Díky novému nástroji Malířský štětec můžete přímo v Animate CC používat umělecké a vzorkové štětce, jak je znáte z aplikace Adobe Illustrator. Nástroj Malířský štětec je založený na tazích a liší se od tradičního nástroje Štětec.

Pomocí nástroje Malířský štětec můžete kreslit stylizované tahy, na které se pak bude aplikovat vzorek vybraného uměleckého štětce. Tahy štětcem můžete aplikovat na už existující cesty anebo můžete kreslit cestu nástrojem Štětec a rovnou na ni aplikovat tah. Také můžete nastavit, jak se bude vyhlazovat výstup obrázku.

Umělecké štětce

Umělecké štětce vykreslí podél zvolené cesty vektorový vzorek a roztáhnou ho na celou její délku. Ve výchozím nastavení máte na výběr ze sady přednastavených uměleckých štětců, které můžete používat přímo v Animate.Máte-li na panelu nástrojů vybraný nástroj Malířský štětec, najdete tyto přednastavené štětce v Knihovně štětců na panelu Vlastnosti.

Umělecké štětce, které přidáte do dokumentu, budou k dispozici i při práci s nástroji jako Malířský štětec, Pero, Čára, Obdélník nebo Elipsa. Výjimkou je nástroj Tužka, který nabízí pouze základní styly tahů.

 

PaintBrushStyles1
Nástroj Malířský štětec

Vzorkové štětce

Vzorkové štětce sledují nakreslenou cestu a opakují podél ní vybraný vzorek. Ve výchozím nastavení máte v Knihovně štětců na výběr ze sady přednastavených vzorkových štětců.

Používání vzorkových štětců

Zobrazení a výběr vzorkových štětců:

 1. Zvolte Okna > Knihovna štětců nebo vyberte nástroj Malířský štětec a přejděte na panel Vlastnosti > Styl > ikona Knihovny štětců.

 2. Dvojitým kliknutím na kterýkoli vzorkový štětec v Knihovně štětců ho přidáte do dokumentu. Přidané štětce budou uvedeny v rozevírací nabídce Styl tahu na panelu Vlastnosti.

pattern brushes

Úprava vzorkových štětců

 1. Přejděte na panel Vlastnosti > Styl tahu a kliknutím na volbu Upravit styl tahu zobrazte panel Malířský štětec.

  Pattern Brush PI_PR3
  Malířské štětce nástroje Malířský štětec

 2. Na panelu Volby malířského štětce vyberte jako Typ štětce možnost Umělecký nebo Vzorkový.

  working with paint brush - editing an art brush
  Umělecký štětec a vzorkový štětec

 3. Pokud vyberete typ Umělecký, nastavte tyto volby:

  • Název: Určuje název vybraného štětce.
  • Proporční měřítko: Změní velikost grafiky proporčně podle délky tahu.
  • Roztáhnout podle délky tahu: Roztáhne grafiku na celou délku tahu.
  • Napnout mezi vodítka: Roztáhne jen ten úsek grafiky, který se nachází mezi vodítky. Počáteční a koncová část grafiky budou na tah aplikovány neroztažené.
  working with paint brush - pattern brush optiosn
  Volby vzorkového štětce

 4. Pokud vyberete typ Vzorkový, nastavte tyto volby:

  • Název: Určuje název vybraného štětce.
  • Roztáhnout na míru, Přizpůsobit na míru přidáním volných míst a Přibližná cesta: Tyto volby určují, jak se má vzorek aplikovat na tah.
  • Převrátit kresbu: Převrátí vybraný vzorek vodorovně nebo svisle.
  • Mezery: Nastaví mezery mezi jednotlivými segmenty vzorku. Výchozí hodnota je 0.
  • V rozích: Rohové segmenty se generují automaticky podle zvoleného nastavení. Možnosti jsou: Vystředit, Lícovat, Rozříznout a Překrýt. Výchozí nastavení je Lícovat.
  • Použít na existující tahy a aktualizovat štětec: Umožňuje vytvořit nový štětec se zvolenými nastaveními s tím, že změny se projeví jen na nových tazích nakreslených od této chvíle dál, nebo aplikovat nastavení i na tahy nakreslené dříve.
  more_pattern_brush
  Vzorkové štětce v Knihovně štětců

stretchtofit
Roztáhnout na míru

addspacetofit
Přizpůsobit na míru přidáním volných míst


approxpath
Přibližná cestaImport štětců z Adobe Capture CC

V mobilní aplikaci Adobe Capture CC pro Android nebo iOS můžete vytvářet nové štětce a přidávat je do své Creative Cloud knihovny. Další informace najdete v tématu Adobe Capture CC.

Vytvoření nebo import vlastního vektorového štětce:

 1. V aplikaci Adobe Capture vyfoťte nějaký obrázek.

 2. Převeďte obrázek na štětec a uložte ho do své CC knihovny.

 3. Otevřete CC knihovnu v Animate a klikněte na právě přidaný štětec. Tím štětec přidáte do Knihovny štětců a aktuálního dokumentu.

