Výchozí klávesové zkratky

Adobe® InCopy® nabízí klávesové zkratky, které umožňují rychle pracovat v dokumentech. Mnohé klávesové zkratky se objevují vedle názvů příkazů v nabídkách. Můžete použít výchozí sadu klávesových zkratek InCopy, sadu klávesových zkratek Microsoft® Wordu nebo sadu klávesových zkratek, kterou si vytvoříte.

Poznámka:

Pomocí možnosti Zobrazit sadu v okně Klávesové zkratky lze vygenerovat aktuální seznam sady klávesových zkratek. Tato možnost je zvláště vhodná pro vytištění uživatelských klávesových zkratek.

Klávesy pro nástroje

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows®

Mac OS®

Přepnout mezi textovým nástrojem a nástrojem poznámka

Shift+Esc

Shift+Esc

Dočasně přepnout z textového nástroje na nástroj poznámka

Alt+Shift

Option+Shift

Dočasně přepnout na nástroj ručička (v zobrazení Rozvržení)

Alt+mezerník

Option+mezerník

Dočasně přepnout na nástroj lupa (v zobrazení Rozvržení)

Ctrl+mezerník

Command+mezerník

Dočasné přepnutí na nástroj Zvětšit (zobrazení rozvržení)

Ctrl+mezerník

Command+mezerník

Dočasné přepnutí na nástroj Zmenšit (zobrazení rozvržení)

Ctrl+Alt+mezerník

Command+Option+mezerník

Klávesy pro procházení dokumentů

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Přejít na první/poslední stránku (zobrazení rozvržení)

Ctrl+Shift+PageUp/PageDown

Command+Shift+PageUp/PageDown

Přejít na předcházející/následující stránku (zobrazení rozvržení)

Shift+PageUp/PageDown

Shift+PageUp/PageDown

Posun o jeden znak doprava/doleva

Šipka doprava/šipka doleva

Šipka doprava/šipka doleva

Posun nahoru/dolů o jeden řádek

Šipka nahoru/šipka dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Posun o jedno slovo doprava/doleva

Ctrl+šipka doprava/šipka doleva

Command+šipka doprava/šipka doleva

Přejít na začátek věty dopředu/zpátky (zobrazení sloupců a článku)

Ctrl+]/[

Apple+]/[

Přejít na začátek/konec řádku

Home/End

Home/End

Přejít na předcházející/následující odstavec

Ctrl+šipka nahoru/šipka dolů

Command+šipka nahoru/šipka dolů

Přejít na následující článek (zobrazení sloupců)

Ctrl+Alt+]

Command+Option+]

Přejít na předcházející článek (zobrazení sloupců)

Ctrl+Alt+[

Command+Option+[

Přejít na začátek/konec článku

Ctrl+Home/End

Command+Home/End

Vybrat jeden znak doprava/doleva

Shift+šipka doprava/šipka doleva

Shift+šipka doprava/šipka doleva

Vybrat jedno slovo doprava/doleva

Ctrl+Shift+šipka doprava/šipka doleva

Command+Shift+šipka doprava/šipka doleva

Vybrat do začátku/konce řádku

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Vybrat aktuální odstavec (zobrazení sloupců a článku)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

Vybrat další větu dopředu/zpátky (zobrazení sloupců a článku)

Ctrl+Alt+Shift+šipka doprava/šipka doleva

Command+Option+Shift+šipka doprava/šipka doleva

Vybrat jeden řádek nahoru/dolů

Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Vybrat jeden odstavec před/za

Ctrl+Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Command+Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Vybrat do začátku/konce článku

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

Odstranit slovo před textovým kurzorem (zobrazení sloupců a článku)

Ctrl+Backspace nebo Delete

Command+Delete nebo Del (na číselné klávesnici)

Odstranit aktuální větu (zobrazení sloupců a článku)

Ctrl+Shift+Backspace nebo Delete

Command+Shift+Delete

Odstranit aktuální odstavec (zobrazení sloupců a článku)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift +Del na číslicové klávesnici

Znovu zalomit všechny články

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Přepnout aktuální a předcházející zobrazení

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Přejít do následujícího okna

Ctrl+F6

Command+F6

Přejít do předcházejícího okna

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Rolovat nahoru/dolů o jednu obrazovku

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Přejít na první/poslední dvojstránku

Alt+Shift+PageUp/PageDown

Option+Shift+PageUp/PageDown

Přejít na předcházející/následující dvojstránku

Ctrl+Alt+PageUp/PageDown

Command+Alt+PageUp/PageDown

Výběr do celého okna

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

Zvětšit obrazovku na 50 %/200 %/400 %

Ctrl+5/2/4

Command+5/2/4

Aktivovat pole s procenty zvětšení

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Klávesy pro posouvání a transformaci grafik

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Zvětšit/zmenšit velikost/měřítko o 1 %

Ctrl+. [tečka] nebo , [čárka]

Apple+. [tečka] nebo , [čárka]

Zvětšit/zmenšit velikost/měřítko o 5%

Ctrl+Alt+. [tečka] nebo , [čárka]

Command+Option+. [tečka] nebo , [čárka]

Posunout výběr*

Šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru, šipka dolů

Posunout výběr o desetinu**

Ctrl+Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru, šipka dolů

Command+Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru, šipka dolů

Posunout výběr 10krát více*

Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru, šipka dolů

Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru, šipka dolů

*Velikost je nastavená v okně Úpravy > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Windows) nebo Adobe InCopy > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Mac OS).

Klávesy pro práci s textem

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Povolit nástroj poloha v textu

Esc

Esc

Normální vodorovné měřítko

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Normální svislé měřítko

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

Zvětšit/zmenšit velikost písma textu

CTRL+SHIFT+>/<

APPLE+SHIFT+>/<

Zvětšit/zmenšit velikost písma textu pětkrát více

Ctrl+Alt+Shift+>/<

Command+Option+Shift+ >/<

Zvětšit/zmenšit proklad (pro vodorovný text)

Alt+šipka nahoru/šipka dolů

Option+šipka nahoru/šipka dolů

Zvětšit/zmenšit proklad (pro svislý text)

Alt+šipka doprava/šipka doleva

Option+šipka doprava/šipka doleva

Zvětšit/zmenšit proklad pětkrát více (pro vodorovný text)

Ctrl+Alt+šipka nahoru/šipka dolů

Command+Option+šipka nahoru/šipka dolů

Zvětšit/zmenšit proklad pětkrát více (pro svislý text)

Ctrl+Alt+šipka doprava/šipka doleva

Command+Option+šipka doprava/šipka doleva

Auto proklad

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+A

Zvětšit/zmenšit vyrovnání párů/prostrkání

Alt+šipka doprava/šipka doleva

Option+šipka doprava/šipka doleva

Zvětšit/zmenšit vyrovnání párů/prostrkání pětkrát více

Ctrl+Alt+šipka doprava/šipka doleva

Command+Option+šipka doprava/šipka doleva

Vynulovat ručně přidané vyrovnání párů (vynulovat prostrkání na 0)

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Zvětšit/zmenšit posun účaří (pro vodorovný text)

Alt+Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Option+Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Zvětšit/zmenšit posun účaří (pro svislý text)

Alt+Shift+šipka doprava/šipka doleva

Option+Shift+šipka doprava/šipka doleva

Zvětšit/zmenšit posun účaří pětkrát více (pro vodorovný text)

Ctrl+Alt+Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Command+Option+Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Zvětšit/zmenšit vyrovnání mezery slov

Ctrl+Alt+\ nebo Backspace

Command+Option+\ nebo Delete

Zvětšit/zmenšit vyrovnání mezery slov pětkrát více

Ctrl+Alt+Shift+\ nebo Backspace

Command+Option+Shift+\ nebo Backspace

Zarovnat text doleva/na střed/doprava

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

Zarovnat do bloku s posledním řádkem doleva

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Do bloku všechny řádky

Ctrl+Shift+F

Command+Shift+F

Vložit tabulátor odsazení zprava

Shift + tabulátor

Shift + tabulátor

Aktualizovat seznam chybějících písem

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Přepnout předvolbu pro typografické uvozovky

Ctrl+Alt+Shift+'

Command+Option+Shift+'

Rozbalit/sbalit všechny poznámky s výjimkou aktuální poznámky

Alt+kliknout na zarážku rozbalené/sbalené poznámky

Option+kliknout na zarážku rozbalené/sbalené poznámky

Klávesy pro práci s textem

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Otevřít dialogové okno Zarovnání

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

Otevřít dialogové okno Volby rozdělování odstavců

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Otevřít dialogové okno Linky odstavce

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

Předefinovat znakový styl

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

Otevřít dialogové okno Iniciály a vnořené styly

Ctrl+Alt+R

Command + Option + R

Předefinovat odstavcový styl

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

Verzálky (zapnuto/vypnuto)

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+K

Kapitálky (zapnuto/vypnuto)

Ctrl+Alt+L

Command+Option+H

Není

Horní index

CTRL+SHIFT+=

Není

APPLE+SHIFT+=

Dolní index

Ctrl+Alt+Shift+=

Command+Option+Shift+=

Podtržení

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

Přeškrtnutí

CTRL+SHIFT+/

Ctrl+Command+Shift+/

Tučné

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

Kurzíva

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

Normální

Ctrl+Shift+Y

Command+Shift+Y

Zarovnat na mřížku (zapnuto/vypnuto)

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Automatické dělení slov (zapnuto/vypnuto)

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Klávesy pro hledání a nahrazování textu

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vložit vybraný text do pole Hledat

Ctrl+F1

Command+F1

Vložit vybraný text do pole Hledat a najít následující výskyt

Shift+F1

Shift+F1

Nahradit vybraný text textem z pole Změnit na

Ctrl+F3

Command+F3

Nahradit vybraný text textem z pole Změnit na a najít následující výskyt

Shift+F3

Shift+F3

Vložit vybraný text do pole Změnit na

Ctrl+F2

Command+F2

Klávesy pro tabulky

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vymazat buňku

Backspace nebo Delete

Odstranit

Přechod do následující buňky

Tabulátor, šipka doleva nebo šipka doprava

Tabulátor, šipka doleva nebo šipka doprava

Přechod do předcházející buňky

Shift + tabulátor

Shift + tabulátor

Procházet nahoru/dolů buňkami tabulky

Šipka nahoru/šipka dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Přechod do první/poslední buňky ve sloupci

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

Přechod do první/poslední buňky v řádku

Alt+Home/End

Option+Home/End

Přechod do prvního/posledního řádku v rámečku

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Vybrat buňky nad/pod

Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Vybrat buňky doprava/doleva

Shift+šipka doprava/šipka doleva

Shift+šipka doprava/šipka doleva

Začít řádek v následujícím sloupci

Enter (na číselné klávesnici)

Enter (na číselné klávesnici)

Začít řádek v následujícím rámečku

Shift+Enter (na číselné klávesnici)

Shift+Enter (na číselné klávesnici)

Klávesy pro panely a dialogová okna typu

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Otevřít dialogové okno Zarovnání

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Otevřít dialogové okno Linky odstavce

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Otevřít dialogové okno Volby rozdělování odstavců

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Aktivovat panel Znaky

Ctrl+T

Command+T

Aktivovat panel Odstavec

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Klávesy pro znakové a odstavcové styly

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Změnit definici znakového stylu podle textu

Vybrat text a stisknout Shift+Alt+Ctrl+C

Vybrat text a stisknout Shift+Option+Command+C

Změnit definici odstavcového stylu podle textu

Vybrat text a stisknout Shift+Alt+Ctrl+R

Vybrat text a stisknout Shift+Option+Command+R

Změnit volby bez aplikování stylu

Shift+Alt+Ctrl-dvojitě kliknout na styl

Shift+Option+Command-dvojitě kliknout na styl

Odstranit styl a lokální formátování

Alt-kliknout na název odstavcového stylu

Option-kliknout na název odstavcového stylu

Odstranit lokální změny odstavcového stylu

Alt+Shift-kliknout na název odstavcového stylu

Option+Shift-kliknout na název odstavcového stylu

Zobrazit/skrýt panel Odstavcové styly nebo Znakové styly

F11 nebo Shift+F11

Command+F11 nebo Command+Shift+F11

Klávesy pro Tezaurus

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Načíst slovo

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

Vyhledat slovo

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

Změnit slovo

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

Klávesy pro práci s XML

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Rozbalit/sbalit element

Šipka doprava/šipka doleva

Šipka doprava/šipka doleva

Rozbalit/sbalit element a dceřiné elementy

Alt+šipka doprava/šipka doleva

Option+šipka doprava/šipka doleva

Rozšířit výběr XML nahoru/dolů

Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Shift+šipka nahoru/šipka dolů

Posunout výběr XML nahoru/dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Rolovat panel struktury nahoru/dolů o jednu obrazovku

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Vybrat první/poslední uzel XML

Home/End

Home/End

Rozšířit výběr k prvnímu/poslednímu uzlu XML

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Přejít na předcházející/následující chybu ověření

Ctrl+šipka doleva/šipka doprava

Command+šipka doleva/šipka doprava

Automaticky tagovat textové rámečky a tabulky

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Další užitečné klávesové zkratky

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Zavřít současný dokument

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

Zavřít všechny dokumenty

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

Uložit všechny dokumenty

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Rozbalit všechny články

Ctrl+Alt+Z

Command+Option+Z

Sbalit všechny články

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

Zobrazit/skrýt všechny panely nástrojů a panely

Ctrl+Alt+tabulátor

Command+Tab (je v konfliktu s Mac OS)

Nový výchozí dokument

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Zobrazit panel Vazby

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

Aktivovat naposledy použité pole v panelu

Ctrl+Alt+` [akcent grave]

Command+Option+` [akcent grave]

Aktualizovat informace od začátku po kurzor

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Aktualizovat informace o průběhu přizpůsobení rozsahu

Ctrl+Alt+Shift+8

Command+Option+Shift+8

Aktualizovat informace od kurzoru do konce

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Aktualizovat informace o výběru

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Aktualizovat informace o celém článku

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Vynutit překreslení

Shift+F5

Shift+F5

Přepnout jednotky

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

Nové textové makro

Ctrl+Alt+F8

Command+Option+F8

Upravit textové makro

Ctrl+Alt+Shift+F8

Command+Option+Shift+F8

Vložit text makra

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

Klávesy pro vyřešení konfliktů s Mac OS 10.3x a 10.4

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Mac OS

Otevřít dialogové okno Předvolby

Command+K

Otevřít panel Odstavcové styly

Command+F11

Otevřít panel Znakové styly

Command+Shift+F11

Otevřít panel Textová makra

Ctrl+Command+Shift+F10

Otevřít panel Vzorník

F5

Zobrazit/skrýt panel nástrojů

Ctrl+Command+F12

Minimalizovat okno aplikace

Command+M

Skrýt aplikaci

Command+H

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?