Riešenie problémov pri sťahovaní a spúšťaní | CS6, CS5.5, CS5

Používate službu Creative Cloud?

   Máte problémy s aktiváciou alebo preinštalovaním starších aplikácií Adobe?

Zistite, ako ich aktivovať alebo preinštalovať.

Identifikovať chyby a nájsť riešenie

Poznámka:

Po zobrazení chyby si prečítajte tento dokument (Command + F alebo Ctrl + F v prehliadači), kde nájdete príslušné kroky riešenia problémov.

Hlavný denník chýb pri inštalácii

Reťazec denníka Popis chyby Možné riešenie
Kód výstupu: 11 – Beží iná inštancia, naraz môže bežať len jedna inštancia Už je spustená iná inštancia inštalátora. Zatvorte druhú inštanciu inštalátora a skúste to znova alebo počkajte, kým sa dokončí druhá inštancia inštalátora a skúste to znova.
Kód výstupu: 14 – Zlyhanie kvôli nedostatočným oprávneniam Pri spustení inštalácie neboli dostupné oprávnenia správcu. Pozrite si článok Denník chýb pri inštalácii „Zlyhanie z dôvodu nedostatočných oprávnení“ | Creative Suite 5, CS5.5
Kód výstupu: 15 - Zlyhala synchronizácia databázy médií Zlyhala synchronizácia databázy médií. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použite nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
Kód výstupu: 16 - Nepodarilo sa načítať súbor rozmiestnenia Súbor dočasného rozmiestnenia nie je možné načítať. Znova spustite inštaláciu.
Kód výstupu: 19 - Údajová časť sa nedá nainštalovať z dôvodu zlyhania závislej operácie; Zatvorte konfliktné procesy Pozri Denník chýb pri inštalácii „Kód výstupu: 19“ | Creative Suite 5, CS5.5
Kód výstupu: 20 - Zdrojová cesta inštalácie neexistuje Chýbajú zdrojové inštalačné súbory. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
Kód výstupu: 21 - Nainštalovaná verzia RIBS nepodporuje danú verziu Komponent inštalátora obsahuje novšie číslo verzie ako očakáva inštalačný nástroj. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
Kód výstupu: 22 - Zlyhala kontrola INSTALLDIR Nemožno získať prístup k umiestneniu inštalácie. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
Kód výstupu: 25 - Inštalátor prekročil limit MAX_PATH Inštalačná cesta prekračuje obmedzenie súborového systému. Presuňte inštalátor na inú inštalačnú cestu, ktorá má menej znakov alebo vyberte kratšie umiestnenie.
Kód výstupu: 26 - Nemožno pokračovať, na pokračovanie v inštalácii je potrebné vymeniť médium Na pokračovanie v inštalácii je potrebný ďalší disk. Pozri Kód výstupu 26: „Nemožno pokračovať, na pokračovanie v inštalácii je potrebné vymeniť médium“.
Kód výstupu: 27 - V cieli boli nájdené označené súbory Bola použitá neprispôsobená oprava na systéme, ktorý je spustený v prostrední označenom Sassafras. Prispôsobené opravy vám poskytne miestny správca systému.
Kód výstupu: 28 - Základný produkt nie je nainštalovaný Opravu nemožno použiť na počítači, kým nie je nainštalovaný produkt. Pozri Chyba „Základný produkt nie je nainštalovaný“ | Inštalácia aktualizácie | CS5.
Kód výstupu: 29 - Základný produkt bol presunutý Základný produkt bol presunutý. Spustite produkt a skúste znova použiť opravu.

Kód výstupu: 30 – Inštalácia bola dokončená s chybami z dôvodu nedostatku miesta na disku

Kód výstupu: 31 – Inštalácia zlyhala z dôvodu nedostatku miesta na disku

Na disku nebol k dispozícii dostatok miesta na dokončenie inštalácie.  Pozri Kód výstupu 30 a kód výstupu 31 chyby „nedostatku miesta na disku“.
Kód výstupu: 32 - Oprava je už použitá Oprava je už nainštalovaná. Pozri Chyba „Základný produkt nie je nainštalovaný“ | Inštalácia aktualizácie | CS5.

DR010 Vytvorenie kľúča databázy Registry zlyhalo - spustite 64 bit:<je 64-bitové> koreň:<koreň> rola:<rola> oprávnenia:<oprávnenia> kľúč:<kľúč>. Chyba: <chyba>

DR011 Odstránenie kľúča databázy Registry - porucha. Chyba <chyba>

DR012 Došlo k chybe: <kód chyby>

DR013 Odstránenie hodnoty databázy Registry - porucha. Chyba: <chyba>

DF001 Nemožno získať oprávnenie pre „<cesta k súboru>“

Odstránenie hodnoty databázy Registry - porucha. Chyba: <chyba>

DF002 Nemožno nastaviť oprávnenie pre „<cesta k súboru>“

DF002 Nemožno obnoviť vlastníka <uid> a skupinu <gid> pre <cesta k súboru>

DR014 Otvorenie kľúča - porucha. Kľúč: <kľúč> Chyba: <kód chyby>

Nemožno upraviť kľúč databázy Registry.

Pozri Denník chýb pri inštalácii, porucha kľúča databázy Registry | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Nemožno zachovať vlastníka a skupinu pre <cesta k súboru>

DF004 Nemožno nastaviť vlastníka a skupinu <cesta k súboru> pre <uid> a <gid>

 

DF001 Nemožno získať oprávnenie pre <cesta>

DF003 Nemožno zachovať vlastníka a skupinu pre <cesta>

DF037 Nemožno odstrániť priečinok <cesta>

DF002 Nemožno nastaviť oprávnenie pre „<cesta k súboru>“ na <režim>

DF002 Nemožno obnoviť oprávnenie pre „<cesta k súboru>“ na <režim>

DF027 Nemožno skopírovať súbor z „<zdroj>“ do „<cieľ>“

Nemožno zmeniť súbor alebo priečinok. Pozri Chyba pri inštalácii Kód výstupu 6 alebo Kód výstupu 7 | CS

DF016 Nemožno znova vytvoriť priečinok v <cesta> s režimom <režim> 

Inštalátor Creative Suite nedokáže znova vytvoriť priečinok. Skontrolujte oprávnenia pre umiestnenie a či máte dostatok voľného priestoru na disku.
DF019 Nemožno nájsť súbor na použitie opravy. Preinštalujte produkt a potom znovu použite opravu Súbor na použitie opravy neexistuje. Preinštalovaním produktu by mohol tento problém vyriešiť.  
Je potrebná výmena disku, upozornenie používateľa, aby vymenil disk <názov zväzku> <cesta k zväzku> Disk s rovnakým názvom už je pripojený, ale chýbajú požadované inštalačné súbory. Vysuňte DMG a znova pripojte inštalátor.
DF027 Nie je možné skopírovať súbor z „<zdroj>“ do „<cieľ>“ Operácia kopírovania súboru zlyhala. Overte, či existuje zdrojový súbor. Skontrolujte oprávnenia pre umiestnenie a či máte dostatok voľného priestoru na disku.
DS001 sa nepodarilo pripojiť obraz disku na <cesta k disku>. Skontrolujte, či obraz disku nie je poškodený. Inštalátor Creative Suite nedokáže nájsť softvér na disku. Znova vložte alebo pripojte disk.
DF027 Ukladanie údajovej časti do vyrovnávacej pamäte - zlyhalo Inštalátor Creative Suite nedokáže uložiť komponent do vyrovnávacej pamäte. Zatvorte všetky konfliktné procesy a zopakujte inštaláciu.
Je potrebná výmena disku, upozornenie používateľa, aby vymenil disk <názov zväzku> <cesta k zväzku> Niektoré súbory sú uložené v zdieľanom umiestnení SMB. Presuňte súbory do zdieľaného umiestnenia AFP alebo umiestnite DMG do zdieľaného umiestnenia SMB.
Chyba pri nastavovaní časového limitu zaneprázdnenia Nemožno otvoriť reláciu databázy. Zatvorte všetky existujúce inštalácie a zopakujte inštaláciu.
Neznámy typ závislosti. Neznámy typ závislosti. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
Skúste nastaviť výsledok závislej operácie pre údajovú časť, ktorá ho nepotrebuje Nastavenie výsledku operácie údajovej časti na základe jej závislostí zlyhalo. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DW028 Nemožno otvoriť front operácií Front operácií údajovej časti nemohol byť úspešne inicializovaný. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DW041 INSTALLDIR obsahuje neplatné znaky Inštalačný priečinok obsahuje nepoužiteľné znaky. Vyberte iný inštalačný priečinok.
DW041 INSTALLDIR neopisuje úplnú cestu Inštalačná cesta je neúplná. Vyberte iný inštalačný priečinok.
DW062 Nemožno nájsť priečinok tokenu <token> Nemožno rozdeliť token priečinka v jeho aktuálnej ceste. Zatvorte všetky konfliktné procesy a zopakujte inštaláciu.
DS005 Neplatný INSTALLDIR <inštalačný adresár> Inštalátor má problémy so získaním informácií o inštalačnej ceste. Vyberte iný inštalačný priečinok.
DF016 Nie je možné vytvoriť priečinok v <cesta> na extrahovanie aktív. Chyba: Nie je možné vytvoriť priečinok. Skontrolujte oprávnenia pre umiestnenie a či máte dostatok voľného priestoru na disku. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
DW020 Vo vybraných údajových častiach boli nájdené konflikty. Zastavenie inštalácie. Medzi zložkami inštalácie existujú konflikty. Odinštalujte zostavy pred vydaním a spustite inštaláciu znova. Ak tento postup zlyhá, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DS003 Nemožno vytvoriť extrahované aktíva v <cesta> zo súboru zip <názov súboru zip> Operácia dekompresie zlyhala. Môže to znamenať problémy s povolením priečinka alebo s miestom na disku. Pozri Chyba „ZÁVAŽNÁ CHYBA: Nemožno vytvoriť extrahované aktíva...“ | Denník inštalátora | CS5, CS5.5.
DF012 Zdrojová cesta inštalácie neexistuje: <cesta> Inštalačné súbory sú poškodené. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DF027 Nie je možné skopírovať súbor z „<zdroj>“ do „<cieľ>“ Operácia kopírovania súboru zlyhala. Overte, či existuje zdrojový súbor.  Skontrolujte oprávnenia pre umiestnenie a či máte dostatok voľného priestoru na disku.
DF012 Cesta na odinštalovanie nebola nájdená Inštalačné súbory sú poškodené. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DF027 Nemožno skopírovať databázový súbor šablóny z <cesta> do <cesta> Inštalátor nemohol nastaviť FILE_ATTRIBUTE_NORMAL pre súbor v ceste k súboru. Vyberte iný inštalačný priečinok.
DF055 Verzia bola požadovaná pre dva rôzne súbory rôznych typov Inštalátor mal nesprávne parametre. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DS014 Boli poskytnuté neplatné hodnoty parametrov Inštalátor zaznamenal neplatné parametre. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DB001 Nemožno otvoriť databázový súbor: <cesta k súboru> Nemožno otvoriť inštalačný súbor databázy. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DB001 Súbor databázy <súbor> neexistuje. Inštalačný databázový súbor chýba. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DW013 Operácia s údajovou časťou zlyhala kvôli <výnimka> Výnimka spôsobila zlyhanie operácie inštalácie. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DW013 Operácia s údajovou časťou zlyhala kvôli neznámej výnimke. Došlo k výnimke počas operácie s údajovou časťou. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DW041 Cesta <cesta> presiahla maximálny limit Cesta pre INSTALLDIR prekročila limit MAX_PATH v OS Win a PATH_MAX v OSX. Znova spustite inštaláciu. Vyberte iné umiestnenie inštalácie s kratšou cestou.
DF008 Nemožno čítať cieľ symbolických odkazov zdrojového súboru <cesta k súboru> Inštalácia údajovej časti zlyhala. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri pokyny v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DB001 Nemožno otvoriť databázový súbor <názov súboru> Nemožno otvoriť súbor databázy. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DF008 Nemožno čítať cieľ symbolických odkazov zdrojového súboru <cesta k súboru> Nemožno extrahovať cieľové informácie zo súboru symbolických odkazov. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DF014 Nemožno vytvoriť symbolický odkaz v <cieľová cesta> Vytvorenie symbolického odkazu v cieľovej ceste zlyhal. Znova spustite inštaláciu. Vyberte iné umiestnenie inštalácie.
DW036 Údajová časť <kód Adobe> sa nedá nainštalovať z dôvodu zlyhania závislej operácie; Spustený proces znemožnil inštaláciu komponentu. Pozri Denník chýb pri inštalácii „Kód výstupu: 19“ | Creative Suite 5, CS5.5
DF015 Nemožno odstrániť symbolický odkaz v <cesta> Odstránenie symbolického odkazu v zadanej ceste zlyhalo. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DF052 Nemožno otvoriť súbor Nepodarilo sa načítať platný popisovač požadovaného súboru. Overte, či existuje súbor a zopakujte inštaláciu.
DF034 SetFileTime zlyhal s chybou:<chyba> Popisovač súboru bol úspešne otvorený, ale SetFileTime API zlyhalo. Pokus o opätovnú inštaláciu.
Nemožno odstrániť kópie súborov v „<cesta k súboru>“ Operácia odstránenia súboru zlyhala pri vrátení príkazu kopírovania súboru. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
Cieľová cesta existuje v <cesta> pre súbor <súbor> Cieľová cesta existuje Odstráňte súbor uvedený v chybe a opakujte inštaláciu.
DF012 Nemožno nájsť súbor Inštalačný program nemohol nájsť súbor Pokus o opätovnú inštaláciu.
