Vytvoření a načtení tagů XML

Předtím, než položky stránky označíte tagy, vytvořte (nebo načtěte) tagy pro identifikaci všech typů obsahu nebo položek v dokumentu. Tagy můžete vytvořit úplně od začátku nebo je můžete načíst z jiného zdroje, například z dokumentu aplikace InDesign, dokumentu InCopy nebo souboru DTD. Chcete-li vytvořit nebo načíst tagy pro svůj soubor, použijte libovolnou z následujících metod:

 • Vytvořte tagy pomocí příkazu Nový tag.

 • Načtěte tagy ze souboru XML nebo z jiného dokumentu.

 • Importujte soubor DTD.

 • Importujte tagy (a obsah) pomocí příkazu Import XML.

Panel Tagy se seznamem dostupných tagů

Vytvoření tagu XML

 1. Zvolte Okna > Pomůcky > Tagy, chcete-li otevřít panel Tagy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Nový tag z nabídky panelu Tagy.

  • Klikněte na tlačítko Nový tag  v panelu Tagy.

 3. Zadejte název tagu. Název musí splňovat standardy XML. Pokud v názvu použijete mezeru nebo nepovolený znak, objeví se výstražná zpráva.
 4. Vyberte barvu pro tag, pokud jste tag vytvořili z nabídky panelu Tagy. (Pokud jste tag vytvořili tlačítkem Nový tag, můžete barvu zvolit změnou barvy tohoto tagu.)

  Poznámka:

  Různým tagům můžete přiřadit stejnou barvu. Vybraná barva se objeví, když aplikujete tag na rámeček a zvolíte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat tagované rámečky nebo když aplikujete tag na text uvnitř rámečku a zvolíte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat značky tagů. (Barvy tagů se neobjeví v exportovaných souborech XML.)

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Načtení tagů XML z vnějšího zdroje

Tagy můžete načíst ze souboru XML, z dokumentu aplikace InDesign nebo z dokumentu InCopy.

Poznámka:

Když načtete soubor XML, aplikace InCopy automaticky přidá tagy do panelu Tagy.

 1. Zvolte Načíst Tagy z nabídky v panelu Tagy.
 2. Vyberte soubor obsahující tagy, které chcete načíst do panelu Tagy, a pak klikněte na Otevřít.

Změna názvu nebo barvy tagu

 1. Dvojitě klikněte na název tagu v panelu Tagy nebo zvolte Volby tagu v nabídce panelu Tagy.
 2. Změňte název nebo barvu tagu a klikněte na OK.

Poznámka:

Nemůžete měnit názvy uzamčených tagů. Aplikace InCopy automaticky uzamkne tagy specifikované v načteném souboru DTD. Chcete-li změnit názvy těchto tagů, musíte upravit soubor DTD a znovu ho načíst do dokumentu.

Označování prvků tagy

Před exportem obsahu do souboru XML musíte tagovat text a další prvky (například rámečky a tabulky), které chcete exportovat. Je potřeba tagovat také prvky, které jste vytvořili jako vyhrazená místa pro importovaný obsah XML. Prvky, které byly označeny tagy, se zobrazí jako elementy v panelu Struktura.

Elementy a tagy XML

A. Elementy se zobrazují v panelu Struktura. B. Text, na který byly aplikovány tagy, obklopují značky tagů. 

Když označujete prvky stránky tagy, pamatujte si následující pravidla:

 • Textové rámečky musí být označené tagy před tím, než můžete tagovat text, který je v nich obsažený.

 • Na každý rámeček můžete aplikovat pouze jeden tag.

 • Zřetězené textové rámečky sdílejí jeden tag, který se vztahuje na veškerý text ve zřetězení, včetně přesahujícího textu na konci.

 • Když označíte tagy text v tagovaném elementu (například když označíte tagy odstavec v tagovaném článku), text se v panelu Struktura zobrazí jako dceřiný element existujícího elementu.

 • Když označíte tagem element uvnitř rámečku pomocí tlačítka Autotagovat, InCopy automaticky taguje rámeček s použitím tagu určeného v dialogovém okně Volby přednastavení tagování.

Tagování textu uvnitř textového rámečku

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazení rozvržení.
 2. Zkontrolujte, zda textový rámeček, ve kterém je text obsažený, je tagovaný (Pokud se pokoušíte označit tagy text uvnitř rámečku, který není tagovaný, InCopy taguje článek s použitím výchozích tagů.)
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Nástrojem Text  vyberte text uvnitř textového rámečku a pak klikněte na tag v panelu Tagy. Pokud vyberete všechen text uvnitř rámečku, tag se aplikuje na rámeček, ne na blok textu (pokud jste v panelu Tagy nevybrali Přidat tag).

  • Vyberte textový rámeček, tabulku, buňky tabulky nebo obraz, který chcete označit tagem, a kliknutím na ikonu Autotagovat v panelu Tagy aplikujte výchozí tag. (Viz Určení výchozích nastavení automatického tagování.)

  • Automaticky označte tagy text, na který jsou aplikované odstavcové nebo znakové styly, pomocí příkazu Mapovat styly na tagy.

Tagování textu v tabulkách

Když označíte tabulku tagy pro export do XML, vytvoříte element tabulky a také jeden element buňky pro každou buňku v tabulce. Elementy buněk jsou dceřiné elementy elementu tabulky, které se vytvářejí automaticky.

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazení rozvržení.
 2. Klikněte do tabulky a zvolte Tabulka > Vybrat > Tabulka.
 3. V panelu Tagy vyberte tag pro tabulku.

  InCopy vytvoří element buňky pro každou buňku v tabulce (můžete je zobrazit v panelu Struktura). Tagy aplikované na elementy buněk tabulky závisí na vašich současných volbách tagování.

 4. Pokud je třeba, označte buňky tabulky jiným tagem.

  Například buňky prvního řádku můžete označit odlišným tagem, aby je bylo možné identifikovat jako buňky záhlaví. Chcete-li na buňky aplikovat tagy, vyberte buňky tabulky v dokumentu a pak vyberte tag. (Když vyberete buňky v tabulce, vyberete tím také odpovídající elementy buněk v panelu Struktura.)

Poznámka:

Tabulku můžete označit tagy také tak, že ji vyberete a v panelu Tagy kliknete na ikonu Autotagovat. Tag Tabulka (nebo jiný vybraný tag) se ihned aplikuje na tabulku podle výchozího nastavení automatického tagování.

Tagování obsahu podle stylů

Odstavcové a znakové styly a styly tabulek a buněk, které přiřadíte textu, můžete použít jako pomůcku pro tagování textu pro XML. Například odstavcový styl s názvem HlavniText lze spojit s tagem pojmenovaným TextClanku. Pak pomocí příkazu Mapovat styly na tagy můžete tag TextClanku aplikovat na všechny odstavce v dokumentu, kterým je přiřazen odstavcový styl HlavniText. Na stejný tag můžete mapovat více stylů.

Poznámka:

Příkaz Mapovat styly na tagy automaticky označí obsah tagy, včetně odstavců a znaků, které již byly tagem označené. Chcete-li zachovat stávající tagy, aplikujte tagy ručně.

 1. Zvolte Mapovat styly na tagy z nabídky panelu Tagy nebo z nabídky panelu Struktura.
 2. Pro každý styl v dokumentu určete tag, na který ho chcete mapovat.
  Dialogové okno Mapovat styly na tagy
 3. Chcete-li, aby názvy tagů odpovídaly názvům stylů, klikněte na Mapovat podle názvu. V dialogovém okně se vyberou styly, které jsou pojmenované stejně jako tagy. Mapovat podle názvu rozlišuje velká a malá písmena; například Nadpis1 nadpis1 se zpracují jako odlišné tagy.
 4. Chcete-li používat mapování stylů nastavené v některém souboru aplikace InDesign, klikněte na Načíst a vyberte soubor.
 5. Vyberte nebo zrušte výběr voleb Zahrnout:

  Články vzorových stránek

  Mapuje na tagy styly nalezené na vzorové stránce.

  Články na pracovní ploše

  Mapuje na tagy styly nalezené v článcích na pracovní ploše. (Odznačte tuto volbu, pokud nechcete tagovat články na pracovní ploše.)

  Prázdné články

  Mapuje na tagy styly nalezené v prázdných článcích. (Odznačte tuto volbu, pokud nechcete tagovat styly v prázdných článcích.)

 6. Klikněte na OK.

  Nové tagy XML se aplikují v celém dokumentu na odstavcové a znakové styly a styly tabulky a buněk, které jste určili v dialogovém okně Mapovat styly na tagy.

Odebrání tagu od prvku stránky

Odtagujte prvek, chcete-li odstranit jeho tag, ale zachovat příslušný obsah.

 1. Vyberte element v okně panelu Struktura nebo vyberte prvky stránky na stránce dokumentu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V nabídce panelu Struktura klikněte na Odtagovat element.

  • V panelu Tagy klikněte na tlačítko Odtagovat.

Přetagování prvku stránky

Přetagujte prvek, chcete-li nahradit stávající tag (není potřeba ho nejdříve odtagovat).

 1. Vyberte textový nástroj .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte text nebo textový rámeček a pak klikněte na jiný tag v panelu Tagy.

  • Umístěte textový kurzor do tagovaného textového rámečku uvnitř elementu článku (ne dceřiného elementu). V horní části panelu Tagy vyberte Přetagovat a klikněte na jiný tag v panelu Tagy.

  • Vyberte celý blok textu, na který byl aplikován tag, v horní části panelu Tagy vyberte Přetagovat, a pak klikněte na jiný tag. (Pokud v horní části panelu Tagy vyberete příkaz Přidat tag a pak kliknete na jiný tag, v panelu Struktura se objeví nový dceřiný element.)

Určení výchozích nastavení automatického tagování

Když vyberete textový rámeček, tabulku, buňku tabulky nebo obrázek a v panelu Tagy kliknete na ikonu Autotagovat, InDesign na vybranou položku aplikuje standardní tag. Standardní tagy můžete specifikovat v dialogovém okně Volby přednastavení tagování.

Když vyberete textový rámeček, tabulku, buňku tabulky nebo obrázek a v panelu Tagy kliknete na ikonu Autotagovat, InCopy na vybranou položku použije standardní tag. Standardní tagy můžete specifikovat v dialogovém okně Volby přednastavení tagování.

Poznámka:

Aplikace InCopy použije výchozí tag, když vytvoříte element, který vyžaduje rodičovský element, ale zatím žádný nemá. Pokud například tagem označíte text v textovém rámečku, který není označen tagem, aplikace InCopy přiřadí rámečku tag podle voleb přednastavení tagování. Možnost aplikovat standardní tagy napomáhá aplikaci InCopy udržet správnou strukturu XML.

 1. Zvolte Volby přednastavení tagování z nabídky panelu Tagy.
 2. Zvolte výchozí tag pro textové rámečky, tabulky, buňky tabulek a obrázky.

  Poznámka:

  Pokud potřebný tag není uveden v seznamu, můžete zvolit Nový tag z nabídky a vytvořit nový tag.

Mapování tagů XML na styly

Tagy XML jsou pouze popisem dat, neobsahují žádné formátovací pokyny. Obsah XML musíte po importování a rozvržení naformátovat. Jedním ze způsobů je mapovat tagy XML na styly odstavců, znaků, tabulek nebo buněk. Například tag Podtitulek můžete mapovat na znakový styl Autor, aby se veškerému importovanému a umístěnému obsahu XML, který je tagován jako Podtitulek, automaticky přiřadil znakový styl Autor. Mapování tagů na styly usnadňuje formátování importovaného obsahu XML a šetří čas.

Nemusíte mapovat každý tag na styl odstavce nebo znaku. Některé elementy se v rozvržení nemusejí zobrazit a jiné může být jednodušší formátovat po jednom. Dceřiné elementy navíc přebírají styl odstavce nebo znaků přiřazený rodičovským elementům, což může vést ke zmatku, pokud nejste opatrní a nemapujete rodičovské a dceřiné elementy odděleně.

Poznámka:

Příkaz Mapovat tagy na styly opakovaně používá styly v celém dokumentu, někdy s nežádoucími výsledky. Když mapujete tag na styl, může v závislosti na tagu XML dojít k přiřazení dalšího stylu k textu, kterému již byl dříve přiřazený jiný styl. Pokud jste již nějaký text zformátovali, možná dáte přednost ruční aplikaci stylů, aby nedošlo k přepsání vašich voleb stylů odstavců a znaků.

 1. Zvolte Mapovat tagy na styly z nabídky panelu Tagy nebo panelu Struktura.
  Nabídka stylů se zobrazí u každého tagu v dialogovém okně Mapovat tagy na styly
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li importovat definice stylů, tagů a mapování z jiného dokumentu, klikněte na Načíst, zvolte dokument a klikněte na Otevřít.

  • Chcete-li mapovat tagy na styly jednotlivě, klikněte do sloupce Styl vedle tagu a ze zobrazené nabídky zvolte odstavcový nebo znakový styl. (Značka odstavce označuje v nabídce odstavcové styly; písmeno „A“ označuje znakové styly.) Postup opakujte pro všechny tagy, které chcete mapovat.

  • Chcete-li automaticky mapovat tagy na styly se stejnými názvy, klikněte na Mapovat podle názvu. Styly s názvy, které jsou stejné jako názvy tagů, se vyberou ve sloupci Styl. Má-li se tag a styl shodovat, nestačí stejný název, musí se shodovat také velikost písmen; například H1h1 se nepovažuje za shodu. (Pokud dvě různé skupiny stylů obsahují stejný název stylu, Mapovat podle názvu nebude fungovat a budete vyzváni, abyste jeden styl přejmenovali.)

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení nebo skrytí tagovaných rámečků nebo značek tagů

Značky tagů v zobrazení sloupců a článku označují místo, kde byly prvky na stránce označeny tagy. Tagované rámečky v zobrazení rozvržení označují místo, kde byly prvky, například tabulky a obrazy, označeny tagy. Barva tagu určuje barvu značky nebo rámečku.

V tomto příkladu jsou tagované všechny prvky stránky s výjimkou podnadpisu pod nadpisem.
 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit tagované rámečky barevně, zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat tagované rámečky.

  • Chcete-li skrýt barevné označení tagovaných rámečků, zvolte Zobrazení > Struktura > Skrýt tagované rámečky.

  • Chcete-li zobrazit barevné závorky kolem tagovaného textu, zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat značky tagů..

  • Chcete-li skrýt barevné závorky kolem tagovaného textu, zvolte Zobrazení > Struktura > Skrýt značky tagů.

Odstranění tagů nebo elementů

 • Chcete-li odstranit tag z panelu Tagy, přetáhněte ho na ikonu Odstranit tag v dolní části panelu. Pokud byl tag aplikovaný na obsah, objeví se výstražná zpráva. Vyberte jiný tag, který nahradí odstraněný tag, a pak klikněte na OK.
 • Chcete-li odstranit všechny nepoužité tagy, z nabídky panelu Tagy zvolte Vybrat všechny nepoužité tagy a pak klikněte na ikonu Odstranit tag v dolní části panelu.
 • Chcete-li odstranit element z panelu Struktura, vyberte element a pak v panelu Struktura klikněte na ikonu koše nebo zvolte Odstranit z nabídky panelu Struktura. Pokud element obsahuje nějaký obsah, zobrazí se upozornění. Klikněte na Odtagovat, chcete-li ponechat obsah v dokumentu; klikněte na Odstranit, chcete-li odstranit element i jeho obsah.

Poznámka:

Tagy načtené s importovaným souborem DTD nemůžete odstranit, dokud neodstraníte tento soubor DTD.