Vkládání písem k zajištění konzistentního vzhledu textu

Když publikujete soubory SWF, které jsou určeny k přehrávání na počítačích přes internet, není nikde zaručeno, že použité písmo bude v těchto počítačích dostupné. Chcete-li zajistit, aby si text zachoval původní vzhled, můžete vložit celá písma nebo dílčí sady znaků určitého písma. Vložením znaků do publikovaného souboru SWF zajistíte, že písmo bude pro soubor SWF dostupné nezávisle na počítači, který soubor přehrává. Jakmile vložíte písmo, můžete ho použít kdekoli v publikovaném souboru SWF.

Aplikace Animate automaticky vkládá všechny znaky použité ve všech textových objektech, které obsahují text. Pokud vytvoříte symbol vloženého písma, umožníte textovým objektům použít další znaky, například při potvrzení uživatelského vstupu za běhu aplikace nebo při úpravě textu pomocí jazyka ActionScript. Vložená písma nejsou nutná v případě textových objektů, které mají vlastnost vyhlazení nastavenou na možnost Použít písma zařízení. Určíte, která písma chcete vložit do souboru FLA, a aplikace Animate je při publikování souboru SWF vloží.

Existují čtyři běžné situace, kdy vložení písem do souboru SWF zajistí správný vzhled textu:

 • Při vytváření textových objektů v souboru FLA, které jsou součástí návrhu vyžadujícího jednotný vzhled textu.
 • Při použití jiné volby vyhlazení než volby Použít písma zařízení je nutné vložit písma. Pokud tak neučiníte, může text zmizet nebo se nezobrazí správně.
 • Při dynamickém generování textu v souboru FLA pomocí jazyka ActionScript.
 • Když vytváříte dynamický text pomocí jazyka ActionScript, musíte v jazyce ActionScript určit, jaké písmo chcete použít.
 • Pokud soubor SWF obsahuje textové objekty, může být načten jiným souborem SWF, do kterého nebyla vložena požadovaná písma.

Dialogové okno pro vkládání písem umožňuje:

 • Spravovat všechna vložená písma na jednom místě.

 • Vytvářet symboly písma pro každé vložené písmo.

 • Vybírat vlastní rozsahy vložených znaků a předdefinované rozsahy písma.

 • Pracovat ve stejném souboru s textem modulu TLF (Text Layout Framework) i s klasickým textem a v obou případech použít vložená písma. Text TLF není k dispozici ve verzi Animate. Další informace naleznete v tématu Otevírání souborů CS6 v Animate.

Postup při vkládání znaků z písma do souboru SWF:

 1. Otevřete soubor FLA v aplikaci Animate a potom otevřete dialogové okno Vkládání písem pomocí jednoho z následujících postupů:

  • Vyberte možnost Text > Vkládání písem.

  • V nabídce možností na panelu Knihovna vyberte položku Nové písmo.

  • Pravým tlačítkem klepněte na prázdné místo ve stromovém zobrazení panelu Knihovna a vyberte položku Nové písmo.

  • V inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vložit.

 2. Není-li požadované písmo vybrané v dialogovém okně Vkládání písem, kliknutím na tlačítko Přidat (+) přidáte nové vložené písmo do souboru FLA.

  Pokud dialogové okno Vkládání písem otevřete z panelu Knihovna nebo z inspektoru vlastností textu, zobrazí se v něm položka písma automaticky.

 3. Na kartě Volby vyberte možnosti Rodina a Styl písma, které chcete vložit.

  Jestliže jste dialogové okno Vkládání písem otevřeli z inspektoru vlastností textu nebo z panelu Knihovna, zobrazí se v něm automaticky písmo použité v aktuálním výběru.

 4. V oddílu Rozsahy znaků vyberte rozsahy znaků, které chcete vložit. Čím více znaků vložíte, tím větší bude publikovaný soubor SWF.

 5. Jestliže chcete vložit nějaké další konkrétní znaky, zadejte je do pole „Zahrnout také tyto znaky“.

 6. Chcete-li povolit přístup k vloženému symbolu písma v kódu jazyka ActionScript, vyberte na kartě ActionScript položku Exportovat pro jazyk ActionScript.

 7. Pokud jste vybrali možnost Exportovat pro jazyk ActionScript, vyberte rovněž formát obrysů. U textových kontejnerů modulu TLF vyberte jako formát obrysů položku TLF (DF4). U klasických textových kontejnerů vyberte položku Klasický (DF3).

  Chcete-li písmo používat v modulu TLF i v klasických textových kontejnerech, musíte vytvořit oddělené vložené symboly písem. Formát obrysů modulu TLF (DF4) není k dispozici pro písma PostScript typu 1. Modul TLF (DF4) vyžaduje aplikaci Flash Player verze 10 nebo novější.

 8. Chcete-li použít symbol písma jako sdílený datový zdroj, vyberte požadované volby na kartě ActionScript v oddílu Sdílení. Další informace o používání sdílených datových zdrojů naleznete v části Sdílení datových zdrojů knihovny.

Postup při úpravě parametrů vloženého symbolu písma:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem na symbol písma na panelu Knihovna a vyberte možnost Vlastnosti.

  • Vyberte na ploše textový kontejner a v inspektoru vlastností klikněte v oddílu Znak na tlačítko Vložit.

  • Vyberte symbol písma na panelu Knihovna a v nabídce možností panelu vyberte možnost Upravit vlastnosti.

  • Dvakrát klikněte na ikonu symbolu písma na panelu Knihovna.

  • Zvolte možnost Text > Vkládání písem a pak ve stromovém zobrazení na levé straně dialogového okna vyberte symbol písma, který chcete upravit.

 2. Proveďte změny v dialogovém okně Vkládání písem a klikněte na tlačítko OK.

Stromové zobrazení v dialogovém okně Vkládání písem zobrazuje všechny symboly písem v aktuálním souboru FLA uspořádané podle rodiny písma. Pokud je dialogové okno otevřené, můžete upravovat jednotlivá písmena nebo celé písmo. Změny se uloží po stisknutí tlačítka OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?