Adobe Sign för Salesforce: Automatiserade flöden med processbyggaren

Översikt

Processbyggaren i Salesforce är ett grafiskt musstyrt verktyg med vilket du kan automatisera åtgärder baserat på utlösande händelser i din Salesforce-miljö.

Processerna bygger på en if/then-typ av logik och innehåller en utlösande händelse, minst ett villkor och minst en åtgärd som kan utföras i realtid och/eller som en schemalagd händelse.

Adobe Sign har stöd för två åtgärdstyper: Uppdatera poster och Apex

Varje åtgärdstyp har flera anropbara åtgärder:

 • Skicka
 • Avbryt
 • Ta bort
 • Påminn
 • Uppdatera
 • Läs in (mall) är bara tillgängligt när du använder åtgärdstypen Apex

Processbyggaren är ett mycket kraftfullt verktyg och den fullständiga beskrivningen av hur det fungerar behandlas inte i det här dokumentet.

Det här dokumentet beskriver åtgärderna som är tillgängliga via v20 av Adobe Sign för Salesforce-paketet.

Om du vill veta mer om Processbyggaren i allmänhet finns det dokumentation och interaktiva Trailhead i Salesforce.


Processer som använder Uppdatera poster som åtgärdstyp

Det här tillvägagångssättet använder åtgärdstypen Uppdatera post i Salesforces processbyggare för att ställa in fältet för bakgrundsåtgärder för en på avtalsposten för att anropa en åtgärd.

Nya processer kan skapas (som baseras på poständringar) som sedan kan starta en åtgärd i ett relaterat Adobe Sign-avtal. Användarna kan styra när åtgärden utförs (t.ex. efter vilken fältuppdatering på huvudposten) och vilka avtal som väljs ut för åtgärden.

 

Följande åtgärder stöds för närvarande:

 • Skicka
 • Avbryt
 • Ta bort
 • Påminn
 • Uppdatera

Saker att tänka på:

 • Eventuella fel som upptäcks under processen lagras i fältet Felmeddelande och kan visas på motsvarande avtalssida.
 • Schemalagda åtgärder stöds
 • Adobe Sign-biblioteksdokument stöds
 • Ett eller flera överordnade eller underordnade avtal kan väljas
 • När en avtalspost uppdateras är den relaterade posten objektet echosign_dev1
  • Objektet echosign_dev1 är kopplat till de vanliga Salesforce-objekten (konto, möjlighet, kontakt osv). Om avtalen är relaterade till ett anpassat objekt kommer namnet att vara unikt för organisationen.

 • Åtgärder utlöses genom att listrutefältet Bakgrundsåtgärd uppdateras i avtalsposten med motsvarande värde för åtgärder

Begränsningar:
 • Avtalsposten måste redan finnas. Den kan inte skapas eller läsas in från en avtalsmall med åtgärdstypen Uppdatera poster


Processer som använder Apex som åtgärdstyp

Detta tillvägagångssätt använder Apex-åtgärdstypen i Salesforce processbyggaren för att anropa en Invocable-metod som ingår i det hanterade paketet för att utföra motsvarande åtgärd. 

Nya processer kan skapas (som baseras på poständringar) som sedan kan starta en åtgärd i ett relaterat Adobe Sign-avtal.

Följande åtgärder kan anropas:

 • Åtgärden Läs in mall för avtalsmall
  • AgreementTemplateLoadInvocableAction.load
   • Skickar mallen och huvudid samt eventuella körningsvariabler.
   • Skickar en valfri parameter som styr om mallgenereringen körs i asynkront läge
    • Krävs om mallen innehåller ett dokument från Adobe Sign-biblioteket
   • Returnera den genererade avtalspostens ID eller ett felmeddelande
    • Felet visas inte för de användare som utför den utlösande åtgärden

När du anropar klassen Läs in avtalstyp finns det fyra fältalternativ som du kan konfigurera:

 • Huvudpostens ID – Post-ID i Salesforce för det objekt som avtalet ska relateras till. 
  • Ställs vanligen in på Fältreferens och värdet "[Object].Id" där objektet är säljprojekt, konto osv.
 • Avtalsmallens ID – Post-ID i Salesforce för avtalsmallen som ska läsas in. Ange typen ”ID” och ställ in värdet på postens ID
 • Körtidsvariabler för avtalsmall – Mottagare och/eller dokument från en variabel. 
  • En variabel: myRecipient=auserguy@adobe.com 
  • Två variabler: myRecipient=auserguy@adobe.com,myAttachment=00Pf4000002df0q
 • Asynkron bearbetning – Valfritt, ange bara om det behövs. Som standard är det false så att mallanropet körs i synkront läge (dvs. samma transaktion/tråd) 
  • Ställ in True om avtalsmallen läser in ett Adobe Sign-biblioteksdokument
  • Kontrollera att värdet är False om automatisk sändning är true för mallen
  • Du kan inte skicka automatiskt med Adobe Sign-biblioteksdokument
  • Var medveten om de inbyggda Salesforce-begränsningarna om processen anropas från en batch eller annan asynkron process

 

 • Åtgärd för att avbryta avtal
  • AgreementCancelInvocableAction.cancelAgreement
   • Skickas i avtals-ID
   • Returnerar ett felmeddelande
 • Åtgärden Radera avtal
  • AgreementDeleteInvocableAction.deleteAgreement
   • Skickas i avtals-ID
   • Returnerar ett felmeddelande
 • Åtgärden Påminnelse om avtal
  • AgreementRemindInvocableAction.sendReminder
   • Skickas i avtals-ID
   • Returnerar ett felmeddelande
 • Åtgärden Skicka avtal
  • AgreementSendInvocableAction.sendAgreement
   • Skickas i avtals-ID
   • Returnerar ett felmeddelande
 • Åtgärden Uppdatera avtal
  • AgreementUpdateInvocableAction.updateAgreement
   • Skickas i avtals-ID
   • Returnerar ett felmeddelande

För åtgärderna Avbryt, Ta bort, Påminn, Skicka och Uppdatera krävs bara Avtals-ID för det avtal som ska bearbetas:


Saker att tänka på:

 • Schemalagda åtgärder stöds
 • Avtalsmallar med automatisk sändning stöds (dvs. generera och skicka)
 • Alla åtgärder kan ta emot flera begäranden i samma anrop
 • Eventuella undantag fångas och lagras i resultatposten och loggas som ett fel i loggen för Apex-felsökning för att undvika att processen blockeras.
 • Parametern för funktionen Mallläsning (asynkron bearbetning) styr om mallbearbetningen sker i synkront eller asynkront läge. Anroparen måste ange om mallinläsning ska köras i synkront eller asynkront läge 
  • Standardprocessen körs i synkront läge. De flesta processer bör köras synkront
  • Om skicka automatiskt är aktiverat måste processen ha synkront läge
  • En asynkron process måste användas om du läser in ett Adobe Sign-biblioteksdokument

 

Begränsningar:

 • Kombinationen av mallar med automatisk sändning och Adobe Sign-biblioteksdokument stöds inte på grund av en begränsning i Salesforce där en tråd inte kan starta en annan tråd
 • För alla parametrar som skickas till den anropbara åtgärden kan bara överordnade fält (inte underordnade fält) refereras. Du kan inte vidta åtgärder på underordnade avtal under en huvudpost
 • Returvärden från Apex-anrop kan inte användas i processbyggaren. Åtgärder som inte returnerar ett värde stöds (dvs. hämta dokumentinfo eller hämta signerings-URL).


Tjänster som kan köas

Ett nytt tjänstelager har implementerats för att anropa avtalsåtgärder via kögränssnittet i Salesforce. Mer information om köer finns här. Åtgärderna anropar API:erna för bastjänsten som sedan anropar Adobe Signs API. 

Följande åtgärder stöds:

 • Skicka
 • Avbryt
 • Ta bort
 • Påminn
 • Uppdatera

Globala echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService är en tjänst i Apex-klass som använder parametertypen echosign_dev1.QueueableServiceParameter, som innehåller anropsåtgärden och avtalspostens ID:

 

echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService.QueueableServiceParameter param = new echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService.QueueableServiceParameter();

param.actionType = EchoSignApiService.ACTION_TYPE.AGREEMENT_REMIND;
param.agreementId = 'a0I0S000000KwkaUAC';

ID jobID = System.enqueueJob(new echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService(param));

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online