Přidávání uměleckých nebo vzorkových štětců do dokumentu

Z knihovny štětců

Do dokumentu můžete importovat nové umělecké štětce, které jsou k dispozici ve vaší knihovně štětců.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu . Na panelu Vlastnosti se pak zobrazí možnosti malířského štětce.
 2. Klikněte na ikonu . Otevře se panel Knihovna štětců.
PatternBrush LibraryView
Knihovna štětců

 1. Klikněte na kategorii Umělecké štětce a potom v jejích podkategoriích najděte požadovaný štětec, případně začněte psát do vyhledávacího pole a nechejte si štětec najít. 
 2. Dvojitým kliknutím na štětec ho přidáte do svého dokumentu. Vybraný štětec se zobrazí v rozbalovací nabídce Styl u nástroje Malířský štětec na panelu Vlastnosti jako momentálně vybraný styl tahu. 

Z Creative Cloud knihovny

Nové umělecké štětce můžete do dokumentu aplikace Animate importovat pomocí CC knihoven. K tomu jsou ve výchozím nastavení povoleny předvolby uměleckého štětce.

Pokud chcete přidat nový umělecký štětec, otevřete panel CC knihovny a klikněte na některý z podporovaných štětců. (Animate v současné době podporuje z CC knihoven jen vektorové štětce).

 1. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu . Na panelu Vlastnosti vyberte Malířský štětec nebo Vzorkový štětec.
 2. Klikněte na Okno > CC knihovny. Otevře se panel CC knihovna.
ImportingBrush
Import štětce z CC knihovny

 1. V části Štětce si projděte vytvořené štětce, které máte uložené v CC knihovnách. 
 2. Dvojitým kliknutím na štětec ho přidáte do svého dokumentu. Vybraný štětec se zobrazí v rozbalovací nabídce Styl u nástroje Malířský štětec na panelu Vlastnosti jako momentálně vybraný styl tahu. 

Používání uměleckých štětců

Nástroj Malířský štětec je založený na tazích. Můžete pomocí něj kreslit tahy, přičemž podél jejich cesty se pak vykreslí vzor zvoleného štětce. Tahy štětcem se dají aplikovat na existující cesty, ale můžete také pomocí nástroje Štětec nakreslit cestu a současně na ni aplikovat tah štětcem.  

Režim kreslení objektu a sloučeného kreslení

Pokud používáte umělecké štětce, je ve výchozím nastavení aktivní režim kreslení objektu, takže je každý tah štětce nakreslen samostatně a nesloučí se s ostatními tahy. Díky tomu nevzniká nežádoucí protínání tahů. Použitím režimu kreslení objektu dosáhnete ve srovnání se sloučeným režimem kreslení lepšího výkonu, protože tahy štětcem většinou obsahují těžká vektorová data a sloučení tvarů může způsobit zpomalení aplikace Animate.

Pokud chcete převést již nakreslený tvar na objekt kreslení, vyberte obrázek na ploše a klikněte na položky Změnit > Kombinovat objekty > Sjednotit.

Převod tahů uměleckého štětce na výplně

Umělecké štětce v aplikaci Animate se chovají jako tahy a lze je změnit na výplně pomocí možnosti Převést čáry na výplně.

Pokud chcete převod provést, nejprve vyberte tahy štětce nakreslené na ploše a potom klikněte na položky Změnit > Tvar > Převést čáry na výplně.

Po převodu se budou výplně chovat jako běžné soubory a ztratí možnost úpravy cesty.

Kreslit jako výplň

Možnost Kreslit jako výplň v nástroji Malířský štětec pomáhá určit, zda bude tvar vytvořený štětcem tah nebo zda bude vyplňovat vybranou oblast.

draw-as-fill
Možnost Kreslit jako výplň

Použití stylů uměleckého štětce u obrázků na ploše

Nové umělecké štětce můžete použít u již nakreslených tvarů nebo v existujících dokumentech aplikace Animate.

Vyberte tvar na ploše a změňte styl jeho tahu výběrem stylu tahu uměleckého štětce na panelu vlastností. 

stroke-style1

Tlak a náklon malířského štětce

Animate CC podporuje tlak a náklon u tahů nakreslených pomocí nástroje Malířský štětec. Můžete kreslit umělecké a vzorkové tahy s různou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera. Další úpravy šířkových bodů poté můžete doladit nástrojem Šířka.

Možnost náklonu v aplikaci Animate je v zařízení Surface Pro dostupná bez nutnosti použití ovladače WinTab. 

Poznámka:

Ikony pro tlak a náklon se v panelu nástrojů zobrazí pouze tehdy, pokud máte k počítači připojen tablet Wacom citlivý na tlak.

Použití modifikátorů tlaku a náklonu

 1. Vyberte nástroj Malířský štětec a na panelu nástrojů kliknutím na ikonu  povolte podporu modifikátorů tlaku nebo kliknutím na ikonu  povolte citlivost pro náklon. Výchozí hodnoty v procentech jsou 1 % a 100 %, což odpovídá minimálním a maximálním hodnotám tlaku a náklonu.

  working with paint brush - pressure and tilt options
 2. Pomocí nástroje Malířský štětec nakreslete tahy s proměnlivou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera.

  Pressure_p
  Tah perem citlivým na tlak a tah běžným perem

Úprava citlivosti na tlak a náklon

 1. Vyberte nástroj Malířský štětec. Na panelu Vlastnosti vyberte nastavení Styl tahu a kliknutím na možnost Upravit styl tahu zobrazte Volby malířského štětce.

 2. Nastavte minimální a maximální šířku tahu zadáním minimálních a maximálních procentuálních hodnot citlivosti pro tlak a náklon. Jako přípustné hodnoty lze zadat celá čísla v rozsahu od 1 do 100.

  Tilt_sensitivity
  Hodnoty tlaku a náklonu

 3. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte nový štětec s vybraným nastavením citlivosti pro tlak a náklon.

Kreslení nástrojem Malířský štětec

Pomocí nástroje Malířský štětec můžete kreslit stylizované tahy, na které se pak bude aplikovat vzorek vybraného uměleckého štětce. Tahy štětce můžete aplikovat na existující cesty, nebo můžete nástrojem Malířský štětec nakreslit novou cestu a zároveň na ni aplikovat tah.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu .

 2. V nabídce Volby na panelu nástrojů vyberte režim kreslení malířským štětcem:

  Brush_tool_options
  Volby nástroje Malířský štětec

  • Chcete-li kreslit rovné čáry nebo převádět přibližně nakreslené trojúhelníky, elipsy, kružnice, obdélníky a čtverce na tyto běžné geometrické tvary, vyberte režim Narovnat .
  • Chcete-li kreslit hladce zakřivené čáry, vyberte Vyhladit .
  • Chcete-li kreslit inkoustové čáry bez dalších úprav, vyberte Inkoust .
  dr_03pencil_mode
  Čáry nakreslené s použitím režimu Narovnat, Vyhladit a Inkoust.

Úpravy štětců

Vlastnosti uměleckých štětců se dají upravovat pomocí volby Upravit štětec. Kliknutím na ikonu Upravit štětec otevřete dialogové okno pro úpravu vybraného štětce. Pokud vyberete umělecký štětec pro úpravy, zobrazí se nové dialogové okno Možnosti uměleckého štětce. Můžete upravit vlastnosti, jako jsou směr štětce, předvolby měřítka nebo předvolby překrytí, a tyto změny potom aplikovat na existující tahy. Když kliknutím na ikonu Upravit štětec začnete upravovat normální štětec, otevře se dialogové okno pro úpravu tohoto typu štětce. 

Úpravy uměleckých štětců

 1. Vyberte styl uměleckého štětce a vedle rozevíracího pole Styl klikněte na tlačítko úprav.
 2. V dialogovém okně Upravit možnosti uměleckého štětce můžete upravovat následující vlastnosti:
  • Proporční měřítko: Změní rozměry štětce podle zadaných proporcí, ale neroztáhne ho.
  • Roztáhnout podle délky tahu: Roztáhne štětec podle délky kresleného tahu.
  • Napnout mezi vodítka: Roztáhne štětec mezi jednotlivými vodítky. 
  • Překrytí: Určuje, zda se mají rohy a ohyby upravit tak, aby nedocházelo k překrývání.
  • Převrátit kresbu: Převrátí tvar štětce.
  • Směr štětce: Změní směr štětce.
create_PB_2
Úpravy uměleckých štětců

 1. Chcete-li použít provedené změny štětce a aplikovat je na tahy, které už štětec používají, vyberte možnost Použít na existující tahy a aktualizovat štětec. 
 2. Kliknutím na Přidat uložíte změny. 

Úprava stylu tahů u plných a základních stylů

 1. Vyberte styl štětce/tahu a vedle rozevíracího pole Styl klikněte na tlačítko úprav.
 2. V dialogovém okně Styl tahu můžete upravovat následující vlastnosti:
  • Typ
  • Zvětšit 4x
  • Tloušťka 
  • Ostré rohy
Edit-Stroke-Style
Úpravy stylu tahu

Klávesové zkratky PI k často používaným možnostem

Na panelu vlastností můžete pro zjednodušení přístupu používat následující klávesové zkratky:

 • Rozšířit výplň: Převede vybrané tahy na výplně a sloučí je
 • Vytvořit objekt: Převede vybraný tvar ve sloučeném režimu na objekt kreslení (stejně jako operace Sjednotit)
 • Rozdělit: Rozdělí vybraný objekt kreslení na nezpracovaný tvar
PI-options

Výuková lekce o použití nástroje Malířský štětec

Výuková lekce o použití nástroje Malířský štětec

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online