Upravené nabídky

Další informace o změně nabídek v aplikaci Dreamweaver 2017.

Všechny nabídky v aplikaci Dreamweaver jsou v této verzi přepracované, aby byl přístup k položkám nabídek jednodušší.

Nabídky aplikace Dreamweaver – snímky předchozí a stávající verze

Zde je stručný popis nabídek v aplikacích Dreamweaver 2015 a Dreamweaver 2017. 

Dreamweaver 2017

 • Soubor
 • Upravit
 • Zobrazit
 • Vložit
 • Nástroje
 • Hledat
 • Web
 • Okno
 • Nápověda

Souhrnně:

 • Nabídky Změnit, Formát a Příkaz byly odebrány a všechny úlohy z nich byly přesunuty do jiných příslušných umístění. Další informace najdete v tématu Nabídky odebrané v aplikaci Dreamweaver 2017.
 • V aplikaci Dreamweaver 2017 přibyly nabídky Nástroje a Hledat, do kterých byly přesunuty úlohy z jiných nabídek. Další informace najdete v tématu Nabídky přidané do aplikace Dreamweaver 2017.
 • Chcete-li získat další informace o změnách v ostatních nabídkách aplikace Dreamweaver, přejděte do požadované části a zobrazte snímky předchozí a stávající verze s informacemi o tom, co bylo přidáno, co odebráno a co bylo posunuto jinam.

Nabídka Soubor

Do panelu Soubory byly přidány následující položky nabídky:

 • Vlastnosti stránky se přesunuly z nabídky Změnit > Vlastnosti stránky do nabídky Soubor > Vlastnosti stránky.
 • Připojit seznam stylů se přesunul z nabídky Formát > Styly CSS > Připojit seznam stylů do nabídky Soubor > Připojit seznam stylů.
 • Náhled v prohlížeči je nyní nahrazen Náhledem v reálném čase.
 • Odebrány možnosti Dokument Word a Dokument Excel z nabídky Import.

V této nabídce nejsou žádné další změny.

Prohlédněte si následující obrázek, abyste získali vizuální představu o položkách nabídky, které byly přidány do nabídky Soubor.

Souhrn změn v nabídce Soubor
Souhrn změn v nabídce Soubor

Změna

Položka nabídky

Komentáře

Odstraněno

 

Náhled v prohlížeči

Tuto funkci vyvoláte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši název souboru v panelu nástrojů Dokument a kliknete na tlačítko Otevřít v prohlížeči.

Import > Dokument Word

Import > Dokument Excel

Stejné funkce nově dosáhnete přetažením dokumentu Word nebo Excel přímo na stránku aplikace Dreamweaver (zobrazení návrhu).

Přidáno

Připojit seznam stylů

Přesunuto z nabídky Formát > Styly CSS do nabídky Soubor

Náhled v reálném čase

Nová funkce v aplikaci Dreamweaver 2017. Další informace najdete v tématu Náhled v reálném čase.

Vlastnosti stránky

Přesunuto z nabídky Změnit do nabídky Soubor

Nabídka Upravit

Nabídka Upravit je přepracována tak, aby zahrnovala všechny úlohy související s úpravami. 

Všechny úlohy související s formátováním textu, odstavce a seznamu se přesunuly do nabídky Upravit. 

Byly odebrány funkce jako Vymazat a Hledání Live, a úlohy nesouvisející s úpravami byly přesunuty do jiných nabídek.

Prohlédněte si následující obrázek, abyste získali vizuální představu o tom, co bylo odebráno, přesunuto a přidáno. Souhrn změn je také uveden v následující tabulce. 

