Voorinstellingen overvul

Overzicht van het deelvenster Voorinstellingen overvul

Een voorinstelling overvul is een verzameling overvulinstellingen die u op een pagina of een paginabereik in een document kunt toepassen. Het deelvenster Voorinstellingen overvul verschaft een interface waarin u overvulinstellingen kunt opgeven en waarin u voorinstellingen voor overvullen kunt opslaan. U kunt overvulvoorinstellingen op één, meerdere of alle pagina's in het actieve document toepassen of de voorinstellingen vanuit een ander InDesign-document importeren. Als u geen overvulvoorinstelling toepast op een paginabereik voor overvulling, wordt de standaard overvulvoorinstelling bij het paginabereik gebruikt.

De instellingen van een overvulvoorinstelling weergeven

 1. Als het deelvenster Voorinstellingen overvul niet open is, kiest u Venster > Uitvoer > Voorinstellingen overvul.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Voorinstellingen overvul:
  • Dubbelklik op de voorinstelling.

  • Selecteer de voorinstelling en kies Opties voorinstelling in het deelvenstermenu.

De lijst met overvulvoorinstellingen comprimeren

 1. Kies Kleine deelvensterrijen in het menu van het deelvenster Voorinstellingen overvul.

Ongebruikte overvulvoorinstellingen opgeven

 1. Kies de optie Alle ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Voorinstellingen overvul. Met uitzondering van de voorinstellingen [Standaard] en [Geen voorinstelling overvul] accentueert het overvulprogramma alle voorinstellingen die niet aan het actieve document zijn toegewezen. U kunt deze voorinstellingen verwijderen.

Een voorinstelling overvul maken of wijzigen

 1. Als het deelvenster Voorinstellingen overvul niet open is, kiest u Venster > Uitvoer > Voorinstellingen overvul.
 2. Kies Nieuwe voorinstelling in het deelvenstermenu om een voorinstelling te maken of dubbelklik op een voorinstelling om deze te bewerken.
  Opmerking:

  Door te klikken op de knop Nieuwe voorinstelling onder in het deelvenster Voorinstellingen overvul wordt er op basis van de instellingen van de standaard overvulvoorinstelling een nieuwe voorinstelling gemaakt.

 3. Geef de volgende opties op en klik op OK:

  Naam

  Typ een naam voor de voorinstelling. U kunt de naam van de standaard overvulvoorinstelling niet wijzigen.

  Breedte overvulling

  Typ waarden om de hoeveelheid overlapping van inktkleuren op te geven.

  Weergave overvulling

  Geef opties op om de vorm van de overvullingen te bepalen.

  Afbeelding

  Geef instellingen op om te overvulling van geïmporteerde bitmapafbeeldingen te bepalen.

  Drempelwaarden overvulling

  Typ waarden om op te geven onder welke voorwaarden overvulling wordt uitgevoerd. Veel variabelen zijn van invloed op de waarden die u hier invoert. Vraag uw prepress-bureau om nadere informatie.

Overvulvoorinstellingen beheren

U kunt voorinstellingen voor overvullen dupliceren, verwijderen, importeren en aanpassen.

Een voorinstelling overvul dupliceren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer in het deelvenster Voorinstellingen overvul een voorinstelling en kies Voorinstelling dupliceren in het deelvenstermenu.

  • Sleep een voorinstelling naar de knop Nieuwe voorinstelling onder in het deelvenster.

Een voorinstelling overvul verwijderen

 1. Selecteer een of meer voorinstellingen in het deelvenster Voorinstellingen overvul en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Verwijderen.

  • Kies Voorinstellingen verwijderen in het deelvenstermenu.

 2. Als u wordt gevraagd een overvulvoorinstelling te vervangen, kiest u een overvulvoorinstelling in het dialoogvenster Voorinstelling overvul verwijderen. Dit dialoogvenster verschijnt als minstens een van de geselecteerde voorinstellingen is toegewezen aan een pagina.
 3. Klik Ja om het verwijderen te bevestigen.
Opmerking:

De twee ingebouwde voorinstellingen [Standaard] en [Geen voorinstelling overvul] kunnen niet worden verwijderd.

Voorinstellingen uit een ander InDesign-document importeren

 1. Kies de optie Voorinstellingen overvul laden in het menu van het deelvenster Voorinstellingen overvul.
 2. Selecteer het InDesign-bestand en klik op Openen.

