Obs!

I Photoshop CS6 ingick 3D-funktionerna som en del av Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Översikt över panelen 3D

När du markerar ett 3D-lager visas komponenterna i den tillhörande 3D-filen i panelen 3D. I det övre avsnittet av panelen visas nät, material och ljus i filen. I det nedre avsnittet av panelen visas inställningar och alternativ för 3D-komponenten som väljs i det övre avsnittet.

Photoshop: Panelen 3D med scenalternativ
Panelen 3D med scenalternativ

A. Visa scen-, nät-, material- eller ljussättningsalternativ B. Menyn Renderingsförinställningar C. Anpassa renderingsinställningar D. Välj textur att måla på E. Tvärsnittsinställningar F. Växla mellan övertäckningar G. Lägg till nytt ljus H. Ta bort ljus 

Med knapparna högst upp i panelen 3D bestämmer du vilka komponenter som ska visas i den övre delen av panelen. Klicka på knappen Scen om du vill visa alla komponenter, klicka på Material om du vill visa enbart material osv.

Visa panelen 3D

 1. Gör något av följande:

  • Välj Fönster > 3D.

  • Dubbelklicka på 3D-lagerikonen  i panelen Lager.

  • Välj Fönster > Arbetsyta > Avancerad 3D.

Filtrera de 3D-alternativ som visas

 1. Klicka på någon av knapparna Scen, Nät, Material eller Ljus högst upp i panelen 3D.

Visa eller dölja ett 3D-nät eller -ljus

 1. Klicka på ögonikonen bredvid nät- eller ljusposten i det övre avsnittet i panelen 3D.

  Obs!

  Du kan inte aktivera och avaktivera materialvisning från panelen 3D. Om du vill visa eller dölja material ändrar du synlighetsinställningarna för de tillhörande texturerna i panelen Lager. Se Inställningar för 3D-material.

Åtkomstinställningar för 3D-scenen

 1. Klicka på knappen Scen.

 2. Om posten Scen inte redan är markerad klickar du på den högst upp i komponentlistan.

Få åtkomst till inställningarna för nät, material eller ljus

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Scen så att alla scenkomponenter visas. Markera sedan ett nät, material eller ljus i det övre avsnittet.

  • Klicka på knappen Nät, Material eller Ljus så att just dessa komponenter tillfälligt visas. Markera sedan ett enskilt nät, material eller ljus.

Expandera eller komprimera material för ett nät

 1. Klicka på knappen Scen.

 2. Klicka på triangeln till vänster om nätikonen.

Visa markplanet

Markplanet är ett rutnät som återspeglar markens placering i förhållande till 3D-modellen.

 • Om du vill kunna se markplanet klickar du på växlingsikonen längst ned på panelen 3D och markerar alternativet 3D-markplan.

Obs!

Du måste ha OpenGL för att kunna använda växlingsikonen.

Visa eller dölja ljusstödlinjer

 1. Klicka på växlingsikonen längst ned i panelen 3D och välj 3D-ljus.

Markera valt material eller nät med konturlinjer i dokumentfönstret

 1. Klicka på växlingsikonen längst ned i panelen 3D och välj 3D-markering.

När du markerar material eller nät i panelen visas en färglagd markeringsram i dokumentfönstret, som du kan använda för att hitta rätt objekt.

Obs!

Du kan anpassa alternativen i 3D-delen av dialogrutan Inställningar om du vill ändra färg på 3D-övertäckningar, exempelvis genom att byta material eller nätövertäckning.

Photoshop: Skapa kontur från valda objekt
Markera valda objekt i dokumentfönstret

A. Materialen omgärdas av en färglagd linje. B. Nät med markeringsram 

Inställningar för 3D-scen

Använd inställningarna för 3D-scen om du vill ändra renderingslägen, välja en textur att måla på eller skapa tvärsnitt. Du får tillgång till dessa inställningar genom att klicka på knappen Scen  i panelen 3D och sedan välja alternativet Scen i panelens övre avsnitt.

Renderingsinställningar

Anger renderingsförinställningen för modellen. Klicka på Redigera om du vill ändra inställningarna. Mer information finns under Ändra renderingsinställningar för 3D.

Kvalitet

Välj den inställning som ger den bästa kombinationen av visningskvalitet och prestanda:

Interaktiv (måla)

Grafikprocessorn på grafikkortet används för rendering med OpenGL, vilket ger resultat av hög kvalitet men utan några detaljerade reflexioner och skuggor. Detta alternativ är oftast det bästa för redigering.

Raytrace-utkast

Processorn på datorns moderkort används för rendering, vilket ger reflexioner och skuggor av utkastskvalitet. Om du har ett kraftfullt grafikkort kan det hända att det interaktiva alternativet ger bättre kvalitet.

Slutgiltigt raytrace-resultat

Detta är det bästa alternativet för slutprodukten eftersom alla reflexioner och skuggor återges fullt ut. Mer information finns i Återge en 3D-fil för slutliga utdata.

Obs!

Under raytrace-rendering skapas plattor tillfälligt över bilden. Du kan avbryta renderingen genom att trycka på en musknapp eller på Blanksteg. Du kan ändra antalet plattor (fler plattor innebär längre tidsåtgång men bättre kvalitet) genom att ändra tröskelvärdet för kvalitet i Inställningar för 3D.

Photoshop: Plattor som tillfälligt har ritats över bilden
Under raytrace-rendering ritas plattor tillfälligt över bilden.

Måla på

När du målar direkt på 3D-modellen ska du använda den här menyn när du väljer vilken textur som du vill måla på. Se 3D-målning.

Obs!

Det går även att välja texturmål från menyn 3D > 3D-målningsläge.

Global omgivningsfärg

Anger färg för globalt omgivningsljus som syns på reflekterande ytor. Den här färgen samverkar med omgivningsfärgen för vissa material. Se Inställningar för 3D-material.

Tvärsnitt

Välj detta om du vill skapa ett plant tvärsnitt som skär modellen vid vald vinkel. Då kan du skära genom en modell och visa innehållet på insidan. Se Visa tvärsnitt.

Visa tvärsnitt

Du kan visa ett tvärsnitt av en 3D-modell genom att korsa den med ett osynligt plan som skär genom modellen vid valfri vinkel, och som bara visar innehållet på ena sidan av planet.

 1. Välj Tvärsnitt i det undre avsnittet på fliken Scener.

 2. Välj alternativ för justering, position och orientering:

  Plan

  Välj detta om du vill visa det korsande planet som skapar tvärsnittet. Du kan välja planfärg och opacitet.

  Skärningspunkt

  Välj detta om du vill markera områdena i modellen som tvärsnittsplanet skär igenom. Klicka på färgrutan om du vill välja markeringsfärg.

  Vänd tvärsnitt

  Ändrar visningsområdet för modellen till motsatt sida av det korsande planet.

  Förflyttning och Lutning

  Använd Förskjutning om du vill förskjuta planet längs dess axel, utan att ändra planets lutning. Med en standardförskjutning på 0 korsar planet 3D-modellen vid dess mittpunkt. Med maximal positiv eller negativ förskjutning flyttas planet förbi skärningspunkten med modellen. Använd lutningsinställningarna om du vill rotera planet upp till 3600 i någon av de möjliga lutningsriktningarna. Lutningsinställningarna för en viss axel får planet att rotera längs de andra två axlarna. Ett plan som ligger mot y‑axeln kan exempelvis roteras runt x‑axeln (Lutning 1) eller z‑axeln (Lutning 2).

  Justering

  Välj en axel (x, y eller z) för det korsande planet. Planet är vinkelrätt i förhållande till den valda axeln.