Souhrn změn v nabídce Upravit
Souhrn změn v nabídce Upravit

Změna Položka nabídky Komentáře
Odstraněno Vymazat  
Hledání Live
Aktualizovat rady při psaní kódu
Přesunuto Nástroje pro našeptávání kódu                                       Kontextová nabídka Zobrazení kódu
Odsadit kód Upravit > Kód
Odsadit kód doleva
Vyvážit závorky
Knihovny tagů Nástroje > Knihovny tagů
Hledat a nahradit Nabídka Hledat
Hledat výběr Nabídka Hledat (viditelná pouze v zobrazení návrhu)
Hledat znovu Nabídka Hledat (přejmenována na Hledat další)
Přidáno Quick Tag Editor Přesunuto z nabídky Změnit do nabídky Upravit
Vlastnosti z předlohy
Kód

Obsahuje možnosti formátování kódu 

Text Obsahuje možnosti odsazení a formátování textu
Formát odstavce Přesunuto z nabídky Formát do nabídky Upravit
List

Nabídka Zobrazení

V nabídce Zobrazit došlo k následujícím typům změn:

 • Nabídka Zobrazit má v aplikaci Dreamweaver 2017 funkce specifické pro konkrétní zobrazení. Pokud například pracujete v Zobrazení kódu, nezobrazí se volby specifické pro Návrh. Podobně pokud pracujete v zobrazení Návrh, nejsou k dispozici volby specifické pro Zobrazení kódu. A pokud pracujete v Rozděleném zobrazení, pak jsou podle druhu rozděleného zobrazení k dispozici volby Zobrazení kódu a zobrazení Návrh, případně Zobrazení kódu a Živého zobrazení.
 • Z nabídky Zobrazit byla přesunuta řada voleb. Některé z nich byly přesunuty do jiných nabídek, ostatní byly odstraněny.

Prohlédněte si následující obrázek a tabulku pod ním, abyste získali přehled, které položky nabídky jsou v aplikaci Dreamweaver 2017 závislé na zobrazení.

Položky nabídky v aplikaci Dreamweaver CC 2017 specifické podle zobrazení
Položky nabídky v aplikaci Dreamweaver 2017 specifické podle zobrazení

Položky nabídky

Odpovídající zobrazení

Umístění v aplikaci Dreamweaver 2017

Možnosti Zobrazení kódu

Zobrazení kódu

Položky Zobrazit > Zobrazení kódu

 • Vizuální pomůcky
 • Styl vykreslení
 • Vodítka
 • Obkreslovaný obraz
 • Mřížka
 • Velikost okna
 • Lupa
 • Pravítka

Zobrazení návrhu

Položky Zobrazit > Zobrazení Návrh

Možnosti živého zobrazení

Živé zobrazení

Položky Zobrazit > Živé zobrazení

Prohlédněte si následující obrázek, abyste získali vizuální představu o tom, co bylo přesunuto. Souhrn změn je také uveden v následující tabulce.  

Přesunuté a odstraněné položky v nabídce Zobrazit
Přesunuté a odstraněné položky v nabídce Zobrazit

Změna Položka nabídky Komentáře
Přesunuto
Rozdělit svisle / Rozdělit vodorovně Nyní dostupné v nabídce Zobrazení > Rozdělit.
Skrýt panely   Nyní dostupné v nabídce Okno.
Panely nástrojů
Zobrazovat externí soubory Nyní dostupné v nabídce Zobrazení > Související soubory
Odstraněno Aktualizovat styly  
Přepnout Živé zobrazení  

Nabídka Vložit

V nabídce Vložit nedošlo k žádným změnám. Ale položka Vložit > Oblíbené byla v aplikaci Dreamweaver 2017 přejmenována na Vložit > Upravit oblíbené.

Souhrn změn v nabídce Vložit
Souhrn změn v nabídce Vložit

Následující položky pro konkrétní web v nabídce Web se přesunuly do nabídky Web > Možnosti webu:

 • Nápovědy při psaní kódu konkrétních webů
 • Synchronizovat na celém webu
 • Zkontrolovat odkazy na celém webu
 • Změnit odkaz na celém webu

Souhrn změn v nabídce Web
Souhrn změn v nabídce Web

Nabídka Okno

Panel Historie není součástí aplikace Dreamweaver 2017, a proto byla z nabídky Okno odebrána položka nabídky Historie.

Navíc možnosti související s uspořádáním, jako je Stupňovitě, Dlaždice a Zkombinovat jako záložky, byly přesunuty do nabídky Okno > Uspořádat.

Prohlédněte si následující obrázek, abyste získali vizuální představu o tom, co bylo přesunuto. Souhrn změn je také uveden v následující tabulce.

Souhrn změn v nabídce Okno
Souhrn změn v nabídce Okno

Změna Položka nabídky Komentáře
Odstraněno Historie Tato funkce se v aplikaci Dreamweaver 2017 nepoužívá, a proto byla tato položka nabídky odebrána. Další informace o nepoužívaných funkcích najdete v tématu Nepoužívané funkce v aplikaci Dreamweaver 2017.
Přesunuto Kaskáda Všechny tyto položky nabídky se přesunuly do nabídky Okno > Uspořádat.
Dlaždicově vodorovně
Zkombinovat jako záložky

Z aplikace Dreamweaver 2017 byly odebrány následující nabídky:

Všechny úlohy nacházející se v těchto nabídkách byly přesunuty do jiných vhodnějších nabídek. 

Nabídka Změnit

Nabídka Změnit byla z aplikace Dreamweaver 2017 odstraněna a položky z ní byly přesunuty do jiných nabídek. 

Prohlédněte si následující obrázek, abyste získali vizuální představu o umístění položek nabídky Změnit v aplikaci Dreamweaver 2017. Souhrn změn je také uveden v následující tabulce.

Položky nabídky přesunuté z nabídky Změnit
Položky nabídky přesunuté z nabídky Změnit

Položka nabídky Nové umístění
Vlastnosti Soubor > Vlastnosti stránky
Vlastnosti z předlohy Upravit > Vlastnosti předlohy
Spravovat písma Nástroje > Spravovat písma
Quick Tag Editor Upravit > Quick Tag Editor
Vytvořit odkaz Upravit > Odkaz 
Odstranit odkaz
Otevřít připojenou stránku
Tabulka Upravit > Tabulka
Obraz Upravit > Obraz
Knihovna Nástroje
Předlohy

Nabídka Formát

Nabídka Formát byla z aplikace Dreamweaver 2017 odstraněna a položky z ní byly přesunuty do jiných nabídek. 

Prohlédněte si následující obrázek, abyste získali vizuální představu o umístění položek nabídky Formát v aplikaci Dreamweaver 2017. Souhrn změn je také uveden v následující tabulce.

Položky nabídky přesunuté z nabídky Formát
Položky nabídky přesunuté z nabídky Formát

Položka nabídky Nové umístění
Odsazení Upravit > Text >
Odsadit doleva
Formát odstavce Upravit
List
Styl HTML Nástroje > HTML
CSS Styles Nástroje > CSS

Nabídka Příkazy

Nabídka Příkazy byla z aplikace Dreamweaver 2017 odstraněna a položky z ní byly přesunuty do jiných nabídek. 

Prohlédněte si následující obrázek, ze kterého získáte vizuální představu o novém umístění položek nabídky Příkazy v aplikaci Dreamweaver 2017. Souhrn změn je také uveden v následující tabulce.

Položky nabídky přesunuté z nabídky Příkazy
Položky nabídky přesunuté z nabídky Příkazy

Položka nabídky Nové umístění
Upravit seznam příkazů Nástroje > Příkazy
Kontrola pravopisu Nástroje > Kontrola pravopisu
Aplikovat formátování zdroje Upravit > Kód
Aplikovat formátování zdroje na výběr
Vyčistit HTML Nástroje
Vyčistit HTML z aplikace Word
Vyčistit tag Script pro webová písma (Aktuální stránka)
Externalizovat JavaScript
Odstranit detekci FLV Nepoužíváno
Optimalizovat obraz Upravit > Obraz > Optimalizovat
Uspořádat tabulku Upravit > Tabulka > 

Do aplikace Dreamweaver 2017 byly přidány následující nabídky:

 • Nástroje – Tato nabídka obsahuje nástroje související s HTML, CSS, knihovnami, předlohami, pravopisem a příkazy.
 • Vyhledání – zde jsou všechny možnosti související s hledáním. Další informace naleznete v tématu Hledání a nahrazování textu
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.