Een voorinstelling overvul toewijzen aan pagina's

U kunt een overvulvoorinstelling toewijzen aan een document of aan een aantal aaneengesloten pagina's in een document. Zo worden pagina's zonder aangrenzende kleuren sneller afgedrukt als u het overvullen op deze pagina's uitschakelt. Het overvullen wordt pas bij het afdrukken van het document actueel.

De overvultoewijzingen geven een overzicht van de voorinstellingen die aan de diverse pagina's zijn toegewezen. Deze overvultoewijzingen worden bijgewerkt wanneer u op de knop Toewijzen klikt.

 1. Kies de optie Voorinstelling overvul toewijzen in het menu van het deelvenster Voorinstellingen overvul.
 2. Kies bij Voorinstelling overvul de voorinstelling die u wilt toepassen.
 3. Selecteer de pagina's waarop de overvulvoorinstelling moet worden toegepast.
 4. Klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.
Opmerking:

Als u wel op Gereed maar niet op Toewijzen klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de overvultoewijzingen worden gewijzigd. De overvultoewijzingen die eerder zijn gemaakt met de knop Toewijzen, blijven van kracht.

Paginabereiken voor overvullen instellen

 1. Kies de optie Voorinstelling overvul toewijzen in het menu van het deelvenster Voorinstellingen overvul.
 2. Kies de voorinstelling die u op de paginabereiken wilt toepassen.
 3. Selecteer Bereik en voer een of meer bereiken in oplopende volgorde in. Gebruik een afbreekstreepje bij bereiken en zet na elke pagina en bereik een komma of een komma en een spatie. 2-4, 6, 9-10, 12- is bijvoorbeeld een geldig bereik.
 4. Klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.

U schakelt een bereik voor overvulling uit door Voorinstelling overvul toewijzen te kiezen in het menu van het deelvenster, een paginabereik op te geven en [Geen voorinstelling overvul] te kiezen in het menu Voorinstelling overvul. Klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.

Opties voor voorinstellingen overvul

U kunt opties voor voorinstellingen voor overvullen wijzigen wanneer u een voorinstelling voor overvullen maakt of bewerkt. In Acrobat en InDesign zijn dezelfde opties voor voorinstellingen voor overvullen beschikbaar. In Acrobat kunt u voorinstellingen voor overvullen bekijken als u Geavanceerd > Afdrukproductie > Voorinstellingen overvulling kiest. In InDesign kiest u Venster > Uitvoer > Voorinstellingen overvul.

Overvulbreedten

De overvulbreedte is de mate van overlap voor elke overvulling. Doordat de eigenschappen van het papier, schermregels en de instellingen van de drukpers kunnen verschillen, zijn ook verschillende overvulbreedten vereist. Voor correcte overvulbreedten neemt u contact op met een drukker.

Standaard

Geeft de overvulbreedte in punten op voor overvulling van alle kleuren, uitgezonderd de kleuren met effen zwart. De standaardwaarde is 0p0,25.

Zwart

Geeft de afstand aan waarmee de inkten moeten overlopen in effen zwart, of de belemmeringshoeveelheid. Dit is de afstand tussen de zwarte randen en de onderliggende inkten voor het overvullen van verzadigde zwarte kleuren. De standaardwaarde is 0p0,5. Voor deze instelling wordt vaak een waarde opgegeven van anderhalf tot tweemaal de waarde van de standaardovervulbreedte.

In InDesign bepaalt de waarde die u instelt voor Zwarte kleur, de waarde voor een effen zwart of een verzadigd zwart, een zwarte procesinkt (K) die wordt gemengd met kleureninkten zodat deze meer dekkend en verzadigd wordt.

Opmerking:

(InDesign) Als u de ingebouwde overvulling van het programma kiest en u een grotere breedte dan 4 punten opgeeft voor de standaardovervulling of de overvulling Zwart, wordt de overvulbreedte niet groter dan 4 punten. De waarde die u hebt opgegeven, wordt wel weergegeven. Wanneer u overschakelt naar Adobe In-Rip-overvulling, worden overvullingen die u op meer dan 4 punten hebt ingesteld, namelijk wel toegepast.

De weergave van overvulling

Een samenvoeging is de plaats waar twee overvullingen elkaar bij een bepaald punt raken. U kunt de vorm van de buitenste samenvoeging van twee overvulsegmenten en het snijpunt van drie overvullingen bepalen.

Stijl samenvoeging

Bepaalt de vorm van de buitenste samenvoeging van twee overvulsegmenten. U kunt kiezen uit Afknot, Rond of Schuine rand. De optie Afknot is standaard geselecteerd. Deze komt overeen met eerdere overvulresultaten en bewaart dus de compatibiliteit met eerdere versies van de Adobe-overvulengine.

Voorbeelden van samengevoegde overvullingen van links naar rechts: afknotsamenvoeging, ronde samenvoeging en samenvoeging met schuine rand

Stijl einde

Bepaalt het snijpunt van drieweg-overvullingen. Bij de standaardoptie Afknot wordt het einde van de overvulling zo gevormd dat dit niet bij het snijdende object in de buurt komt. De overlapping beïnvloedt de vorm van de overvulling die wordt gegenereerd door het lichtste, neutrale densiteitsobject dat twee of meer donkerdere objecten doorsnijdt. Het einde van de lichtste overvulling wikkelt zich rond het punt waar de drie objecten elkaar snijden.

Close-up van voorbeelden van overvuleinden: afknotten (links) en overlappen (rechts)

Drempelwaarden voor overvulling

Stap

Hiermee geeft u de drempel voor de kleurovergang op waarboven een overvulling wordt gemaakt. Voor bepaalde afdruktaken is uitsluitend een overvulling van de meest extreme kleurvariaties vereist, terwijl bij andere taken een overvulling is vereist voor subtielere kleurvariaties. De waarde voor Stap geeft de mate aan waarin componenten (zoals CMYK-waarden) van aangrenzende kleuren moeten verschillen voordat wordt overgevuld.

Om te wijzigen hoe de inkten in aangrenzende kleuren kunnen verschillen voordat die kleuren worden overgevuld, moet u de waarde voor Stap in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling overvul en Opties voorinstelling overvul wijzigen verhogen of verlagen. De standaardwaarde is 10%. Een waarde tussen 8% en 20% geeft het beste resultaat. Als u een lager percentage instelt, wordt de gevoeligheid voor kleurverschillen groter. Dit resulteert in meer overvullingen.

Zwarte kleur

Hiermee geeft u de minimale hoeveelheid zwarte inkt op die is vereist voordat de breedte-instelling voor de overvulling Zwart wordt toegepast. De standaardwaarde is 100%. Een waarde van 70% of meer geeft het beste resultaat.

Zwarte densiteit

Bepaalt de waarde voor de neutrale densiteit waarbij of waarboven een inkt als zwart wordt beschouwd. Als u bijvoorbeeld bij een donkere steuninkt de breedte-instelling voor de overvulling Zwart wilt gebruiken, voert u hier de neutrale densiteitswaarde in. Deze waarde wordt doorgaans ingesteld op een waarde in de buurt van de standaardwaarde 1,6.

Graduele overvulling

Hiermee bepaalt u wanneer het overvulprogramma wordt gestart om de middellijn van de kleurgrens te laten overlopen. De waarde verwijst naar de verhouding van de waarde voor de neutrale densiteit van de lichtste kleur ten opzichte van die voor de neutrale densiteit van een aangrenzende kleur die donkerder is. Als u 70% opgeeft voor Graduele overvulling, wordt de positie van de overvulling verschoven zodat de middellijn over begint te lopen wanneer de neutrale densiteit van de lichtste kleur meer dan 70% is van neutrale densiteit van de donkerste kleur (de neutrale densiteit van de lichtste kleur gedeeld door de neutrale densiteit van de donkerste kleur > 0,70). Voor kleuren met een identieke neutrale densiteit worden de overvullingen altijd nauwkeurig rond de middellijn geplaatst, tenzij Graduele overvulling is ingesteld op 100%.

Overvulkleur verminderen

Hiermee bepaalt u de mate waarin met componenten van aangrenzende kleuren de overvulkleur wordt verminderd. Met deze instelling kunt u vermijden dat bepaalde aangrenzende kleuren (zoals pastelkleuren) een lelijke overvulling maken die donkerder is dan de beide kleuren. Als u een waarde opgeeft die lager is dan 100%, wordt de kleur van de overvulling lichter Bij een instelling van 0% krijgt de overvulling een neutrale densiteit die gelijk is aan de neutrale densiteit van de donkerste kleur.

Geïmporteerde afbeeldingen overvullen

U kunt een overvulvoorinstelling maken waarmee u overvullingen in afbeeldingen en overvullingen tussen bitmapafbeeldingen (zoals foto's en afbeeldingen in PDF-rasterbestanden) en vectorobjecten (zoals objecten uit een tekenprogramma en PDF-vectorbestanden) kunt controleren. Elke overvulengine behandelt geïmporteerde afbeeldingen op een andere manier. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze verschillen bij het instellen van opties voor overvullen.

Positie overvulling

Hier kunt u aangeven waar de overvulling moet worden geplaatst wanneer de overvulling van vectorobjecten (inclusief in InDesign getekende objecten) op bitmapafbeeldingen moet worden toegepast. Met uitzondering van de optie Neutrale densiteit geven alle opties een visueel consistente rand. Met Gecentreerd maakt u een overvulling waarbij de rand tussen objecten en afbeeldingen wordt verdeeld. Met Onderdrukken overlappen de objecten de aangrenzende afbeelding. Met Neutrale densiteit past u dezelfde overvulinstellingen toe die overal in het document gelden. Als u met de optie Neutrale densiteit een object naar een foto overvult, kan dit in duidelijk zichtbare ongelijkmatige randen resulteren wanneer de overvulling van de ene kant van de rand naar de andere verschuift. Bij Spreiden overlapt de bitmapafbeelding het aangrenzende object.

Objecten naar afbeeldingen overvullen

Hiermee zorgt u ervoor dat vectorobjecten (zoals kaders die als sleutellijnen worden gebruikt) naar afbeeldingen worden overgevuld met behulp van de instellingen van de optie Positie overvulling. Als vectorobjecten de afbeeldingen in een paginabereik voor overvulling niet overlappen, schakelt u deze optie uit zodat de toepassing van de overvulling voor dit paginabereik sneller verloopt.

Afbeeldingen naar afbeeldingen overvullen

Hiermee schakelt u overvullen langs de randen van overlappende of aangrenzende bitmapafbeeldingen in. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Afbeeldingen intern overvullen

Hiermee schakelt u de overvulling tussen kleuren binnen elke bitmapafbeelding afzonderlijk in (dus niet alleen waar deze aan vectorafbeeldingen en tekst grenzen). Gebruik deze optie voor paginabereiken die alleen eenvoudige afbeeldingen met een hoog contrast bevatten, zoals schermopnamen of striptekeningen. Selecteer deze optie niet voor afbeeldingen met verlopende tonen of andere ingewikkelde afbeeldingen, omdat anders de overvullingen van slechte kwaliteit zijn. De overvulling verloopt sneller als deze optie is uitgeschakeld.

1-bits afbeeldingen overvullen

Met deze optie wordt voor 1-bits afbeeldingen en aangrenzende objecten een overvulling toegepast. Deze optie maakt geen gebruik van de instellingen voor de positie van de afbeeldingsovervulling, omdat 1-bits afbeeldingen slechts één kleur bevatten. U kunt deze optie doorgaans het beste ingeschakeld laten. In bepaalde situaties, zoals bij 1-bits afbeeldingen met veel ruimte tussen de pixels, resulteert het inschakelen van deze optie vaak in een donkerdere afbeelding en een trage overvulling.

Graduele overvullingen instellen

 1. Kies Nieuwe voorinstelling in het deelvenstermenu om een voorinstelling te maken of dubbelklik op een voorinstelling om deze te bewerken.
 2. Voer in de sectie Overvuldrempels voor Graduele overvulling een percentage in van 0 tot 100, of gebruik het standaardpercentage 70%. Bij de waarde 0% worden alle overvullingen standaard op de middellijn geplaatst. Bij de waarde 100% worden de schuivende overvullingen uitgeschakeld, zodat de ene kleur volledig in de andere overloopt, ongeacht de verhouding van de neutrale densiteit van de aangrenzende kleuren.

Zwart overvullen

Bij het maken of bewerken van voorinstellingen bepaalt de waarde die u opgeeft voor Kleur zwart (Zwarte kleur in InDesign), wat wordt beschouwd als effen zwart en verzadigd zwart. Een verzadigde zwarte kleur is een zwarte kleur die gebruikmaakt van een steunraster, waarmee extra percentages van een of meer procesinkten worden toegevoegd om de zwarte kleur te versterken.

De instelling Zwarte kleur (Kleur zwart in Acrobat) is handig wanneer u zeer grote puntvergrotingen moet compenseren, als u bijvoorbeeld papier van lage kwaliteit gebruikt. In zulke situaties worden zwartpercentages van minder dan 100% afgedrukt als effen zones. Door het raster van zwarte of verzadigde zwarte kleuren (tinten effen zwart) in te stellen en de standaardinstelling 100% voor Zwarte kleur (Kleur zwart in Acrobat) te verlagen, kunt u de puntvergroting compenseren en ervoor zorgen dat de overvulengine de correcte overvulbreedte en -plaatsing op zwarte objecten toepast.

Wanneer een kleur de waarde van Zwarte kleur (Kleur zwart in InDesign) bereikt, wordt de waarde van de overvulbreedte voor Zwart toegepast op alle aangrenzende kleuren en worden overvullingen voor het behouden van de afstand gebruikt voor de verzadigde zwarte kleur op basis van de breedtewaarde voor Zwart.

Als de steunrasters helemaal tot aan de rand van een zwarte zone reiken, zal elke foutieve overeenstemming ervoor zorgen dat de randen van de steunrasters zichtbaar worden, zodat een ongewenst effect ontstaat. Het overvulprogramma gebruikt een afstandsbewaring, of belemmeringsplaatsing, voor verzadigde zwarte kleuren, zodat de steunrasters op een vaste afstand worden gehouden van de randen van omgekeerde of lichte objecten op de voorgrond. De lichte objecten behouden zo hun scherpte. U bepaalt zelf de afstand tussen de steunrasters van de randen van een zwarte zone door een breedtewaarde voor de overvulling Zwart op te geven.

Opmerking:

Als het element dat u overvult een dun element is, zoals een zwarte lijn rond illustraties, wordt de instelling voor de overvulbreedte Zwart genegeerd en wordt de overvulling beperkt tot de helft van de breedte van het dunne element.

Overvulbreedte instellen voor kleuren die aan zwart grenzen

 1. Kies Nieuwe voorinstelling in het deelvenstermenu om een voorinstelling te maken of dubbelklik op een voorinstelling om deze te bewerken.
 2. Voer in de sectie Overvulbreedte voor Zwart in punten in hoe ver de andere kleuren in de kleur zwart moeten spreiden of in welke mate steunrasters onder zwart moeten worden onderdrukt. Voor de breedte voor de overvulling Zwart wordt doorgaans een waarde anderhalf tot twee maal de waarde van de standaard overvulbreedte opgegeven.
 3. Geef waarden op voor Zwarte kleur en Zwarte densiteit.
Opmerking:

Als u de overvulfuncties voor zwart wilt toepassen, moet in een gekleurde zone een inkt worden gebruikt die een neutrale densiteit heeft die groter is dan of gelijk is aan de waarde voor Zwarte densiteit en moet deze inkt voorkomen in percentages die gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde voor Zwarte kleur.

Boeken met conflicterende overvulvoorinstellingen afdrukken

U kunt één overvulvoorinstelling op één werkblad met uitvoer zoals een pagina toepassen. Normaal gesproken hoeft u zich hier niet om te bekommeren. Als u echter meerdere documenten van een boek afdrukt en elk document of elke pagina heeft een andere overvulvoorinstelling, kunnen sommige conflicten met overvulvoorinstellingen worden opgelost door de voorinstellingen in de documenten te synchroniseren:

 • Als documenten in een boek diverse overvulvoorinstellingen met dezelfde naam gebruiken, wordt de overvulvoorinstelling toegepast die in het stramiendocument wordt gebruikt, vooropgesteld dat u de optie Voorinstelling overvul in het venster Synchronisatieopties hebt geselecteerd.

 • De functie voor synchroniseren zorgt ervoor dat alle voorinstellingen van het stramiendocument beschikbaar zijn voor de andere documenten in het boek. Deze functie wijst de voorinstellingen echter niet toe. U zult zelf de overvulvoorinstellingen aan elk document moeten toewijzen of de standaard overvulvoorinstelling moeten gebruiken. De voorinstellingen staan in het menu Voorinstelling overvul van het dialoogvenster Voorinstelling overvul toewijzen van het document.

Opmerking:

Als er verschillende overvulvoorinstellingen worden toegepast op pagina's in een spread, wordt elke overvulvoorinstelling aangehouden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online