Dipnotlar

Dipnot oluşturma

Dipnot iki bağlı bölümden oluşur: metinde görüntülenen dipnot referans numarası ve sütunun altında görüntülenen dipnot metni. Dipnotlar oluşturabilir veya Word veya RTF belgelerinden içe aktarabilirsiniz. Dipnotlar belgeye eklendikçe otomatik olarak numaralandırılır. Numaralandırma her hikayede yeniden başlar. Dipnotların numara stilini, görünümü ve mizanpajını kontrol edebilirsiniz. Dipnot metnine dipnotlar ekleyemezsiniz.

Dipnot metninin genişliği, dipnot referans işaretleyicisi içeren sütunun genişliğine bağlıdır. Bir metin çerçevesindeki dipnotlar sütunları boşluklandıramaz.

 1. Ekleme noktasını, dipnot referans numarasının görüntülenmesini istediğiniz yere yerleştirin.
 2. Yazım > Dipnot Ekle'yi belirleyin.
 3. Dipnot metnini yazın.
Belgeye eklenen dipnot

A. Referans numarası B. Dipnot metni 

Mizanpaj görünümünde yazarken, metin çerçevesi aynı boyutta kalırken dipnot alanı genişler. Dipnot alanı, dipnot referansının olduğu satıra ulaşana kadar yukarıya doğru genişlemeye devam eder. Bu noktada, dipnot mümkünse bir sonraki sayfaya bölünür. Dipnot bölünemiyorsa ve dipnot alanına sığabileceğinden daha fazla metin eklenmişse, dipnot referansını içeren satır bir sonraki sayfaya taşınır veya taşma simgesi görüntülenir. Bu durumda, metin biçimlendirmesini değiştirmek isteyebilirsiniz.

Not:

Ekleme noktası dipnottayken, yazdığınız yere geri dönmek için Yazım > Dipnot Referansına Git'i seçebilirsiniz. Bu seçeneği sık kullanıyorsanız klavye kısayolu oluşturabilirsiniz.

Dipnot numaralandırmasını ve mizanpajını değiştirme

Dipnot numaralandırmasında ve mizanpajında yaptığınız değişiklikler, mevcut ve tüm yeni dipnotları etkiler.

Not:

InCopy'de, dipnot numaralandırmasını ve mizanpaj seçeneklerini yalnızca tek başına belgeler için değiştirin. InDesign belgesinin dipnot ayarları, InCopy'deki bağlı (yönetilen) dosyaya yaptığınız tüm değişiklikleri geçersiz kılar.

 1. Yazım > Belge Dipnot Seçenekleri'ni belirleyin.
 2. Numaralandırma ve Biçimlendirme sekmesinde, referans numarasının numaralandırma düzeni ile formatlama görünümünü ve dipnot metnini belirleyen seçimleri belirleyin.
 3. Mizanpaj sekmesini tıklatın ve sayfadaki dipnot bölümünün görünümünü kontrol eden seçenekleri belirleyin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Dipnot numaralandırması ve biçimlendirme seçenekleri

Dipnot Seçenekleri iletişim kutusundaki Numaralandırma ve Biçimlendirme bölümünde şu seçenekler görüntülenir:

Numaralandırma Stili

Dipnot referans rakamlarının numaralandırma stilini seçin.

Başlangıç

Öyküdeki ilk dipnot için kullanılan numarayı belirtin. Belgedeki her öykü aynı Başlangıç numarasıyla başlar. Devam eden sayfa numaralandırması olan bir kitapta birden fazla belgeniz varsa, son bölümün bırakıldığı yerden dipnot numaralandırmasını her bölümde başlatmak isteyebilirsiniz.

Başlangıç seçeneği özellikle kitaptaki belgeler için kullanışlıdır. Dipnot numaralandırması, kitaptaki belgelerde devam etmez.

Numaralandırmayı Yeniden Başlat

Belge içinde numaralandırmayı yeniden başlatmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin ve Sayfa, Forma veya Bölüm'ü seçerek dipnot numaralandırmasının ne zaman yeniden başlayacağını belirtin. Yıldız gibi (*) bazı numaralandırma stilleri, her sayfa sıfırlandığında en iyi çalışır.

Öneki/Soneki Göster

Dipnot referansındaki, dipnot metnindeki veya her ikisindeki önekleri veya sonekleri görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Önekler numaradan önce (örn: [1) soneklerse numaradan sonra (örn: 1]) görüntülenir. Bu seçenek özellikle [1] gibi karakterler içinde dipnotları yerleştirirken kullanışlıdır. Karakter veya karakterler yazın ya da Önek, Sonek veya her ikisi için bir seçenek belirleyin. Özel karakterleri seçmek için menüyü görüntülemek üzere Önek ve Sonek kontrollerinin yanındaki simgeleri tıklatın.

Not:

Dipnot referans numarasının öncesinde gelen metne çok yakın olduğunu düşünüyorsanız, boşluk karakterlerinden birini önek olarak ekleme, görünümü düzeltebilir. Referans numarasına karakter stili de uygulayabilirsiniz.

Konum

Bu seçenek, varsayılan olarak üst simge olan dipnot referans numarasının görünümünü belirler. Karakter stilini kullanarak (OpenType üst simge ayarlarını içeren karakter stili gibi) numarayı biçimlendirmeyi tercih ediyorsanız Normal'i Uygula'yı seçin ve karakter stilini belirleyin.

Bu seçenek, varsayılan olarak Ruby olan dipnot referans numarasının görünümünü belirler. Referans numarasının konumunu bir karakter stili kullanarak biçimlendirmek istediğinizde Normal'i Uygula seçeneğini kullanabilirsiniz.

Karakter Stili

Dipnot referans numarasını biçimlendirmek için bir karakter stili seçebilirsiniz. Örneğin, üst simge kullanmak yerine, yükseltilmiş satır taban çizgisiyle normal konumundaki karakter stilini kullanabilirsiniz. Menüde, Karakter Stilleri panelindeki karakter stilleri görüntülenir.

Paragraf Stili

Belgedeki tüm dipnotların dipnot metnini biçimlendiren bir paragraf stili seçebilirsiniz. Menüde, Paragraf Stilleri panelindeki paragraf stilleri görüntülenir. Varsayılan olarak, [Temel Paragraf] stili kullanılır. [Temel Paragraf] stilinin belgedeki varsayılan font ayarlarıyla aynı görünüme sahip olmayabileceğini unutmayın.

Ayırıcı

Ayırıcı, dipnot numarasıyla dipnot metninin başlangıcı arasında görüntülenen beyaz boşluğu belirler. Ayırıcıyı değiştirmek için önce mevcut ayırıcıyı seçin veya silin, ardından yeni bir ayırıcı belirleyin. Birden fazla karakter ekleyebilirsiniz. Beyaz boşluk karakterleri eklemek için em boşluğu için ^m gibi uygun meta karakteri kullanın.

Dipnot mizanpajı seçenekleri

Dipnot Seçenekleri iletişim kutusunun Mizanpaj bölümünde görüntülenen seçenekler şunlardır:

Dipnotları Sütunlara Yay

Bu seçenek, belgedeki tüm dipnotların sütunlara yayılmasını sağlar.

İlk Dipnottan Önce Minimum Boşluk

Bu seçenek, sütunun altıyla ilk dipnot satırı arasındaki minimum boşluk miktarını belirler. Negatif değer kullanamazsınız. Dipnot paragrafındaki Önceki Boşluk ayarları yoksayılır.

Dipnotlar Arasındaki Boşluk

Bu seçenek, sütundaki bir dipnotun son paragrafıyla sonraki dipnotun ilk paragrafı arasındaki mesafeyi belirler. Negatif değer kullanamazsınız. Dipnot paragrafındaki Önceki Boşluk/Sonraki Boşluk değerleri, yalnızca dipnot birden fazla paragraf içeriyorsa uygulanır.

İlk Satır Taban Çizgisi Kenar Uzaklığı

Bu seçenek, dipnot alanının başlangıcıyla (dipnot bölücünün varsayılan olarak göründüğü yer) dipnot metninin ilk satırı arasındaki mesafeyi belirler.

Metnin Altına Öykü Sonu Dipnotlarını Yerleştir

Son sütunun dipnotlarının, öykünün son çerçevesindeki metnin hemen altında görüntülenmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek belirlenmemişse öykünün son çerçevesindeki dipnotlar, sütunun alt kısmında görüntülenir.

Bölünmüş Dipnotlara İzin Ver

Dipnot, sütundaki kullanılabilir boşluk miktarını aşması durumunda dipnotların sütun boyunca kesilmesini istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bölmeye izin verilmiyorsa, dipnot referans numarasını içeren satır bir sonraki sütuna taşınır veya metin taşar.

Not:

Bölünmüş Dipnotlara İzin Ver seçeneği açıksa dipnot metnine ekleme noktasını yerleştirip Paragraf paneli menüsünden Saklama Seçenekleri'ni seçtikten sonra Satırları Bir Arada Tut ve Paragraftaki Tüm Satırlar seçeneklerini belirleyerek dipnotların bölünmesini engelleyebilirsiniz. Dipnotta birden fazla paragraf varsa dipnot metnindeki ilk paragrafta Sonraki X Satırla Bir Arada Tut seçeneğini kullanın. Dipnotun nerede bölüneceğini kontrol etmek için Yazım > Kesme Karakteri Ekle > Sütun Sonu'nu seçebilirsiniz.

Dipnot, sütun boyunca bölünür.

Üst Çizgi

Dipnot metninin üstünde görünen dipnot bölücü satırının konumunu ve görünümünü belirtin. Bölücü satır (“ayırıcı satır” olarak da bilinir), farklı çerçevede devam eden metnin üstünde de görünür. Belirlediğiniz seçenekler, Sütundaki İlk Dipnot'a veya Devam Eden Dipnotlar'a (menüde hangisi seçiliyse) uygulanır. Bu seçenekler, paragraf cetveli belirlediğinizde görüntülenen seçeneklere benzer. Dipnot bölücü satırını kaldırmak isterseniz Çizgi Var seçimini kaldırın.

Dipnot metniyle çalışma

Dipnot metnini düzenlerken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Ekleme noktası dipnot metnindeyken Düzenle > Tümünü Seç belirlendiğinde, bu dipnotun tüm dipnot metinleri seçilir ancak diğer dipnotlar veya metinleri seçilmez.

 • Dipnotlar arasında ilerlemek için ok tuşlarını kullanın.

 • Dipnot numaralandırması, kitaptaki belgelerde devam etmez. Numaralandırmayı kitabın her belgesinde yeniden başlatmak istemiyorsanız düzenleme sonlandıktan sonra Başlangıç değerini her sayfa için elle değiştirmeniz gerekir.

 • Öykü Düzenleyici'de dipnotu genişletmek veya daraltmak için dipnot simgesini tıklatabilirsiniz. Görünüm > Öykü Düzenleyici > Tüm Dipnotları Genişlet veya Tüm Dipnotları Daralt'ı seçerek tüm dipnotları genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

 • Gale veya Öykü görünümünde dipnotları genişletmek veya daraltmak için dipnot simgesini tıklatabilirsiniz. Dipnotları sağ tıklatıp (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup (Mac OS) tıklatarak ve Tüm Dipnotları Genişlet veya Tüm Dipnotları Daralt'ı seçerek tüm dipnotları genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

 • Karakter ve paragraf biçimlendirmesini seçip dipnot metnine uygulayabilirsiniz. Dipnot referans numarasının görünümünü de seçip değiştirebilirsiniz ancak Belge Dipnot Seçenekleri iletişim kutusunun kullanılması önerilir.

 • Dipnot referans numarası içeren bir metni kestiğinizde veya kopyaladığınızda dipnot metni de panoya eklenir. Metni farklı bir belgeye kopyalıyorsanız bu metindeki dipnotlar, yeni belgedeki numaralandırma ve mizanpaj görünümünün özelliklerini kullanır.

 • Dipnot metninin başındaki dipnot numarasını yanlışlıkla silerseniz, ekleme noktasını dipnot metninin başlangıcına yerleştirip, sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşunu basılı tutup (Mac OS) tıklattıktan sonra Özel Karakter Ekle > İşaretleyiciler > Dipnot Numarası'nı seçerek dipnot numarasını yeniden ekleyebilirsiniz.

 • Metin sarmanın dipnot metni üzerinde etkisi yoktur.

 • Dipnot referans işaretleyicisi içeren bir paragrafta geçersiz kılmaları ve karakter stillerini temizlerseniz dipnot referans numaraları, Belge Dipnot Seçenekleri iletişim kutusunda uyguladığınız nitelikleri kaybeder.

Dipnotların sütunlara yayılması

Belgenizdeki tüm dipnotları sütunlara yaymak için:

 1. Yazım > Belge Dipnot Seçenekleri'ni belirleyin.

 2. Mizanpaj sekmesini seçin.

 3. Dipnotları Sütunlara Yay'ı işaretleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Tüm dipnotları sütunlara yayma

Dipnotları silme

 1. Dipnotu silmek için metinde görüntülenen dipnot referans numarasını seçin ve ardından Geri veya Delete tuşuna basın. Yalnızca dipnot metnini siliyorsanız dipnot referans numarası ve dipnot yapısı silinmez.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın