Bildstaplar

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Obs!

I Photoshop CS6 ingår 3D-funktionerna i Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Om bildstaplar

En bildstapel består av en grupp med bilder som har en gemensam referensbild, men som har olika kvalitet eller innehåll. När bilderna har kombinerats i en stapel kan du bearbeta dem för att skapa en sammansatt vy utan oönskat innehåll eller brus.

Du kan använda bildstaplar för att förbättra bilder på flera olika sätt:

 • Du kan minska bildbrus och förvrängning i kriminaltekniska, medicinska eller astrofotografiska bilder.

 • Du kan ta bort oönskade eller oavsiktliga objekt i en serie med stillbilder eller videobildrutor. Du kan till exempel ta bort en person eller ett fordon som passerar framför och täcker huvudmotivet.

Bildstaplar lagras som smarta objekt. De bearbetningsalternativ som du kan tillämpa på stapeln kallas för stapellägen. Tillämpningen av ett stapelläge på en bildstapel är en icke-förstörande redigeringsåtgärd. Du kan ändra stapelläge för att skapa olika effekter. Den ursprungliga bildinformationen i stapeln påverkas inte. Om du vill bevara ändringarna när du har tillämpat ett stapelläge sparar du resultatet som en ny bild eller rastrerar det smarta objektet. Du kan skapa en bildstapel manuellt eller med hjälp av ett skript.

Skapa en bildstapel

Bäst resultat uppnås om bilderna i bildstapeln har samma mått och huvudsakligen liknande innehåll, t.ex. en uppsättning stillbilder som tagits från samma plats eller en serie bildrutor från en videokamera som inte är i rörelse. Innehållet i bilderna bör vara tillräckligt lika för att de ska kunna matchas eller justeras mot andra bilder i uppsättningen.

 1. Kombinera de enskilda bilderna till en bild med flera lager. Se Duplicera lager.
  Obs!

  En bildstapel måste innehålla minst två lager.

  Du kan också kombinera bilder med hjälp av ett skript (Arkiv > Skript > Läs in filer i stapel).

 2. Välj Markera > Alla lager.
  Obs!

  För att kunna markera bakgrundslagret med kommandot Alla lager måste du först konvertera det till ett vanligt lager.

 3. Välj Redigera > Justera lager automatiskt och välj justeringsalternativet Automatisk. Om lagren inte matchas tillräckligt bra med alternativet Automatisk provar du alternativet Flytta endast.
 4. Välj Lager > Smarta objekt > Konvertera till smart objekt.
 5. Välj Lager > Smarta objekt > Stapelläge och välj ett stapelläge på undermenyn.
  • Om du vill tillämpa brusreducering använder du plugin-programmet Medel eller Median.

  • Om du vill ta bort objekt från bilden använder du plugin-programmet Median.

   Resultatet är en sammansatt bild med samma storlek som den ursprungliga bildstapeln. Du kanske behöver experimentera med olika plug‑ins för att uppnå optimalt resultat för en viss bild.

   Om du vill ändra återgivningseffekten väljer du ett annat stapelläge på undermenyn. Stapelrenderingen är inte kumulativ, vilket betyder att varje återgivningseffekt tillämpas på den ursprungliga bildinformationen i stapeln och ersätter tidigare effekter.

Stapellägen

Stapellägena är kanalspecifika och fungerar bara med icke-transparenta pixlar. Läget Maximal resulterar exempelvis i maximala röda, gröna och blå kanalvärden från ett pixelurval och värdena blandas till ett sammansatt pixelvärde i resultatbilden.

Namn på plugin

Resultat

Kommentarer

Entropi

entropi = - summa( (sannolikhet för värde) * log2( sannolikhet för värde) )

Sannolikhet för värde = (antal förekomster av värdet) / (totalt antal icke-transparenta pixlar)

Med binär entropi (eller nollordningsentropi) definieras en lägre gräns för hur många bitar som behövs för att koda informationen i en uppsättning utan någon kvalitetsförsämring.

Kurtosis

kurtosis = ( summa( (värde - medelvärde)4 ) över icke-transparenta pixlar ) / ( ( antalet icke-transparenta pixlar - 1 ) * (standardavvikelse)4 ).

Ett mått på toppigheten eller plattheten jämfört med en normalfördelning. En normal standardfördelning har en kurtosis på 3.0. Kurtosis större än 3 kännetecknas av en toppig fördelning och kurtosis mindre än 3 kännetecknas av en platt fördelning (jämfört med en normalfördelning).

Maximal

De maximala kanalvärdena för alla icke-transparenta pixlar

Medel

De genomsnittliga kanalvärdena för alla icke-transparenta pixlar

Effektivt för brusreducering

Median

Medianen för kanalvärdena för alla icke-transparenta pixlar

Effektivt för brusreducering och borttagning av oönskat innehåll i bilden

Minimum

De minsta kanalvärdena för alla icke-transparenta pixlar

Intervall

Maximala minus minimala för alla icke-transparenta pixlar

Skevhet

skevhet = (summa( (värde - medelvärde)3 ) över icke-transparenta pixlar ) / ( ( antal icke-transparenta pixlar - 1 ) * (standardavvikelse)3 )

Skevhet är ett mått på symmetrin eller asymmetrin kring det statistiska medelvärdet

Standardavvikelse

standardavvikelse = Kvadratrot(varians)

Summering

Summan av kanalvärdena för alla icke-transparenta pixlar

Varians

varians = (summa( (värde - medelvärde)2 ) över icke-transparenta pixlar ) / ( antal icke-transparenta pixlar - 1)

Ta bort stapelåtergivning

 1. Välj Lager > Smarta objekt > Stapelläge > Ingen om du vill ta bort eventuella återgivningseffekter från en bildstapel och konvertera den till ett vanligt smart objekt.

Redigera en bildstapel

Eftersom en bildstapel är ett smart objekt kan du redigera originalbilderna som bildar stapellagren när du vill.

 1. Välj Lager > Smarta objekt > Redigera innehåll eller dubbelklicka på lagerminiatyren. När du har sparat det redigerade smarta objektet återges stapeln automatiskt med det senaste återgivningsalternativet som tillämpades på stapeln.

Konvertera en bildstapel

Om du vill bevara återgivningseffekterna för en bildstapel konverterar du det smarta objektet till ett vanligt lager. (Kopiera det smarta objektet innan du konverterar det så att du kan återge bildstapeln igen senare.)

 1. Välj Lager > Smarta objekt > Rastrera.

Använda ett skript för att skapa en bildstapel

Du kan använda skriptet Statistik om du vill automatisera genereringen och återgivningen av en bildstapel.

 1. Välj Arkiv > Skript > Statistik.
 2. Välj ett stapelläge på menyn Välj stapelläge.
 3. Tillämpa stapelläget på filer som är öppna i programmet eller bläddra till och välj en mapp eller enskilda filer.

  De filer som du väljer visas i dialogrutan.

 4. Om du önskar, kan du välja Försök att automatiskt justera källbilder (samma resultat som om du använder Redigera > Justera lager automatiskt). Klicka sedan på OK.

  De olika bilderna kombineras till en enda bild med flera lager, lagren konverteras till ett smart objekt och det stapelläge som du har valt används.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?