Řešení problémů se sítí a vyměnitelnými médii

Je ovlivněna výkonnost aplikace Illustrator, když se otevírají nebo ukládají soubory přes síť nebo z vyměnitelných médií? Přečtěte si, jak odstranit tento problém.

Když ukládáte a otevíráte soubory přes síť nebo z vyměnitelných médií, na výkon má vliv mnoho proměnných, což vede k poškození souborů, problémům s přístupem nebo zpomalení.
V těchto případech se v aplikaci Adobe Illustrator může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:

 • Tuto operaci nelze dokončit. Toto je neznámý formát souboru.
 • Požadavek nelze dokončit, protože soubor je zamknutý.
 • Nelze uložit, protože se vyskytla chyba disku.
 • Soubor je zaneprázdněný.
 • Ilustraci nelze uložit.
 • Soubor chybí.

Poznámka: Problémy s používáním souborů aplikace Illustrator v síti nebo na vyměnitelném médiu se nemusí vyskytovat vždy nebo se mohou vyskytnout se zpožděním.

Technická podpora společnosti Adobe poskytuje podporu pouze při použití aplikace Illustrator na místním pevném disku. Přesná identifikace nebo simulace potíží s konfigurací sítě a periferních zařízení je velmi obtížná. 

Aplikace Illustrator podporuje práci v sítích a na vyměnitelných médiích a je důkladně testována v několika síťových konfiguracích. Testování však neproběhlo ve všech existujících síťových konfiguracích s různým softwarem, hardwarem, nastavením a přístupovými právy. Proto může ve vaší síti nebo síťové konfiguraci docházet k chybám, chybovému ukončení nebo neočekávanému chování aplikace.

Illustrator je aplikace náročná na prostředky, která vyžaduje více paměti RAM a místa na pevném disku než většina jiných aplikací. Soubory aplikace Photoshop v sítích a na vyměnitelných médiích sice můžete používat, ale může dojít ke zhoršení výkonu a spolehlivosti aplikace. Aplikace Illustrator například při práci se souborem čte data ze souboru a zapisuje je do něj. Rychlost zpracování obrazových dat v aplikaci Illustrator je tedy určena rychlostí přístupu k disku, který příslušná data obsahuje, nebo k souborům aplikace Photoshop na odkládacím disku. Přístup k interním pevným diskům je rychlejší než přístup k síťovým serverům (neboli pevným diskům, ke kterým se přistupuje prostřednictvím sítě) nebo k vyměnitelným médiím.

Poznámka: Aplikace Illustrator nepodporuje odkládací disky ve formě síťových nebo vyměnitelných jednotek ani složky služeb zajišťujících synchronizaci souborů, například služeb Dropbox, Google Drive a icloud.

Optimalizace ukládání souborů a doby trvání otevření

 V současné době je to betafunkce.

Pokud pracujete se síťovými soubory a síť je pomalá, práci se soubory můžete optimalizovat nastavením následující předvolby:

Předvolby > Zpracování souborů a Schránka > Optimalizace otevírání a ukládání souborů v pomalých sítích (Beta).

Pokud je tato předvolba povolena a uložíte soubor do sítě, vytvoří se dočasný soubor, aby se optimalizovala doba potřebná k uložení původního souboru. Tento dočasný soubor bude po dokončení ukládání souboru v síti automaticky odstraněn.

Známý problém: Dočasné soubory nejsou automaticky odstraněny, když existují problémy se síťovým připojením. 
Náhradní řešení: Pracujte v síti, když je síťové připojení konzistentní. 

Další proměnné při používání sítí

Organizace používají mnoho různých síťových konfigurací (například s vícenásobným spuštěním, typu klient-server nebo typu peer-peer) a typů (například Ethernet Token Ring nebo IP). Každá konfigurace vyžaduje specifický software a hardware a odlišné nastavení, předvolby a aktualizace. Tato další vrstva softwaru a hardwaru může ovlivnit výkon aplikace. (Na spolehlivost sítě má vliv například amplituda šumu přenosové cesty, radiofrekvenční rušení nebo kolize paketů.)

Přenos dat v síti je ovlivněn více faktory, například souborovými servery, směrovači, mosty, síťovými kartami, softwarem, kabely, konektory, napájecími kabely a zdroji napájení. Náhle se vyskytující problémy se síťovými připojeními zvyšují riziko ztráty dat nebo chyby aplikace. Síťový software při přenosu nebo příjmu ověří, zda byla data odeslána a přijata. Úroveň ověření závisí na balíčku síťového softwaru a operační systém nemusí mít k tomuto ověření přístup. V případě ukládání souborů na síťovou jednotku nebo vkládání připojených souborů ze síťové jednotky do aplikace Illustrator může dojít ke zpomalení aplikace Illustrator nebo k poškození vašich souborů. Může se vám také zobrazit chybová zpráva „Požadavek nelze dokončit, protože soubor je zamknutý“ nebo „Nelze uložit, protože se vyskytla chyba disku“. Síťový a operační systém vás však nemusí upozornit, pokud soubor aplikace Illustrator nebo soubor na odkládacím disku obsahuje poškozené nebo neúplné informace.

Další faktory při použití vyměnitelných médií

Existuje mnoho druhů vyměnitelných médií, například přenosné externí pevné disky nebo jednotky USB Flash od různých výrobců. Všechna tato zařízení vyžadují, aby váš operační systém rozpoznal kabely nebo připojení a ovladače zařízení. Vyměnitelná média se navíc poškodí snáze než interní disky a riziko poškození dat obrazu nebo souborů na odkládacím disku se tak zvyšuje.

Doporučený pracovní postup

Technická podpora důrazně doporučuje pracovat s aplikací Illustrator přímo na místním pevném disku. Soubory nejprve uložte na pevný disk, aby nedošlo ke ztrátě dat. Poté je pomocí aplikace Finder nebo Průzkumníka Windows přesuňte na síťovou nebo vyměnitelnou jednotku. Chcete-li soubory obnovit, zkopírujte je pomocí aplikace Finder nebo Průzkumníka Windows ze síťové nebo vyměnitelné jednotky na pevný disk. Soubory bude poté možné otevřít v aplikaci Illustrator. Díky tomuto pracovnímu postupu se vyhnete potížím způsobeným nastavením síťového systému nebo ovladači zařízení vyměnitelných médií, které nejsou kompatibilní s operačním systémem nebo aplikací Illustrator.

Návrhy řešení potíží

Pokud při práci přímo ze sítě nebo vyměnitelného média narazíte na problémy, využijte k řešení potíží níže uvedené návrhy. Potíže mohou být způsobeny různými faktory, například konflikty paměti ovladačů zařízení, poškozenými nebo konfliktními soubory a problémy se softwarem, hardwarem nebo operačním systémem DOS (Windows) na nízké úrovni.

Upozornění: Následující pokyny jsou poskytovány pouze jako projev dobré vůle. Společnost Adobe neposkytujte podporu při odstraňování potíží se sítěmi nebo vyměnitelnými médii.

 • Zkontrolujte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizaci aplikace Illustrator.
 • Přesuňte soubor na místní pevný disk a potom jej otevřete v aplikaci Illustrator.
 • Použijte jiný počítač připojený ke stejné síti nebo jiný typ vyměnitelného média.
 • Nastavte odkládací disky na místní pevný disk.
 • Zjistěte u správce sítě, zda neví o nějakých známých problémech se sítí nebo zda nedošlo ke změně konfigurace sítě (například k aktualizaci ovladačů nebo změně přístupových oprávnění).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online