Att exportera till HTML är ett enkelt sätt att överföra InDesign-innehåll till ett webbfärdigt format. När du exporterar innehåll till HTML kan du bestämma hur text och bilder ska exporteras. InDesign bevarar namnen på stycke-, tecken-, objekt-, tabell- och cellformat som har tillämpats på det exporterade innehållet genom att märka upp HTML-innehållet med CSS-formatklasser med samma namn. Om du använder Adobe Dreamweaver eller en annan CSS-kompatibel HTML-redigerare, kan du snabbt göra en layout och formatera innehållet.

Vad som exporteras

I InDesign exporteras alla artiklar, länkade och inbäddade bilder, SWF-filmfiler, fotnoter, textvariabler (som text), punktlistor, numrerade listor, interna korsreferenser och hyperlänkar som går till text eller webbsidor. Tabeller exporteras också, men viss formatering, som till exempel tabell- och cellinjer, exporteras inte. Tabeller tilldelas unika ID:n, så att de kan refereras som Spry-datauppsättningar i Dreamweaver. Monterade ljudfiler och h.264-videofiler ingår i HTML5-taggarna <audio> och <video>.

Vad som inte exporteras

I InDesign exporteras inte objekt som du ritar (till exempel rektanglar, ovaler och polygoner), hyperlänkar (förutom länkar till webbsidor och länkar till text som leder till textankarpunkter i samma dokument), inklistrade objekt (även inklistrade Illustrator-bilder), text som har konverterats till konturer, XML-märkord, böcker, bokmärken, SING-tecken, sidövergångar, indexmarkörer, objekt på monteringsbordet som inte är markerade och som inte rör vid sidan och mallsidesobjekt (såvida de inte har åsidosatts eller markerats före export).

  1. Om du inte exporterar hela dokumentet markerar du de textramar, textintervall, tabellceller och bilder som du vill exportera.
  2. Välj Arkiv > Exportera och välj HTML i listan Filformat.
  3. Ange namn och sökväg för HTML-dokumentet och klicka på Spara.
  4. Gör önskade inställningar under Allmänt, Bild och Avancerat i dialogrutan HTML-exportalternativ och klicka på OK.

Ett dokument med det angivna namnet och tillägget .html (till exempel ”nyhetsbrev.html”) skapas. En eventuell undermapp för webbilder (till exempel ”nyhetsbrev webbilder”) sparas på samma plats.

HTML-exportalternativ

Ange följande alternativ i dialogrutan HTML.

Allmänna alternativ

Följande alternativ finns tillgängliga under Allmänt.

Exportera

Anger om endast de markerade objekten eller hela dokumentet ska exporteras. Om en textram är markerad exporteras hela artikeln, även dold text.

Om Dokument markeras exporteras alla sidobjekt från alla uppslag, förutom mallsidesobjekt som inte har åsidosatts och sidobjekt på dolda lager. XML-märkord samt genererade index och innehållsförteckningar ignoreras också.

Innehållsordning

Med den här funktionen kan du ange läsordningen för sidobjekt.

Baserad på sidlayout

Läsordningen baseras på objektens placering på sidan.

Om Baserad på sidlayout har valts, bestäms sidobjektens läsordning genom att objekten skannas från vänster till höger och uppifrån och ned. I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

(Endast asiatiska versioner) Om Baserad på sidlayout är valt bestäms sidobjektens läsordning i InDesign enligt dokumentets bindning (vänster till höger eller höger till vänster). I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte de exporterade designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

Samma som XML-struktur

Om Samma som XML-struktur väljs, avgörs exportinnehållet och dess ordning av XML-strukturpanelen. Om innehållet innefattar märkord kan du bestämma XHTML-exportordningen genom att dra märkorden i XML-strukturpanelen. Om innehållet inte har märkord kan du välja Lägg till objekt utan märkord på strukturpanelmenyn för att skapa märkord som du kan ändra ordning för. Om ett visst objekt inte ska exporteras kan du ta bort märkordet i XML-strukturpanelen. (Innehållet tas inte bort från INDD-filen om du tar bort ett märkord.) Se Märka sidobjekt.

Samma som artikelpanel

Läsordningen baseras på objektordningen på artikelpanelen. Endast markerade artiklar exporteras. Se Inkludera artiklar för export.

Marginal

Ange en enkel marginal i fyrkantsblanksteg eller pixlar. För kompatibilitet med flera skärmar är det bättre att ange marginaler i fyrkantsblanksteg. Samma värde gäller alla marginaler (överkant, nederkant, till vänster och till höger).

Punkter

Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ul>. Markera Konvertera till text om du vill formatera med taggen <p> med punkterna som text. Om du har använt automatiska punkter från InDesign omfattas även underpunkter.

Numrering

Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen. Om du har använt automatisk numrering från InDesign omfattas även underpunkter

Avbilda till sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ol>.

Avbilda till statiska sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, men tilldelar attributet <value> utifrån styckets aktuella nummer i InDesign.

Konvertera till text

Konverterar numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella nummer som text.

Visa HTML efter export

Startar webbläsaren, om den finns.

Bildalternativ

Kopiera bilder

Ange hur bilder ska exporteras till HTML.

Original

Exporterar den ursprungliga bilden till undermappen "<dokumentnamn> webbilder". När du markerar det här alternativet tonas alla andra alternativ ned.

Optimerade

Du kan ändra de inställningar som styr hur bilden ska exporteras.

Länk till serversökvägen

I stället för att exportera bilder till en undermapp kan du med det här alternativet ange en lokal URL-adress (till exempel ”bilder/”) som visas i stället för bildfilen. I HTML-koden visar länkattributen den sökväg och det tillägg du anger. Det här alternativet är särskilt praktiskt när du själv konverterar bilder till webbkompatibla bilder.

Bevara utseende från layout

Markera för att attributen till bildobjekt ska antas från layouten.

Upplösning (ppi)

Ange bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4). Du kan ange ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla ebook-enheter i dag) och 300.

Bildstorlek

Ange om bildstorleken ska behållas eller anpassas efter sidan. Med Relativt sida anges ett relativt procentvärde som baseras på bildstorleken i förhållande till sidbredden i InDesign. Med det här alternativet skalförändras bilderna proportionellt efter läsområdets bredd.

Bildjustering och mellanrum

Ange bildjustering, vänster, mitten, höger och utrymmet före och efter.

Inställningarna gäller för förankrade objekt

Markera för att inställningarna ska gälla alla förankrade objekt.

Bildkonvertering

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG. Välj Auto om du vill att InDesign ska avgöra format för varje bild. Om PNG väljs inaktiveras inställningarna för bildkomprimering. Använd PNG för förlustfria bilder eller bilder med genomskinlighet.

GIF-alternativ (palett)

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Välj Anpassad om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS. Välj System (Windows och Mac OS) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Detta kan orsaka oväntade resultat.

Välj Flätad om bilderna ska läsas in stegvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills högsta upplösningen nås.

JPEG-alternativ (Bildkvalitet)

Anger motsatsförhållandet mellan komprimering (för mindre filstorlek) och bildkvalitet för varje JPEG-bild som skapas. Ett lågt värde ger låg filstorlek och låg bildkvalitet.

JPEG-alternativ (Formateringsmetod)

Anger hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas på webben. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efter hand som bilderna läses in. (Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.) Välj Baslinje om du vill ange att varje JPEG-fil visas först när den har lästs in helt och hållet. Under tiden filen läses in visas en platshållare.

Ignorera inställningar för objektkonvertering

Ignorerar alternativ för objektexport som gäller enskilda bilder. Se Tillämpa alternativ för objektexport.

Avancerade alternativ

Under Avancerat anger du alternativ för CSS och JavaScript.

CSS-alternativ

CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida avgränsar du innehållet från presentation. Sidans innehåll (HTML-koden) finns i själva HTML-filen medan CSS-reglerna som definierar presentationen av koden finns i en annan fil (en extern formatmall) eller i HTML-dokumentet (vanligtvis i avsnittsrubriken). Du kan till exempel ange olika teckensnittsstorlekar för markerad text och använda CSS för att styra formatering och placering av element på blocknivå på en webbsida.

Inbäddad CSS

När du exporterar till XHTML kan du skapa en lista med CSS-format som visas i avsnittsrubriken i HTML-filen med deklarationer (attribut).

Om du väljer Inkludera formatdefinitioner görs ett försök att matcha InDesign-textens formatering med motsvarande CSS-formatering. Om du avmarkerar det här alternativet inkluderas tomma deklarationer i HTML-filen. Du kan redigera dessa deklarationer senare i Dreamweaver.

Om du väljer Bevara lokala åsidosättningar inkluderas lokal formatering för t.ex. kursivt eller fetstil.

Ingen CSS

Om du väljer det här alternativet utesluts CSS-avsnittet från HTML-filen.

Extern CSS (CS5.5)

Ange URL-adressen till den befintliga CSS-formatmallen, som vanligtvis är en relativ URL-adress, till exempel ”/styles/style.css”. Använd Dreamweaver för att kontrollera den externa CSS-konfigurationen eftersom InDesign inte kontrollerar om CSS finns eller är giltig.

Ytterligare CSS (CS6)

Klicka på knappen Lägg till formatmall om du vill ange CSS.

JavaScript-alternativ

Markera Länk till externt JavaScript-skript om du vill köra ett JavaScript-skript när HTML-sidan öppnas. Ange URL-adressen till JavaScript-skriptet, som vanligtvis är en relativ URL-adress. I InDesign kontrolleras inte om JavaScript-skriptet finns eller är giltigt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy