Tabulátory a odsazení

Dialogové okno Tabulátory – přehled

Tabulátory umísťují text do určité vodorovné polohy v rámečku. Výchozí nastavení tabulátorů závisí na nastavení jednotek vodorovného pravítka v dialogovém okně předvoleb Jednotky a kroky kláves.

Tabulátory jsou platné pro celý odstavec. První tabulátor, který nastavíte, odstraní všechny výchozí tabulátory vlevo od něj. Další tabulátory odstraní všechny výchozí tabulátory mezi nastavenými tabulátory. Můžete nastavit levý, středicí, pravý a desetinný tabulátor nebo tabulátor pro speciální znak.

Tabulátory se nastavují v dialogovém okně Tabulátory.

Dialogové okno Tabulátory

A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Poloha tabulátoru C. Pole Výplň tabulátoru D. Pole Zarovnat na E. Pravítko tabulátorů F. Přitažení nad rámeček 

Pokud akci provedete ve svislém textovém rámečku, dialogové okno Tabulátory bude rovněž svislé. Pokud směr dialogového okna Tabulátory neodpovídá směru textového rámečku, kliknutím na ikonu magnetu přitáhněte pravítka k aktuálnímu textovému rámečku.

Svislé tabulátory

Otevření dialogového okna Tabulátory

 1. Kliknutím textovým nástrojem klikněte do textového rámečku.
 2. Zvolte Text > Tabulátory.

Pokud je viditelný horní okraj rámečku, přitáhne se dialogové okno Tabulátory k aktuálnímu textovému rámečku a jeho šířka se přizpůsobí aktuálnímu sloupci.

Pokud se zobrazí horní okraj vodorovného rámečku, dialogové okno Tabulátory se přitáhne k hornímu okraji aktuálního textového rámečku a jeho šířka se změní, aby odpovídala šířce aktuálního sloupce. Je-li ve svislém rámečku bod vložení textu, dialogové okno Tabulátory se přitáhne k pravé straně textového rámečku a zobrazená délka bude odpovídat délce aktuálního sloupce.

Zarovnání pravítka dialogového okna Tabulátory k textu

 1. V zobrazení rozvržení posuňte dokument tak, aby byl vidět horní okraj obsahu.
 2. Posuňte dokument tak, aby byl vidět horní okraj textového rámečku.
 3. klikněte na ikonu magnetu  v dialogovém okně Tabulátory. Dialogové okno Tabulátory se přitáhne k hornímu okraji sloupce, který obsahuje výběr nebo textový kurzor.

Nastavení tabulátorů

Můžete nastavit levý, středicí, pravý a desetinný tabulátor nebo tabulátor pro speciální znak. Když použijete tabulátor pro speciální znak, můžete nastavit tabulátor tak, aby zarovnával na libovolný vybraný znak, například dvojtečku nebo znak dolaru.

 1. Chcete-li vidět efekt změny nastavení tabulátorů, zvolte Zobrazení > Zobrazení rozvržení.
 2. Při používání nástroje textu  umístěte textový kurzor do odstavce.
 3. Stiskněte klávesu tabulátoru. Přidejte tabulátory do odstavců, kde chcete přidat vodorovné mezery. (Tabulátory můžete také přidat až po nastavení tabulátorů.)
  Použití tabulátorů pro zarovnání textu

 4. Zvolte Text > Tabulátory, abyste zobrazili dialogové okno Tabulátory.
 5. Chcete-li určit, které odstavce nastavení ovlivní, vyberte odstavec nebo skupinu odstavců.
  Poznámka:

  V zobrazení sloupců nebo článků vložení tabulátoru na začátek odstavce odsadí text o stejnou velikost, bez ohledu na polohu tabulátoru. V zobrazení rozvržení se zobrazuje skutečná poloha tabulátoru.

 6. Pro první tabulátor klikněte na tlačítko zarovnání tabulátoru (doleva, doprava, na střed nebo desetinný) v dialogovém okně Tabulátory, abyste určili, jak se bude text zarovnávat na pozici tabulátoru.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na určité místo v pravítku tabulátorů umístěte nový tabulátor.

  Přidání nového tabulátoru

  • Zadejte polohu do pole X a stiskněte Enter nebo Return. Pokud je vybraná hodnota X, stiskněte klávesu šipka nahoru nebo dolů, abyste zvětšili nebo zmenšili hodnotu tabulátoru o 1 bod.
 8. Pro následující tabulátory s jiným zarovnáním opakujte kroky 3 a 4.
První tabulátor je nastaven na zarovnání doprava; druhý tabulátor je nastaven na zarovnání doleva.

Poznámka:

Chcete-li vložit znak tabulátoru do tabulky, zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Tabulátor.

Opakování tabulátorů

Příkaz Opakovat tabulátor vytvoří více tabulátorů na základě vzdálenosti mezi tabulátorem a levým odsazením nebo předcházejícím tabulátorem.

 1. Klepnutím umístěte do odstavce textový kurzor.
 2. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 3. Z nabídky panelu zvolte Opakovat tabulátor.
  Opakované tabulátory

  A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Zarážka tabulátoru na pravítku C. Nabídka panelu 

Přesunutí, odstranění a úpravy nastavení tabulátorů

K přemísťování, odstraňování a úpravám nastavení tabulátorů se používá dialogové okno Tabulátory.

Posunutí tabulátoru

 1. Kliknutím textovým nástrojem  umístěte textový kurzor do odstavce.
 2. V dialogovém okně Tabulátory vyberte tabulátor na pravítku tabulátorů.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte nové umístění pro X a stiskněte Enter nebo Return.

  • Přetáhněte tabulátor do nové polohy.

Odstranění tabulátoru

 1. Klepnutím umístěte do odstavce textový kurzor.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte tabulátor mimo pravítko tabulátorů.

  • Vyberte tabulátor a z nabídky panelu zvolte Odstranit tabulátor.

  • Chcete-li se vrátit k výchozím zarážkám tabulátorů, z nabídky panelu zvolte Odstranit všechny.

Změna způsobu zarovnání tabulátoru

 1. V dialogovém okně Tabulátory vyberte tabulátor na pravítku tabulátorů.
 2. Klikněte na tlačítko zarovnání tabulátoru.
  Poznámka:

  Také můžete podržet stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a kliknout na nastavení tabulátoru a tím postupně přepínat čtyři volby zarovnání.

Určení znaků pro desetinné tabulátory

Desetinné tabulátory se používají k zarovnání textu na určený znak, například tečku nebo znak dolaru.

 1. V panelu Tabulátory vytvořte nebo vyberte desetinný tabulátor  v pravítku tabulátorů.
 2. V poli Zarovnat na zadejte znak, podle kterého chcete zarovnávat. Můžete zadat nebo vložit jakýkoli znak. Zarovnávané odstavce by měly tento znak obsahovat.
  Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru

Přidání výplně tabulátoru

Výplň tabulátoru je opakující se posloupnost znaků, například řada teček nebo pomlček, mezi tabulátorem a následujícím textem.

 1. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 2. V poli Výplň zadejte posloupnost maximálně osmi znaků a pak stiskněte Enter nebo Return. Zadané znaky se budou opakovat po celé šířce tabulátoru.
 3. Chcete-li změnit písmo nebo jiné formátování výplně tabulátoru, vyberte znak tabulátoru v textovém rámečku a pomocí panelu Znaky nebo nabídky Text nastavte formátování.

Vložení tabulátorů odsazení zprava

Jedním krokem můžete přidat tabulátor odsazení zprava v místě pravého odsazení a zjednodušit tím přípravu tabulkového textu, který bude široký přes celý sloupec. Tabulátory odsazení zprava jsou poněkud odlišné od normálních tabulátorů. Tabulátor odsazení zprava:

 • Zarovná všechen následující text k pravému okraji textového rámečku. Pokud stejný odstavec obsahuje jakékoliv tabulátory za tabulátorem odsazení zprava, tyto tabulátory a příslušný text se posunou na následující řádek.

 • Je to speciální znak umístěný v textu, ne v dialogovém okně Tabulátory. Tabulátor odsazení zprava se vkládá pomocí kontextové nabídky, ne z dialogového okna Tabulátory. Proto nemůže být tabulátor odsazení zprava součástí stylu odstavce.

 • Je odlišný od hodnoty Pravé odsazení v panelu Odstavec. Hodnota Pravé odsazení posouvá celý pravý okraj odstavce od pravého okraje textového rámečku.

 • Je možné ho použít s výplní tabulátoru. Tabulátory odsazení zprava používají výplň tabulátoru první zarážky tabulátoru za pravým okrajem nebo, pokud žádný neexistuje, poslední zarážky tabulátoru před pravým okrajem.

 1. Textovým nástrojem  klikněte v řádku tam, kde chcete vložit tabulátor odsazení zprava.
 2. Zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Tabulátor odsazení zprava.

Nastavení odsazení

Odsazení posune text dovnitř od pravého a levého okraje rámečku. Pro odsazení prvního řádku odstavce používejte odsazení prvního řádku, ne mezery nebo tabulátory.

Odsazení prvního řádku se umístí relativně vzhledem k odsazení levého okraje. Pokud je například levý okraj odstavce odsazený o 1 pica, nastavení odsazení prvního řádku na 1 pica odsadí první řádek odstavce o 2 pica od levého okraje rámečku nebo vsazení.

Odsazení můžete nastavit v dialogovém okně Tabulátory, v panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu. Odsazení můžete také nastavit, když vytváříte seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Při nastavování znaků ČJK můžete k určení odsazení prvního řádku použít nastavení mojikumi. U textu, u něhož bylo odsazení prvního řádku určeno v panelu Odstavec, však můžete po určení odsazení v nastavení mojikumi vytvořit odsazení, které bude součtem hodnot obou odsazení.

Nastavení odsazení pomocí dialogového okna Tabulátory

 1. Textovým nástrojem  klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Zvolte Text > Tabulátory, abyste zobrazili dialogové okno Tabulátory.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů se značkami odsazení  v dialogovém okně Tabulátory:
  • Přetáhněte horní značku, chcete-li odsadit první řádek textu. Přetáhněte dolní značku, chcete-li posunout obě značky a odsadit celý odstavec.
  Odsazení prvního řádku (vlevo) a bez odsazení (vpravo)

  • Vyberte horní značku a zadejte hodnotu X, chcete-li odsadit první řádek textu. Vyberte dolní značku a zadejte hodnotu X, chcete-li posunout obě značky a odsadit celý odstavec.

Více informací o použití obsahu dialogového okna Tabulátory viz Dialogové okno tabulátory – přehled.

Nastavení odsazení pomocí panelu Odstavec nebo ovládacího panelu

 1. Textovým nástrojem  klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Nastavte odpovídající hodnoty odsazení v panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu. Proveďte například následující úkony:
  • Chcete-li odsadit celý odstavec o 1 pica, zadejte hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení .

  • Chcete-li odsadit pouze první řádek odstavce o 1 pica, zadejte hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení prvního řádku .

  • Chcete-li vytvořit předsazení o 1 pica, zadejte kladnou hodnotu (v tomto případě 1p ) do pole Levé odsazení a zápornou hodnotu (v tomto případě -1p ) do pole Levé odsazení prvního řádku. (Viz Nastavení odsazení.)

Obnovit odsazení

 1. klikněte na odstavec, ve kterém chcete vynulovat odsazení na nulovou značku.
 2. Zvolte Vynulovat odsazení z nabídky dialogového okna Tabulátory.

Vytvoření předsazení

Předsazení znamená, že jsou odsazeny všechny řádky odstavce s výjimkou prvního řádku. Předsazení je například užitečné, když chcete na začátek odstavce přidat včleněnou grafiku.

Bez předsazení (vlevo) a s předsazením (vpravo)

 1. Textovým nástrojem  klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. V dialogovém okně Tabulátory nebo v ovládacím panelu určete hodnotu levého odsazení větší než nula.
 3. Určete zápornou hodnotu levého odsazení prvního řádku jedním z následujících úkonů:
  • V ovládacím panelu zadejte zápornou hodnotu pro odsazení prvního řádku .

  • V dialogovém okně Tabulátory přetáhněte horní značku doleva nebo tuto značku vyberte a zadejte zápornou hodnotu pro X.

Ve většině případů budete zadávat záporný ekvivalent hodnoty zadané v kroku 2; například pokud jste zadali levé odsazení 2 pica, odsazení prvního řádku bude obvykle –2 pica.

Pravé odsazení posledního řádku odstavce

Volbu Pravé odsazení posledního řádku můžete použít, chcete-li přidat předsazení na pravé straně v posledním řádku odstavce. Tato volba je užitečná například pro doprava zarovnané ceny v prodejním katalogu.

Pravé odsazení posledního řádku

 1. Zadejte text odstavců. V posledním řádku každého odstavce umístěte textový kurzor před text, který chcete odsadit, a zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Tabulátor odsazení zprava.
 2. Vyberte odstavce.
 3. Chcete-li vytvořit pravé odsazení odstavců, určete hodnotu (například 2p) v poli Pravé odsazení v panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu.
 4. Chcete-li posunout hodnotu pravého odsazení pro text, který je za tabulátorem, zadejte zápornou hodnotu (například -2p) v poli Pravé odsazení posledního řádku v panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu.

Použití znaku Odsadit sem

Chcete-li odsadit řádky v odstavci nezávisle na hodnotě levého odsazení odstavce, můžete použít speciální znak Odsadit sem. Speciální znak Odsadit sem se liší od levého odsazení odstavce:

 • Znak Odsadit sem je součástí toku textu, jako by to byl viditelný znak. Pokud se změní natékání textu, odsazení se přesune s ním.

 • Znak Odsadit sem má vliv na všechny řádky následující za řádkem, do kterého je tento speciální znak vložený, takže můžete odsadit jen některé řádky odstavce.

 • Když zvolíte Text > Zobrazovat skryté znaky, bude znak Odsadit sem  viditelný.

Odsadit sem, speciální znak

 1. Kliknutím textovým nástrojem  umístěte textový kurzor na místo, kde chcete nastavit odsazení.
 2. Zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Odsadit sem.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?