engelska).

 1. Om du vill visa effekten av att ändra tabbinställningar väljer du Visa > Layoutvyn.
 2. Välj textverktyget  och placera markören i stycket.
 3. Tryck på Tabb. Lägg till tabbar i de stycken där du vill lägga till vågrätt utrymme. (Du kan också lägga till tabbar efter att du skapat tabbinställningarna.)
  Justera text med hjälp av tabbar
 4. Visa dialogrutan Tabbar genom att välja Text > Tabbar.
 5. Du anger vilka stycken som ska påverkas genom att markera ett stycke eller en grupp av stycken.

  Obs!

  Om du lägger till en tabb i början av ett stycke i text- eller artikelvyn dras texten in lika mycket, oavsett tabbplaceringen. I layoutvyn visas de faktiska placeringarna av tabbar.

 6. När du placerar den första tabben klickar du på en tabbjusteringsknapp (vänster, höger, mitten eller decimal) i dialogrutan Tabbar och anger då hur texten ska justeras gentemot tabbarna.
 7. Gör något av följande:
  • Placera den nya tabben genom att klicka på tabblinjalen.

  Lägga till en ny tabbinställning
  • Ange en placering i rutan X och tryck sedan på Enter. Om värdet X är markerat, ökar eller minskar du tabbvärdet med en 1 punkt genom att trycka på Uppåtpil eller Nedåtpil.
 8. För efterföljande tabbar med annan justering upprepar du steg 3 och 4.
Den första tabbinställningen är högerjusterad, medan den andra är vänsterjusterad.

Obs!

Om du vill infoga en tabb i en tabell väljer du Text > Infoga specialtecken > Annat > Tabb.

Upprepade tabbar

Med kommandot Upprepa tabb skapas flera tabbar baserat på avståndet mellan tabben och vänster indrag eller föregående tabb.

 1. Klicka i stycket.
 2. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 3. Välj Upprepa tabb på panelmenyn.
  Upprepade tabbar

  A. Tabbjusteringsknappar B. Tabbstopp på linjalen C. Panelmeny 

Flytta, ta bort och redigera tabbinställningar

Du flyttar, tar bort och redigerar tabbinställningar med hjälp av dialogrutan Tabbar.

Flytta en tabb

 1. Välj textverktyget  och placera markören i stycket.
 2. Markera en tabb på tabblinjalen i dialogrutan Tabbar.
 3. Gör något av följande:
  • Ange ett nytt värde för X och tryck sedan på Enter.

  • Dra tabben till en ny plats.

Ta bort en tabb

 1. Klicka i stycket.
 2. Gör något av följande:
  • Dra bort tabben från tabblinjalen.

  • Markera tabben och välj Ta bort tabb på panelmenyn.

  • Om du vill återgå till standardtabbarna väljer du Radera alla på panelmenyn.

Ändra tabbjustering för en tabb

 1. Markera en tabb på tabblinjalen i dialogrutan Tabbar.
 2. Klicka på en tabbjusteringsknapp.

  Obs!

  Du kan också bläddra mellan de fyra justeringsalternativen genom att hålla ned Alt och klicka på tabbinställningen.

Ange tecken för decimaltabbar

Du använder decimaltabbar om du vill justera text med ett tecken som du angett, t.ex. en punkt eller ett dollartecken.

 1. Skapa eller markera en decimaltabb  på tabblinjalen på panelen Tabbar.
 2. Ange det tecken som du vill justera mot i rutan Justera mot. Du kan skriva eller klistra in vilket tecken som helst. Se till att de stycken som du justerar innehåller det här tecknet.
  Text justerad med hjälp av en decimaltabb

Lägga till tabbutfyllnad

En tabbutfyllnad är ett upprepat teckenmönster, till exempel en rad punkter eller tankstreck, mellan en tabb och efterföljande text.

 1. Markera en tabb på linjalen på panelen Tabbar.
 2. Ange ett mönster med högst åtta tecken i rutan Utfyllnad och tryck på Retur. De tecken som du har skrivit upprepas i hela tabbens bredd.
 3. Om du vill ändra teckensnitt eller annan formatering för tabbutfyllnaden markerar du tabbtecknet i textramen och formaterar det med hjälp av panelen Tecken eller menyn Text.

Infoga högerindragstabbar

Du kan i ett steg lägga till en högerjusterad tabb vid höger indrag, och göra det enklare att bearbeta tabbavgränsad text som spänner över en hel spalt. En högerindragstabb är något annorlunda jämfört med vanliga tabbar. En högerindragstabb ...

 • ... justerar all efterföljande text till textramens högerkant. Om samma stycke innehåller andra tabbar efter högerindragstabben, flyttas dessa tabbar och tillhörande text till nästa rad.

 • ... är ett specialtecken som placeras i texten och inte i dialogrutan Tabbar. När du ska lägga till en högerindragstabb använder du en snabbmeny i stället för dialogrutan Tabbar. Det innebär att det inte går att lägga till högerindragstabbar till styckeformat.

 • ... är inte samma sak som värdet för höger styckeindrag på styckepanelen. Värdet för höger styckeindrag används för att hålla styckets hela högra kant på avstånd från textramens högerkant.

 • ... kan användas tillsammans med en utföring. Högerindragstabbar använder tabbutföring från den första tabben förbi höger marginal eller, om det inte finns någon, den sista tabben före höger marginal.

 1. Använd textverktyget  och klicka på den rad där du vill placera högerindragstabben.
 2. Välj Text > Infoga specialtecken > Annat > Högerindragstabb.

Ange indrag

Med indrag flyttar du text inåt från en rams högra eller vänstra kant. Generellt gäller att du använder indrag för första raden, inte blanksteg eller tabb, om du vill ha ett indrag på första raden i ett stycke.

Indrag på första raden är relativa till vänstermarginalens indrag. Om t.ex. ett styckes vänstra kant har ett indrag på en pica, och du anger första radens indrag till en pica, kommer den första raden att ha ett indrag från ramkanten eller indraget på två pica.

Du kan ange indrag i dialogrutan Tabbar, på styckepanelen eller på kontrollpanelen. Du kan också använda indrag till att skapa punktlistor eller numrerade listor.

När du ställer in CJK-tecken kan du använda mojikumiinställningen för att ange den första radens indrag. Om du anger indrag med mojikumiinställningar kan du ge textindraget det sammanlagda värdet för båda indragen om du arbetar med text där den första radens indrag angavs på panelen Stycken.

Information om olika tabb- och indragseffekter finns i artikeln Tabs and Indents Gallery av Bob Bringhurst (på engelska).

Ange ett indrag med hjälp av dialogrutan Tabbar

 1. Använd textverktyget  och klicka i det stycke som du vill skapa indrag för.
 2. Visa dialogrutan Tabbar genom att välja Text > Tabbar.
 3. Gör något av följande med indragsmarkörerna  i dialogrutan Tabbar:
  • Dra i den övre markören om du vill skapa ett indrag på den första textraden. Dra i den undre markören om du vill flytta båda markörerna och skapa ett indrag för hela stycket.
  Indrag av första raden (vänster) och inget indrag (höger)
  • Om du vill skapa ett indrag för den första raden markerar du den övre markören och anger ett värde för X. Skapa ett indrag för hela stycket genom att markera den undre markören (och flytta båda) och ange ett värde för X.

Mer information om hur du använder dialogrutan Tabbar finns i översikt över dialogrutan Tabbar.

Ange indrag med hjälp av styckepanelen eller kontrollpanelen

 1. Använd textverktyget  och klicka i det stycke som du vill skapa indrag för.
 2. Justera indragsvärdena på styckepanelen eller kontrollpanelen. Gör till exempel på följande sätt:
  • Om du vill dra in hela stycket en pica anger du 1p i rutan Vänster indrag .

  • Om du endast vill dra in den första raden i ett stycke en pica skriver du 1p i rutan Vänster indrag för första raden .

  • Om du vill skapa ett hängande indrag med storleken 1 pica anger du ett positivt värde (till exempel 1p) i rutan Vänster indrag och ett negativt värde (till exempel ‑1p) i rutan Vänster indrag för första raden. Se Ange indrag.)

Återställa indrag

 1. Klicka i det stycke som du vill återställa indraget till nollmärket.
 2. Välj Återställ indrag på menyn i dialogrutan Tabbar.

Skapa ett hängande indrag

I ett hängande indrag dras alla rader i ett stycke in utom den första raden. Hängande indrag är praktiska när du vill lägga till textbundna bilder i början av stycket.

Inget indrag (vänster) och hängande indrag (höger)
 1. Använd textverktyget  och klicka i det stycke som du vill skapa indrag för.
 2. Ange ett värde för vänster indrag som är större än noll i dialogrutan Tabbar eller på kontrollpanelen.
 3. Om du vill ange ett negativ värde för vänster indrag på första raden gör du på något av följande sätt:
  • Ange ett negativt värde för vänster indrag på första raden  på kontrollpanelen.

  • Dra den övre markören till vänster eller markera den och ange ett negativt värde för X i dialogrutan Tabbar.

I de flesta fall anger du den negativa motsvarigheten till det värde som du angav i steg 2. Om du t.ex. angav ett vänsterindrag på 2 pica blir indraget för första raden normalt -2 pica.

Lägga till ett högerindrag på den sista raden i ett stycke

Du kan använda alternativet Höger indrag för sista raden till att lägga till ett hängande indrag på den högra sidan av den sista raden i ett stycke. Du kan använda det här alternativet till att t.ex. högerjustera priser i en katalog.

Höger indrag för sista raden
 1. Skriv texten. Placera markören på den sista raden före den text du vill dra in. Välj sedan Text > Infoga specialtecken > Annat > Högerindragstabb.
 2. Markera styckena.
 3. Om du vill skapa ett högerindrag för stycken anger du ett värde (till exempel 2p) i fältet Höger indrag på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 4. Om du vill förskjuta högerindraget för den text som följer efter tabben anger du ett negativt värde (till exempel ‑2p) i rutan Höger indrag för sista raden på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Använda Indrag här

Med hjälp av specialtecknet Indrag här kan du skapa indrag för rader i ett stycke, oberoende av styckets värde för vänsterindrag. Specialtecknet Indrag här skiljer sig på följande sätt från styckets vänsterindrag:

 • Specialtecknet Indrag här utgör en del av textflödet, som om tecknet visades. Om texten flödas om följer indraget med tecknet.

 • Indrag här påverkar alla rader efter den rad du lägger till det på, vilket innebär att du kan välja att skapa indrag endast för vissa rader i ett stycke.

 • Om du väljer Text > Visa dolda tecken visas tecknet Indrag här .

Indrag här, specialtecken
 1. Använd textverktyget  och klicka där du vill ha indraget.
 2. Välj Text > Infoga specialtecken > Annat > Indrag här.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy