Píšete-li návod nebo referenční dokument, můžete zahrnout křížový odkaz, který bude odkazovat čtenáře z jedné části dokumentu na jiný. Příklad: Další informace naleznete v kapitole „Myš polní” na stránce 249. Lze zadat, zda je křížový odkaz odvozen od odstavcového stylu, např. stylu nadpisu, nebo od textové kotvy, kterou jste vytvořili. Rovněž lze určit formát křížového odkazu, např. pouze Číslo stránky nebo Celý odstavec a Číslo stránky.

Vložení křížových odkazů

Pomocí panelu Hypervazby se do dokumentu vkládají křížové odkazy. Odkazovaný text je označován jako cílový text. Text generovaný z cílového textu je zdrojový křížový odkaz.

Při vkládání křížového odkazu do dokumentu si můžete vybírat z několika předem navržených formátů nebo můžete vytvořit vlastní formát. Znakový styl lze aplikovat na celý zdroj křížového odkazu nebo na text v rámci křížového odkazu. Formáty křížového odkazu lze synchronizovat v celé příručce.

Zdrojový text křížového odkazu lze upravit a může se mezi řádky porušit.

Poznámka:

Křížové odkazy se zahrnou do exportovaných souborů Adobe PDF, když je v dialogovém okně Export Adobe PDF vybraná volba Hypervazby. Křížové odkazy Hypervazby se zahrnou do exportovaného souboru SWF, pokud je v dialogovém okně Export SWF vybrána volba Hypervazby v rámečku Zahrnout.

V samostatných dokumentech InCopy můžete vytvářet a upravovat křížové odkazy jako v aplikaci InDesign. Ve vyhrazených článcích můžete vytvářet a upravovat křížové odkazy na odstavce ve stejném článku, jako je zdroj, na odstavce v jiném vyhrazeném článku, pokud je otevřený dokument aplikace InDesign, nebo na textové kotvy v libovolném příběhu libovolného dokumentu aplikace InDesign.

dy_Dynamic_xref_insert
Inserting cross-references

A. Cross-reference source in document B. Selected destination paragraph C. Click here to create or edit cross-reference format. 

Výukový videokurz o vkládání křížových odkazů najdete na stránkách _czwww.adobe.com/go/lrvid4024_id_cz.

 1. Umístěte textový kurzor na místo, kam chcete vložit křížový odkaz.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Hypervazby & Křížové odkazy > Vložit křížový odkaz.

  • Zvolte Okna > Text a tabulky > Křížové odkazy a pak zvolte položku Vložit křížový odkaz v nabídce panelu Hypervazby.

  • klikněte na tlačítko Vytvořit nový křížový odkaz na panelu Hypervazby.

 3. V dialogovém okně Nový křížový odkaz zvolte v nabídce Připojit k položku Odstavec nebo Textová kotva.

  Zvolíte-li položku Odstavec, můžete vytvořit křížový odkaz na libovolný odstavec v dokumentu, který zadáte.

  Pokud zvolíte možnost textová kotva, můžete vytvořit křížový odkaz na libovolný text, v němž jste vytvořili cílové místo hypervazby. (Viz Vytvoření cílového místa hypervazby.) Vytvoření textové kotvy je obzvlášť užitečné, pokud chcete vytvořit jiný text než skutečný cílový odstavec.

 4. V poli Dokument vyberte dokument obsahující cíl, na který chcete odkazovat. V rozbalovací nabídce jsou uvedeny všechny otevřené dokumenty, které byly uloženy. Pokud hledaný dokument není otevřený, vyberte možnost Procházet, najděte soubor a pak klikněte na Otevřít.
 5. Klikněte na odstavcový styl (např. Head1) v levém poli k upřesnění voleb a pak vyberte odstavec, na který chcete odkazovat. (Případně, pokud je vybrána textová kotva, vyberte ji.)
 6. V nabídce Formát vyberte formát křížového odkazu, který chcete používat.

  Můžete upravit tyto formáty křížového odkazu nebo vytvořit vlastní. Viz Použití formátů křížového odkazu.

 7. Zadejte vzhled zdrojové hypervazby. Viz Možnosti vzhledu hypervazby.
 8. Klikněte na OK.

Při vkládání křížového odkazu se na začátku cílového odstavce zobrazí značka ukotvení textu. Tuto značku můžete zobrazit výběrem položek Text > Zobrazit skryté znaky. V případě přesunutí nebo odstranění této značky se křížový odkaz zobrazí jako nevyřešený.

Použití formátů křížových odkazů

Ve výchozím nastavení se v dialogu Nový křížový odkaz zobrazuje několik formátů křížového odkazu. Tyto formáty můžete upravit, odstranit nebo vytvořit vlastní.

Poznámka:

Pokud upravíte nebo odstraníte formáty křížových odkazů v dokumentech a chcete u nich obnovit výchozí formáty, můžete v nabídce panelu vybrat volbu Načíst formáty křížového odkazu a zvolit dokument s needitovanými formáty. Můžete také synchronizovat formáty křížového odkazu v příručce.

Výukový videokurz o úpravách formátů křížových odkazů naleznete na stránkách www.adobe.com/go/lrvid4024_id_cz.

Vytvořit nebo upravit formáty křížového odkazu

Na rozdíl od jiných předvoleb je možné formáty křížového odkazu upravit nebo odstranit. Při úpravách formátu křížového odkazu je jakákoli zdrojová křížová reference, která tento formát používá, automaticky aktualizována.

V aplikaci InCopy lze formáty křížového odkazu vytvářet nebo upravovat pouze v samostatných dokumentech. V souborech přiřazení jsou formáty křížového odkazu dány dokumentem aplikace InDesign.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V nabídce panelu Hypertextové odkazy zvolte příkaz Definovat formáty křížového odkazu.

  • Při vytváření nebo úpravách křížového odkazu klikněte na tlačítko Vytvořit nebo upravit formáty křížového odkazu .

 2. V dialogovém okně Formáty křížového odkazu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li upravit formát, vyberte jej vlevo.

  • Chcete-li vytvořit formát, vyberte formát, na němž založíte nový formát, a klikněte na tlačítko Vytvořit formát . Tím se vytvoří duplikát vybraného formátu.

 3. Do pole Název zadejte název formátu.
 4. V textovém rámečku Definice podle potřeby přidejte nebo odeberte text. Kliknutím na ikonu stavebního bloku vložte stavební bloky z nabídky. Kliknutím na ikonu speciálních znaků vyberte pomlčky, mezery, uvozovky a další speciální znaky.
 5. Chcete-li použít znakový styl u celého křížového odkazu, vyberte znakový styl pro křížový odkaz a pak v nabídce vyberte nebo vytvořte znakový styl.

  Pomocí stavebního bloku Znakový styl můžete také použít znakový styl u textu v křížovém odkazu.

 6. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte změny. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Stavební bloky křížového odkazu

Stavební blok

Jak funguje

Příklad

Číslo stránky

Vloží číslo stránky.

na stránce <pageNum/>

na stránce 23

Číslo odstavce

Vloží číslo odstavce v křížovém odkazu do číslovaného seznamu.

Viz <paraNum/>

Viz 1

V tomto příkladu se používá pouze hodnota 1 z odstavce „1. Zvířata.“

Text odstavce

Vloží text odstavce bez čísla odstavce do křížového odkazu na číslovaný seznam.

Viz „<paraText/>“

Viz „Zvířata“

V tomto příkladu se používá pouze hodnota „Zvířata“ z odstavce „1. Zvířata.“

Celý odstavec

Vloží celý odstavec včetně čísla a textu.

Viz „<fullPara/>“

Viz „1. Zvířata“

Část odstavce

Umožňuje vytvoření křížového odkazu na první část odstavce do zadaného oddělovače, jako je dvojtečka nebo Em pomlčka.

Viz <fullPara delim=”:” includeDelim=”false”/>

Viz Kapitola 7

V tomto příkladu je použita pouze „Kapitola 7“ z názvu „Kapitola 7: Psi a kočky.“

Určete oddělovač (v tomto příkladu :) a označte, zda je oddělovač vyloučen („false“ nebo „0“) nebo zahrnut („true“ nebo „1“) do zdrojového křížového odkazu.

Viz Vytváření křížových odkazů na částečné odstavce.

Název textové kotvy

Vloží název ukotvení. Ukotvení textu můžete vytvářet volbou příkazu Nové cílové místo hypervazby v nabídce panelu Hypervazby.

Viz <txtAnchrName/>

Viz Obrázek 1

Číslo kapitoly

Vloží číslo kapitoly.

v kapitole <chapNum/>

v kapitole 3

Název souboru

Vloží název souboru cílového dokumentu.

v poli <fileName/>

v souboru newsletter.indd

Styl znaků

Použije znakový styl u textu v křížovém odkazu.

Viz <cs name=”bold”><fullPara/></cs> na stránce <pageNum>

Viz Zvířata na stránce 23.

Určete název znakového stylu a přidejte styl, který chcete použít u znakového stylu mezi značkami <cs name=””> a </cs>.

Viz Použití znakových stylů v křížovém odkazu.

Vytváření křížových odkazů na částečné odstavce

Můžete vytvořit formáty křížového odkazu, které budou zahrnuty jen v první části odstavce. Pokud dokument například obsahuje záhlaví typu „Kapitola 7 – Granada až Barcelona“, můžete vytvořit křížový odkaz, který odkazuje pouze na „Kapitola 7“.

dy_Dynamic_xref_partial
Cross-reference to partial paragraph

A. The cross-reference source ends at an em dash (^_) B. “false” excludes the em dash from the source 

Při vložení stavebního bloku Částečný odstavec je nutné provést dvě činnosti: Nejprve určete oddělovač mezi uvozovkami. Jedná se o znak, který ukončuje odstavec. Mezi běžné oddělovače patří dvojtečky (Kapitola 7: Granada), tečky (Kapitola 7. Granada) a pomlčky (Kapitola 7—Granada). Chcete-li vkládat speciální znaky, jako jsou em pomlčky (^_), em mezery (^m) a odrážky (^8), vyberte tuto možnost v nabídce, která se zobrazí po kliknutí na ikonu Speciální znaky.

Pak určete, zda budou znaky oddělovače vyloučeny (Kapitola 7) nebo zahrnuty (Kapitola 7 –). Pomocí volby includeDelim=”false” vyjměte oddělovač a výběrem možnosti includeDelim=”true” oddělovač zahrňte. Místo hodnot „false“ a „true“ můžete použít hodnoty „0“ nebo „1“.

Použití znakových stylů v křížovém odkazu

Chcete-li zdůraznit část textu v křížovém odkazu, můžete použít stavební blok Znakový styl. Tento stavební blok sestává ze dvou značek. Tag <cs name=”stylename”> označuje, který styl je použit, a tag </cs> znakový styl ukončuje. Jakýkoli text nebo stavení bloky mezi těmito tagy jsou formátovány v zadaném stylu.

dy_Dynamic_xref_charstyle
Applying a character style to a section of the cross-reference

A. This tag applies a character style named “Red.”  B. This tag ends the character style formatting. C. A character style named “Bold” is applied to the rest of the cross-reference source. 
 1. Vytvořte znakový styl, který chcete použít.
 2. V dialogovém okně Formáty křížového odkazu vytvořte nebo upravte formát, který chcete použít.
 3. V poli Definice vyberte text a stavební bloky, u nichž chcete použít znakový styl.
 4. Po pravé straně seznamu definicí zvolte znakový styl.
 5. Zadejte název znakového stylu mezi uvozovkami přesně tak, jak se zobrazuje na panelu Znakové styly.

  V názvech stylů se rozlišují velká a malá písmena. Pokud je znakový styl ve skupině, zadejte název skupiny následovaný dvojtečkou před znakovým stylem, například Skupina stylů 1: červená.

 6. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte formát a klikněte na tlačítko OK.

Načtení (import) formátů křížového odkazu

Při načtení formátů křížových odkazů z jiného dokumentu nahradí příchozí formáty jakékoli stávající formáty sdílející stejný název.

V prostředí InCopy lze importovat formáty křížového odkazu pouze v samostatných dokumentech. Nelze importovat formáty z dokumentu InCopy do dokumentu InDesign. Je-li nový nebo změněný formát v prostředí InCopy konfliktní s formátem v dokumentu InDesign v době, kdy je článek vyhrazen, má přednost formát InDesign.

 1. V nabídce panelu Hypertextové odkazy zvolte příkaz Načíst formáty křížového odkazu.
 2. Dvojitě klikněte na dokument obsahující formáty křížového odkazu, které chcete importovat.

Formáty křížového odkazu lze také sdílet mezi dokumenty synchronizací příručky.

Odstranění formátů křížového odkazu

Nelze odstranit formát křížového odkazu použitý u křížových odkazů v dokumentu.

 1. V dialogovém okně Formáty křížového odkazu vyberte formát, který chcete odstranit.
 2. Klikněte na tlačítko Odstranit formát .

Správa křížových odkazů

Při vkládání křížového odkazu je na panelu Hypervazby označen stav křížového odkazu. Ikony například označují, zda se cílový text zobrazuje na pracovní ploše , vzorové stránce , skryté vrstvě , přesahujícím textu  nebo skrytém textu . Křížové odkazy, které vedou do takovýchto cílových odkazů, jsou nevyřešené. Panel také uvádí, zda byl upraven cílový odstavec  (nazývaný také zastaralé) nebo zda chybí  . Cílový text chybí, pokud nelze najít cílový text nebo soubor, který jej obsahuje. Podržením ukazatele myši na jakékoli ikoně zobrazíte popis té to ikony.

V prostředí InCopy můžete spravovat křížové odkazy, pouze pokud je článek vyhrazen pro úpravy.

Aktualizovat křížové odkazy

Ikona aktualizace označuje, že se cílový text křížového odkazu změnil nebo že byl zdrojový text cílového odkazu upraven. Křížový odkaz lze snadno upravit. Pokud dojde k přesunutí cílového místa na jinou stránku, křížový odkaz se automaticky aktualizuje.

Při aktualizaci křížového odkazu budou odebrány veškeré změny formátování provedené u zdrojového textu.

Při tisku nebo výstupu budete upozorněni v případě, že jsou křížové reference zastaralé nebo nevyřešené.

Poznámka:

Na panelu Kontrola před výstupem můžete také zobrazit upozornění v případě, že jsou křížové odkazy zastaralé nebo nevyřešené. Při definování profilu vyberte v části Text položku Křížové odkazy.

 1. Vyberte jeden nebo více zastaralých křížových odkazů. Chcete-li aktualizovat všechny křížové odkazy, ujistěte se, že nejsou žádné vybrány.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Aktualizovat křížové odkazy  na panelu Hypervazby.

  • V nabídce panelu Hypervazby vyberte možnost Aktualizovat křížový odkaz.

  • Vyberte možnost Text > Hypervazby a Křížové odkazy > Aktualizovat křížový odkaz.

Chcete-li aktualizovat všechny křížové odkazy v příručce, vyberte možnost Aktualizovat všechny křížové odkazy v nabídce panelu Příručka. Pokud některé křížové odkazy zůstanou nevyřešené, zobrazí se upozornění.

Pokud byl chybějící cílový text přesunut do jiného dokumentu nebo byl dokument obsahující cílový text přejmenován, můžete vazbu křížového odkazu obnovit. Při obnově křížového odkazu jsou veškeré změny zdrojového křížového odkazu odebrány.

 1. V části Křížové odkazy na panelu Hypervazby vyberte křížový odkaz, jehož vazbu chcete obnovit.
 2. V nabídce panelu Hypervazby vyberte možnost Obnovit vazbu křížového odkazu.
 3. Vyhledejte dokument, v němž se zobrazuje cílový text, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Jestliže se v tomto dokumentu zobrazí jiný cílový text, můžete změnit vazby na další křížové odkazy.

Upravit křížové odkazy

Chcete-li změnit vzhled zdrojového křížového odkazu nebo zadat jiný formát, můžete křížový odkaz upravit. Pokud upravíte křížový odkaz, který je vazbou na jiný dokument, dokument se otevře automaticky.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte příkaz Text > Hypervazby a křížové odkazy > Volby křížového odkazu.

  • V části Křížové odkazy na panelu Hypervazby dvojitě klikněte na křížový odkaz, který chcete upravit.

  • Vyberte křížový odkaz a z nabídky panelu Hypervazby zvolte položku Volby křížového odkazu.

 2. Upravte křížový odkaz a pak klikněte na OK.

Odstranění křížových odkazů

Pokud odstraníte křížový odkaz, je zdrojový křížový odkaz převeden na text.

 1. V části Křížové odkazy na panelu Hypervazby vyberte křížový odkaz nebo křížové odkazy, které chcete odstranit.
 2. klikněte na ikonu Odstranit nebo zvolte příkaz Odstranit hypervazbu/křížový odkaz v nabídce panelu.
 3. Potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.

Chcete-li křížový odkaz zcela odebrat, můžete také vybrat zdroj křížového odkazu a odstranit jej.

Úprava zdrojového textu křížového odkazu

Zdrojový text křížového odkazu lze upravit. Výhodou úprav textu křížového odkazu je, že můžete změnit prostrkání nebo mezery mezi slovy tak, jak je třeba pro umístění při kopírování nebo jiné změny. Nevýhodou je, že pokud aktualizujete křížový odkaz nebo změníte vazbu na něj, budou odebrány jakékoli místní změny formátování.