EPUB-förbättringar i InDesign CC

Koppling format till klassnamn

När ett klassnamn genereras från ett formatnamn genererar InDesign nu ett fullständigt kvalificerat klassnamn: <style group name>_<style name>.

Ägare till formatklass – hantering av kollisioner mellan CSS-klassnamn

Om du kopplar två format till samma klassnamn resulterar det i en konflikt när du genererar CSS för det associerade dokumentet. Nu varnar InDesign och visar ett meddelande om konflikten vid exporten.

Kollision mellan CSS-klassnamn

Rensa märkordsuppsättning för sorterade/numrerade listor

Den genererade märkordsuppsättningen för alternativen Avbilda till osorterade listor och Avbilda till sorterade listor under alternativen EBook-export > Allmänt > Text saknar nu extra klasser. InDesign infogar inte längre tecken eller skapar omfång, och låter webbläsaren eller enheten ansvara för att komponera listorna.

Förbättrad heuristik för att fastställa punkt- och numreringsstruktur

Heuristiken för att fastställa punkt- och numreringsstrukturen har förbättrats betydligt för att fastställa punkternas och numreringens semantiska struktur, och korrekt uttrycka den i HTML-koden.

För punkter:

  • InDesign behandlar två stycken som delar ALLA punktrelaterade attribut, inklusive vänster indrag, som delar av samma lista.
  • Ett stycke som inte är en punkt, men som följer efter ett punktstycke och har samma vänsterindrag, anses nu vara ett ”kapslat” stycke och blir en del av listan.

För numrering:

  • Eftersom designer kan ange attributet för den Lista som det är en del av, har den här inställningen högsta prioritet i förhållande till vänster indrag eller olika numreringsrelaterade attribut.
  • Även om InDesign stöder inställning av värdeattributet för märkordet går det inte att uttrycka en numrerad lista som överskrider gränserna för Tabell och Artikel i HTML.

Exportera till EPUB 3.0 för korrekt numrering.

Statisk sorterad lista borttagen från EPUB-export

Eftersom InDesign nu erbjuder en riktig (rensad) märkordsuppsättning för listor som respekterar startnummervärdena har alternativet Statisk sorterad lista tagits bort från dialogrutan EPUB-export.

Förbättrad HTML-märkordsuppsättning och CSS för exportalternativet Konvertera till text

HTML-märkordsuppsättningen och CSS för exportalternativet Konvertera till text har förbättrats. InDesign infogar nu de punkt- eller nummertecken som behövs och åsidosätter format så att listalternativets totala utseende liknar utseendet i InDesign.

Metadata för versionssträng

Versionsnummer har lagts till i generatormetadata:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Förbättrad namnkonvention för CSS-klasser för att matcha deras syfte

InDesign genererar olika extra klasser för att förbättra den visuella återgivningen och konceptuella kopplingen mellan InDesign och EPUB.

Klasserna har fått nya namn som matchar och förtydligar deras syfte.

Genererat prefix för CSS-klass Beskrivning
CharOverride-# Koppling mellan användarangiven åsidosättning av teckenattribut och CSS-egenskaper
ParaOverride Koppling mellan användarangiven åsidosättning av styckeattribut och CSS-egenskaper
TableOverride-#
Koppling mellan användarangiven åsidosättning av tabellattribut och CSS-egenskaper
CellOverride-#
Koppling mellan användarangiven åsidosättning av cellattribut och CSS-egenskaper
ObjectOverride-#
Koppling mellan användarangiven åsidosättning av objektattribut (PageItem) och CSS-egenskaper
_idGenParaOverride-#
Hantera ärvd CSS-egenskap (till exempel vänster indrag)
_idGenCharOverride-# Hantera ärvd CSS-egenskap (till exempel punktstorlek)
_idGenDropcap-# Gör så att anfang ser mer ut som ID
_idGenBNMarker-# Gör så att punkt- och nummertecken ser mer ut som ID
_idGenRuby-# Ändra ruby-CSS
_idGenStoryDirection Stöd artikelriktning
_idGenTableRowColumn Stöd alternerande tabellinjer och fyllningar
_idGenPageitem-# Sätt bredden och höjden på sidobjektet/objektet

CSS genererat för japansk ruby-tagg

InDesign genererar nu en separat CSS-regel som bara innehåller de ruby-relaterade attributen.

