Styly tabulek a buněk

O stylech tabulek a buněk

Stejně jako pomocí textových stylů formátujete text, můžete pomocí stylů tabulky a stylů buněk formátovat tabulky. Styl tabulky je sada atributů formátování tabulky, například okraje tabulky a tahy řádků a sloupců, kterou lze aplikovat jedním krokem. Styl buněk zahrnuje formátování jako například vsazení buňky, styly odstavce a tahy a výplně. Pokud upravujete styl, všechny tabulky nebo buňky, na které jste styl aplikovali, se automaticky aktualizují.

Poznámka:

Mezi textovými styly a styly tabulky je důležitý rozdíl. Zatímco všechny atributy znakových stylů mohou být součástí stylu odstavce, atributy stylu buňky nejsou součástí stylu tabulky. Například, nemůžete použít styl tabulky ke změně barvy okraje vnitřních buněk. Namísto toho vytvořte styl buňky a zahrňte jej do stylu tabulky.

Styly [Základní tabulka] a [Žádný]

Každý nový dokument standardně obsahuje styl [Základní tabulka], který lze aplikovat na vámi vytvářené tabulky, a styl [Žádný], který lze použít pro odstranění aplikovaných stylů buněk. Styl [Základní tabulka] můžete upravovat, ale ani styl [Základní tabulka] ani [Žádný] nemůžete přejmenovat nebo odstranit.

Používání stylů buněk ve stylech tabulky

Pokud vytváříte styl tabulky, můžete určit, které styly buněk se mají použít pro různé oblasti tabulky: řádky záhlaví a zápatí, levý a pravý sloupec a řádky hlavního textu. Například pro řádek záhlaví můžete přiřadit styl buněk, která používá styl odstavce, a pro pravý a levý sloupec můžete přiřadit jiné styly buňky, které používají barevně vyplněné pozadí.

Styly buněk použité pro oblasti ve stylu tabulky

A. Řádek záhlaví formátovaný pomocí stylu buněk, který obsahuje odstavcový styl B. Levý sloupec C. Základní buňky D. Pravý sloupec 

Atributy stylu buněk

Styly buněk nemusí nutně obsahovat všechny formátovací atributy vybrané buňky. Pokud vytváříte styl buněk, můžete určit, jaké atributy bude obsahovat. Aplikování stylu buněk pak změní pouze požadované atributy, například barevnou výplň buňky, a ignoruje všechny ostatní atributy buňky.

Přednost formátování ve stylech

Dojde-li ke konfliktu ve formátování aplikovaném na buňku tabulky, následující pořadí přednosti určí, které formátování se použije:

Přednost stylu buněk

1. Záhlaví/zápatí 2. Levý sloupec/pravý sloupec 3. Řádky hlavního textu. Například pokud se buňka objeví jak v záhlaví, tak v levém sloupci, použije se formátování stylu buněk záhlaví.

Přednost stylu tabulky

1. Lokální změny buňky 2. Styl buněk 3. Styly buněk aplikované ze stylu tabulky 4. Lokální změny tabulky 5. Styl tabulky. Například pokud aplikujete jednu výplň pomocí dialogového okna Volby buněk a jinou výplň pomocí stylu buněk, použije se výplň z dialogového okna Volby buňky.

Výukový videokurz o používání stylů tabulky najdete na www.adobe.com/go/vid0084_cz.

Panely Styly tabulek/buněk – přehled

Chcete-li vytvářet a pojmenovávat styly tabulky a aplikovat styly na existující tabulky nebo na tabulky, které vytváříte nebo importujete, použijte panel Styly tabulek (Okno > Styly > Styly tabulek). Chcete-li vytvářet a pojmenovávat styly buněk a aplikovat styly na buňky v tabulce, použijte panel Styly buněk (Okno > Styly > Styly buněk). Styly se ukládají s dokumentem a objeví se v panelu při každém otevření daného dokumentu. Pro snadnější správu můžete styly tabulky a buněk ukládat ve skupinách.

Když umístíte textový kurzor do buňky nebo tabulky, všechny použité styly se zvýrazní v některém z panelů. Název kteréhokoli stylu buněk, aplikovaného prostřednictvím stylu tabulky, se objeví v dolním levém rohu oblasti Styly buněk. Pokud vyberte oblast buněk, která obsahuje více stylů, nezvýrazní se žádný styl a v panelu Styly buněk se objeví „(Smíšené)“.

Otevření panelu Styly tabulek nebo Styly buněk

 1. Zvolte Okna > Styly a zvolte Styly tabulek nebo Styly buněk.

Změna zobrazení seznamu stylů v panelu

 • Vyberte Malé řádky v panelu, chcete-li zobrazit zhuštěnou verzi stylů.
 • Přetáhněte styl do jiné polohy. Můžete také přetáhnout styly do skupin, které vytváříte.
 • Chcete-li styly uspořádat dle abecedního pořadí, zvolte Uspořádat podle názvu z nabídky panelu.

Definování stylů tabulek a buněk

Pracujete-li se samostatným článkem, můžete definovat, upravovat a aplikovat styly tabulky a buněk v InCopy. Pokud požadované styly existují v jiném dokumentu InCopy, můžete tyto styly importovat do platného dokumentu. Nemůžete importovat styly tabulky nebo buněk z dokumentu InDesign.

Výukový videokurz o používání stylů tabulky najdete na www.adobe.com/go/vid0084_cz.

 1. Pokud chcete vytvořit styl na základě formátování existující tabulky nebo buňky, umístěte textový kurzor do buňky.
 2. Je-li třeba, definujte odstavcový styl pro styl buněk.
 3. Chcete-li otevřít panel Styly tabulek, zvolte Okno > Styly > Styly tabulek, případně chcete-li otevřít panel Styly buněk, zvolte Okno > Styly > Styly buněk.
 4. Zvolte Nový styl tabulky z nabídky panelu Styly tabulek nebo zvolte Nový styl buněk z nabídky panelu Styly buněk.
 5. Do Název stylu zadejte název.
 6. Ze seznamu Odvozen od vyberte styl, na kterém bude aktuální styl založen.
 7. Chcete-li definovat zkratku stylu, umístěte textový kurzor do textového pole Zkratka a zkontrolujte, zda je zapnutá klávesa NumLock. Pak podržte stisknutou libovolnou kombinaci kláves Shift, Alt nebo Ctrl (Windows) nebo Shift, Option a Command (Mac OS) a stiskněte klávesu s číslem na číselné klávesnici. K definování zkratek stylů nemůžete použít písmena ani jiná čísla, než z číselné klávesnice.
 8. Chcete-li určit atributy formátování, klikněte na kategorii vlevo a určete požadované atributy. Chcete-li například stylu buněk přiřadit odstavcový styl, klikněte na kategorii Všeobecné a zvolte odstavcový styl z nabídky Styl odstavce.

  Volby ve stylu buněk, které nemají určené nastavení, se ve stylu ignorují. Nechcete-li, aby nastavení bylo součástí stylu, zvolte (Ignorovat) z nabídky nastavení, odstraňte obsah pole nebo klikněte tolikrát na zaškrtávací pole, dokud neuvidíte malé políčko ve Windows nebo pomlčku (-) v Mac OS.

 9. Chcete-li, aby se nový styl objevil ve skupině stylů, kterou jste vytvořili, přetáhněte ho do složky skupiny stylů.

Načtení (import) stylů tabulek z jiných dokumentů

Styly tabulek a buněk můžete importovat z jiného dokumentu InDesign do aktivního dokumentu. Při importu můžete určit, které styly se načtou, a co se má stát, pokud se název načteného stylu shoduje s názvem stylu v aktuálním dokumentu. Můžete také importovat styly z dokumentu InCopy.

Styly tabulek a buněk můžete importovat z dokumentu InDesign nebo InCopy do samostatného dokumentu InCopy nebo obsahu InCopy připojeného k aplikaci InDesign. Můžete určit, které styly se načtou a co se má stát, pokud se název načteného stylu shoduje s názvem stylu v aktuálním dokumentu.

Poznámka:

Pokud importujete styly do připojeného obsahu, nové styly se přidají do dokumentu aplikace InDesign při aktualizaci obsahu a libovolný styl, u kterého došlo ke konfliktu názvu, se přepíše stylem aplikace InDesign se stejným názvem.

 1. Z nabídky panelu Styly buněk nebo Styly tabulek zvolte Načíst styly buněk, Načíst styly tabulek nebo Načíst styly tabulek a buněk.
 2. Dvojitě klikněte na dokument aplikace InDesign obsahující styly, které chcete importovat.
 3. V dialogovém okně Načíst styly zaškrtněte pole vedle stylů, které chcete importovat. Pokud se název některého importovaného stylu shoduje s názvem stávajícího stylu, vyberte ze seznamu Konflikt s existujícím stylem jednu z následujících položek a pak klikněte na OK:

  Použít definici vstupního stylu

  Přepíše stávající styl načteným stylem a použije jeho nové atributy na všechny buňky v aktuálním dokumentu, které používaly starý styl. Definice načítaného a stávajícího stylu se objeví v dolní části dialogového okna Načíst styly, takže je můžete porovnat.

  Automaticky přejmenovat

  Přejmenuje načtený styl. Pokud například oba dokumenty obsahují styl nazvaný „Styl tabulky 1“, přejmenuje se načtený styl v aktuálním dokumentu na „Styl tabulky 1 kopie“.

Aplikování stylů tabulek a buněk

Na rozdíl od odstavcových a znakových stylů nesdílejí styly tabulek a buněk atributy a proto použití stylu tabulky nezmění formátování buňky a použití stylu buněk nezmění formátování tabulky. Použití stylu buněk standardně odstraní formátování použité u jakéhokoli předchozího stylu buněk, ale neodstraní lokální formátování buňky. Podobně použití stylu tabulky odstraní formátování použité u jakéhokoli předchozího stylu tabulky, ale neodstraní lokální změny provedené pomocí dialogového okna Volby tabulky.

V panelu Styly se vedle platného stylu buňky nebo tabulky zobrazí znak plus (+), pokud vybraná buňka nebo tabulka má další formátování, které není součástí aplikovaného stylu. Toto přídavné formátování se nazývá lokální změna.

 1. Umístěte textový kurzor do tabulky nebo vyberte buňky, na které chcete aplikovat styl.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Styly tabulek nebo Styly buněk klikněte na styl tabulky nebo buňky (Okno > Styly > Styly tabulek nebo Styly buněk). Pokud je styl ve skupině stylů, rozbalte skupinu stylů a najděte daný styl.

  • Stiskněte zkratku, kterou jste určili pro daný styl. (Musí být zapnutý zámek číslic NumLock.)

Odvození jednoho stylu tabulky nebo buněk od druhého

Mezi podobnými styly tabulek nebo buněk můžete vytvořit vazbu vytvořením základního nebo rodičovského stylu. Když upravíte rodičovský styl, všechny změněné atributy, které jsou i v odvozených stylech, se změní také. Styly tabulek jsou standardně odvozeny z [Bez stylu tabulky] a styly buněk jsou odvozeny z [Žádný].

 1. Vytvořte nový styl.
 2. V dialogovém okně Nový styl tabulky nebo Nový styl buněk vyberte rodičovský styl v nabídce Odvozen od. Nový styl se stane odvozeným stylem.
 3. Určením formátování odlište nový styl od rodičovského stylu.

Úpravy stylů tabulek a buněk

Jednou z předností používání stylů je, že pokud změníte definici stylu, veškeré tabulky nebo buňky formátované tímto stylem se změní podle nové definice stylu.

Poznámka:

Pokud upravíte styly v obsahu InCopy, který je připojený k dokumentu aplikace InDesign, provedené změny se přepíšou při aktualizaci připojeného obsahu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud nechcete styl aplikovat na vybranou tabulku nebo buňku, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na styl v panelu Styly a zvolte Upravit [název stylu].

  • V panelu Styly dvojitě klikněte na styl nebo styl vyberte a zvolte Volby stylu v nabídce panelu stylů. Tímto způsobem zároveň aplikujete styl buněk na vybranou buňku nebo styl tabulky na vybranou tabulku. Pokud není vybraná žádná tabulka, dvojitým kliknutím na styl tabulky ho nastavíte jako výchozí styl pro všechny tabulky, které vytvoříte.

 2. Upravte nastavení v dialogovém okně a pak klikněte na OK.

Odstranění stylů tabulek a buněk

Když odstraňujete styl, můžete vybrat jiný styl, kterým ho chcete nahradit, a můžete zvolit, zda chcete zachovat formátování.

 1. Vyberte styl v panelu Styly.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Odstranit styl z nabídky panelu.

  • Klikněte na ikonu Odstranit  v dolní části panelu nebo přetáhněte styl na ikonu Odstranit.

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na styl a pak zvolte Odstranit styl. Tato metoda je obzvláště vhodná pro odstranění stylu bez jeho použití na vybranou buňku nebo tabulku.

 3. Vyberte styl, kterým ho chcete nahradit.

  Pokud vyberete [Bez stylu tabulky] jako náhradu za styl tabulky nebo [Žádný] jako náhradu za styl buněk, vyberte Zachovat formátování, chcete-li zachovat formátování tabulky nebo buňky, na kterou je daný styl aplikován. Tabulka nebo buňka si zachová formátování, ale nebude již dále spojena se stylem.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Předefinování stylů tabulek a buněk podle aktuálního formátování

Po aplikování stylu můžete lokálně změnit kterékoliv jeho nastavení. Pokud se rozhodnete, že se vám úpravy líbí, můžete předefinovat styl tak, aby zachoval nové formátování.

Poznámka:

Pokud předefinujete styly v obsahu InCopy připojeném k dokumentu aplikace InDesign, provedené změny se přepíšou při aktualizaci propojeného obsahu.

 1. Umístěte textový kurzor do tabulky nebo buňky, formátované stylem, který chcete předefinovat.
 2. Proveďte změny v tabulce nebo buňce podle potřeby.
 3. V nabídce panelu Styly zvolte Předefinovat styl.
Poznámka:

U stylů buněk povolí příkaz Předefinovat styl úpravy pouze těch atributů, které jsou součástí stylu buněk. Například pokud styl buněk obsahuje červenou výplň a provedete v buňce lokální změny tak, aby používala modrou výplň, můžete předefinovat styl odvozený z této buňky. Ale pokud změníte atribut, který je ve stylu buněk ignorován, nemůžete předefinovat styl tímto atributem.

Lokální změny stylů tabulek a buněk

Poté, co aplikujete styl tabulky nebo buněk, můžete přepsat kterékoliv jeho nastavení. Chcete-li přepsat styl tabulky, můžete změnit volby v dialogovém okně Volby tabulky. Chcete-li přepsat buňku, můžete změnit volby v dialogovém okně Volby buňky nebo pro změnu tahu nebo výplně použít jiné panely. Pokud vyberete tabulku nebo buňku s provedenou lokální změnou, zobrazí se vedle stylu v panelu Styly znak plus (+).

Když aplikujete styl, můžete odstranit lokální změny tabulek a buněk. Lokální změny můžete odstranit také z tabulky nebo buňky, na kterou již byl styl aplikován.

Poznámka:

Pokud se vedle názvu stylu zobrazuje znaménko (+), podržte myš nad stylem, aby se zobrazil popis lokálně změněných atributů .

Zachování nebo odstranění lokálních změn při aplikování stylu tabulky

 • Chcete-li aplikovat styl tabulky a zachovat styly buněk, ale odstranit lokální změny, podržte při kliknutí na název stylu v panelu Styly tabulek stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).
 • Chcete-li aplikovat styl tabulky a odstranit jak styly buněk, tak lokální změny, podržte při kliknutí na název stylu v panelu Styly tabulek stisknuté klávesy Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS).
Poznámka:

Chcete-li aplikovat styl a odstranit styly buněk, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na název stylu v panelu Styly tabulek a zvolte Aplikovat [styl tabulky], odstranit styly buněk.

Odstranění lokálních změn při aplikování stylu buněk

 1. Chcete-li aplikovat styl buněk a odstranit lokální změny, podržte při kliknutí na název stylu v panelu Styly buněk stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).
  Poznámka:

  Za lokální změnu se považují pouze ty atributy, které jsou součástí stylu buněk. Pokud například styl buněk zahrnuje červenou výplň a všechny ostatní atributy jsou ignorovány, změna jiné volby buňky se nepovažuje za lokální změnu.

Odstranění atributů nedefinovaných ve stylu buněk

 1. Zvolte Vymazat atributy nedefinované ve stylu v nabídce panelu Styly buněk.

Odstranění lokálních změn tabulky nebo buňky

 1. Vyberte tabulku nebo buňky obsahující lokální změny.
 2. V panelu Styly klikněte na ikonu Vymazat lokální změny ve výběru  nebo zvolte Vymazat lokální změny v nabídce panelu Styly.

Když přerušíte vazbu mezi tabulkami nebo buňkami a stylem, který na ně byl aplikován, tabulky nebo buňky si zachovají současné formátování. Ale budoucí změny ve stylu je již neovlivní.

 1. Vyberte buňky, na které byl styl aplikován.
 2. Z nabídky panelu Styly zvolte Zrušit vazbu na styl.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?