Boli poskytnuté neplatné hodnoty parametrov Boli poskytnuté neplatné hodnoty parametrov Pokus o opätovnú inštaláciu.
Verzia bola požadovaná pre dva rôzne súbory rôznych typov Neočakával sa výskyt verzie GM produktu. Znova spustite inštaláciu. Ak sa chyba vyskytne znova, spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri informácie v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DW048 Údajová časť: <kód údajovej časti> priestor na disku <priestor> vyžadovaný na <jednotka> je väčší ako voľný priestor <priestor> Nedostatok miesta na disku na inštaláciu. Uvoľnite miesto na inštalačnom disku a systémovej jednotke a opakujte inštaláciu.
DW041 INSTALLDIR Zväzok <zväzok> neexistuje. Neplatný inštalačný adresár Vyberte iné umiestnenie inštalácie a opakujte inštaláciu.
DW054 Príkaz InstallFile prerušil označovanie Oprava sa snaží aktualizovať súbor označený ako Sassafras v počítači používateľa. Je nainštalovaná vlastná oprava. Požiadajte o pomoc svojho správcu systému.
DW054 Príkaz PatchFile prerušil označovanie Oprava sa snaží aktualizovať súbor označený ako Sassafras v počítači používateľa. Je nainštalovaná vlastná oprava. Požiadajte o pomoc svojho správcu systému.
DF016 Nemožno vytvoriť priečinok @ <cesta> Inštalačný program nedokáže vytvoriť PRIEČINOK Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DF014 Nemožno vytvoriť symbolický odkaz v <cesta> Inštalačný program nedokáže vytvoriť symbolický odkaz Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DW028 Neznámy typ závislosti. Inštalátor Creative Suite nedokáže rozpoznať typ závislosti. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri pokyny v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DF008 Nemožno čítať cieľ symbolických odkazov zdrojového súboru <cesta> Inštalátor nedokáže prečítať symbolický odkaz Pokus o opätovnú inštaláciu.
DF027 Nie je možné skopírovať súbor z umiestnenia „<srcpath>“ do umiestnenia „<dstpa>“ Operácia kopírovania súboru zlyhala. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DS011 Cesta k údajovej časti neexistuje a nebol špecifikovaný žiadny mediálny záznam. Inštalátor nedokáže na médiu nájsť cestu k údajovej časti. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DS011 Pre vymeniteľné umiestnenie zdroja nie sú poskytované žiadne informácie o médiách. Pre vymeniteľné umiestnenie zdroja nie sú poskytované žiadne informácie o médiách. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DW037 Inštalácia je už spustená. Už je spustená iná inštancia inštalátora. Zatvorte všetky inštalácie a zopakujte inštaláciu.
DB003 krok sqlite Nemožno pokračovať počas požiadavky SQLite. Zatvorte všetky inštalácie a zopakujte inštaláciu.
DB004 dokončenie sqlite SQL API zlyhalo.   Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri pokyny v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DB005 príprava sqlite Príkaz SQLite nemohol byť pripravený. Zatvorte všetky inštalácie a zopakujte inštaláciu.
DW038 Aktuálny používateľ nemá dostatočné poverenia zabezpečenia na inštaláciu tohto softvéru. Aktuálny používateľ nemá dostatočné poverenia zabezpečenia na inštaláciu tohto softvéru. Prihláste sa ako používateľ s právami správcu a opakujte inštaláciu.
DW041 Neplatný INSTALLDIR – <výnimka> Vybraný inštalačný PRIEČINOK je neplatný Vyberte iný inštalačný priečinok.
DF003 Nemožno zachovať vlastníka a skupinu pre <cesta k súboru> Používateľ správca nemá oprávnenie na aktualizáciu vlastníka/skupiny zadaného súboru. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DF004 Nemožno nastaviť vlastníka a skupinu <cesta k súboru> pre <uid> a <gid> Používateľ správca nemá oprávnenie na aktualizáciu vlastníka/skupiny zadaného súboru. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DF005 Nemožno obnoviť vlastníka <uid> a skupinu <gid> pre <cesta k súboru> Používateľ správca nemá oprávnenie na aktualizáciu vlastníka/skupiny zadaného súboru. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DB002 Chyba pri nastavovaní časového limitu zaneprázdnenia Nemožno otvoriť reláciu súboru databázy. Zatvorte všetky ostatné inštancie inštalácie a skúste to znova.
DF006 Cesta symbolického odkazu existuje v <cesta> Inštalátor zistil, že neexistuje cesta symbolického odkazu Odstráňte symbolický odkaz na uvedenej ceste a opakujte inštaláciu.
DF017 Nemožno vytvoriť Mac alias na <cesta> s odkazom na <cieľ> Inštalátor nedokáže vytvoriť Mac alias Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DF016 Nemožno znova vytvoriť priečinok v <cesta> s režimom <režim>  Inštalačný program nedokáže znova vytvoriť adresár. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
Nepodarilo sa pripojiť obraz disku na <cesta k súboru DMG>. Skontrolujte, či obraz disku nie je poškodený. Inštalátor nedokáže nájsť disk/médium. Znova namontujte DMG. Ak sa chyba opakuje, znova prevezmite DMG.
Nie je možné skopírovať súbor z <zdroj> do <cieľ> Operácia kopírovania súboru zlyhala. Overte, či existuje zdrojový súbor. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
Ukladanie údajovej časti do vyrovnávacej pamäte - zlyhalo Ukladanie údajovej časti do vyrovnávacej pamäte zlyhalo. Zatvorte všetky aplikácie a skúste znova inštaláciu.
Nemožno nájsť priečinok tokenu <token> Nemožno rozdeliť token priečinka v jeho príslušnej aktuálnej ceste. Vyžiadajte si maloobchodný softvér. Bol dodaný beta softvér.
Nie je možné vytvoriť priečinok v <cesta> na extrahovanie aktív. Chyba: Vytvorenie priečinka na ceste zlyhalo. Aktíva nebolo možné extrahovať. „error“ je kód chyby vrátený funkciou GetLastError() Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
Príkaz <príkaz> zlyhal. Zadaný príkaz zlyhal. Reštartujte počítač a skúste to znova.
DB009 CreateUninstallDataBase: Nie je možné vložiť do vlastnosti <názov>=<hodnota> Vkladací príkaz zlyhal pri odinštalovaní databázy. Uvoľnite miesto na disku a opakujte inštaláciu.
DW063 Príkaz <príkaz> potvrdzujúci chybu Príkaz nemožno potvrdiť. Skontrolujte, či máte úplný prístup k umiestneniu inštalácie alebo vyberte iné umiestnenie.
DB001 Nemožno otvoriť súbor databázy <názov súboru databázy> na prečítanie vlastnosti <názov vlastnosti> Databáza inštalátora je poškodená. Odinštalujte všetky produkty a znova sa pokúste o inštaláciu.
DS005 Vyžaduje sa vlastnosť INSTALLDIR Tabuľka podmienky nie je správna. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DB008 Nemožno načítať údaje z tabuľky aktív Tabuľka aktív nie je v správnom stave. Znova extrahujte alebo prekopírujte obsah inštalátora.
DW015 Skúste nastaviť výsledok závislej operácie pre údajovú časť, ktorá ho nepotrebuje Inštalátor Creative Suite sa pokúsil vykonať neplatnú akciu. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte všetky produkty. Pozri pokyny v časti Použitie nástroja Creative Cloud Cleaner na riešenie problémov s inštaláciou.
DF027 Nepodarilo sa kopírovanie súboru <zdroj> do <cieľ> Operácia kopírovania súboru zo zdroja do cieľa zlyhala. Uvoľnite miesto na disku a opakujte inštaláciu.

Chyby amt3.log

Reťazec denníka Popis chyby Možné riešenie
AMT: CHYBA: V produkte chýba SIF a nie je pasívne aktivovaný Application.sif chýba. Preinštalujte produkt.
AMT: CHYBA: ALM nedokáže inicializovať a prečítať dôveryhodné úložisko a preto nie je k dispozícii žiadna licencia SLConfig.xml chýba/je poškodený. Preinštalujte produkt.
AMT: CHYBA: konfiguračný súbor Súbor application.xml pre produkt chýba. Alebo v umiestnení, kde je nainštalovaný produkt, chýba niektorý z týchto priečinkov: priečinok AMT Legal. Preinštalujte produkt.
PCDService: Hlavné PCD neexistuje. Hlavný súbor pcd.database nebol nájdený. Preinštalujte produkt.
AMT: CHYBA: Aplikácia nie je nainštalovaná, ale vyžaduje inštaláciu Aplikácia nebola nainštalovaná (alebo bola inštalácia neúspešná). Dopravné aplikácie zvyčajne vyžadujú inštaláciu. Preinštalujte produkt.
AMT: CHYBA: Vyrovnávacia pamäť PCD nie je zapisovateľná, preto sa ukončí.

Inštalátor nedokáže čítať vyrovnávaciu pamäť PCD (cache.database), pravdepodobne preto, že tomu bráni súbor denníka SQLLite. Toto zlyhanie môže byť spôsobené preto, že adobe_caps.dll/rámec chýba v umiestnení, kde je nainštalovaný produkt. Táto chyba niekedy tiež znamená, že vyrovnávacia pamäť PCD nemá povolenie na zápis. V tomto prípade sa produkt nespustí.

1. Overte oprávnenia k zdieľanému priečinku Adobe.

  • Win 32 bit: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64 bit: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Odstráňte všetky súbory .journal, ktoré sa nachádzajú v priečinku Adobe PCD.

CHYBA: Zlyhanie vyrovnávacej pamäte PCD; prerušenie!

WeInstaller nedokáže čítať vyrovnávaciu pamäť PCD (cache.database), pravdepodobne preto, že tomu bráni súbor denníka SQLLite. Toto zlyhanie môže byť spôsobené preto, že adobe_caps.dll/rámec chýba v umiestnení, kde je nainštalovaný produkt.

Táto chyba môže znamenať, že vyrovnávacia pamäť PCD nemá povolenie na zápis. V tomto prípade sa produkt nespustí.

1. Overte oprávnenia k zdieľanému priečinku Adobe.

  • Win 32 bit: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64 bit: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Odstráňte všetky súbory .journal, ktoré sa nachádzajú v priečinku Adobe PCD.

Zlyhal prístup úložisku s licenciami: úložisko s licenciami neumožňuje zápis (213:11) Licenčné súbory nemajú správne povolenia. Pozri Chyba „Úložisko licencií neumožňuje zápis“ | Inštalačný denník | CS5, CS5.5.

 

Nepodarilo sa otvoriť hlavné PCD.

AMT: Chyba: Vyrovnávacia pamäť PCD nie je zapisovateľná, preto sa ukončí. (Chyba = 16)

Hlavný súbor databázy je neprístupný. Pozri Denník chýb pri inštalácii „Nepodarilo sa otvoriť hlavné PCD“ alebo „Vyrovnávacia pamäť PCD nie je zapisovateľná“ | Creative Suite 5, CS5.5.
nepodarilo sa nájsť AMTErrnoServiceALMErrno Zavádzač služby nedokáže načítať funkciu, chyba: Táto chyba znamená, že zavádzač služby sa pokúsil načítať funkciu z DLL/rámca a zlyhal. Túto chybu mohol spôsobiť chýbajúci alebo poškodený súbor amtservices.dll/rámec. Preinštalujte produkt.
nepodarilo sa nájsť AMTErrnoServiceErrno Zavádzač služby nedokáže načítať funkciu, chyba: Táto chyba znamená, že zavádzač služby sa pokúsil načítať funkciu z DLL/rámca a zlyhal. Túto chybu mohol spôsobiť chýbajúci alebo poškodený súbor amtservices.dll/rámec. Preinštalujte produkt.
Overte licenciu v čase Pre-Chrome Nemožno získať prístup k informáciám o používateľovi. Ďalšie informácie nájdete na adrese Stredisko pomoci Adobe.
nepodarilo sa nájsť C_AMTConfigurationServiceCreate Zavádzač služby nedokáže načítať funkciu, chyba: Táto chyba znamená, že zavádzač služby sa pokúsil načítať funkciu z DLL/rámca a zlyhal. Túto chybu mohol spôsobiť chýbajúci alebo poškodený súbor amtservices.dll/rámec. Preinštalujte produkt.

oobelib.log

Reťazec denníka Popis chyby Možné riešenie
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x00) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x01) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x02) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x04) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x08) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x10) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x20) Zadané sériové číslo stále nie je overené Spustite aplikáciu a ak je to možné, zmeňte výber jazyka alebo preinštalujte produkt pomocou sériového čísla.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x40) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x80) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x100) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Nepodarilo sa overiť sériové číslo (príznak = 0x200) Zadané sériové číslo stále nie je overené Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.
Súbor OOBELib SIF neexistuje súbor application.sif nebol nájdený Preinštalujte produkt CS5.
Používateľ zadal rovnaké sériové číslo v príliš mnohých pracovných postupoch Ak používateľ zadá to isté sériové číslo na obrazovke zamietnutia, nebude prijaté Pozri Chyba: „Sériové číslo nie je platné pre tento produkt“ | Creative Suite.

aul.log chyby

Reťazec denníka

Popis chyby

Možné riešenie

AUL: zistilo sa syntakticky správne sériové číslo produktu

Na počítači používateľa neexistujú platné kvalifikačné sériové čísla na inováciu.

nezobrazí sa v položke konfiguračného súboru aul.xml pre ID inovácie

Na počítači používateľa neexistujú platné kvalifikačné sériové čísla na inováciu.

 PDApp.log chyby

Reťazec denníka Popis chyby Možné riešenie
[CHYBA] Chyba príkazu UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Inštalátor sa už používa... Je spustená iná inštancia aktualizácií. Skúste to znova neskôr. Zatvorte všetky inštancie aktualizačného programu a skúste to znova.
[CHYBA] UWANative - inštalácia aktualizácií vrátila kód stavu statusCode:44, kód chyby errorCode:14 Na pokračovanie autorizujte pomocou prihlasovacích údajov správcu. Prihláste sa ako používateľ s právami správcu.
[CHYBA] UWANative - Došlo k chybe pri inicializácii aktualizačného programu. Kód chyby: 23 Aktualizácie sú vypnuté. Aktualizačný program bol v čase inštalácie zakázaný. Obráťte sa na správcu systému pre pomoc.
[CHYBA] Chyba príkazu UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Inštalátor sa už používa. Už používate Adobe Application Manager. Zatvorte všetky inštancie programu Adobe Application Manager na pokračovanie s touto aplikáciou. Zatvorte všetky inštancie aktualizačného programu a skúste to znova.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:201 Došlo k chybe pri preberaní tejto aktualizácie. Poskytnite povolenie na zápis a skúste to znova. Skontrolujte, či máte plnú kontrolu nad dočasným priečinkom.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:202 Vyskytol sa problém s preberaním aktualizácií do umiestnenia špecifikovaného v preferenciách. Zmeňte cestu a pokračujte. Prevezmite aktualizáciu z Adobe.com a nainštalujte ju.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:203 Veľkosť vybraných aktualizácií prekračuje voľné miesto na pevnom disku. Uvoľnite dostatok priestoru a kliknite na Pokračovať. Na inštaláciu sa požaduje viac voľného miesta na pevnom disku.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:204 Pri preberaní tejto aktualizácie sa vyskytol problém. Ukončite činnosť a skúste to znova. Skúste prevziať neskôr alebo prevezmite aktualizácie zo stránky Adobe.com.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:205 Pri preberaní tejto aktualizácie sa vyskytol problém. Ukončite činnosť a skúste to znova. Požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Adobe.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:206 Počas preberania sa vyskytla chyba. Skúste to znova neskôr. Skúste prevziať neskôr alebo prevezmite aktualizácie zo stránky Adobe.com.
[CHYBA] UWANative - preberanie aktualizácií vrátilo kód stavu statusCode:43, kód chyby errorCode:207 Pri preberaní tejto aktualizácie sa vyskytol problém. Ukončite činnosť a skúste to znova. Skontrolujte, či brána firewall neupravuje prevzatý obsah. Alternatívne môže používateľ prejsť na Adobe.com a prevziať a nainštalovať aktualizáciu ručne.
[CHYBA] UWANative - inštalácia aktualizácií vrátila kód stavu statusCode:44, kód chyby errorCode:210 Pri inštalácii tejto aktualizácie sa vyskytol problém. Ukončite činnosť a skúste to znova. Prevezmite aktualizáciu z Adobe.com a nainštalujte ju.
[CHYBA] UWANative - Kontrola aktualizácii vrátila kód stavu statusCode:41, kód chyby errorCode:212 Aktualizačný server neodpovedá. Server je dočasne offline alebo je nesprávne nastavenie pripojenia na internet alebo brány firewall. Skúste to znova neskôr. Brána firewall alebo proxy server pravdepodobne blokuje prístup k aktualizáciám. Prevezmite aktualizácie z Adobe.com, kým nebude problém vyriešený.
[CHYBA] UWANative - Kontrola aktualizácii vrátila kód stavu statusCode:41, kód chyby errorCode:213 Aktualizačný server neodpovedá. Server je dočasne offline alebo je nesprávne nastavenie pripojenia na internet alebo brány firewall. Skúste to znova neskôr. Odstráňte dočasné súbory.
Nemožno načítať knižnicu UWANative UWANative chýba alebo je poškodená Preinštalujte produkt.
Nemožno spustiť applet UWANative Jadro aktualizačného programu chýba alebo je poškodené alebo došlo k nejakej vnútornej chybe. Preinštalujte produkt.
Nemožno načítať súbor ZString pre žiadnu lokalitu Inštalácia je poškodená. Aktualizačný program sa nespustí Preinštalujte produkt.
Chyba v pdatabaseOpenSessionNoCreate V používateľskom rozhraní aktualizačného programu nie sú zobrazené všetky ikony produktu a niekedy tiež zlyhá inštalácia. Táto chyba sa vyskytuje, keď chýba alebo je poškodená databáza pdatabase. Preinštalujte produkt.
Chyba v pdatabaseGetPayloads Chyba pri získavaní zoznamu údajovej časti V používateľskom rozhraní aktualizačného programu nie sú zobrazené všetky ikony produktu a niekedy tiež zlyhá inštalácia. Táto chyba sa vyskytuje, keď chýba alebo je poškodená databáza pdatabase. Preinštalujte produkt.
Chyba v mdatabaseOpenSessionNoCreate V používateľskom rozhraní aktualizačného programu nie sú zobrazené všetky ikony produktu. Táto chyba sa vyskytuje, keď chýba alebo je poškodená databáza médií. Preinštalujte produkt.
Došlo k chybe pri generovaní XML aktualizácie V hlavnom používateľskom rozhraní sa zobrazí „Chyba pri načítaní pracovného toku aktualizačného programu“. Oprava je poškodená Prevezmite aktualizáciu z Adobe.com a nainštalujte ju.
Režim PostSelfUpdate: Obnovenie stavu uloženého xml zlyhalo. Ukončuje sa. Aktualizačný program sa nespustí v režime po samostatnej aktualizácii. Prevezmite aktualizáciu z Adobe.com a nainštalujte ju.
OpenUpdater: Zlyhal proces vytvárania Aktualizačný program sa nespustí z upozornenia na aktualizácie AAM Preinštalujte produkt.
Nepodarilo sa uvoľniť zámok semafóra Inštalácia produktu/samostatná aktualizácia zlyhala. Reštartujte počítač.
[CHYBA] Chyba príkazu UWA.HostMessageHandler InstallUpdates. Inštalácia samostatnej aktualizácie zlyhala... Samostatná aktualizácia zlyhá, ak beží Logtransport2.exe Reštartujte počítač.
[CHYBA] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo nevrátil reťazec úspechu. Vrátil: <error>Došlo k chybe v jadre aktualizačného programu</error> [Authenticating Proxy]Aktualizačnému programu sa nepodarilo pripojiť, ak používateľské meno a heslo obsahujú viacbajtové znaky. Používateľské meno alebo heslo obsahujú viacbajtové znaky. Dialógové okno overovania nedokáže získať prístup k viacbajtovým znakom, ako napríklad kanji.
Neboli extrahované žiadne hornoúrovňové údajové časti Na obrazovke s možnosťami inštalácie sa nezobrazuje žiadny produkt, pretože sa nenainštaloval hlavný produkt. Pokračujte v inštalácii.
DWA.ProductOptionsMediator žiadna hodnota nebola vrátená Priečinok Temp bol počas inštalácie vymazaný. Skúste opätovnú inštaláciu.
Žiadny manifest inštalácie na médiu Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“, pretože je poškodený inštalátor. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
DWA.FetchMediaInformationCommand Nemožno načítať knižnicu DWANative Zobrazí sa „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“, pretože je poškodený inštalátor. DWA Native chýba. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nemožno načítať súbor ZString pre žiadnu lokalitu Inštalátor sa nezobrazí. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Mapovanie údajovej časti nie je úspešné Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“, pretože je poškodený inštalátor. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
CheckForUpgrade sériové číslo vrátilo prázdny upgradeXML Zoznam kvalifikovaných produktov na obrazovke pre inováciu je prázdny, pretože chýbajú informácie o inovácii. Používate sériové číslo na inováciu, ale váš inštalátor nepodporuje inováciu. Použite iný inštalátor/sériové číslo.
PWA sa nedá načítať. Funkcia poskytovania nemusí byť k dispozícii Sériové číslo nie je overené. Nedokončí sa žiadna funkcia poskytovania. PWANative je poškodené Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Z natívnej strany sa nevrátila žiadna údajová časť Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“, pretože je poškodený inštalátor. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Ovládač nie je povolený, takže tlačidlo inštalácie je zakázané Tlačidlo inštalácie je zakázané. Na počítač nie je možné nainštalovať ovládač. Skontrolujte systémové požiadavky pre produkt.
GetChallengeString nevrátil výslednú značku Na obrazovke na zadanie typu Backdoor nie je zobrazený náhodný reťazec Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba pri zápise informácií o značke do súboru Na výrobku sa zobrazuje predvolená ikona (-) Zobrazuje sa nesprávna ikona. Pokračujte v inštalácii.
Chyba pri získavaní mdatabaseGetBrandingData Na výrobku sa zobrazuje predvolená ikona (-) Ide len o problém s UI, namiesto ikony produktu sa zobrazuje predvolená ikona, nemá to žiadny iný vplyv.
Nepodarilo sa spustiť proces DE Nástroj na rozmiestnenie je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nepodarilo sa zapísať rozmiestnenie XML do súboru Po kliknutí na tlačidlo Inštalovať sa nič nedeje. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba pri počúvaní paketov IPC. Po kliknutí na tlačidlo Inštalovať sa nič nedeje. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Zoznam údajovej časti nemá žiadnu výslednú značku najvyššej úrovne: Návratová hodnota je Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“, pretože je poškodený inštalátor. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba pri získavaní voľného miesta na disku Voľné miesto na disku je uvedené ako 0 KB so symbolom výstrahy(!). Na dokončenie inštalácie sa vyžaduje viac voľného miesta na inštalačnom disku alebo na systémovom disku.
Nepodarilo sa spustiť proces Ikona produktu na konci inštalácie nespustí produkt. Ukončite inštaláciu a spustiť produkt štandardným spôsobom.
Nie je možné extrahovať kód odpovede z odozvy xml. „Produkt sa nepodarilo zaregistrovať. Skúste znova neskôr.“ alebo „Nie je možné spustiť predplatné Adobe CS Live. Skúste to znova neskôr.“ sa zobrazí preto, lebo server Adobe poskytol nesprávnu odpoveď. Skúste to znova neskôr na dokončenie procesu Adobe ID.
Nepodarilo sa vytvoriť lokálnu kópiu súboru podpisu Install.sig alebo update.sig chýba. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nepodarilo sa načítať súbor podpisu Install.sig alebo update.sig chýba. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba: Nepodarilo sa extrahovať aktíva. Pima (súbor aktív) chýba. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
V počítači nebol nájdený súbor appletu - Inštalácia AAM v počítači je poškodená. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nemožno skopírovať PDAppFlex.swf o úroveň vyššie Počas inštalácie sa zobrazí chyba „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Inštalátor alebo príkaz „ditto“ je pravdepodobne poškodený. Preinštalujte produkt.
Nepodarilo sa spustiť PDApp. Chyba pri vykonávaní ďalšej kópie PDAppFlex Počas inštalácie sa zobrazí chyba „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Inštalátor je pravdepodobne poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba pri spracovávaní argumentov príkazového riadka na - Boli použité chybné argumenty príkazového riadka. Pokračujte v inštalácii.
Spustiteľný správca aplikácií Adobe Application Manager neexistuje v umiestnení Počas inštalácie sa zobrazí chyba „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Spustiteľný nástroj na rozmiestnenie neexistuje v umiestnení: Inštalátor je poškodený Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Cesta spustenia je príliš dlhá. Spustite inštalátor z iného umiestnenia „Cesta spustenia je príliš dlhá. Spustite inštalátor z iného umiestnenia“ sa zobrazí počas inštalácie. Presuňte inštalačné súbory do kratšej cesty a skúste opakovať inštaláciu.
Bola odovzdaná neúplná/chýbajúca súprava argumentov príkazového riadka Boli odovzdané nesprávne argumenty príkazového riadka. Platné argumenty príkazového riadka nájdete v dokumentácii k rozmiestneniu.
Prepísaný súbor neexistuje - Prepísaný súbor špecifikovaný argumentom príkazového riadka '--overrideFile=‘ neexistuje. Opravte cestu k prepísanému súboru.
Súbor rozmiestnenia neexistuje - Súbor rozmiestnenia špecifikovaný argumentom príkazového riadka '--deploymentFile=' neexistuje. Opravte cestu k súboru rozmiestnenia.
Odinštalujte cez Bootstrapper, ktorý je podporovaný len v tichom režime Na dokončenie sú potrebné práva správcu. Prihláste sa do konta používateľa s právami správcu a opakujte odinštalovanie.
Nemožno načítať PIM a/alebo nájsť funkcie Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. PIM chýba alebo je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Setup.xml neexistuje Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. V inštalátore chýba manifest inštalácie. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nemožno inicializovať. Chyba pri analýze súboru setup.xml Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Manifest inštalácie je poškodený Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba v inicializácii. Chyba pri analýze súboru setup.xml Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Manifest inštalácie je poškodený Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Poškodený alebo neexistujúci súbor manifestu Manifest v balíku je neplatný. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba v inicializácii. Analýza manifestu zlyhala Manifest v balíku je neplatný. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Údajové časti neexistujú v umiestnení: Zdroj inštalácie zadaný prostredníctvom príkazového riadka je neplatný. Zadajte do príkazového riadka platné umiestnenie.
Zdrojová cesta inštalácie neexistuje - Zdroj inštalácie zadaný prostredníctvom príkazového riadka je neplatný. Zadajte do príkazového riadka platné umiestnenie.
Pri uzatváraní iných pracovných postupov vypršal časový limit. Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Bootstrapper nedokázal uzavrieť iné inštalácie. Zatvorte všetky inštalácie a skúste to znova.
Chyba pri uzatváraní pracovných postupov. Nie je možné nainštalovať Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Bootstrapper nedokázal uzavrieť iné inštalácie. Zatvorte všetky inštalácie a skúste to znova.
Chyba pri zatváraní pracovných postupov oznámenia Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Bootstrapper nedokázal uzavrieť iné inštalácie. Zatvorte všetky inštalácie a skúste to znova.
Nemožno inicializovať knižnicu ZString Spustenie inštalácie je zobrazené v angličtine. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba pri otváraní súboru slovníka pre miestny jazyk Spustenie inštalácie je zobrazené v angličtine. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba pri čistení. Chyba:   Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner na odstránenie všetkých produktov.
Vrátená chyba pri inštalácii .pim_copyPkgsFromACFToCFPath Inštalácia v ACF je pravdepodobne poškodená. Preinštalujte produkt.
Už beží iný pracovný postup rozmiestnenia... Aby bolo možné pokračovať, dokončite tento pracovný postup Pokúsili ste sa spustiť alebo aktualizovať produkt počas priebehu inštalácie. Dokončite inštaláciu a spustite alebo aktualizujte iné produkty Adobe.
Ukončenie aktuálneho pracovného postupu poskytovania, pretože iný pracovný postup rozmiestnenia aktualizuje ACF... Dokončite tento pracovný postup, aby bolo možné pokračovať v poskytovaní Pokúsili ste sa spustiť alebo aktualizovať produkt počas priebehu inštalácie. Dokončite inštaláciu a spustite alebo aktualizujte iné produkty Adobe.
Zlyhalo otvorenie Pipe. Nemožno otvoriť pre zápis. Vrátilo sa Windows GetLastError Adobe Application Manager už je spustený. Zatvorte všetky inštalácie a skúste to znova.
Nepodarilo sa získať informácie o registrácii appletu. Preinštalovanie „Adobe Application Manager“ by mohlo vyriešiť problém Inštalácia AAM je poškodená. PIM alebo databáza PIM je poškodená Preinštalujte produkt.
Nepodarilo sa získať informácie o registrácii appletu! Aplikácia sa ukončuje. Preinštalovanie „Adobe Application Manager“ by mohlo vyriešiť problém Inštalácia AAM je poškodená. PIM alebo databáza PIM je poškodená Preinštalujte produkt.
V počítači nebol nájdený súbor appletu - Inštalácia AAM je poškodená Preinštalujte produkt.
Chyba pri vytváraní hlavného okna PDApp - hosťujúci súbor SWF chýba Inštalácia AAM je poškodená Preinštalujte produkt.
Súbor knižnice databázy appletu chýba na ceste - Inštalácia AAM je poškodená. PIM chýba. Preinštalujte produkt.
Súbor databázy apletu chýba na ceste - Inštalácia AAM je poškodená. PIM chýba. Preinštalujte produkt.
Chyba pri hľadaní súboru slovníka pre miestny jazyk. Použije sa predvolený jazyk angličtina Na Mac OS zobrazí AAM ponuku v angličtine Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba: Nedá sa vytvoriť cesta k spoločnému priečinku PIM. Počas inštalácie sa zobrazí „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Nemáte oprávnenie k priečinku inštalácie. Skontrolujte, či máte plnú kontrolu nad nasledujúcimi priečinkami Mac: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
Zistený databázový súbor denníka, Adobe Application Manager je v poškodenom stave pri Vypnite napájanie alebo zatvorte inštalátor počas inštalácie. Inštalácia AAM je poškodená Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba: Nedá sa vytvoriť súbor databázy Zobrazí sa chybové hlásenie „Inštalátor sa nepodarilo inicializovať“. Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak nemáte oprávnenie k priečinku, v ktorom prebieha inštalácia. Skontrolujte, či máte plnú kontrolu nad nasledujúcimi priečinkami Mac: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
Chyba: Nemožno získať //package_installation_info/ Niektorý manifest v balíku je neplatný. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba veľkosti cesty Inštalácia AAM je poškodená Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner na odstránenie všetkých produktov.
Chyba: Nepodarilo sa spracovať súbor manifestu Manifest v balíku je neplatný. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba: Nemožno inicializovať XML. Nesprávny súbor xml v indexe Manifest v balíku je neplatný. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nepodarilo sa skopírovať balíky z Inštalácia zlyhala. Niektoré súbory sú zamknuté. Reštartujte počítač a inštaláciu opakujte.
V umiestnení sa nenachádza updaterInventory.dll V inštalátore chýba aktualizačný inventár. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nepodarilo sa načítať knižnicu updaterInventory V inštalátore je poškodený aktualizačný inventár. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
chýba v balíku manifestu. Manifest v balíku je neplatný. Inštalátor je poškodený. Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Chyba: Nepodarilo sa získať veľkosť balíka v systéme Inštalácia AAM je poškodená Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner na odstránenie všetkých produktov.
Chyba: Neplatná hodnota pre veľkosť balíka aktív Inštalátor AAM je poškodený Znova prevezmite a extrahujte inštalátor.
Nie je možné extrahovať kód odpovede z odozvy xml. „Produkt sa nepodarilo zaregistrovať. Skúste znova neskôr.“ alebo „Nie je možné spustiť predplatné Adobe CS Live. Skúste to znova neskôr.“ sa zobrazí preto, lebo spoločnosť Adobe poskytla nesprávnu odpoveď. Skúste to znova neskôr na dokončenie procesu Adobe ID.
Pri spracovaní openFile! sa vyskytol problém. Shellexecute retVal je 2 Priečinok OBLRes chýba. Preinštalujte produkt.
Chyba v mdatabaseOpenSessionNoCreate Relácia databázy médií nie je vytvorená. Databáza médií nie je prítomná. Preinštalujte produkt.
V priečinku nebol nájdený žiadny zoznam EULA V priečinku AMT sa nenachádza EULA. Preinštalujte produkt.
Chyba pri získavaní zoznamu EULA v priečinku V priečinku AMT sa nenachádza EULA. Preinštalujte produkt.
Chyba pri získavaní nainštalovaných kódov Adobe z databázy pdatabase Vyskytla sa chyba pri získavaní nainštalovaných kódov Adobe z databázy pdatabase Deaktivácia môže prebehnúť bez problémov.
adobe_oobelib dll/dylib chýba alebo je poškodený Používateľ nevidí žiadny pracovný postup poskytovania. OOBElib je poškodený alebo chýba Preinštalujte produkt.
Nepodarilo sa načítať obsah súboru AMTLibXML

