I Photoshop kan du använda alternativen Justera och Fördela till att enkelt justera och skapa rätt utrymmen i bildlagren. Det används ofta till att skapa panoramabilder.

Justera objekt på olika lager

Du kan justera innehållet i lager och grupper med hjälp av verktyget Flytta (). (Se Flytta innehållet i lager.)

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill justera flera lager markerar du lagren med flyttverktyget eller på panelen Lager. Alternativt markerar du en grupp.

  • Om du vill justera ett eller flera lager till en markeringsram gör du en markering i bilden och väljer sedan lagren på panelen Lager. På det här sättet kan du justera mot valfri punkt i bilden.

 2. Välj Lager > Justera länkade eller Lager > Justera lager efter markering och välj ett kommando på undermenyn. Samma kommandon finns som justeringsknappar i flyttverktygets alternativfält.

  Överkanter

  Justerar den översta pixeln i de markerade lagren mot den översta pixeln i alla markerade lager, eller mot markeringsramens överkant.

  Lodräta mittpunkter 

  Justerar den lodräta mittpixeln i varje markerat lager mot den lodräta mittpixeln i alla markerade lager, eller mot markeringsramens lodräta mittpunkt.

  Nederkanter

  Justerar den nedersta pixeln i de markerade lagren mot den nedersta pixeln i alla markerade lager, eller mot markeringsramens nederkant.

  Vänsterkanter

  Justerar den vänstra pixeln i de markerade lagren mot den vänstra pixeln i lagret längst till vänster, eller mot markeringsramens vänsterkant.

  Vågräta mittpunkter 

  Justerar den vågräta mittpixeln i de markerade lagren mot den vågräta mittpixeln i alla markerade lager, eller mot markeringsramens vågräta mittpunkt.

  Högerkanter

  Justerar den högra pixeln i de länkade lagren mot pixeln längst till höger i alla markerade lager, eller mot markeringsramens högerkant.

Distribuera lager och grupper jämnt

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (version 20.0)

 1. Markera minst tre lager.
 2. Välj Lager > Fördela och välj ett kommando. Du kan också välja verktyget Flytta och klicka på en fördelningsknapp i alternativfältet.

  Överkanter

  Fördelar lagren med jämna mellanrum med utgångspunkt i den översta pixeln i varje lager.

  Lodräta mittpunkter 

  Fördelar lagren med jämna mellanrum med utgångspunkt i den lodräta mittpixeln i varje lager.

  Nederkanter

  Fördelar lagren med jämna mellanrum med utgångspunkt i den nedersta pixeln i varje lager.

  Vänsterkanter

  Fördelar lagren med jämna mellanrum med utgångspunkt i den vänstra pixeln i varje lager.

  Vågräta mittpunkter 

  Fördelar lagren med jämna mellanrum med utgångspunkt i den vågräta mittpunkten i varje lager.

  Högerkanter

  Fördelar lagren med jämna mellanrum med utgångspunkt i den högra pixeln i varje lager.

  Horisontellt

  Distribuera det horisontella mellanrummet jämnt mellan lagren.

  Vertikalt

  Distribuera det vertikala mellanrummet jämnt mellan lagren.

Justera bildlager automatiskt

Med kommandot Justera lager automatiskt kan du automatiskt justera lager baserat på liknande innehåll i andra lager, t.ex. hörn och kanter. Du definierar ett av lagren som referenslager. Du kan också låta Photoshop välja referenslagret automatiskt. De övriga lagren justeras efter referenslagret så att matchande innehåll överlappas.

Du kan kombinera bilder på flera sätt med kommandot Justera lager automatiskt:

 • Ersätt eller ta bort delar av bilder som har samma bakgrund. När du har justerat bilderna kan du använda maskerings- eller blandningseffekter för att kombinera delar av varje bild till en enda bild.

  Se Kombinera bilder med hjälp av Blanda lager automatiskt.

 • Häfta ihop bilder med överlappande innehåll.

 • Du kan konvertera videobildrutor som spelats in mot en statisk bakgrund till lager, och sedan lägga till eller ta bort innehåll i flera bildrutor.

 1. Kopiera eller placera de bilder som du vill justera i samma dokument.

  Varje bild blir ett separat lager. Se Duplicera lager.

  Obs!

  Du kan läsa in flera bilder i lager med hjälp av ett skript. Välj Arkiv > Skript > Läs in filer i stapel.

 2. (Valfritt) Skapa ett referenslager i panelen Lager genom att låsa lagret. Se Låsa lager. Om du inte anger något referenslager analyseras alla lagren, och det mittersta lagret i den slutliga kompositionen används automatiskt som referenslager.
 3. Markera de återstående lager som du vill justera.

  Om du vill markera flera angränsande lager i panelen håller du ned Skift och klickar. Om du vill markera lager som inte är placerade intill varandra håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på lagren.

  Obs!

  Markera inte justeringslager, vektorlager eller smarta objekt som inte innehåller information som behövs för justeringen.

 4. Välj Redigera > Justera lager automatiskt och välj ett justeringsalternativ. Om du vill häfta ihop flera bilder med överlappande områden, till exempel för att skapa en panoramabild, använder du alternativen Automatisk, Perspektiv eller Cylindrisk. Om du vill justera inlästa bilder som har en förskjutning använder du alternativet Flytta endast.

  Automatisk

  Photoshop analyserar källbilderna och använder layouten Perspektiv eller Cylindrisk, beroende på vilken som ger bäst resultat.

  Perspektiv

  Skapar en konsekvent komposition genom att definiera någon av källfilerna (bilden i mitten som standard) som referensbild. De övriga bilderna omformas sedan (flyttas, sträcks ut eller skevas efter behov) så att överlappande innehåll i olika lager matchas.

  Cylindrisk

  Minskar ”rosettförvrängningen” som kan uppstå med layouten Perspektiv genom att visa enskilda bilder som på en utdragen cylinder. Överlappande innehåll i olika lager matchas fortfarande. Referensbilden placeras i mitten. Passar bäst när du skapar breda panoramabilder.

  Sfärisk

  Justerar bilder med breda visningsfält (lodräta och vågräta). Anger att en av källbilderna (som standard bilden i mitten) ska vara referensbild och förvandlar de andra bilderna sfäriskt, så att det överlappande innehållet matchas.

  Scenkollage

  Justerar lager och matchar överlappande innehåll, utan att ändra formen för objekt i bilden (t.ex. en cirkel förblir en cirkel).

  Flytta endast

  Justerar lagren och matchar överlappande innehåll, men omformar inte (sträcker inte ut eller skevar) något av källagren.

  Linskorrigering

  Kompenserar för linsfel automatiskt:

  Vinjetteringsborttagning

  Kompenserar för en linsdefekt som ger upphov till att kanterna, speciellt hörnen, i en bild är mörkare än bildens centrum.

  Geometrisk förvrängning

  Kompenserar för tunn-, nåldyne- eller fiskögeförvrängning.

  Obs!

  Med Geometrisk förvrängning beaktas kraftig förvrängning för förbättrat justeringsresultat, utom med s.k. fisheye-objektiv. Om fisheye-metadata upptäcks justeras bilderna enligt dem.

Efter den automatiska justeringen kan du använda Redigera > Omforma fritt för att finjustera justeringen eller göra tonjusteringar för att jämna ut exponeringsskillnader mellan lager och sedan kombinera lagren till en sammansatt bild.

Obs!

En demonstrationsvideofilm om hur du använder justeringsverktygen och de automatiska funktionerna för att skapa panoramabilder i Photoshop finns i Skapa ett panoramafoto.