Använda olika renderingslägen på olika tvärsnitt

Du kan variera renderingsinställningarna för varje sida av ett tvärsnitt om du vill kombinera olika vyer av samma 3D-modell, till exempel Trådram med Heldragen.

 1. Välj Tvärsnitt och alternativ i det undre avsnittet på fliken Scener. De aktuella renderingsinställningarna används på det synliga tvärsnittet.

 2. Klicka på Renderingsinställningar eller välj 3D > Renderingsinställningar.

 3. Klicka på den omarkerade knappen Tvärsnitt överst i dialogrutan.

  Som standard är alla renderingsinställningar avaktiverade för det alternativa tvärsnittet, så att det verkar som om det är osynligt.

 4. Välj renderingsalternativ för det alternativa tvärsnittet och klicka på OK.

Inställningar för 3D-nät

Varje nät i 3D-modellen visas på en separat rad i det övre avsnittet av 3D-panelen. Om du markerar ett nät blir nätinställningarna och -informationen tillgänglig i det nedre avsnittet av panelen 3D.

Informationen omfattar antalet material och texturer som används på nätet, samt hur många hörn och ytor det innehåller. Du kan även ange följande visningsalternativ för nät:

Obs!

Om du vill att skuggor ska visas skapar du belysningen och väljer Raytrace-genererad som renderingskvalitet. Se Inställningar för 3D-scen.

Fånga skuggor

Styr om ytskuggor från andra nät ska visas på det markerade nätet.

Obs!

Välj 3D > Skugguppfångning för markplan om du vill att skuggor från grundplanet ska visas på nät. Om du vill att skuggorna ska anpassas till objekten väljer du 3D > Fäst objektet på markplanet

Kasta skuggor

Styr om skuggor från det markerade nätet ska visas på andra nät.

Osynlig

Döljer nätet, men visar alla skuggor på ytan.

Opacitet för skugga

Styr hur mjuka skuggorna från det markerade nätet ska vara. Detta är användbart när 3D-objekt ska blandas med objekt på underliggande lager.

Visa eller dölja ett nät

 1. Klicka på ögonikonen bredvid ett nätnamn i det övre avsnittet av panelen 3D.

Manipulera enskilda nät

Använd verktyget för nätposition om du vill flytta, rotera eller skala ett valt nät utan att flytta modellen som helhet. Positionsverktyget fungerar på samma sätt som de vanliga 3D-positionsverktygen i panelen Verktyg. Information om de olika verktygen finns i Flytta, rotera eller skala en 3D-modell.

 1. Välj ett nät i det övre avsnittet av panelen 3D. Det valda nätet markeras med en röd ruta i det nedre avsnittet av panelen.

 2. Välj och använd ett nätpositionsverktyg i det nedre avsnittet av panelen om du vill flytta nätet.

Obs!

Om du vill manipulera hela modellen medan ett enskilt nät är markerat, använder du 3D-verktyget i panelen Verktyg.

Inställningar för 3D-material

I den övre delen av panelen 3D visas vilka material som används i 3D-filen. Du kan använda ett eller flera material för att skapa det övergripande utseendet på modellen. Om en modell innehåller flera nät kan ett visst material kopplas till ett specifikt nät. En modell kan även bestå av ett enda nät men ha olika material i olika delar av modellen.

Photoshop: Valt material och tillhörande texturscheman
Ett valt material och dess tillhörande texturscheman.

A. Visar materialalternativ B. Valt material C. Materialväljare D. Verktyg för släpp och välj material E. Menyikon för texturschemat F. Typer av texturscheman 

I den undre delen av panelen 3D visas de texturscheman som används av det material som är markerat i den övre delen. För vissa texturtyper (exempel Diffusera och Ojämnhet) tas färgen eller mönstret som skapar texturen från en 2D-fil. För andra texturtyper kan det hända att någon separat 2D-fil inte behövs. Du kan till exempel ändra Glans, Lyster, Opacitet och Reflexion genom att ange värden.

Texturschemat som används av ett material visas också som Texturer i panelen Lager, grupperade efter texturschemakategori.

Obs!

Om du vill se en miniatyrbild av ett texturschema för du musen över namnet på texturen (exempelvis Reflexion eller Illumination).

Diffusera

Färgen på materialet. Diffusionsschemat kan vara en heltäckande färg eller valfritt 2D-innehåll. Värdet på färgrutan Diffusera anger diffuseringsfärgen om du väljer att ta bort diffusionstexturschemat. Du kan också skapa ett diffusionsschema genom att måla direkt på modellen. Se 3D-målning.

Opacitet

Ökar eller minskar materialets opacitet (0-100 %). Du kan använda texturschemat eller skjutreglaget om du vill kontrollera opacitet. Gråskalevärdena för texturschemat kontrollerar materialets opacitet. Vita värden skapar fullständig opacitet och svarta värden skapar fullständig genomskinlighet.

Ojämnhet

Skapar ojämnheter i materialytan, utan att det underliggande nätet ändras. Ett ojämnhetsschema är en gråskalebild där ljusare värden skapar upphöjda områden i ytan och mörkare värden skapar plattare områden i ytan. Du kan skapa eller läsa in en fil med ett ojämnhetsschema, eller börja måla på modellen direkt vilket gör att en fil med ett ojämnhetsschema skapas automatiskt. Se 3D-målning.

Du kan öka eller minska ojämnheten genom att ändra värdet i fältet Ojämnhet. Det är bara aktivt om det finns ett ojämnhetsschema. Ange ett tal i fältet eller använd skjutreglaget när du vill öka eller minska ojämnhetsstyrkan.

Obs!

Ojämnheten framgår tydligast när en yta visas rakt på, i stället för i en vinkel.

Normal

Ett normalschema ökar ytdetaljerna, precis som en textur med ojämnhetsschema. Till skillnad från ett ojämnhetstexturschema som baseras på en gråskalebild med en kanal, är ett normalschema baserat på en bild med flera kanaler (RGB). Värdena för varje färgkanal representerar x-, y- och z-komponenterna för en normal på modellens yta. Ett normalschema kan användas för att jämna till ytan i låga polygonnät.

Obs!

Photoshop utnyttjar World-space-normalkartor, vilka minskar behandlingstiden.

Miljö

Lagrar bilden av miljön som omger 3D-modellen. Miljöscheman tillämpas som sfäriska panoraman. Innehållet i miljöschemat kan visas i reflekterande områden i modellen.

Obs!

Om du inte vill att ett miljöschema ska reflekteras på ett visst material kan du antingen ändra Reflektivitet till 0 %, lägga till ett reflektivitetsschema som maskerar materialområdet eller ta bort miljöschemat från materialet.

Reflexion

Ökar reflexionen från andra objekt på 3D-scenen, och från miljöschemat, på materialytan.

Illumination

Definierar en färg som inte förlitar sig på belysning för att kunna visas. Skapar effekten som 3D-objektet belyses från.

Glans

Definierar hur mycket ljus från en källa som reflekteras från ytan och tillbaka till åskådaren. Du kan justera glansigheten genom att ange ett värde i fältet eller använda skjutreglaget. Om du skapar ett separat glansighetsschema kontrollerar intensiteten i färgerna i schemat glansigheten i materialet. Svarta områden skapar fullständig glansighet, vita områden tar bort all glansighet och mellanvärden minskar storleken på en högdager.

Lyster

Definierar spridningen av det reflekterande ljuset som skapas med glansinställningen. Låg blankhet (hög spridning) ger mer synligt ljus med mindre skärpa. Hög blankhet (låg spridning) ger mindre uppenbart ljus och ljusare, skarpare högdagrar.

Photoshop: Exempel på olika inställningar för glans och lyster
Olika inställningar av glans (första numret) och lyster (andra numret)

Obs!

Om ett 3D-objekt har mer än de nio texturtyper som stöds i Photoshop, visas de extra texturerna i panelen Lager och i listan 3D-målningsläge. (Om du vill visa det senare, väljer du 3D > 3D-målningsläge eller använder menyn Måla på i avsnittet Scen i panelen 3D

Speglande

Färgen som visas för speglingsegenskapen (till exempel glansighet och blankhet för högdager).

Omgivning

Anger färg för omgivningsljus som syns på reflekterande ytor. Den här färgen samverkar med Global omgivningsfärg för hela scenen. Se Inställningar för 3D-scen.

Ljusbrytning

Anger ljusbrytningsindex, när scenkvaliteten är inställd på Raytrace-genererad och alternativet Ljusbrytning är markerat (i dialogrutan 3D > Renderingsinställningar). Ljusbrytning är förändringen i ljusriktning som sker vid skärningspunkten mellan två element (till exempel luft och vatten) med olika ljusbrytningsindex. Standardvärdet för nya material är 1.0 (det ungefärliga värdet för luft).

Prova och lägga på material direkt på objekt

Verktyget Släpp 3D-material fungerar ungefär som färgpytsen i tidigare versioner. Du kan ta materialprover och applicera dessa direkt på 3D-objekten.

 1.  I panelen 3D väljer du Släpp 3D-material

 2.  För pekaren över 3D-objektet i dokumentfönstret. När materialet som du vill ta prov på har markerats med konturlinjer håller du ned Alt och klickar.

 3.  Flytta pekaren för att markera materialet som du vill ändra med konturlinjer. Klicka därefter.

Obs!

Bilder på hur konturlinjerna runt det markerade materialet ser ut finns i Markera valt material eller nät med konturlinjer i dokumentfönstret.

Välja material direkt på objekt

 1.  I panelen 3D håller du ned Släpp 3D-material och markerar Verktyg för val av 3D-material.

 2.  För pekaren över 3D-objektet i dokumentfönstret. Klicka när materialet som du vill markera omgärdas av en konturlinje.

Använda, spara och läsa in förinställningar för material

Med materialförinställningar kan du snabbt tillämpa texturinställningar från olika grupper. De finns många vanliga material bland förinställningarna, exempelvis stål, textil och trä.

Använda, spara och läsa in förinställningar för material i Photoshop
När du klickar på förhandsvisningen av ett material visas förinställningarna i en snabbpanel.

 1. Klicka på materialförhandsvisningen i panelen 3D.

 2. Gör något av följande i snabbpanelen med förinställningar:

  • Klicka på en miniatyrbild för att använda en förinställning.

  • För att skapa en förinställning från de aktuella texturinställningarna ska du klicka på ikonen för snabbmenyn  och välja Nytt material.

  • Klicka på ikonen för snabbmenyn och välj Ändra namn på material eller Ta bort material för att ändra namn på de markerade förinställningarna eller ta bort dem.

  • Klicka på ikonen för snabbmenyn och välj Spara material för att spara den aktuella gruppen med förinställningar.

  • Klicka på ikonen för snabbmenyn för att ändra vilken grupp som visas. Välj därefter Återställ material för att återställa en sparad grupp, Läs in material för att lägga till en sparad grupp eller Ersätt material.

Skapa ett texturschema

 1. Klicka på mappikonen bredvid texturschematypen.

 2. Välj Ny textur.

 3. Ange namnet, dimensioner, upplösning och färgläge för det nya schemat och klicka på OK.

  Obs!

  Om du vill matcha proportionerna för ett befintligt texturschema, kan du visa dimensionerna genom att hålla pekaren över schemanamnet i panelen Lager.

  Namnet på det nya texturschemat visas bredvid texturschematypen i panelen Material. Det läggs också till i texturlistan under 3D-lager i panelen Lager. Standardnamnet är den texturschematyp som läggs till i materialnamnet.

