Sdílení položek knihovny mezi soubory

Sdílení položek knihoven za běhu

O datových zdrojích knihoven sdílených za běhu

Sdílené datové zdroje knihoven umožňují používat datové zdroje z jednoho souboru FLA v jiném souboru FLA. To může být užitečné v těchto situacích:

 • Pokud je nutné stejnou kresbu nebo jiné datové zdroje použít ve více souborech FLA.

 • Když chtějí mít návrhář a vývojář možnost upravit kresbu a kód ActionScriptu v samostatných souborech FLA pro společný projekt.

Sdílení datových zdrojů knihoven funguje následujícím způsobem:

 • U položek sdílených za běhu se položky ze zdrojového dokumentu navážou v cílovém dokumentu jako externí soubory. Položky sdílené za běhu se načítají do cílového dokumentu během jeho přehrávání – to znamená za běhu. Zdrojový dokument obsahující sdílené položky nemusí být při vytváření cílového dokumentu dostupný ve vaší lokální síti. Zdrojový dokument musí být odeslán na adresu URL pro sdílené položky, aby byl dostupný pro cílový dokument za běhu.

Práce s položkami sdílenými za běhu

Použití položek knihoven sdílených za běhu zahrnuje dva postupy: Za prvé autor zdrojového dokumentu definuje sdílenou položku ve zdrojovém dokumentu a zadá řetězec identifikátoru položky a adresu URL (pouze HTTP nebo HTTPS), na kterou se zdrojový dokument odešle.

Za druhé autor cílového dokumentu definuje sdílenou položku v cílovém dokumentu a zadá stejný řetězec identifikátoru a adresu URL, které jsou pro sdílenou položku použité ve zdrojovém dokumentu. Nebo může autor cílového dokumentu přetáhnout sdílené položky ze zaslaného zdrojového dokumentu do knihovny cílového dokumentu. Verze ActionScriptu určená v Nastavení publikování musí být stejná jako ve zdrojovém dokumentu.

Při každém z obou postupů je nutno zdrojový dokument odeslat na adresu URL určenou pro sdílené položky, aby tak byl dostupný pro cílový dokument.

Definování položek sdílených za běhu ve zdrojovém dokumentu

Chcete-li definovat vlastnosti sdílení pro nějakou položku ve zdrojovém dokumentu a zpřístupnit ji pro navázání na cílové dokumenty, použijte dialogové okno Vlastnosti symbolu nebo dialogové okno Vlastnosti navázání.

 1. Když je otevřený zdrojový dokument, zvolte Okno > Knihovna:
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Knihovna vyberte symbol filmového klipu, tlačítka nebo grafiky a z nabídky panelu Knihovna vyberte volbu Vlastnosti. Klikněte na Další volby.

  • Vyberte symbol písma, zvuk nebo bitmapu a z nabídky panelu Knihovna vyberte volbu Navázání.

 3. Pro možnost Navázání vyberte volbu Exportovat pro sdílení za běhu, aby se položka zpřístupnila pro navázání na cílový dokument.
 4. Zadejte identifikátor symbolu. Identifikátor je nutno zadat bez mezer. Aplikace Animate tento název používá k identifikaci položky při navázání na cílový dokument.

  Poznámka:

  Aplikace Animate také používá identifikátor navázání k identifikaci filmového klipu nebo tlačítka použitého jako objekt v ActionScriptu. 

 5. Zadejte adresu URL, kam se odešle soubor SWF obsahující sdílené položky, a klikněte na tlačítko OK.

  Při publikování souboru SWF je nutné soubor SWF odeslat na určenou adresu URL, aby byly sdílené položky dostupné pro cílové dokumenty.

Vazbu na sdílenou položku můžete vytvořit zadáním její adresy URL nebo přetažením položky do cílového dokumentu.

 1. V cílovém dokumentu zvolte Okno > Knihovna.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Knihovna vyberte filmový klip, tlačítko, grafický symbol, bitmapu nebo zvuk a z nabídky panelu Knihovna vyberte možnost Vlastnosti. Klikněte na Další volby.

  • Vyberte symbol písma a z nabídky panelu Knihovna vyberte možnost Navázání.

 3. Pro možnost Navázání vyberte volbu Importovat pro sdílení za běhu, aby se vytvořila vazba na položku ve zdrojovém dokumentu.
 4. Zadejte identifikátor symbolu, bitmapy nebo zvuku, který je stejný jako identifikátor použitý pro symbol ve zdrojovém dokumentu. Identifikátor je nutno zadat bez mezer.
 5. Zadejte adresu URL, kam se odešle zdrojový soubor SWF obsahující sdílené položky, a klikněte na tlačítko OK.
 1. V cílovém dokumentu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Soubor > Otevřít.

  • Zvolte Soubor > Import > Otevřít externí knihovnu.

 2. Vyberte zdrojový dokument a klikněte na volbu Otevřít.
 3. Z panelu Knihovna zdrojového dokumentu přetáhněte sdílenou položku do panelu Knihovna nebo do vymezené plochy v cílovém dokumentu.

Vypnutí sdílení pro symbol v cílovém dokumentu

 1. V cílovém dokumentu vyberte navázaný symbol v panelu Knihovna a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je daná položka filmový klip, tlačítko nebo grafický symbol, z nabídky panelu Knihovna vyberte volbu Vlastnosti.

  • Pokud je daná položka symbol písma, z nabídky panelu Knihovna vyberte volbu Navázání.

 2. Odznačte možnost Importovat pro sdílení za běhu a klikněte na tlačítko OK.

Sdílení datových zdrojů knihoven v době vývoje

Sdílení datových zdrojů v době vývoje má tyto výhody:

 • Umožňuje vyhnout se potřebě nadbytečných kopií datových zdrojů používaných ve více než jednom souboru FLA. Například při vývoji souboru FLA pro webové prohlížeče, dalšího souboru FLA pro iOS a dalšího souboru FLA pro Android můžete datové zdroje sdílet mezi 3 soubory.

 • Pokud sdílený datový zdroj upravíte v jednom souboru FLA, projeví se změny v dalších souborech FLA používajících daný datový zdroj po jejich otevření nebo poté, co je na ně přesměrovaný vstup.

Existují dva způsoby sdílení datových zdrojů knihoven v době vývoje:

 • Použití symbolů z externích souborů FLA tak, že na ně vytvoříte vazbu ze symbolů v jiném souboru FLA.

 • Sdílení symbolů mezi soubory FLA, které jsou součástí stejného projektu aplikace Animate na panelu Projekt. Informace o používání panelu Projekt najdete v tématu Práce s projekty aplikace Animate.

Sdílení vytvořením vazby na symboly v samostatných souborech FLA funguje takto:

 • U položek sdílených v době vývoje můžete libovolný symbol v souboru FLA aktualizovat nebo nahradit libovolným symbolem dostupným v jakémkoli jiném souboru FLA ve vaší lokální síti.

 • Symbol můžete zaktualizovat v cílovém dokumentu během jeho vytváření.

 • Symbol v cílovém dokumentu si zachová svůj název a vlastnosti, ale jeho obsah se zaktualizuje nebo nahradí obsahem symbolu, který vyberete.

Sdílení symbolů pomocí panelu Projekt funguje následujícím způsobem:

 • V panelu Projekt vytvoříte projekt a v tomto projektu vytvoříte soubor FLA.

 • V tomto souboru FLA určíte symboly, které chcete sdílet s dalšími soubory, zaškrtnutím políčka pro sdílení u každé položky v panelu Knihovna.

 • Vytvoříte druhý soubor FLA v projektu.

 • Zkopírujete vrstvy, snímky nebo položky ve vymezené ploše z prvního souboru FLA a vložíte je do druhého souboru FLA.

 • Aplikace Animate přesune položky sdílených knihoven ve vkládaných prvcích do samostatného souboru s názvem AuthortimeSharedAssets.FLA, který se nachází ve složce projektu.

V rámci projektu lze sdílet následující typy datových zdrojů:

Typ datového zdroje

Lze sdílet samostatně?

Lze sdílet, pokud se nachází ve filmovém klipu?

Symbol filmového klipu

Ano

Ano

Grafický symbol

Ano

Ano

Symbol tlačítka

Ano

Ano

Symbol písma

Ne

Ano

Video FLV

Ne

Ano

Vložené video

Ne

Ano

Zvuk (jakýkoli formát)

Ne

Ano

Bitmapa (jakýkoli formát)

Ne

Ano

Kompilovaný klip (SWC)

Ne

Ano

Komponenta (založená na symbolu)

Ano

Ano

Aktualizace nebo nahrazování sdílených symbolů

Filmový klip, tlačítko nebo grafický symbol v dokumentu můžete aktualizovat nebo nahradit libovolným jiným symbolem v souboru FLA dostupném ve vaší lokální síti. Původní název a vlastnosti symbolu v cílovém dokumentu zůstanou zachovány, ale obsah symbolu se nahradí obsahem vybraného symbolu. Do cílového dokumentu se zkopírují také veškeré datové zdroje, které vybraný symbol využívá.

 1. Když je dokument otevřený, vyberte v panelu Knihovna filmový klip, tlačítko nebo grafický symbol a z nabídky Volby v tomto panelu vyberte volbu Vlastnosti.
 2. Pokud v dialogovém okně Vlastnosti symbolu nejsou zobrazeny oblasti Navázání a Zdroj, klikněte na možnost Další volby.
 3. Chcete-li vybrat nový soubor FLA, klikněte na možnost Procházet.
 4. Vyhledejte soubor FLA obsahující symbol, který chcete použít k aktualizaci nebo nahrazení symbolu vybraného v panelu Knihovna, a klikněte na možnost Otevřít.
 5. Vyhledejte symbol a klikněte na tlačítko OK.
 6. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V dialogovém okně Vlastnosti symbolu z nabídky Zdroj vyberte možnost Před publikováním vždy aktualizovat a klikněte na OK.

  • V dialogovém okně Vlastnosti symbolu ve volbě Sdílení v době vývoje vyberte možnost Aktualizovat automaticky a klikněte na tlačítko OK.

Definování datových zdrojů pro sdílení v projektu

Sdílení datových zdrojů mezi soubory FLA v projektu vám umožňuje upravit datový zdroj v jednom souboru a sledovat, jak se tyto změny projeví v dalších souborech FLA, jež používají daný datový zdroj.

 1. V aplikaci Animate vytvořte projekt. 

 2. V souboru FLA daného projektu pro každý datový zdroj, který chcete sdílet s dalšími soubory FLA v projektu, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete panel Knihovna a zaškrtněte políčko Odkaz vedle názvu datového zdroje.

  • Pokud je datový zdroj v panelu Knihovna vybraný, zvolte v nabídce Volby v tomto panelu volbu Vlastnosti a klikněte na tlačítko Sdílet v projektu.

 3. V časové ose nebo ve vymezené ploše zkopírujte vrstvy, snímky nebo položky plochy, jež obsahují sdílené datové zdroje.

 4. Vložte vrstvy, snímky nebo položky plochy do samostatného souboru FLA ve stejném projektu.

Videa a výukové lekce

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online