Med målningsverktygen i Photoshop kan du måla direkt på en 3D-modell på samma sätt som ett 2D-lager. Använd markeringsverktygen om du vill fokusera på vissa modellområden eller låta Photoshop identifiera och markera målningsbara områden automatiskt. Med 3D-menynkommandona kan du rensa bort områden i en modell för att komma åt insidan eller dolda delar så att du kan måla dem.

När du målar direkt på modellen kan du välja vilket underliggande texturschema som du vill använda målningen på. Målningen används vanligtvis på diffusionstexturschemat, som förser modellmaterialet med färgegenskaper. Du kan också måla på andra texturscheman, till exempel ojämnhetsschemat eller opacitetsschemat. Om du målar på ett område i modellen som inte har den typ av texturschema som du målar på, skapas ett texturschema automatiskt.

Videofilm | 3D-målning - nästa nivå

Videofilm | 3D-målning - nästa nivå
Corey Barker jämför projektionsmålning i lager och projektionsmålning.
Corey Barker

Tillgängliga metoder för att måla med 3D

Olika målningsmetoder passar för olika användningsområden. Photoshop innehåller följande metoder för Måla med 3D:

Aktiv målning med 3D: (Standard i Photoshop) Penseldrag gjorda i 3D-modellvyn eller texturvyn visas i realtid i den andra vyn. Den här metoden för att måla med 3D ger hög kvalitet och minsta möjliga förvrängning.


Projektionsmålning i lager: Verktyget Övertoning och filtren använder denna målningsmetod. Metoden Projektionsmålning i lager innebär att du lägger samman ett målat lager med det underliggande 3D-lagret. När lagren läggs samman projicerar Photoshop automatiskt färgen på rätt måltexturer.


Projektionsmålning: (Standard i Photoshop Extended CS6) Projektionsmålning passar bra för målning med flera texturer samtidigt eller för målning av sömmen mellan två texturer. I allmänhet är det däremot en målningsmetod av lägre kvalitet och kan resultera i sprickor när du målar avancerade 3D-objekt.

Texturmålning: Du kan öppna 2D-texturen och måla den direkt.

Photoshop: Aktiv målning med 3D
Aktiv målning med 3D

Några tips för att måla 3D-modeller

 • Om modellområden döljs, kan du tillfälligt klippa bort ytområden som blockerar vyn. Se Visa ytor att måla på.
 • Om du målar på en böjd eller oregelbunden yta, kan du innan du målar få visuell feedback över vilka områden som tar emot färgen bäst. Se Identifiera målningsbara ytor. Du kan också ställa in målningens utfallsvinkel, som bestämmer hur mycket färg som används på vinklade ytor. Se Ställa in färgutfallsvinkeln.
 • När du målar textursömmar appliceras ett enskilt penseltryck endast på en sida av sömmen. Flytta penselns mitt över sömmen för att måla den andra sidan.

Måla ett objekt i läget Aktiv målning med 3D

 1. Öppna 3D-modellen i 3D-modellvyn.
 2. Öppna det texturdokument som du vill måla. Dubbelklicka på texturens namn på panelen Lager.
 3. Välj Fönster > Ordna > Sida vid sida för att visa 3D-modellvyn och texturdokumentet sida vid sida.
 4. Måla 3D-modellen eller texturdokumentet med verktyget Pensel. Dina penseldrag reflekteras automatiskt i den andra vyn.

Växla till läget Projektionsmålning

 1. Skapa eller öppna en 3D-modell.
 2. Välj 3D > Använd Projektionsmålning.
 3. Måla din 3D-modell.

Obs!

I det huvudsakliga 3D-dokumentet använder Photoshop metoden Projektionsmålning som standard för målningsåtgärder.

Dela upp UV:ar i en 3D-modell

Det finns ett alternativ i Photoshop för att automatiskt dela upp UV-kartor för din 3D-modell.

 1. Öppna 3D-modellen.
 2. Välj 3D > Generera UV:ar.
 3. Varningen När du använder Generera UV:ar förenklas texturerna för alla material för alla nät visas. Klicka på OK för att fortsätta.
 4. I dialogrutan Generera UV:ar som visas väljer du följande material- och uppdelningsalternativ:

Sammanfoga material

Om det finns flera kartor - till exempel diffusions- och ojämnhetsscheman - i ett enda nät kombinerar du dem till en karta.

Exempel: Kombinera två olika diffusionsscheman till ett diffusionsschema.

Om du har flera nät har varje nät fortfarande ett eget schema. Om du till exempel har tre separata nät med tre diffusionsscheman har du fortfarande tre separata diffusionsscheman för varje nät.

Bevara utseende

I möjligaste mån bibehålls 3D-modellens utseende och texturer när nya UV:ar genereras. Om du väljer att inte aktivera det här alternativet bevaras inte aktuella texturer.

Storlek på UV-schema

Välj den storlek som krävs för genererade UV-scheman (pixlar x pixlar). Du kan välja 128, 256, 512, 1024, 2 048 eller 4 096.

Låg förvrängning

Gör texturmönstret mer intakt, men kan skapa fler sömmar på modellens yta.

Färre sömmar

Minimerar antalet sömmar som visas i modellen. Detta kan leda till att texturen sträcks ut eller kläms ihop mer, beroende på modell.

 1. Klicka på OK.
 2. Du kan visa genererade UV:ar i avsnittet Diffusera i panelen Lager.

Obs!

När UV:ar har genererats för en Fuse-modell flyttas modellen från sin ursprungliga position. Det här är ett förväntat beteende i de flesta uppställda modeller, eftersom den uppställda positionen skiljer sig från nätets position. Modellen skiftar till nätpositionen eftersom uppställningen flyttas när UV:ar genereras för den modellen.

Obs!

Om du vill förhandsvisa någon av de genererade UV-schemana håller du pekaren över lagerobjektet i panelen Lager. Dubbelklicka på lagerobjektet för att öppna UV-kartan i ett separat fönster.

Använda en texturtyp för målning

Du kan definiera åtta olika texturtyper för målning:

 1. Välj 3D > Måla på texturmål när du har öppnat 3D-modellen.
 2. Öppna den texturtyp som du vill måla.

Obs!

Hos 3D-modeller med flera texturer målas endast den textur som du har öppnat och börjat måla på.

Välja Måla på texturmål på menyn i Photoshop
Måla en texturmålstyp

Måla i obelyst läge

Du kan välja att måla 3D-objekt i obelyst läge. Det här läget ignorerar allt ljus i din scen och 3D-objekten omsluts av lämpliga rådata för texturen. Målning i obelyst läge gör att du kan måla utan skugga och med större färgprecision.

Följ dessa anvisningar:

 1. Markera Scen i panelen 3D.
 2. Markera Yta på panelen Egenskaper.
 3. Markera Obelyst textur i popup-menyn Stil.

Visa ytor att måla på

När det gäller mer komplexa modeller med insidor eller dolda områden, kan du dölja avsnitt i modellen så att du lättare kommer åt ytor som du vill måla. Om du till exempel målar instrumentbrädan på en bilmodell, kan du tillfälligt klippa bort taket eller vindrutan och sedan zooma in i bilen så att du får fri sikt.

 1. Markera ett område i modellen som du vill klippa bort, med ett markeringsverktyg som Lasso eller markeringsramen.

 2. Visa eller dölj områden i modellen med något av följande 3D-menynkommandon:

  Dölj närmaste yta

  Döljer bara det första lagret i modellpolygonerna inom 2D-markeringen. Om du snabbt vill skala bort ytor i modellen kan du använda det här kommandot flera gånger medan markeringen är aktiv.

  Obs!

  När du döljer ytor kan du rotera modellen om det behövs för att placera ytorna så att de är vinkelräta mot den aktuella vyn.

  Dölj endast inneslutna polygoner

  När du väljer kommandot Dölj närmaste yta påverkar det endast polygoner som finns helt och hållet i markeringen. När det är avmarkerat döljs alla polygoner som berörs av markeringen.

  Invertera synliga ytor

  Gör de synliga ytorna osynliga, och osynliga ytor synliga.

  Visa alla ytor

  Gör alla dolda ytor synliga igen.

Ställa in färgutfallsvinkeln

När du målar på en modell bestämmer målningens utfallsvinkel hur mycket målning som används på en yta allt eftersom den böjs bort från den framåtriktande vyn. Utfallsvinkeln beräknas utifrån en "normal", eller rät linje som projiceras ut från den del av modellytan som riktas mot dig. I en sfärisk modell som en fotboll, blir utfallsvinkeln mot bollens exakta mitt då den riktas mot dig 0 grader. Allt eftersom ytan på bollen viker av, ökar utfallsvinkeln, upp till 90 grader vid bollens kanter.

Ange färgens utfallsvinkel i Photoshop
A. Ögon-/kameravinkel B. Minvinkel C. Maxvinkel D. Färgen börjar tona ut E. Färgen slutar tona ut 
 1. Välj 3D > 3D-färgutfall.

 2. Ange inställningar för min- och maxvinkel.

  • Det maximala målningsutfallet sträcker sig mellan 0 och 90 grader. Vid 0 grader används målningen bara på ytan om den riktas rakt fram, utan någon fallvinkel. Vid 90 grader kan målningen följa en böjd yta, till exempel en svär, till de synliga kanterna. Vid 45 grader begränsas det målade området till områdena i sfären som inte viker av vid mer än 45 grader.

  • Den minimala utfallsvinkeln anger ett område där målningen gradvis tonar ut allt eftersom den närmar sig den maximala utfallsvinkeln. Om den maximala utfallsvinkeln är 45 grader, och det minsta utfallet är 30, minskar målningsopaciteten från 100 till 0 procent mellan 30 och 45 graders utfall.

Identifiera målningsbara ytor

Det kanske inte framgår så tydligt om du har lyckats måla vissa områden om du bara tittar på 3D-modellen. Eftersom modellvyn kanske inte motsvarar hela 2D-texturen, går det till på ett annat sätt att måla direkt på modellen än att måla direkt på ett 2D-texturschema. Vad som verkar vara en liten pensel i modellen kan i själva verket vara mycket större i förhållande till texturen, beroende på texturens upplösning eller hur nära modellen du är när du målar.

Lämpliga målningsbara områden är områden där du kan använda målning eller andra justeringar på modellytan med den mest konsekventa och förutsägbara effekten. I andra områden kanske målningen undersamplas eller översamplas på grund av vinkeln eller avståndet från modellytan.

 1. Gör något av följande:

  • Välj 3D > Markera ritbara områden. En markeringsram markerar de områden i modellen som passar bäst för målning.

  • Gå till avsnittet Scen i panelen 3D och välj Målningsmask i menyn Förinställning.

   I läget Målningsmask anger vitt områden som lämpar sig för målning, blått anger områden där målningen undersamplas och rött anger områden där målningen översamplas. (Om du vill måla på modellen måste du ändra från renderingsläget Målningsmask till ett renderingsläge som har stöd för målning, till exempel Heldragen.)

Obs!

Vilka områden som markeras med Markera ritbara områden och vilka målningsbara områden som visas i läget Målningsmask bestäms delvis av den aktuella inställningen för Färgutfall. En högre inställning på målningsutfall ökar det målningsbara området, medan en lägre inställning minskar det målningsbara området. Se Ställa in färgutfallsvinkeln.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy