Photoshop-lager

Lagren i Photoshop kan liknas vid transparenta plastark som staplas ovanpå varandra. Du kan se genom de genomskinliga områdena i ett lager till lagren under. Du flyttar ett lager, eller justerar ett ark i stapeln, för att placera innehållet på lagret. Du kan också ändra opaciteten för ett lager så att innehållet blir genomskinligt.

Photoshop: Lagervisning
Du kan se de underliggande lagren genom de genomskinliga områdena i ett lager.

Du kan använda lager för att utföra många olika åtgärder, t.ex. för att sätta ihop flera bilder, lägga till text i en bild eller för att lägga till vektorformer. Du kan använda en lagerstil om du vill lägga till en specialeffekt, t.ex. en skugga eller glöd.

Ordna Photoshop-lager

En ny bild innehåller ett enda lager. Antalet lager, lagereffekter och lagergrupper som kan läggas till i en bild begränsas endast av datorns minnesutrymme.

Du arbetar med lager på panelen Lager. Med hjälp av lagergrupper kan du ordna och hantera lager. Du kan använda grupperna för att ordna lagren logiskt och minska mängden element i panelen Lager. Du kan kapsla in uppsättningar inuti varandra. Du kan även använda lagergrupper för att tillämpa attribut och masker på flera lager samtidigt.

Om du vill få tips om hur du arbetar med lager tittar du på självstudiekursvideofilmen Ordna med hjälp av lager och lagergrupper.

Photoshop-lager för felsäker redigering

Ibland innehåller lagren inget synligt innehåll. Ett justeringslager innehåller exempelvis färg- eller tonjusteringar som påverkar de underliggande lagren. I stället för att redigera bildpixlarna direkt kan du redigera ett justeringslager och lämna de underliggande pixlarna som de är.

En särskild typ av lager, ett så kallat smart objekt, innehåller ett eller flera lager med innehåll. Du kan omforma (skala, skeva eller ändra form) ett smart objekt utan att redigera bildpixlarna direkt. Du kan också redigera det smarta objektet som en separat bild när du har placerat det i en Photoshop-bild. Smarta objekt kan också innehålla smarta filter, som gör det möjligt att använda filter i bilder på ett icke-förstörande sätt så att du senare kan modifiera eller ta bort filtereffekten. Se Icke-förstörande redigering och Arbeta med smarta objekt.

Videolager

Du kan använda videolager för att lägga till video i en bild. När du har importerat ett videoklipp till en bild som ett videolager kan du använda lagermasker, omforma lagret, lägga till lagereffekter, måla i enskilda bildrutor eller rastrera en enskild bildruta och konvertera den till ett standardlager. Använd panelen Tidslinje för att spela upp videoklippet i bilden eller för att komma åt de enskilda bildrutorna. Se Videofilms- och bildsekvensformat som stöds.

Lagerpanelen i Photoshop – översikt

Lagerpanelen i Photoshop visar alla lager, lagergrupper och lagereffekter i en bild. Du kan använda panelen Lager för att visa och dölja lager, skapa nya lager och arbeta med lagergrupper. Fler kommandon och alternativ finns på menyn för panelen Lager.

Lagerpanelen i Photoshop
Lagerpanelen i Photoshop

A. Menyn i panelen Lager B. Filter C. Lagergrupp D. Lager E. Visa/dölja lagereffekter F. Lagereffekt G. Lagerminiatyr 

Visa lagerpanelen i Photoshop

 1. Välj Fönster > Lager.

Välja ett kommando från lagerpanelen i Photoshop

 1. Klicka på triangeln i panelens övre högra hörn.

Ändra storlek på miniatyrbilder för Photoshop-lager

 1. Välj Panelalternativ på panelmenyn Lager och välj sedan en miniatyrstorlek.

Ändra miniatyrbildens innehåll

 1. Välj Alternativ på menyn i panelen Lager och välj Hela dokumentet, om du vill visa innehållet i hela dokumentet. Välj Lagergränser om du vill begränsa miniatyren till objektets pixlar i lagret.

  Obs!

  Genom att inaktivera miniatyrbilder kan du förbättra prestanda och spara utrymme på bildskärmen.

Utöka och dölja grupper

 1. Klicka på triangeln till vänster om en gruppmapp. Se Så här visar du lager och grupper inuti en grupp.

Filtrera Photoshop-lager

Högst upp i panelen Lager kan du snabbt hitta nyckellager i komplexa dokument med de nya filteralternativen. Visa underordnade lager utifrån namn, typ, effekt, läge, attribut eller färgetikett.

Filterlageralternativ i lagerpanelen i Photoshop
Filterlageralternativ i panelen Lager

 1. Välj en filtertyp på snabbmenyn.

 2. Välj eller ange filterkriterierna.

 3. Klicka på vippströmbrytaren för att aktivera och avaktivera lagerfiltreringen.

Konvertera bakgrunds- och Photoshop-lager

När du skapar en ny bild med en vit eller färgad bakgrund, kallas bilden underst i panelen Lager för Bakgrund. En bild kan endast ha ett bakgrundslager. Du kan inte ändra staplingsordning, blandningsläge eller opacitet för ett bakgrundslager. Du kan dock konvertera en bakgrund till ett vanligt lager och sedan ändra på något av dess attribut.

När du skapar en ny bild med genomskinligt innehåll, har bilden inget bakgrundslager. Det understa lagret har inte bakgrundens begränsningar utan kan flyttas vart som helst i panelen Lager och dess opacitet och blandningsläge kan ändras.

Konvertera en bakgrund till ett Photoshop-lager

 1. Dubbelklicka på Bakgrund på panelen Lager eller välj Lager > Nytt > Lager från bakgrund.

 2. Ange lageralternativ. (Se Skapa lager och grupper.)

 3. Klicka på OK.

Konvertera ett Photoshop-lager till en bakgrund

 1. Markera ett Photoshop-lager i lagerpanelen.

 2. Välj Lager > Nytt > Bakgrund från lager.

  Alla genomskinliga pixlar i lagret konverteras till bakgrundsfärgen, och lagret hamnar längst ned i lagerstapeln.

  Obs!

  Du kan inte skapa en bakgrund genom att endast byta namn på ett vanligt lager till Bakgrund. Du måste använda kommandot Bakgrund från lager.

Videosjälvstudiekurs: Göra om ett bakgrundslager till ett vanligt lager

Videosjälvstudiekurs: Göra om ett bakgrundslager till ett vanligt lager
Scott Kelby

Duplicera Photoshop-lager

Du kan duplicera lager inom en bild, till en annan bild eller till en ny bild.

Duplicera ett Photoshop-lager eller en grupp inom en bild

 1. Markera ett lager eller en grupp på panelen Lager.

 2. Gör något av följande:

  • Dra lagret eller gruppen till knappen Skapa ett nytt lager ().

  • Välj Duplicera lager eller Duplicera grupp i menyn Lager eller i menyn för panelen Lager. Ange ett namn för lagret eller gruppen och klicka på OK.

Duplicera ett Photoshop-lager eller en grupp i en annan bild

 1. Öppna käll- och målbilderna.

 2. Markera ett eller flera lager eller en lagergrupp på panelen Lager för källbilden.

 3. Gör något av följande:

  • Dra lagret eller gruppen från panelen Lager till målbilden.

  • Markera verktyget Flytta  och dra från källbilden till målbilden. Det duplicerade lagret eller gruppen visas ovanför det aktiva lagret i målbildens lagerpanel. Håll ned Skift och dra bildinnehållet till samma plats som i källbilden (om käll- och målbilderna har samma pixelmått) eller till mitten i dokumentfönstret (om käll- och målbilderna har olika pixelmått).

  • Välj Duplicera lager eller Duplicera grupp på menyn Lager eller på panelmenyn Lager. Välj måldokumentet på snabbmenyn Dokument och klicka på OK.

  • Markera alla pixlar på lagret genom att välja Markera > Allt och sedan Redigera > Kopiera. Välj sedan Redigera > Klistra in i målbilden. (Med den här metoden kopieras bara pixlar, medan lageregenskaper som exempelvis blandningsläge ignoreras.)

Skapa ett nytt dokument av ett Photoshop-lager eller en grupp

 1. Markera ett lager eller en grupp på panelen Lager.

 2. Välj Duplicera lager eller Duplicera grupp på menyn Lager eller på panelmenyn Lager.

 3. Välj Ny på snabbmenyn Dokument och klicka på OK.

Visa exempel från alla synliga Photoshop-lager

Standardfunktionen för verktygen Blandpensel, Trollstav, Smeta ut, Oskärpa, Skärpa, Färgpyts, Klonstämpel och Lagningspensel är att endast hämta färg från pixlar i det aktiva lagret. Det innebär att du kan smeta ut eller hämta information i ett enda lager.

 1. Markera Prova alla lager i alternativfältet om du vill smeta ut eller hämta information från pixlar i alla synliga lager med de ovannämnda verktygen.

Ändra inställningar för genomskinlighet

 1. I Windows väljer du Redigera > Inställningar > Genomskinlighet & tryckbarhet. I macOS väljer du Photoshop > Inställningar > Genomskinlighet & tryckbarhet.
 2. Välj en storlek och en färg på schackmönstret för genomskinlighet eller välj Inget för Storlek på raster om du vill dölja schackmönstret.
 3. Klicka på OK.