Prehľad hromadného pridávania

Funkcia importu používateľov (hromadné nahrávanie) umožňuje podnikovému správcovi vytvárať súbor pozostávajúci z identít používateľov. Tento súbor následne môže odosielať na spracovanie na podnikovú stránku správcu používateľov zákazníka. Každý záznam v súbore predstavuje používateľa a výsledkom spracovania je vytvorenie účtov pre jednotlivých používateľov. Kedže sa to môže týkať tisícok účtov, bude sa vám zobrazovať stav a postup spracúvania. Spracúvanie súboru môžete kedykoľvek zrušiť.

Podnikové účty sa vytvárajú ako výsledok nákupu licenčnej zmluvy so spoločnosťou Adobe, ktorá zákazníka oprávňuje na konkrétny počet licencií rôznych produktov Adobe. Po dokončení nákupnej transakcie zástupca spoločnosti Adobe vytvorí organizácii účet a používateľa s možnosťami správcu pre daný účet. Správca môže vytvárať a spracúvať účty používateľov členov v organizácii.

Poznámka:

Funkcia importovania používateľov nepodporuje, aby prezývky používateľov obsahovali špeciálne znaky, akými sú čiarky (,) alebo bodkočiarky (;).

Funkcia

Po označení súboru na spracovanie sa vykonajú nasledovné kontroly. V prípade chýb pri kontrole sa zobrazia chybové hlásenia.

 • Súbor vo formáte CSV
 • Platná hlavička (ak je súčasťou)
 • 1 až 5000 záznamov

Pre každý záznam:

 • E-mailová adresa by mala byť platná
 • Konfigurácia nulových alebo viac špecifikovaných produktov
 • Krajina (ak je uvedená) predstavuje platnú hodnotu a musí ísť o krajinu, kde Adobe pôsobí
 • Možnosti (ak sú uvedené) musia predstavovať platnú hodnotu

Pri každom importe možno spracovať maximálne 5000 záznamov na súbor.

Pri spracúvaní súboru dôjde samostatnému spracúvaniu jednotlivých záznamov podľa nasledujúceho kľúča:

Doména e-mailovej adresy je

Akcia

Výnimky

Uvedené organizáciou a spravované prostredníctvom Adobe Vytvorí sa účet Adobe ID s danou e-mailovou adresou. Odošle sa uvítací e-mail.

Už prebieha pozvanie alebo účet so zadaným e-mailom už existuje.

Krajina (ak je zadaná) neumožňuje pôsobenie spoločnosti Adobe.

Produktové konfigurácie nie sú platné alebo je prekročená kvóta.

Uvedené organizáciou a spravované podnikom Vytvorí sa záznam osoby so stanoveným používateľským menom. Pridať ku konfiguráciám konkrétneho produktu. E-mailová adresa sa používa iba na určenie domény. Nebol odoslaný žiadny e-mail.

Používateľské meno už existuje.

Krajina (ak je zadaná) neumožňuje pôsobenie spoločnosti Adobe.

Produktové konfigurácie nie sú platné alebo je prekročená kvóta.

Neprišlo k pripísaniu zo strany organizácie

Pošlite e-mailovú pozvánku na e-mailovú adresu používateľa. Nebol vytvorený žiadny účet. Táto pozvánka súvisí s uvedenými produktovými konfiguráciami.

Ak už účet existuje, pridajte ho k produktovým konfiguráciám.

Už má pozvánku alebo účet so zadaným e-mailom.

Krajina (ak je zadaná) neumožňuje pôsobenie spoločnosti Adobe.

Po dokončení spracúvania všetkých súborov sa pre používateľa, ktorý ho spustil, vytvorí e-mailové hlásenie s informáciami o dokončení spolu so súhrnnými výsledkami.

Ak príde k zrušeniu importovania, spracovanie (ak to bude možné) preruší. Dokončené spracúvania sa nevrátia späť.

Používateľské rozhranie

Na paneli zoznamu používateľov v konzole správcu nájdete ikonu na nahratie súboru používateľa. Musí ísť o súbor typu „csv“ s príponou .csv. Jeho formát nájdete uvedený nižšie.

Po spustení importovania sa zobrazí dialógové okno s pokynmi. V ňom nájdete odkaz na stiahnutie vzorového súboru a odkaz na vyhľadanie a výber súboru na nahratie a spracovanie.

Po označení súboru na spracovanie sa vykoná predbežná kontrola jeho platnosti a zobrazí sa výkaz zistiteľných chýb. Ak sa žiadne nezistia, súbor sa uloží na serveri a začne sa spracúvanie. V danej organizácii môže prebiehať iba jeden import (bez ohľadu na doménu). Možnosť spúšťania ďalšieho importu sa vypne až do chvíle, kým sa nedokončí prvý.

Pri odsúhlasení spracúvania sa na karte Výsledky importovania panelu Zoznam používateľov zobrazí riadok. V zázname nájdete nasledujúce informácie:

 • Názov súboru
 • dátum/čas nahratia a začatia spracúvania
 • Stav (Spracúva sa/Dokončené/Zrušené) (pravidelná aktualizácia)
 • Počet vytvorených účtov (pravidelná aktualizácia)
 • Počet chýb (pravidelná aktualizácia)
 • Rýchlosť spracovania (zadania/sek.) (pravidelná aktualizácia)
 • Odhadovaný zostávajúci čas (pravidelná aktualizácia)
 • Ovládací prvok na zrušenie úkonu (len pri prebiehajúcom spracúvaní)
 • Odkaz na správu (po dokončení spracúvania)
 • Ovládací prvok na vymazanie záznamu (po dokončení spracúvania)

Kliknutím na názov súboru sa zobrazí vyskakovacia správa s ďalšími podrobnosťami o spracúvaní za predpokladu, že sa stav zmení na Dokončený alebo Zrušený. Zobrazí sa súhrnný počet úspešných spracovaní a rôznych druhov chýb. Zobrazia sa iba nenulové hodnoty.

Pri spracúvaní sa v prípade zobrazeného zoznamu aktívnych používateľov začnú zobrazovať všetci vytvorení používatelia (alebo ich aktualizovaný počet).

Pri spracúvaní sa v prípade zobrazeného zoznamu čakajúcich pozvánok začnú zobrazovať vytvorené pozvánky používateľov (alebo ich aktualizovaný počet).

Správa sa sprístupní po dokončení spracovania. Obsahuje výsledky o jednotlivých spracovaných záznamoch. V správe sa nachádzajú tri stĺpce:

 • Číslo riadku
 • E-mailová adresa
 • stav a chybové hlásenie (ak sa vyskytlo)

Správa sa zoradí podľa čísla riadku a počtu riadkov zodpovedajúcich pôvodnému počtu riadkov v súbore csv.

Dôležité: Stránka s výsledkami importu zobrazuje správy, ktoré majú najviac 90 dní. Staršie správy sa automaticky odstránia bez nutnosti zásahu správcu systému.

Formát súboru

Súbor so zoznamom používateľov musí vyhovovať RFC 4180 (špecifikácia súboru CSV).  Ak je uvedený, musí riadok hlavičky obsahovať nasledovné údaje:

Typ, e-mail, konfiguráciu produktu, používateľské meno, kód krajiny, meno, priezvisko, možnosti

Poznámka: tieto polia možno pravidelne meniť. Dbajte na to, aby sa hlavička zhodovala s najnovšou vzorkou z konzoly správcu.

Tieto polia sú definované nasledovne:

Pole

Syntax

Interpretácia

Typ Jedna z hodnôt Adobe ID, Enterprise ID alebo Federated ID. Tieto hodnoty riadia typ ID priradený používateľovi. V zázname sa nerozlišujú veľké a malé písmená. Musí ísť o platný ID typ pre doménu.
E-mail

RFC 2822 sec 3.4.1

Max. 60 znakov

Názov a doména. Pri podnikom spravovaných doménach postačí len názov domény. Používateľské meno určuje názov účtu. Pri iných typoch účtu sa na stanovenie používateľa a názvu účtu využíva e-mailová adresa.
Konfigurácie balíčku Zoznam názvov konfigurácií produktov oddelených čiarkami Názov konfigurácie produktu, ku ktorému chcete priradiť používateľa. Používateľa môžete priradiť naraz k viacerým konfiguráciám produktu. Názvy konfigurácie oddeľte pomocou čiarky. Príklad: "Audience Management:Audience Manager - Default Access, Custom plan only - Custom plan - Design"
Používateľské meno Akýkoľvek reťazec. Obmedzené len na ASCII. Používané len pri podnikom spravovaných doménach. Názov účtu, ktorý sa má použiť pre tohto používateľa. Obmedzenia e-mailových adries a rovnakých e-mailových adries môže stanoviť majiteľ domény. Maximálna dĺžka 255
Kód krajiny ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes Ide o dvojpísmenové kódy krajín (napríklad Spojené štáty americké = US) Ak je tento údaj uvedený, skontrolujte ho, aby ste sa presvedčili, že používateľ je z krajiny, kde Adobe legálen vykonáva svoju činnosť. Údaj musí byť uvedený pri účtoch spravovaných podnikom.
Meno Reťazec Maximálna dĺžka 255
Priezvisko Reťazec Maximálna dĺžka 255
Možnosti

Zoznam mien oddelených čiarkami. Toto pole je určené na budúce použitie

Očakávané budúce hodnoty:

NoEmail: Potlačenie odosielania uvítacieho e-mailu účtom.

ResetPassword: označenie účtu príznakom na obnovenie hesla

Prevziať

Riešenie problémov s hromadným nahrávaním

Táto časť vám pomôže pri riešení chýb alebo iných problémov, ktoré by mohli vzniknúť pri použití funkcie hromadného nahrávania prostredníctvom Adobe Admin Console

Chyba „Neplatné názvy konfigurácie“

Ak sa vám zobrazuje chyba „Neplatné názvy konfigurácie“ (INVALID_CONFIGURATIONS), skontrolujte konfiguráciu produktu v Admin Console:

 • Ak je konfigurácia produktu nastavená na „Predvolená konfigurácia“ ide o virtuálnu konfiguráciu, ktorá je uvedená len ako príklad. Na skutočne fungujúcu produktovú konfiguráciu ju zmeníte až po úprave konfigurácie.
 • „Predvolená konfigurácia“ zmizne po vytvorení novej produktovej konfigurácie.
 • Po úprave produktovej konfigurácie, prípadne po vytvorené novej produktovej konfigurácie, môžete skúsiť hromadný import ešte raz.

Overiť formát CSV

Overte formát súboru CSV jeho porovnaním so vzorovou šablónou na informačnom paneli. Dôležitými poliami sú meno, priezvisko, ID používateľa, e-mailová adresa a kód krajiny.

Ak používateľ existuje, proces importovania sa podarí. V správe o hromadnom nahrávaní sa zobrazí hlásenie, že tento používateľ už existuje.

V správe o nahrávaní nájdete uvedené ďalšie chyby, ktoré sa netýkajú upozornení o existujúcich používateľoch.

Chyba importovania

Požadované polia predstavujú iné typy ID používateľa:

Typ E-mail Konfigurácie balíčku Používateľské meno Kód krajiny Meno Priezvisko Možnosti
Adobe ID Požadovaný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný
Enterprise ID Požadovaný Požadovaný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný
Federated ID Požadovaný Požadovaný Požadovaný Požadovaný Nepovinný Nepovinný Nepovinný

Známe problémy

Chybové hlásenie importu v správe o hromadnom importe sa momentálne skracujú na pravej strane. Opravíme to v budúcom vydaní Admin Console.

Podmienky, hlásenia a responzívne kódy chýb pri importe

 

Situácia

Hlásenie

Poznámky

Riadok hlavičky súboru CSV je neplatný

 

V súbore CSV sa nachádza neplatný riadok hlavičky. Riadok hlavičky musí obsahovať

Typ, e-mail, konfiguráciu produktu, používateľské meno, kód krajiny, meno, priezvisko, možnosti

 

Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.

Riadok hlavičky súboru CSV chýba

 

V súbore CSV sa nachádza neplatný riadok hlavičky. Riadok hlavičky musí obsahovať

Typ, e-mail, konfiguráciu produktu, používateľské meno, kód krajiny, meno, priezvisko, možnosti

 

Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.

Nesprávny počet stĺpcov riadku hlavičky Neplatný formát súboru v riadku 2: prezrite si vzorku. Riadok súboru csv obsahuje nesprávny počet stĺpcov Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.
Nesprávny počet stĺpcov riadku údajov

Neplatný formát súboru v riadku 2: prezrite si vzorku. Riadok súboru csv obsahuje nesprávny počet stĺpcov

Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.
V CSV nie sú žiadne alebo 1 riadok údajov a riadky hlavičky chýbajú Neplatný súbor. Pridajte k súboru aspoň jedného používateľa a skúste to znova. Prezrite si vzorku.  Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.
Zadaná hodnota je neplatná

Neplatný formát súboru v riadku 2: Typ identity musí pozostávať z údajov Adobe ID, Enterprise ID alebo Federated ID. (Riadok číslo 2)

Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.
E-mailová adresa je neplatná

Neplatný formát súboru v riadku 2: očakáva sa platná e-mailová adresa. (Riadok číslo 2)

Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.
E-mailová adresa patrí inej doméne pozrite si nižšie uvedené informácie  
Kód krajiny je neplatný: nepozostáva z dvoch písmen Neplatný formát súboru v riadku 2: Kód krajiny musí zodpovedať norme ISO 3166-1 alpha-2 (kód krajiny pozostávajúci z dvoch znakov). (Riadok číslo 2) Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil. Musí ísť o platnú hodnotu a krajinu, kde spoločnosť Adobe pôsobí.
Kód krajiny je zakázaný (napr. KP) Neplatný kód krajiny. Zobrazí sa ako hlásenie v správe a v súhrne.
Kód krajiny pozostáva z dvoch písmen, no nejde o platný kód (napríklad AB) Neplatný kód krajiny. Zobrazí sa ako hlásenie v správe a v súhrne.
Meno alebo priezvisko alebo používateľské meno alebo možnosti sú pridlhé (> 255) Neplatný formát súboru v riadku 3: reťazec prekročil 255 znakov. (Riadok číslo 3) Import je zamietnutý pri nahrávaní času. Hromadný import sa nespustil.
Používateľské meno nepredstavuje e-mailovú adresu Neplatné používateľské meno.

Závisí to od toho, či to zdroj overovania vyžaduje.

Údaj sa zobrazí aj v súhrne.

Používateľské meno a e-mailová adresa sa musia zhodovať Neplatné používateľské meno.Používateľské meno a e-mailová adresa musia byť pri tejto organizácií rovnaké

Závisí to od toho, či to zdroj overovania vyžaduje.

Neplatné používateľské meno. údaj sa zobrazí v súhrne

E-mailová adresa neobsahuje správnu doménu E-mailovú doménu nik nevlastní. Tohto používateľa spravuje iná organizácia alebo má iný typ. E-mailová doména nie je vlastníkom. údaj sa zobrazí v súhrne.
Pole Možnosti obsahuje neplatnú hodnotu   Žiadne kontroly ani hlásenia
Vnútorná chyba Vnútorná chyba: <string>  
Používateľ už dostal pozvánku Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. Prvá časť sa zobrazí v súhrne.
Používateľ sa už v organizácii nachádza Priradenie k organizácii už prebehlo. Používateľ xxx> už je s vašou organizáciou prepojený. Prvá časť sa zobrazí v súhrne.
Nepodporované šifrovanie   Typ šifrovania nie je podporovaný.

Niektoré zo špecifických prípadov:

Typ a doména organizácie

Predpoklady

Akcia

Výnimky

Hlásenie

d3 je Type3 Používateľ u@d3 existuje s Type3 Pridať u@d3 ako Type1 Chyba Priradenie k organizácii už prebehlo. Tento používateľ existuje
  akýkoľvek Pridať u@d3 ako Type2 Chyba E-mailovú doménu nik nevlastní. Tohto používateľa spravuje iná organizácia alebo má iný typ.
  Používateľ u@d3 existuje s Type3 Pridať u@d3 ako Type3 Chyba Priradenie k organizácii už prebehlo. Používateľ u@d3 už je prepojený s vašou organizáciou.
  Používateľ u@d3 existuje v organizácii s Type1 Pridať u@d3 ako Type1 Chyba Priradenie k organizácii už prebehlo. Používateľ u@d3 už je s vašou organizáciou prepojený.
  Používateľ u@d3 existuje v organizácii s Type1 Pridať u@d3 ako Type3 Chyba Priradenie k organizácii už prebehlo. Používateľ u@d3 už je prepojený s vašou organizáciou.
 

 Používateľ u@d3 pozval Type1

„Súprava kľúčov neexistuje.

Pridať u@d3 ako Type1 Chyba Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. 
 

 Používateľ u@d3 pozval Type1

„Súprava kľúčov neexistuje.

Pridať u@d3 ako Type3 Chyba Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. 
 

 Používateľ u@d3 pozval Type1

u@d3 vytvoril po pozvánke Type1

Pridať u@d3 ako Type1 Chyba Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. 
 

 Používateľ u@d3 pozval Type1

u@d3 vytvoril po pozvánke Type1

Pridať u@d3 ako Type3 Chyba

Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. 

 

 

 Používateľ u@d3 pozval Type1

u@d3 vytvoril pred pozvaním Type1

Pridať u@d3 ako Type1 Chyba Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. 
 

 Používateľ u@d3 pozval Type1

u@d3 vytvoril pred pozvaním Type1

Pridať u@d3 ako Type3 Chyba Adobe ID používateľ už dostal pozvánku. Pozvánka už bola odoslaná. 
  Používateľ u@d3 existuje Type1 nie je v organizácii Pridať u@d3 ako Type3 Úspech  
  d2 si táto organizácia nepripísala

Pridať u@d2 ako Type3

Chyba E-mailovú doménu nik nevlastní. Tento používateľ je spravovaný inou organizáciou alebo obsahuje iný typ používateľa.
         
d2 je typ 2 priznaný Používateľ x@y pozval Type2 do d2 Pridať x@y ako Type1 Chyba Pozvanie ako Adobe ID používateľa už prebehlo. Pozvának už bola odoslaná.
  akýkoľvek Pridať u@d3 ako Type2 Chyba E-mailovú doménu nik nevlastní. Tohto používateľa spravuje iná organizácia alebo má iný typ.
  akýkoľvek Pridať x@y ako Type3 Chyba E-mailovú doménu nik nevlastní. Tohto používateľa spravuje iná organizácia alebo má iný typ.
         

Podrobnosti o výkone

Aby ste predišli nadmernému zaťaženiu, existuje pre spracúvanie pravidlo o 66,6 % zaťažení cyklu. Ak sa čas spracovania líši od súhrnného priemeru o viac než 10 %, upraví sa regulácia tak, aby spracovanie požiadavky spracúvalo len 2/3 výkonu v reálnom čase.

Okrem toho má možnosť obmedzovať rýchlosť spracovania aj prevádzkový tím. V prípade, že príde k explicitnému nastaveniu regulácie výkonu, ovládací prvok cyklu zaťaženia sa vypne. Objaví sa výzva rozhrania API na prepnutie späť na obmedzovanie na základe zaťaženia cyklu.

Zobrazuje sa aj počet o spracovaných žiadostiach za sekundu, vďaka čomu máte prehľad o výkone.

Cieľová rýchlosť vytvárania 1000 účtov, pričom ku každému sa pridávajú 2 produktové konfigurácie je 1 účet/sekunda. Zohľadňuje sa cyklus zaťaženia 66,6 %, a preto sa rýchlosť spracúvania upraví na 0,66 účtu/sekundu, čo predstavuje asi 40 účtov za minútu.  Vytvorenie 1000 účtov bude pri tejto rýchlosti trvať 25 minút. Vytvorenie 5000 účtov bude pri tejto rýchlosti trvať dve hodiny a päť minút.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online