Vytváření struktury dokumentů pro XML

Panel Struktura – přehled

Panel Struktura zobrazuje v hierarchické formě položky v dokumentu, které byly označené tagy XML. Tyto položky se souhrnně nazývají elementy. V panelu Struktura můžete přesouvat elementy a definovat tak pořadí a hierarchii položek. Element se skládá z ikony ukazující typ elementu a názvu tagu.

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Kromě toho poskytují elementy tyto informace:

Modrý kosočtverec

Modrý kosočtverec u ikony elementu znamená, že element je připojený k položce na stránce; absence modrého kosočtverce znamená, že element není připojený k položce stránky.

Podtržení

Název tagu je podtržený, pokud je na stránce vybraná položka, které element odpovídá. Pokud například vyberete text, kterému jste přiřadili tag Titul, slovo Titul v elementu textu bude podtrženo v panelu Struktura. Podtržení ukazuje, zda si vybrané položky na stránce a elementy v panelu Struktura odpovídají.

Výstřižek textu

Prvních 32 znaků tagovaného textu, tzv. výstřižek textu, se může zobrazit vpravo od elementu. Výstřižky pomáhají najít položku stránky, které element odpovídá.

Tečka a atribut

Atributy poskytují informace metadat o elementu. Pokud jsou k elementu připojené atributy, zobrazí se pod elementem černá tečka s názvem atributu a jeho hodnotou.

Používání panelu Struktura

 • Chcete-li otevřít podokno Struktura, zvolte příkaz Zobrazení > Struktura > Zobrazovat strukturu.
 • Chcete-li panel Struktura zavřít, zvolte Zobrazení > Struktura > Skrýt strukturu nebo klikněte na rozdělovací tlačítko.
 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit element (a zobrazit nebo skrýt některé z jeho dceřiných elementů), klikněte na trojúhelník vedle příslušného elementu.
 • Chcete-li nastavit velikost panelu Struktura, přetáhněte rozdělovač.
 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit element a také všechny elementy, které obsahuje, podržte klávesu Ctrl při kliknutí na trojúhelník vedle elementu.
 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt výstřižky textu, zvolte Zobrazovat výstřižky textu nebo Skrýt výstřižky textu z nabídky panelu Struktura.

Ikony v panelu Struktura

V panelu Struktura se zobrazují následující ikony:

Ikona

Názvu

Použijte

 

Kořenový element

Každý dokument obsahuje pouze jeden kořenový element úplně nahoře, který můžete přejmenovat, ale nemůžete ho přesunout ani odstranit.

Element článku

Představuje tagované články (jeden nebo více zřetězených rámečků).

Textový element

Představuje tagovaný text uvnitř rámečku.

Grafický element

Představuje tagovaný rámeček, který obsahuje umístěný obraz. Každý grafický element obsahuje atribut „href“, který určuje cestu nebo URL k připojenému souboru.

Neumístěný textový element

Neumístěný textový element, který není spojený s položkou stránky.

Neumístěný grafický element

Neumístěný grafický element, který není spojený s položkou stránky.

Element tabulky

Představuje tabulku.

Element buňky záhlaví

Představuje buňku v řádku záhlaví tabulky.

Element normální buňky tabulky

Představuje buňku v těle tabulky.

Element buňky zápatí

Představuje buňku v řádku zápatí tabulky.

Prázdný element

S tímto elementem je spojený prázdný rámeček.

Atribut

Obsahuje metadata, jako klíčová slova nebo umístění připojeného obrazu (atribut HREF).

Poznámka

Obsahuje poznámky, které se zobrazí v souboru XML, ale ne v dokumentu aplikace InDesign.

Příkaz pro zpracování

Obsahuje příkaz, který spustí akci v aplikaci, která umí číst příkazy pro zpracování.

Element DOCTYPE

Říká aplikaci InDesign, který soubor DTD má použít při ověřování platnosti souboru XML.

Změny uspořádání elementů struktury

Můžete změnit pořadí a hierarchickou úroveň elementů v panelu Struktura. Věnujte nicméně pozornost těmto pravidlům:

 • Dokument XML musí mít na vrcholu struktury jeden kořenový element. Kořenový element obsahuje všechny ostatní elementy a je jejich rodičem. Pouze DTD (zobrazuje se jako element DOCTYPE), komentáře nebo příkazy pro zpracování mohou být nad kořenovým elementem v panelu Struktura.

 • Změny v hierarchické struktuře XML mohou ovlivnit podobu tagovaných položek na stránkách u aplikace InCopy. Pokud například změníte textový element na dceřiný element v jiném místě struktury, přesunete také text v rozvržení.

 • Element buňky tabulky nemůžete přetáhnout do elementu tabulky nebo elementy přesunout do elementu tabulky.

 1. V panelu Struktura proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li element přesunout, přetáhněte ho do nového místa ve struktuře. Při přetahování se zobrazí čára, která označuje místo vložení elementu. Šířka čáry označuje úroveň v hierarchii.

  • Chcete-li element změnit na potomka jiného elementu, buď ho umístěte na rodičovský element tak, aby se zvýraznil, nebo ho umístěte mezi ostatní dceřiné elementy daného rodiče a pak uvolněte tlačítko myši.

  • Chcete-li přesunout element o jednu úroveň v hierarchii níže, přetáhněte ho hned nad jiný rodičovský element a přesunujte ho pomalu doleva, dokud se nezobrazí čára, která označuje, že umístění přesahuje šířku rodičovského elementu.

  • Chcete-li kopírovat nebo vyjmout element, vyberte element nebo elementy v panelu Struktura a pak zvolte Úpravy > Kopírovat nebo Úpravy > Vyjmout. Vyberte element přímo nad místem, kam chcete element vložit, a pak zvolte Úpravy > Vložit.

Poznámka:

Když element vyjmete, vyjme se do schránky element i obsah, ale rámeček zůstane nezměněný.

Vložení rodičovského elementu

Vložte rodičovský element do panelu Struktura, abyste zachovali správnou strukturu XML, nebo abyste zlepšili organizaci obsahu. Před vložením nového rodičovského elementu musíte vybrat elementy, které budou potomky nového rodiče. Když nový rodičovský element vložíte, vybrané dceřiné elementy se v hierarchii struktury posunou o jednu úroveň níže.

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

 1. V panelu Struktura vyberte elementy, které budou dceřinými elementy nového rodičovského elementu, který chcete vložit. Zapamatujte si následující pravidla:

  • Nemůžete vybrat kořen nebo element na úrovni kořenu.

  • Nemůžete vybrat článek nebo element na úrovni článku.

  • Elementy musí být na stejné úrovni ve strukturální hierarchii.

  • Elementy musí být za sebou.

  • Výběr nesmí obsahovat buňky tabulky nebo atributy.

 2. V nabídce panelu Struktura zvolte Nový nadřazený element nebo klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac OS) a zvolte Nový nadřazený element.

 3. Vyberte tag pro nový rodičovský element a klikněte na OK.

Poznámka:

Vložte rychle nový rodičovský element tak, že vyberete Přidat tag v panelu Tagy a pak v panelu kliknete na tag. Můžete také kliknout pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac OS) na vybraný element v panelu Struktura, zvolit Nový nadřazený element a pak zvolit element.

Práce s atributy

Atribut poskytuje další informace o elementu XML. Každý atribut se skládá z názvu a hodnoty. Atributy se zobrazují v panelu Struktura, nejsou umístěny v dokumentu ani použity jako jeho obsah. Přidejte atributy k elementům pro aplikace a soubory, které budou používat soubory XML vytvořené v aplikaci InCopy.

Když obrázek označíte tagem, InDesign automaticky vytvoří atribut href s hodnotou, která definuje umístění obrazového souboru na disku. Atribut href umožňuje ostatním souborům a aplikacím nalézt obrázek na disku, aby ho bylo možné zobrazit.

An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

Atributy můžete přidat k libovolnému elementu s výjimkou elementu DOCTYPE (soubor DTD), poznámek a příkazů ke zpracování. Chcete-li například zahrnout klíčová slova pro vyhledávání v jiné aplikaci, můžete vytvořit atribut nazvaný keywords. Můžete také vytvořit atributy, které označují nahrazený text a nadpisy článků a které zaznamenávají další informace vztahující se k obsahu.

Poznámka:

Pokud používáte soubor DTD, můžete si prohlédnout jeho obsah a zjistit, které atributy povoluje. Názvy atributů, podobně jako názvy tagů, musí být v souladu s DTD.

Poznámka:

Aplikace InCopy rozlišuje speciální atributy jmenných prostorů, které mohou určovat odstavcové nebo znakové styly, styly tabulek a jejich buněk, a mohou řídit mezery. Další informace najdete v technické referenční příručce pro XML a v dalších zdrojích na www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript_cz.

Přidat atribut

 1. Vyberte element.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Přidat atribut .

  • V nabídce panelu Struktura zvolte Nový atribut.

  • Klikněte na vybraný element pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac OS) a zvolte Nový atribut.

 3. Zadejte název a hodnotu atributu a pak klikněte na OK.

Zobrazení nebo skrytí atributů v panelu Struktura

 1.  Zvolte Zobrazovat atributy nebo Skrýt atributy z nabídky panelu Struktura.

  Možná budete muset kliknout na ikonu trojúhelníku vedle elementu, abyste zobrazili jeho atributy.

Úpravy nebo odstranění atributu

 1. Vyberte atribut v panelu Struktura.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li atribut upravit, dvojitě klikněte na něj nebo zvolte Upravit v nabídce panelu Struktura.

  • Chcete-li atribut odstranit, klikněte na ikonu Odstranit nebo zvolte Odstranit v nabídce panelu Struktura.

Úpravy atributů href

Aplikace InCopy vytváří atributy href automaticky pro zpracování obrazových souborů. Atribut href definuje umístění obrazového souboru na disku a obrazový soubor tak lze zobrazit. Když označíte umístěný obraz tagem, vytvoří aplikace InCopy hodnotu atributu href, která obsahuje cestu a název souboru obrazu.

Cesta může být absolutní odkaz, relativní odkaz vzhledem ke složce se souborem XML, nebo relativní odkaz k podsložce Obrazy, která je ve složce se souborem XML. Relativní cesty se vztahují k cestě, kde je dokument uložen.

 • Atribut href s absolutním odkazem vypadá následovně (ve Windows a Mac OS):

  href=file:///C:/Obrazy/Louka.psd

  href=file:///Users/abhayc//Plocha/abc.jpg

 • Atribut href pro obrazový soubor ve složce se souborem XML vypadá následovně:

  href=file:Louka.psd

 • Atribut href pro obrazový soubor v podsložce Obrazy vypadá takto:

  href=file:///Obrazy/Louka.psd

Atribut href můžete upravit, chcete-li určit nový odkaz na obraz. Můžete například upravit absolutní odkaz a změnit ho na relativní, aby obrazový soubor zůstal dostupný, když soubor exportujete.

 1. V panelu Struktura dvojitě klikněte na atribut href. (Možná budete muset kliknout na ikonu trojúhelníku vedle obrazového elementu, abyste zobrazili atributy.)
 2. Jako Hodnotu zadejte novou cestu pro obraz a pak klikněte na OK.

Přidání poznámek a příkazů pro zpracování

Aplikace InCopy umožňuje zahrnout poznámky a příkazy pro zpracování do souboru XML. Zadejte poznámku, chcete-li přidat popisné informace o elementu. Poznámky můžete zobrazit ve webových prohlížečích a textových editorech. Pomáhají porozumět struktuře XML a tagům XML. Příkaz pro zpracování je zvláštní příkaz specifický pro aplikaci. Můžete například zadat příkaz pro zpracování nové stránky, aby aplikace, do které exportujete soubor XML, poznala, kde začíná nová stránka. Uživatelem vytvořené příkazy pro zpracování v aplikaci InCopy jsou určeny pro použití v jiných programech; samotná aplikace InCopy se neřídí příkazy pro zpracování.

Poznámky a příkazy pro zpracování se zobrazují v panelu Struktura. Komentáře a příkazy pro zpracování můžete přesunout, upravit a odstranit stejně jako ostatní elementy v panelu Struktura. Nemohou ale obsahovat dceřiné elementy ani atributy.

InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

Přidání poznámky

 1. Vyberte element, ke kterému chcete přidat poznámku.
  Poznámka:

  Chcete-li přidat poznámku k tabulce, vyberte element buňky tabulky. Poznámky můžete přidávat k buňkám tabulky, ale ne k tabulkám.

 2. Zvolte Nová poznámka v nabídce panelu Struktura.
 3. V dialogovém okně Nová poznámka napište poznámku.

Přidání příkazu ke zpracování

 1. Vyberte element pro příkaz ke zpracování.
  Poznámka:

  Chcete-li přidat příkaz pro zpracování k tabulce, vyberte element buňky tabulky. Příkazy pro zpracování můžete přidávat k buňkám tabulky, ale ne k tabulkám.

 2. Zvolte Nový příkaz pro zpracování v nabídce panelu Struktura.
 3. Jako Cíl zadejte název, který identifikuje příkaz pro zpracování v aplikaci, která čte exportované soubory XML.
 4. Do pole Data zadejte hodnotu, která řekne aplikaci, co má s příkazem pro zpracování udělat.

Prohlížení poznámek a příkazů pro zpracování

 1. Zvolte Zobrazit poznámky nebo Zobrazit příkazy pro zpracování v nabídce panelu Struktura.

Úpravy poznámek a příkazů pro zpracování

 1. Vyberte poznámku nebo příkaz pro zpracování.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Dvojitě klikněte na poznámku nebo příkaz pro zpracování.

  • V nabídce panelu Struktura zvolte Upravit.

 3. Upravte poznámku nebo příkaz pro zpracování a klikněte na OK.

Použití souborů DTD pro ověření platnosti XML

Ověřování platnosti XML v dokumentu znamená porovnat strukturu, názvy tagů elementů a atributy se specifikacemi v souboru DTD. Chcete-li provést ověření platnosti proti souboru DTD, musíte tento soubor nejprve načíst do dokumentu v aplikaci InDesign.

Poznámka:

Načtením souboru DTD naimportujete názvy tagů do panelu Tagy. Tyto importované názvy tagů jsou zamčené; nelze je odstranit nebo přejmenovat jinak než odstraněním souboru DTD z dokumentu.

V horní části panelu Struktura se zobrazí element DOCTYPE, pokud jste soubor DTD načetli do dokumentu. (Soubory DTD se někdy načtou automaticky, když importujete soubor XML.) Chcete-li nahradit soubor DTD v dokumentu, odstraňte existující soubor DTD a pak načtěte nový.

Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

Načtení souboru DTD

Když načtete soubor DTD, InDesign vloží tento soubor do dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Struktura zvolte Načíst DTD z nabídky panelu Struktura.

  • V panelu Tagy zvolte Načíst DTD z nabídky panelu.

 2. Vyberte soubor DTD, který chcete importovat, a klikněte na Otevřít.
  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit tagy definované v souboru DTD, zvolte Okna > Pomůcky > Tagy, abyste otevřeli panel Tagy.

Zobrazení souboru DTD

Soubory DTD jsou zapsány jako text ASCII. Mohou obsahovat vložené instrukce a vysvětlení, jak správně používat tagy a řadit elementy. V aplikaci InDesign můžete zobrazit pouze DTD načtený do dokumentu.

DTD file opened for viewing

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  •  V nabídce panelu Struktura zvolte Zobrazit DTD.

  • Dvojitě klikněte na element DOCTYPE v panelu Struktura.

  Poznámka:

  Chcete-li soubor DTD vytisknout, zkopírujte kód z okna Zobrazení DTD a vložte ho do textového editoru.

Odstranění souboru DTD

 1. Zvolte Odstranit DTD z nabídky panelu Struktura.

  InDesign odstraní kopii souboru DTD uloženou v dokumentu aplikace InDesign, ne originální soubor DTD. Tagy importované se souborem DTD v panelu Tagy zůstanou, ale nebudou zamknuté.

Ověření platnosti struktury XML

Když ověřujete platnost dokumentu, aplikace InCopy vás upozorní, pokud XML nesplňuje pravidla stanovená souborem DTD. Navrhne řešení, aby XML splňovalo požadavky souboru DTD. Chyby můžete opravovat postupně, nebo je můžete všechny zobrazit v samostatném okně.

Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 

Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 

 1. Zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazit Strukturu.
 2. V panelu Struktura klikněte na tlačítko pro ověření platnosti  .
  Poznámka:

  Chcete-li změnit kořenový element, od kterého InDesign začíná ověřovat, zvolte Volby DTD v nabídce panelu Struktura.

 3. Chcete-li opravit chyby zobrazené v panelu Návrhy, kliknutím na navrženou opravu ji vyzkoušejte nebo upravte strukturu XML a tagy přímo pomocí panelu Struktura a panelu Tagy.
 4. Chcete-li zobrazit další chyby, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na šipku doleva  nebo na šipku doprava .

  • Klikněte na tlačítko chybového okna , chcete-li zobrazit všechny chyby v samostatném okně.

  • V nabídce panelu Struktura zvolte Zobrazit seznam chyb.

Poznámka:

Aplikace InCopy přeruší ověřování platnosti po nalezení 250 chyb. Když je tento limit dosažen, objeví se v poli Počet chyb znak plus.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?