Läsa in ett texturschema

Du kan läsa in en befintlig 2D-texturfil för någon av de tillgängliga texturschematyperna.

 1. Klicka på mappikonen bredvid texturschematypen.

 2. Välj Läs in textur och markera sedan och öppna 2D-texturfilen.

Skapa ett ojämnhetstexturschema

Ett ojämnhetstexturschema som har fyllts med ett neutralt gråskalevärde ger ett större intervall när du målar på modellen.

 1. Klicka på färgrutan Ange bakgrundsfärg i panelen Verktyg.

 2. Ange intensiteten till 50 % i färgväljaren och ange R-, G- och B-värdena till samma värden. Klicka på OK.

 3. Klicka på mappikonen bredvid Ojämnheter i panelen 3D.

 4. Välj Ny textur.

 5. Välj följande inställningar i dialogrutan Ny:

  • Välj Gråskala i Färgmodell

  • Välj Bakgrundsfärg i Bakgrundsinnehåll.

  • (Valfritt) Ange höjd och bredd så att de motsvarar dimensionerna för materialets diffuseringstexturschema.

 6. Klicka på OK.

Ojämnhetstexturschemat skapas och läggs till i texturschemafilerna som anges i panelen Material. Det visas också som en textur i panelen Lager.

Öppna ett texturschema för redigering

 1. Klicka på bildikonen och välj Öppna textur.

  Texturschemat öppnas som ett smart objekt i ett eget dokumentfönster. När du har redigerat texturen aktiverar du 3D-modellens dokumentfönster så att uppdateringarna av modellen visas. Mer information finns i Ändra 3D-textur.

Ta bort ett texturschema

 1. Klicka på bildikonen bredvid texturschematypen.

 2. Välj Ta bort textur.

Obs!

Om den borttagna texturen är en extern fil, kan du läsa in den igen med kommandot Läs in textur på texturschemamenyn. För texturer som refereras internt av 3D-filen väljer du Ångra eller Stega bakåt när du vill återställa en borttagen textur.

Redigera texturegenskaper

Ett texturschema används på ett visst ytområde i modellen, beroende på dess parametrar för UV-avbildning. Du kan justera UV-skalan och förskjutningen om det behövs för att förbättra hur texturen avbildas på modellen.

 1. Klicka på bildikonen bredvid texturschematypen.

 2. Välj Redigera egenskaper.

 3. Välj ett mållager och ange värden för UV-skala och förskjutning. Du kan ange värden direkt eller använda skjutreglaget.

  Mål

  Bestämmer om inställningarna gäller för ett visst lager eller den sammansatta bilden.

  U- och V-skala

  Ändrar storlek på avbildade texturer. Om du vill skapa ett återkommande mönster, minskar du värdet.

  U- och V-förskjutning

  Flyttar avbildade texturer.

Inställningar för 3D-ljus

3D-ljus belyser modeller från olika vinklar, vilket tillför realistiskt djup och skuggor.

Lägga till eller ta bort enskilda ljuskällor

 1. Gör något av följande i panelen 3D:

  • Om du vill lägga till en ljuskälla klickar du på Skapa ett nytt ljus  och väljer ljustyp:

   • Punktljus skiner i alla riktningar, som glödlampor.

   • Spotlights skiner i en konform, som du kan justera.

   • Oändligt ljus skiner från ett riktat plan, som solljus.

   • Bildbaserade ljus skapar en upplyst bild runt 3D-scenen.

  • Om du vill ta bort en ljuskälla markerar du den i listan högst upp i avsnittet Ljus . Klicka sedan på ikonen Ta bort  längst ned i panelen.

Justera ljusegenskaper

 1. Välj en ljuskälla i listan som finns i avsnittet Ljus  i panelen 3D.

 2. Ange följande alternativ i den nedre halvan av panelen:

  Förinställning

  lägger på en sparad grupp av ljus och inställningar. (Se Spara, ersätta eller lägga till grupper med ljus.)

  Ljustyp

  Välj något av alternativen i Lägga till eller ta bort enskilda ljuskällor.

  Intensitet

  Justera intensiteten.

  Färg

  Ange ljusets färg. Klicka i rutan för att komma åt färgväljaren.

  Bild

  Ange en bitmappsfil eller 3D-fil för bildbaserade ljus. (Prova gärna med 32-bitars HDR-bilder för mer dramatisk effekt.)

  Skapa skuggor

  Kastar skuggor från förgrundsytor till bakgrundsytor, från ett nät till sig självt eller från ett nät till ett annat. Om du avaktiverar det här alternativet förbättras prestanda något.

  Mjukhet

  Gör kanter på skuggor oskarpare, vilket ger ett gradvist utfall.

 3. För punktljus och spotlights måste du göra följande inställningar:

  Aktiv punkt

  (Enbart spotlights) Anger bredden på ljusets intensitetscentrum.

  Utfall

  (Enbart spotlights) Anger ljusets yttre bredd.

  Använd dämpning

  Alternativen Inre och Yttre bestämmer dämpningskonen och hur snabbt ljusintensiteten minskar allt eftersom avståndet från objekten ökar. När ett objekt är närmare än gränsen för Inre, har ljuset full styrka. När ett objekt är längre bort än gränsen för Yttre har ljuset styrkan noll. Vid mellanliggande avstånd dämpas ljuset linjärt från full styrka till noll.

  Obs!

  Hovra pekaren över Aktiv punkt, Utfall samt alternativen Inre och Yttre. Röda konturer i ikonen till höger anger vilket ljuselement som påverkas.

Placera ljus

 1. Välj något av följande i avsnittet Ljus  i panelen 3D.

  Verktyget Rotera 

  (Gäller strålkastare, oändligt ljus och bildbaserade ljud) Ljuset roteras samtidigt som positionen i 3D-rymden bibehålls.

  Obs!

  Om du snabbt vill rikta ett ljus mot ett särskilt område kan du hålla ned Alt och klicka i dokumentfönstret.

  Panoreringsverktyg

  (Enbart spotlights och punktljus) Flyttar ljuset till en annan plats på samma 3D-plan.

  Verktyget Glid 

  (Enbart spotlights och punktljus) Flyttar ljuset till ett annat 3D-plan.

  Punktljus vid ursprung 

  (Enbart spotlight) Riktar ljuset mot modellens mitt.

  Flytta till aktuell vy 

  Placerar ljuset i samma position som kameran.

Obs!

Om du vill placera ut bildbaserade ljus mer exakt kan du använda 3D-axeln, som klistrar bilden runt en sfär. (Se 3D-axel.)

Lägga till ljusstödlinjer

Ljusstödlinjer utgör spatialreferenspunkter för dina justeringar. Dessa stödlinjer återspeglar typ, vinkel och dämpning för respektive ljus. Punktljus visas som en boll, spotlights som en kon och oändligt ljus som en linje.

 1. Klicka på växlingsikonen längst ned i panelen 3D och välj 3D-ljus.

Obs!

Du kan ändra stödlinjernas färg under 3D i dialogrutan Inställningar.

Photoshop: Olika ljusstödlinjer
Ljusstödlinjer:

A. Punktljus B. Spotlight C. Oändligt ljus 

Spara, ersätta eller lägga till grupper med ljus

Om du vill spara grupper med ljus för senare bruk kan du spara dem som förinställningar. Du kan använda förinställningen i andra projekt antingen istället för eller tillsammans med ljusen i det projektet.

 1. Välj något av följande på menyn i panelen 3D ():

  Spara ljusförinställning

  Sparar den aktuella gruppen med ljus som en förinställning som du kan läsa in med följande kommandon.

  Lägg till ljus

  Lägger till den valda ljusförinställningen till befintligt ljus.

  Ersätt ljus

  Byter ut det befintliga ljuset mot den valda förinställningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy