Proklad

O prokladu

Toto téma se zabývá implementací prokladu v sazbě latinkou. Informace o prokladu v textu v čínštině, japonštině nebo korejštině (CJK) naleznete v části Informace o prokladu v asijském textu.

Svislý odstup mezi řádky textu se nazývá proklad (nebo také řádkování). Proklad se měří od účaří jednoho řádku textu k účaří řádku nad ním. Účaří je neviditelná čára, na které leží většina písmen – ty, které nemají dolní dotahy.

Standardně volba automatického prokladu nastaví proklad na 120 % velikosti písma (například 12bodový proklad pro písmo velikosti 10 bodů). Při použití automatického prokladu se v nabídce Proklad v panelu Znaky aplikace InCopy zobrazí hodnota prokladu v závorkách.

Proklad

A. Proklad B. Výška textu C. Větší velikost textu jednoho slova zvětší proklad pro celý řádek. 

Informace o prokladu v asijském textu

Polohu základny prokladu lze nastavit pomocí možnosti Poloha základny prokladu v nabídce panelu Odstavec. S výchozím nastavením (Horní/pravý okraj Em rámečku) se proklad řádku textu měří od horního okraje em rámečku po horní okraj em rámečku dalšího řádku. Výběrem řádku a zvýšením hodnoty prokladu pomocí možnosti Horní/pravý okraj Em rámečku se zvětší mezera mezi vybraným řádkem a dalším řádkem, protože směr prokladu se měří od současného řádku k dalšímu řádku. Další nastavení Poloha základny prokladu měří od současného řádku k předchozímu řádku, takže změna hodnoty prokladu pomocí těchto nastavení zvýší řádek aki nad současný řádek.

Proklad zahrnuje výšku em rámečku a rozestup řádků aki.

Proklad nastavte v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu. Tato položka má ve výchozím nastavení hodnotu Automaticky. Je-li nastaven Automatický proklad, hodnota prokladu se zobrazí v závorkách na panelu Znaky. Tato Automatická hodnota se liší u textových rámečků a textu v mřížkách rámečků. Hodnotu Automatický proklad lze nastavit v položce nabídky Zarovnání v panelu Odstavec. Výchozí nastavení automatické hodnoty prokladu pro text v textových rámečcích v aplikaci InCopy je 175 % nastavené velikosti písma. U textu v mřížkách rámečků je to 100 %, což funkci zarovnání mřížky umožňuje roztáhnout řádky textu v mřížce.

Je-li zarovnání mřížky nastaveno na hodnotu Žádné, nastavte proklad v textovém rámečku pomocí hodnotu prokladu na panelu Znaky. Je-li zarovnání mřížky nastaveno na jakoukoli jinou hodnotu než Žádné, proklad se použije podle nastavení účaří.

Poznámka:

Při kopírování textu umístěného v mřížce rámečku a jeho vkládání do textového rámečku se text vloží s neporušenými atributy mřížky rámečku, takže automatický proklad se nastaví na 100 %. Pokud dojde ke zmenšení rozestupu řádků, nastavte Proklad ručně namísto automatické hodnoty.

Chcete-li nastavit proklad v mřížkách rámečku, použijte dialogové okno Mezera řádků v nastavení mřížky rámečku namísto hodnoty prokladu. Hodnota prokladu textu v mřížce rámečku představuje součet mezery řádků a velikosti mřížky (velikost písma). Jinými slovy, je-li velikost mřížky 13Q a mezera řádků 10H, skutečná hodnota prokladu bude „23H“.

Upozorňujeme, že u textu umístěného v mřížce rámečku je výchozí zarovnání mřížky nastaveno na hodnotu Na střed. V tomto případě bude hodnotou prokladu hodnota mezi středem mřížky a středem další mřížky. Je-li zarovnání mřížky nastaveno na hodnotu Žádné, proklad se použije od polohy zadané v mřížce. Je-li zarovnání mřížky nastaveno na hodnotu Žádné, proklad se použije podle hodnoty nastavené pod položkou Proklad na panelu Znaky.

Proklad v mřížce rámečku je složitý. Pro umístěný text se skutečná hodnota prokladu mění podle velikosti písma, hodnoty prokladu a také nastavení v panelu Odstavec. Mějte na paměti následující:

 • Ponecháte-li velikost písma pro mřížku rámečku beze změny, ale velikost písma nebo hodnota prokladu umístěného textu bude menší než velikost mřížky na panelu Znaky, text se zarovná podle mřížky, a to podle nastavení zarovnání mřížky.

 • Ponecháte-li velikost písma (velikost mřížky) pro mřížku rámečku beze změny, ale pomocí panelu Znaky nastavíte větší velikost písma umístěného textu, než je hodnota součtu velikost mřížky + mezera řádků, položka Gyoudori se stanoví automaticky a zarovnání do mřížky lze provést v krocích po 0,5 řádku, tedy 1,5; 2; 2,5 a 3 a tak dále, je-li položka Gyoudori nastavena na hodnotu Automaticky. Je-li položka Gyoudori nastavena na jakoukoli jinou hodnotu než Automaticky, text se zarovná podle mřížky podle tohoto nastavení a u velké velikosti písma se znaky budou překrývat.

 • Ponecháte-li velikost písma (velikost mřížky) pro mřížku rámečku beze změny, ale pomocí panelu Znaky nastavíte gyoudori umístěného textu na hodnotu větší než je hodnota součtu velikost mřížky + mezera řádků, pak se na další řádek použije proklad, je-li položka nastavena na hodnotu Automaticky. Je-li například velikost mřížky rámečku 13Q a mezera řádků je nastavena na hodnotu 10H při nastaveném prokladu 24H, text se umístí na každý druhý řádek. Je-li nastavení 47H, text se umístí na každý třetí řádek. Při nastavení prokladu na jakoukoli jinou hodnotu než Automaticky bude hodnota nastavená pod položkou Proklad ignorována.

Změna prokladu

Standardně je proklad atribut znaku, což znamená, že v jednom odstavci můžete použít i více než jednu hodnotu prokladu. Největší hodnota prokladu v řádku textu určuje proklad pro tento řádek. Můžete ale v předvolbách vybrat volbu, aby se proklad aplikoval na celý odstavec, a ne na text v odstavci. Toto nastavení neovlivní proklad v existujících rámečcích.

Změna prokladu vybraného textu

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zvolte požadovaný proklad z nabídky Proklad .

  • V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zvolte požadovaný proklad z nabídky Proklad .

  • Vyberte stávající hodnotu prokladu a zadejte novou hodnotu.

  • Když vytváříte odstavcový styl, změňte proklad v panelu Základní znakové formáty.

Pokud aplikace InCopy změnu prokladu ignoruje, může to být způsobeno výběrem možnosti Svislé zarovnání nebo Zarovnávat k mřížce účaří. Vyberte Objekt > Volby textového rámečku a ověřte, že je Svislé zarovnání nastaveno na Nahoru, a dále ověřte, že v panelu Odstavec, v ovládacím panelu nebo ve odstavcovém stylu je vybrána volba Nezarovnávat k mřížce účaří.

Poznámka:

Svislé mezery můžete také upravit zarovnáním textu na mřížku účaří. Když je nastavená mřížka účaří, její nastavení má přednost před hodnotou prokladu.

Změna výchozího nastavení prokladu

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo z nabídky ovládacího panelu zvolte Zarovnání.
 3. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání latinky.
 4. Ve volbě Automatický proklad zadejte novou výchozí hodnotu v procentech. Minimální hodnota je 0 % a maximální hodnota je 500 %.
Poznámka:

Volba automatického prokladu ve vyskakovacím okně nabídky Proklad ovládacího panelu nastaví hodnotu Automatický proklad v dialogovém okně Zarovnání jako poměr (%) velikosti znaků. Výchozí hodnota je 175 % pro textové rámečky a 100 % pro mřížky rámečků.

Aplikování prokladu na celé odstavce

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte Aplikovat proklad na celý odstavec a pak klikněte na OK.
Poznámka:

Když pro aplikování prokladu na text použijete znakový styl, proklad bude mít vliv pouze na text, na který je aplikovaný styl, a ne na celý odstavec, bez ohledu na nastavení volby Aplikovat proklad na celý odstavec.

Úprava výšky řádku podle proporce znaků

Změnou orientace textu v mřížce rámečku na opačnou hodnotu (u vodorovného textu je svislá; u svislého textu je vodorovná) se výška řádku ve výchozím nastavení změní bez ohledu na velikost mřížky. Například pro znaky 13Q umístěné v mřížce rámečku 13Q vodorovného typu bude při nastavení svislého poměrů znaků na 200 % (bez ohledu na velikost mřížky) výška řádku zdvojnásobena na hodnotu 26Q. Je-li tato funkce vypnutá, výška řádku bude stejná jako výška znaku a změní se jen poměr znaků.

 1. Vyberte text, u něhož chcete změnit výšku řádku podle poměru znaků.
 2. Z nabídky panelu Znaky nebo ovládacího panelu vyberte možnost Upravit výšku řádku podle měřítka znaku.

  Výška řádku se upraví. Tato funkce se nastavuje pro každý znak jako atribut znaku, ale výška řádku se použije na celý řádek obsahující sadu znaků.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, vyberte text, u něhož byla funkce aktivována, a na panelu Znaky nebo ovládacím panelu znovu vyberte možnost Upravit výšku řádku podle měřítka znaku a vypněte ji.

Použití polohy základny prokladu

Nastavíte-li zarovnání mřížky na hodnotu Žádné, proklad se ve výchozím nastavení použije od pravého nebo horního okraje em rámečku současného řádku po horní nebo pravý okraj em rámečku dalšího řádku. Zvýšení hodnoty prokladu způsobí použití nové hodnoty na všechny vybrané řádky.

 1. Vyberte text a v nabídce panelu Odstavec nebo ovládacím panelu nastavte zarovnání mřížky na hodnotu Žádné.
 2. Zadejte Proklad na panelu Znaky. Zadejte jinou hodnotu než Automaticky a nastavte ji na proklad se statickou hodnotou.
 3. Vyberte příslušnou základnu prokladu v nabídce Poloha základny prokladu v nabídce panelu Odstavec nebo ovládacího panelu.

Chcete-li nastavit rovnoměrný proklad bez ohledu na velikost písma, pomocí položky Střed rámečku em nastavte proklad od středu řádku.

Poznámka:

Chcete-li u mřížek rámečků zarovnat rozestup řádků mřížky s různými velikostmi písma, nastavte na panelu Odstavec zarovnání mřížky na hodnotu Na střed a položku Gyoudori nastavte na jakoukoli jinou hodnotu než Automaticky.

Možnosti polohy základny prokladu

V nabídce Poloha základny prokladu panelu Odstavec nebo ovládacího panelu můžete volit z těchto možností základny prokladu.

Horní/pravý okraj Em rámečku

Proklad bude vycházet z horního okraje em rámečku pro vodorovný typ nebo z pravého okraje em rámečku pro svislý typ. Proklad se měří od horního nebo pravého okraje současného řádku k hornímu nebo pravému okraji dalšího řádku. Tato nastavení jsou výchozí.

Střed Em rámečku

Proklad bude vycházet ze středu současného řádku ke středu předchozího řádku. Jsou-li ve stejném odstavci různé velikosti písma, mezera mezi okraji em rámečku jednotlivých řádků bude nerovnoměrná. Je-li vybrána možnost Střed em rámečku, můžete nastavením pevného prokladu pro text s různými velikostmi písma zarovnat rozestup řádků pro okolní řádky, protože proklad bude vycházet ze středu současného em rámečku.

Účaří latinky

Proklad vychází z účaří latinky. Proklad se měří z účaří současného řádku k účaří předchozího řádku. Tato metoda prokladu se shoduje s metodou používanou v sazbě latinkou. Účaří latinky se u jednotlivých písem liší. Jsou-li písma odlišná, může se poloha znaků lišit dokonce i v rámci stejné velikosti písma.

Dolní/levý okraj em rámečku

Proklad bude vycházet z dolního okraje em rámečku pro vodorovný typ nebo z levého okraje em rámečku pro svislý typ. Proklad se měří od levého nebo dolního okraje současného řádku k levému nebo dolnímu okraji předchozího řádku.

Poznámka:

Tatáž položka se nachází v zarovnání mřížky jak v nabídce panelu Odstavec, tak v nabídce ovládacího panelu. Tyto položky představují základ pro zarovnání do mřížky a nejsou základem pro proklad. Je potřeba tyto položky rozlišovat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?