Optimalizace velikosti nativních souborů a souborů PDF

Informace uvedené v tomto dokumentu vám mohou pomoci optimalizovat velikost souborů dokumentů aplikace Adobe Illustrator, které ukládáte ve formátu nativních souborů aplikace Illustrator (AI) nebo souborů PDF. V závislosti na vybraných možnostech můžete výrazně změnit velikost souboru dokumentu. Pokud chcete optimalizovat velikost souborů a výkon, je nutné věnovat těmto možnostem mimořádnou pozornost.

Ukládání dokumentů aplikace Illustrator ve formátu nativních souborů aplikace Illustrator

Při ukládání dokumentu aplikace Illustrator do souboru ve formátu AI je vhodné optimalizovat velikost souboru pomocí následujících možností aplikace Illustrator.

Možnost Písma

Možnost Písma na základě počtu znaků příslušného písma použitého v dokumentu určuje, kdy má být vloženo celé písmo (nikoli pouze použité znaky). Vkládáním písem se zvětšuje velikost souboru, protože soubor obsahuje více glyfů písem, než je použito v dokumentu. Když například vložíte písmo obsahující 1 000 znaků do dokumentu, ve kterém je použito pouze 10 z těchto znaků, může být takové zvětšení dosti výrazné. Pokud není použito 100 % znaků příslušného písma, vloží aplikace Illustrator ve výchozím nastavení vždy pouze odpovídající podmnožinu znaků daného písma. Chcete-li mít velikost souboru pod kontrolou, je dobré použít výchozí nastavení. Jestliže chcete vložit celé písmo, nastavte tuto hodnotu na 0 %.

Možnost Vytvořit soubor kompatibilní s PDF

V souborech AI se používají formáty PDF i PGF. Pokud vyberete možnost Vytvořit soubor kompatibilní s PDF, vytvoří aplikace Illustrator sobor s doprovodnou syntaxí PDF, který bude kompatibilní s každou aplikací rozpoznávající soubory PDF. Když tuto možnost vyberete, bude velikost souboru aplikace Illustrator větší, protože v něm budou uloženy dva formáty.

Možnost Zahrnout navázané soubory

Možnost Zahrnout navázané soubory se týká pouze části PGF příslušného souboru. Při výběru možnosti Vytvořit soubor kompatibilní s PDF vkládá aplikace Illustrator propojené soubory automaticky, bez ohledu na stav políčka Zahrnout navázané soubory. Pokud nechcete vytvořit soubor kompatibilní s formátem PDF, tak zaškrtnutí políčka Vytvořit soubor kompatibilní s PDF zrušte. Díky tomu bude soubor menší.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že aplikace Illustrator CS ve výchozím nastavení zahrnuje všechny propojené soubory, je soubor kvůli těmto propojeným souborům větší. Soubor s malou kresbou a velkými propojenými soubory by proto mohl být výrazně větší.

Možnosti Použít kompresi

Nezapomeňte vybrat možnosti komprese, protože kompresí dojde ke zmenšení souboru.

(Od verze CS5) Uložit každé kreslicí plátno do samostatného souboru – Průhlednost

Ukládání dokumentů aplikace Illustrator ve formátu souborů PDF

Při ukládání dokumentu aplikace Illustrator do souboru ve formátu PDF je vhodné optimalizovat velikost souboru pomocí následujících možností aplikace Illustrator.

Možnost Zachovat možnosti úprav v Illustratoru

Možnost Zachovat možnosti úprav v Illustratoru zajisti, aby aplikace Illustrator přidala do souboru PDF data PGF. Pokud možnost Zachovat možnosti úprav v Illustratoru při ukládání souboru PDF nevyberete a pak soubor PDF otevřete v aplikaci Illustrator znovu, sloučí aplikace Illustrator v souboru průhlednost. Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, abyste mohli soubor PDF znovu otevřít a upravovat jej v aplikaci Illustrator. Tato možnost však brání agresivní kompresi a převzorkování směrem dolů a soubor je kvůli ní větší.

Možnost Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu

Možnost Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu minimalizuje velikost souboru, usnadňuje postupné stahování stránky a nahrazuje opakované obrázky ukazateli na první výskyt těchto obrázků. Možnost Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu je dobré použít i v případě, že soubor PDF nemá být na webu zobrazován. Důvodem je zmenšení velikosti souboru.

Možnost Vytvořit vrstvy Acrobatu z vrstev nejvyšší úrovně

Při výběru této možnosti jsou vrstvy aplikace Illustrator na nejvyšší úrovni uloženy v souboru PDF jako vrstvy aplikace Acrobat. Díky tomu mohou uživatelé aplikace Adobe Acrobat 6.x nebo novější z jednoho souboru generovat více verzí dokumentu. Chcete-li například publikovat dokument ve více jazycích, můžete vložit text pro každý jazyk do samostatné vrstvy. Váš poskytovatel tiskových a předtiskových služeb pak může v aplikaci Acrobat 6.x nebo novější zobrazit a skrýt požadované vrstvy a generovat různé verze dokumentu.

Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je položka Kompatibilita nastavena na možnost Acrobat 6.0 (1.5), Acrobat 7.0 (1.6), Acrobat 8.0 (1.7) nebo Acrobat 9.0 (1.7).

Možnosti Komprese

Když uložíte soubor aplikace Illustrator ve formátu PDF, můžete komprimovat text a čárové grafiky a komprimovat a převzorkovávat bitmapové obrazy. Podle vybraných nastavení může kompresí a převzorkováním směrem dolů dojít k podstatnému zmenšení souboru PDF, aniž by tím utrpěla přesnost nebo došlo k výraznější ztrátě detailů.

Oblast Komprese dialogového okna Volby Adobe PDF je rozdělena do tří částí. Každá část obsahuje následující možnosti pro kompresi a převzorkování barevných obrazů, obrazů ve stupních šedé nebo monochromatických obrazů.

Komprese (převzorkování): Pokud plánujete používat soubor PDF na webu, můžete převzorkováním směrem dolů dosáhnout vyšší komprese. Jestliže chcete soubor PDF tisknout ve vysokém rozlišení, převzorkování směrem dolů nepoužívejte. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka deaktivujete všechny možnosti převzorkování.

Převzorkováním směrem dolů dojde ke snížení počtu obrazových bodů v obrazu. Chcete-li převzorkovat barevné obrazy, obrazy ve stupních šedé nebo monochromatické obrazy, vyberte metodu interpolace a zadejte požadované rozlišení (v obrazových bodech na palec). Pak zadejte rozlišení do pole Pro obrazy nad. Aplikace Illustrator převzorkuje (směrem dolů) všechny obrazy s rozlišením vyšším, že je tato hranice.

Zvolená metoda interpolace určuje, jak se obrazové body odstraní:

  • Převzorkování s průměrováním zprůměruje obrazové body ve vzorkované oblasti a celou oblast nahradí průměrnou barevnou hodnotou při zadaném rozlišení.
  • Bikubické převzorkování použije k určení barvy obrazového bodu vážený průměr, což obvykle poskytuje lepší výsledky než převzorkování pomocí jednoduchého průměrování. Bikubické převzorkování je nejpomalejší, ale nejpřesnější metoda, jejímž výsledkem jsou nejplynulejší přechody.
  • Převzorkování bez průměrování zvolí obrazový bod uprostřed vzorkované oblasti a nahradí celou oblast barevnou hodnotou tohoto bodu. Převzorkování bez průměrování ve srovnání s převzorkováním s průměrováním podstatně zkrátí dobu potřebnou k převodu, ale výsledné obrazy nejsou tak hladké a plynulé.

Komprese (komprese): Určuje typ použité komprese. Volba Automatická nastaví automaticky nejlepší možnou kompresi a kvalitu pro kresby obsažené v souboru. Pro většinu souborů poskytuje tato volba uspokojivé výsledky. Použijte Automaticky (JPEG), pokud vyžadujete co největší kompatibilitu. Použijte Automaticky (JPEG2000) pro vynikající kompresi.

Komprese ZIP funguje dobře u obrazů s velkými plochami jedné barvy nebo s opakujícími se vzorky a u černobílých obrazů, které obsahují opakující se vzorky. Komprese ZIP může být v závislosti na nastavení Kvalita bezeztrátová nebo ztrátová.

Komprese JPEG je vhodná pro obrazy ve stupních šedé nebo pro barevné obrazy. Komprese JPEG je ztrátová, což znamená, že při ní dochází k odebrání obrazových dat a může být snížena kvalita obrazu. Snahou však je, aby byla ztráta informací při zmenšení souboru co nejmenší. Vzhledem k tomu, že jsou při kompresi JPEG odstraňována data, může při ní být dosaženo mnohem menší velikosti souboru než při kompresi ZIP.

JPEG2000 je nový mezinárodní standard pro kompresi a balení obrazových dat. Podobně jako komprese JPEG je i komprese JPEG2000 vhodná pro obrazy ve stupních šedé nebo pro barevné obrazy. Poskytuje také další výhody, například postupné zobrazování.

Komprese CCITT a Run Length jsou k dispozici pouze pro monochromatické rastrové obrazy. Komprese CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) je vhodná pro černobílé obrazy a pro všechny obrazy skenované s jednobitovou barevnou hloubkou. Group 4 je univerzální metoda, která poskytuje dobrou kompresi pro většinu monochromatických obrazů. Group 3, používaná ve většině faxových zařízení, komprimuje monochromatické bitové mapy po jednom řádku. Komprese Run Length poskytuje nejlepší výsledky pro obrazy, které obsahují velké plochy plné černé nebo bílé.

Komprese (kvalita obrazu): Určuje použitou míru komprese. Dostupné možnosti závisejí na vybrané metodě komprese. Pro kompresi JPEG poskytuje aplikace Illustrator možnosti Minimální, Nízká, Střední, Vysoká a Maximální kvalita. Pro kompresi ZIP umožňuje aplikace Illustrator vybrat si 4bitovou nebo 8bitovou kvalitu. Pokud použijete 4bitovou kompresi ZIP pro 4bitové obrazy nebo 8bitovou kompresi ZIP pro 4bitové nebo 8bitové obrazy, je metoda ZIP bezeztrátová. To znamená, že nebudou za účelem zmenšení souboru odebrána žádná data a kvalita obrazu se nezmění. Použitím 4bitové komprese ZIP pro 8bitová data se ale může kvalita kvůli ztrátě dat zhoršit.

Možnost Velikost dlaždice: Možnost Velikost dlaždice je aktivována pouze v případě, že je nastavena komprese JPEG2000. Tato možnost určuje velikost dlaždic pro postupné zobrazování.

Možnost Komprimovat text a čárové grafiky: Možnost Komprimovat text a čárové grafiky použije kompresi ZIP u veškerého textu a všech čárových grafik v souboru. Při použití této možnosti nedojde k žádné ztrátě detailů ani kvality.

Možnost Písma: Možnost Podmnožiny písem, když je podíl použitých znaků menší než [x] na základě počtu znaků příslušného písma použitého v dokumentu určuje, kdy má být vloženo celé písmo (nikoli pouze znaky použité v dokumentu). Pokud například písmo obsahuje 1 000 znaků, ale v dokumentu je použito pouze 10 z nich, můžete rozhodnout, že se vložení písma na úkor zvětšení souboru nevyplatí.

Další informace

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.