Skriptstöd för export av EBUP-bok

Det fanns inget skriptstöd i CS6, men nu finns det.

Ny dialogruta för exportvarning/exportfelmeddelande

Den nya dialogrutan gör det enklare att läsa flera varningar/felmeddelanden från exporten.

Förbättrad koppling av punkttecken till egenskap av listformattyp

Om det finns andra Unicode-värden än dem som visas i tabellen nedan specificerar CSS dem inte, utan låter dem vara standardvärdena för enheten/webbläsaren (till exempel ”disc”).

ID Unicode-värde

CSS-egenskap

0x2022 (punkt)

”disc”

0x25CB (vit cirkel)

”circle”

0x25A0 (svart fyrkant)

”square”

De olika nummerlisttyperna i InDesign kopplas nu till CSS-egenskaperna enligt tabellen nedan.

ITextAttrNumberingStyle

CSS-egenskap

1,2,3,4

”decimal”

01,02,03,

”decimal-­‐leading-­‐zero”

I, II, III,

”upper-­‐roman”

i, ii, iii,

”lower-­‐roman”

A,B,C,D

”upper-­‐alpha”

a,b,c,d

”lower-­‐alpha”

001,002,003,

”decimal-­‐leading-­‐zero”

0001,0002,0003,

”decimal-­‐leading-­‐zero”

Egenskapskoppling för brytning före

Attributet Början av stycke för Alternativ för radbyten har nu kopplats korrekt till en giltig CSS-egenskap. Alla andra värden än ”börja var som helst” för attributet kopplas till ”pagebreak-before:always”.

Brytningstecken stöds inte för närvarande.

Åtkomst till teckensnitt för iBooks-läsarenhet

iBooks-läsare fungerar med ett stort antal enhetsteckensnitt (http://iosfonts.com/). De här teckensnitten aktiveras inte som standard när de refereras via @font-face, såvida inte den särskilda XML-alternativfilen META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml läggs till i paketet.

Nu har alternativfilen lagts till i både EPUB2.0- och EPUB3.0-paketen.

Teckensnittsinbäddning på iBooks-läsare stöds nu

EPUBCheck har ändrats så att det inbäddade teckensnittsformatet accepteras som godtagbart för iBooks-läsare.

Alternativet EPUB 3.0 med layout har tagits bort från EPUB-export

Eftersom DPS Reader inte stöder detta format har vi tagit bort alternativet EPUB 3.0 med layout från EPUB Export-dialogrutan.

Koppling av stycke håller attribut till CSS-styckeegenskaper

Styckeattribut

CSS-egenskap

Håll ihop med föregående

page-break-before:avoid

Håll ihop alla rader

orphans: 99

Håll ihop första N

orphans: #

Håll ihop sista N

window: #

Håll ihop med nästa N

page-break-after:avoid

I en tidigare ändring kopplades Början av stycke till CSS-egenskapen ”page-break-before:avoid”. Eftersom det här attributet och Håll ihop med föregående delar samma kopplade egenskap vid en konflikt kommer Början av stycke att få högre prioritet, på samma sätt som i InDesign.

Obs!

Om Håll ihop med nästa N kopplas, ignoreras alla värden förutom ett. Dessutom stöds brytningstecken (Gå till nästa N) fortfarande inte.

Stöd för mer än ett CSS-klassnamn i fälten Format till märkord/klass i stycke-, tecken- och objektformat

Flera Klass-namn måste separeras med ett eller flera mellanslag. Det första Klass-namnet används till att generera CSS för Format, om Generera CSS har aktiverats för det här formatet.

Exempel: ett Styckeformat som säger:

Klass: InDesign är bäst

Resulterar i:

<p class=”InDesign är bäst”>foo</p>

p.InDesign {…}

Funktionens syfte är att designers ska kunna åsidosätta eller utöka CSS-egenskaper via mekanismen ”Ytterligare CSS-fil” på fliken Avancerat i dialogrutan EPUB-export.

Ingen ytterligare kontroll görs för de angivna värdena. Under exporten överförs de av InDesign i märkningssyfte och ignoreras i övrigt.

Tomma <p>- och <li>-intervall tas bort

Tomma stycken i InDesign är inte tomma. De innehåller en radretur och komponeras med vertikal höjd.

I HTML kopplar InDesign stycken till <p>- och <li>-märkord och radreturen ingår inte i den koppling som kan leda till tomma märkord.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto