Formátování textu

Formátování textu

Chcete-li změnit vzhled textu, použijte ovládací panel. Když je vybraný text nebo když je v textu umístěný textový kurzor, v ovládacím panelu se zobrazují buď volby formátování znaků nebo odstavců, případně kombinace obou voleb, podle rozlišení monitoru. Stejné ovladače pro formátování textu se zobrazují také v panelech Znaky a Odstavec. Ke změně vzhledu textu můžete využít také panely Znaky a Odstavce.

Výukový videokurz o formátování znaků najdete na www.adobe.com/go/lrvid4275_id_cz. Výukový videokurz o formátování odstavců najdete na www.adobe.com/go/lrvid4276_id_cz.

Panely Znaky a Odstavce se používají ke změně vzhledu textu. V aplikaci InDesign můžete text formátovat také pomocí ovládacího panelu. V InCopy není ovládací panel dostupný.

Pamatujte si následující metody formátování textu:

 • Chcete-li formátovat znaky, můžete použít textový nástroj a vybrat znaky nebo můžete kliknutím umístit textový kurzor, vybrat volby formátování a pak začít psát.

 • Chcete-li formátovat odstavce, nemusíte vybírat celý odstavec – stačí vybrat libovolné slovo nebo znak nebo umístit do odstavce textový kurzor. Můžete také vybrat text přes několik odstavců.

 • Chcete-li nastavit formátování pro všechny budoucí textové rámečky, které vytvoříte v platném dokumentu, zkontrolujte, že není aktivní textový kurzor a nic není vybrané, a pak určete volby formátování textu. Chcete-li nastavit výchozí formátování textu pro všechny nové dokumenty, zavřete všechny dokumenty a potom zadejte nastavení textu. Viz Nastavení výchozích hodnot.

 • Vyberte rámeček, chcete-li použít formátování na celý text uvnitř rámečku. Rámeček nesmí být součástí zřetězení.

 • Používejte odstavcové a znakové styly, chcete-li formátovat test rychle a konzistentně.

Výukový videokurz o práci s textem najdete na www.adobe.com/go/vid0075_cz.

 1. Vyberte textový nástroj  .
 2. Vyberte textový nástroj nebo nástroj svislý text .
 3. Kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat.
 4. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. Zvolte Text > Odstavec nebo Text > Znaky, abyste zobrazili panel Odstavec nebo Znaky.
 7. Určete volby formátování.

Priority formátování textu

Chcete-li formátovat text s atributy, jako jsou styl písma a směr textu, můžete použít několik odlišných metod. Například lze použít ovládací panel, možnosti mřížky rámečku nebo pojmenované mřížky či textové styly. Použijete-li více než jednu metodu a atributy jsou konfliktní, musí aplikace InDesign zvolit, které atributy se použijí. Pořadí podle priority je následující:

 1. Atribut znaku má přednost

 2. Styl znaků

 3. Atribut odstavce má přednost

 4. Styl odstavců

 5. Atribut mřížky CJK má přednost (buď z pojmenované mřížky nebo z dialogového okna Možnosti mřížky rámečku)

 6. Výchozí nastavení aplikace (styl kořenového odstavce)

Zadáte-li například v dialogovém okně Možnosti mřížky rámečku jednu velikost písma a jinou velikost písma ve stylu znaků, použije se velikost písma ze stylu znaků. Podobně, pokud do objektového stylu zahrnete jak styl odstavců, tak pojmenovanou mřížku, má styl odstavců přednost před pojmenovanou mřížkou.

Formátování mřížky rámečku

Vyberete-li mřížku rámečku, na ovládacím panelu se zobrazí možnosti formátování mřížky.

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte mřížku rámečku.
 2. Na ovládacím panelu vyberte libovolné možnosti.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Kopírování atributů textu (kapátko)

Pomocí nástroje kapátko můžete kopírovat atributy textu, jako je nastavení znaků, odstavce, výplně a tahu, a pak tyto atributy aplikovat na jiný text. Standardně nástroj kapátko kopíruje všechny atributy textu. Chcete-li upravit atributy, které se budou kopírovat nástrojem kapátko, použijte dialogové okno Volby kapátka.

Nástroj kapátko je dostupný pouze v Zobrazení rozvržení.

Kopírování atributů na nevybraný text

 1. Nástrojem kapátko klikněte na text formátovaný pomocí atributů, jež chcete zkopírovat. (Text může být i v jiném otevřeném dokumentu aplikace Ukazatel kapátka změní směr a zobrazí se jako plný , což znamená, že načetl zkopírované atributy. Když umístíte kapátko nad text, objeví se vedle načteného kapátka znak textového kurzoru .
 2. Nástrojem kapátko vyberte text, který chcete změnit.