Používateľ nevidí žiadny pracovný postup poskytovania.

Aplikáciu znova spustite a ak problém pretrváva, preinštalujte ju.
Nepodarilo sa načítať značku amtlib_parameters zo súboru AMTLibXML Používateľ nevidí žiadny pracovný postup poskytovania. Aplikáciu znova spustite a ak problém pretrváva, preinštalujte ju.
Nemožno načítať knižnicu PWANative! Natívne komponenty poskytovania (LWA) možno chýbajú alebo sú poškodené. Natívne PWA je poškodené alebo chýba. Preinštalujte produkt.
Nemožno načítať súbor ZString pre žiadnu lokalitu. Komponent ZString poskytovania (LWA) možno chýbajú alebo sú poškodené. Používateľ nevidí žiadny pracovný postup poskytovania. Preinštalujte produkt.
Nepodarilo sa rozpoznať správny výsledok uzla značky v XML v reakcii na pwa_getEULALocaleList Lokálny súbor EULA a mediálne databázy chýbajú. Preinštalujte produkt.
LoadTrial nevrátil značku úspechu. Vrátená hodnota je Konfiguračné súbory sú poškodené. Preinštalujte produkt.
LaunchApplication nevrátil značku úspechu. Vrátená hodnota je Aplikácia sa nespustí z obrazoviek poskytovania. Preinštalujte produkt.
Nie je možné nastaviť produkty pre kvalifikačné kontroly prvej úrovne V pracovnom postupe sériového čísla inovácie je zobrazený prázdny zoznam. Požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Adobe pri čítaní aul.log.
Nie je možné nastaviť produkty pre kvalifikačné kontroly druhej úrovne V pracovnom postupe sériového čísla inovácie je zobrazený prázdny zoznam. Požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Adobe pri čítaní aul.log.
Nemožno získať výslednú značku pre podrobnosti o aktivácii balíka Vyskytla sa chyba pri získavaní nainštalovaných kódov Adobe z databázy pdatabase Pokračujte s deaktiváciou.
Sieť je v režime offline, preskakovanie AdobeId Pri chybe siete alebo spomalení sa nezobrazí obrazovka Adobe Id Počas prihlasovania Adobe kontroluje pripojenie k sieti. Ak produkt Adobe do tohto času nie je schopný rozpoznať stav siete, obrazovka AdobeID sa preskočí. Zlepšenie pripojenia k internetu vyrieši problém.
V počítači nebol nájdený súbor appletu - LWA_ui Aplikácia sa nespustí, ak je zložka LWA poškodená/odstránená. Prevezmite Adobe Application Manager z web stránky spoločnosti Adobe a opakujte inštaláciu.
Nemožno otvoriť špecifikovanú url Používateľ klikol na tlačidlo registrácie ale URL sa neotvorí. Prihláste sa na Adobe.com.
Chyba pri hľadaní súboru slovníka pre miestny jazyk. Použije sa predvolený jazyk angličtina Upozornenie sa zobrazí v angličtine, nie v jazyku produktu. Prihláste sa na Adobe.com.
Chyba v getInstallStatusOfTheMedia  

Premenujte súbor media_database.database:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Stále potrebujete pomoc?

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Adobe.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?