  Vybraný text převezme atributy načtené v kapátku. Dokud je nástroj kapátko vybraný, můžete vybírat další text a aplikovat tím formátování.

 3. Chcete-li zrušit výběr nástroje kapátko, klikněte na jiný nástroj.
Poznámka:

Chcete-li vymazat atributy formátování, které jsou právě načtené v nástroji kapátko, stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), když je nástroj kapátko naplněný. Nástroj kapátko změní směr a zobrazí se jako prázdný , což znamená, že nyní může načíst nové atributy. klikněte na objekt obsahující atributy, které chcete kopírovat, a pak přetáhněte nové atributy na jiný objekt.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Pokud použijete nástroj kapátko ke kopírování odstavcového stylu z textu v jednom dokumentu na text v jiném dokumentu a odstavcový styl má stejný název, ale jiné nastavení atributů, všechny rozdíly se objeví jako lokální změny cílového stylu.

Kopírování atributů na vybraný text

 1. Textovým nástrojem nebo nástrojem Text cesty vyberte text, do kterého chcete atributy zkopírovat.
 2. Nástrojem kapátko klikněte na text, z kterého chcete atributy zkopírovat. (Text, ze kterého chcete kopírovat atributy, musí být ve stejném dokumentu aplikace InDesign jako text, který chcete změnit.) Nástroj kapátko změní směr a zobrazí se jako plný , což znamená, že načetl zkopírované atributy. Atributy se aplikují na text, který jste vybrali v kroku 1.
Type attributes copied to selected text

Určení atributů textu, které nástroj kapátko kopíruje

 1. V panelu nástrojů dvojitě klikněte na nástroj kapátko.
 2. V dialogovém okně Volby kapátka zvolte Nastavení znaků nebo Nastavení odstavce.
 3. Vyberte atributy, které chcete kopírovat nástrojem kapátko, a pak klikněte na OK.
Poznámka:

Chcete-li kopírovat nebo aplikovat pouze atributy odstavce beze změny nastavení v dialogovém okně Volby kapátka, podržte Shift a klikněte na text nástrojem kapátko.

Použití funkce Rychle aplikovat

Funkci Rychle aplikovat používejte k nalezení a aplikování příkazů nabídky, skriptů, proměnných a většiny ostatních příkazů, které lze najít v dialogovém okně Klávesové zkratky.

 1. Vyberte text nebo rámeček, na který chcete aplikovat styl, příkaz nabídky, skript nebo proměnnou.
 2. Zvolte Úpravy > Rychle aplikovat nebo stiskněte Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Return (Mac OS).
 3. Začněte psát název položky, kterou chcete aplikovat.

  Zadávaný název nemusí názvu stylu přesně odpovídat. Například zápis na najde styly s názvy Nadpis 1, Nadpis 2 a Podnadpis, stejně jako příkazy nabídky Nápověda, například nabídka Nápověda > Nápověda pro aplikaci InDesign.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Poznámka:

  Hledání můžete zúžit na jen jednu kategorii, když napíšete příslušný prefix na začátek hledaného výrazu, například m: pro nabídky nebo p: pro odstavcové styly. Seznam prefixů zobrazíte kliknutím na šipku dolů vlevo od textového pole Rychle aplikovat. Kategorie, které nechcete zobrazit, můžete v tomto seznamu odznačit.

 4. Vyberte položku, kterou chcete aplikovat, a pak:
  • Chcete-li aplikovat styl, příkaz nabídky nebo proměnnou, stiskněte klávesu Enter nebo Return.

  • Chcete-li aplikovat odstavcový styl a odstranit lokální změny, stiskněte klávesy Alt+Enter (Windows) nebo Option+Return (Mac OS).

  • Chcete-li aplikovat odstavcový styl a odstranit lokální změny a znakové styly, stiskněte klávesy Alt+Shift+Enter (Windows) nebo Option+Shift+Return (Mac OS).

  • Chcete-li aplikovat položku bez zavření seznamu Rychle aplikovat, stiskněte klávesy Shift+Enter (Windows) nebo Shift+Return (Mac OS).

  • Chcete-li seznam Rychle aplikovat zavřít bez aplikování položky, stiskněte Esc nebo klikněte kamkoli jinde v okně dokumentu.

  • Chcete-li upravit styl, stiskněte klávesy Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Return (Mac OS).

Poznámka:

Když je zobrazený seznam Rychle aplikovat, můžete pomocí kláves šipka doleva a doprava procházet polem pro úpravy; stisknutím kláves šipka nahoru a šipka dolů můžete procházet seznamem položek.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.