Rozšíření formátu EPUB v aplikaci InDesign CC

Mapování stylů do názvů tříd

Při generování názvu třídy z názvu stylu nyní aplikace InDesign generuje plně kvalifikovaný název třídy: <název skupiny stylu>_<název stylu>.

Vlastnictví třídy stylu - zpracování kolizí názvů tříd CSS

Pokud namapujete dva styly do jednoho názvu třídy, dojde při vygenerování CSS pro příslušný dokument ke konfliktu. Nyní aplikace InDesign při exportu vydá varování a zobrazí zprávu o tomto konfliktu.

Kolize názvů tříd CSS

Vyčištění značek u uspořádaných nebo očíslovaných seznamů

Značky vytvořené pro volby Mapovat na neuspořádané seznamy a Mapovat na uspořádané seznamy, nacházející se v možnosti nabídky Export e-knihy > Obecné > Text, nyní neobsahují žádné další třídy. Aplikace InDesign již nevkládá žádné znaky a nevytváří žádné rozsahy a ponechává zodpovědnost za sestavení seznamů na prohlížeči nebo zařízení.

Vylepšená heuristika pro určování struktury odrážek a číslování

Došlo k významnému vylepšení heuristiky pro určování struktury odrážek a číslování tak, aby dokázala správně detekovat sémantickou strukturu odrážek a číslování a správně ji vyjadřovat v HTML.

V případě odrážek:

  • Aplikace InDesign považuje dva odstavce sdílející VŠECHNY stejné atributy týkající se odrážek, včetně levého odsazení, za součást jednoho seznamu.
  • Odstavec, který není odrážkou, ale následuje po odstavci s odrážkou a má stejné levé odsazení, je nyní považován za „vnořený“ odstavec a stane se součástí seznamu.

V případě čísel:

  • Jelikož návrháři mohou nastavit atribut pro „Seznam“, jehož je součástí, má toto nastavení nejvyšší prioritu ve vztahu k levému odsazení nebo jiným atributům týkajícím se čísel.
  • Ačkoli aplikace InDesign podporuje nastavení atributu hodnoty v tagu, není v HTML možné vyjádřit číslovaný seznam překračující hranice tabulky nebo článku.

Správné číslování zajistíte exportováním do formátu EPUB 3.0.

Z exportu do formátu EPUB byl odebrán statický uspořádaný seznam

Jelikož aplikace InDesign nyní nabízí skutečné (odebrané) značky pro seznamy dodržující počáteční číselné hodnoty, je volba Statické uspořádané seznamy z dialogu Export do formátu EPUB odebrána.

Vylepšené značky HTML a CSS pro volbu exportu Převést na textový seznam

Došlo k vylepšení značek HTML a CSS ve volbě exportu „Převést na text“. Aplikace InDesign nyní vkládá potřebné znaky odrážek nebo čísel a přepíše používání stylů, takže celkový vzhled této volby seznamu zůstává podobný svému vzhledu v aplikaci InDesign.

Metadata řetězce verze

Do metadat generátoru bylo přidáno číslo verze:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Vylepšené zásady pojmenování tříd CSS tak, aby odpovídaly svému účelu

Aplikace InDesign generuje různé další třídy za účelem zlepšení vizuální věrnosti a konceptuálního mapování mezi aplikací InDesign a formátem EPUB.

Tyto třídy jsou nyní přejmenované tak, aby odpovídaly svému účelu a popisovaly jej.

Vygenerovaná předpona třídy CSS Popis
CharOverride-# Mapování uživatelem použitého přepsání atributu znaku do vlastností CSS
ParaOverride Mapování uživatelem použitého přepsání atributu odstavce do vlastností CSS
TableOverride-#
Mapování uživatelem použitého přepsání atributu tabulky do vlastností CSS
CellOverride-#
Mapování uživatelem použitého přepsání atributu buňky do vlastností CSS
ObjectOverride-#
Mapování uživatelem použitého přepsání atributu objektu (položka stránky) do vlastností CSS
_idGenParaOverride-#
Týká se dědičnosti vlastnosti CSS (například levého odsazení)
_idGenCharOverride-# Týká se dědičnosti vlastnosti CSS (například velikosti bodu)
_idGenDropcap-# Zajišťuje, že iniciála bude vypadat více jako ID
_idGenBNMarker-# Zajišťuje, že znaky odrážek a číslování budou vypadat více jako ID
_idGenRuby-# Změna Ruby CSS
_idGenStoryDirection Podpora směru článku
_idGenTableRowColumn Podpora střídajících se tahů a výplní v tabulce
_idGenPageitem-# Přenesení šířky a výšky položky stránky/objektu

CSS generované pro japonský tag ruby

Aplikace InDesign nyní generuje zvláštní pravidlo CSS obsahující pouze atributy týkající se značky ruby.

Podpora skriptování pro export knih ve formátu EPUB

Podpora skriptování nebyla dostupná ve verzi CS6, ale nyní je již dostupná.

Nový dialog zpráv s varováním nebo chybou při exportu

Tento nový dialog ulehčuje čtení několika varování nebo chybových zpráv pocházejících z exportu.

Vylepšené mapování znaku odrážky do vlastnosti seznam-styl-typ

V případě zjištění jiné hodnoty Unicode než jsou hodnoty uvedené v následující tabulce, CSS tuto hodnotu nebude specifikovat a ponechá tuto úlohu na výchozí nastavení zařízení/prohlížeče (obvykle “disc”).

Hodnota ID Unicode

Vlastnost CSS

0x2022 (odrážka)

“disc”

0x25CB (bílá kružnice)

“circle”

0x25A0 (černý čtverec)

“square”

Různé typy číslovaných seznamů aplikace InDesign jsou nyní mapovány do vlastností CSS tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

ITextAttrNumberingStyle

Vlastnost CSS

1,2,3,4

“decimal”

01,02,03,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

I, II, III,

“upper-­‐roman”

i, ii, iii,

“lower-­‐roman”

A,B,C,D

“upper-­‐alpha”

a,b,c,d

“lower-­‐alpha”

001,002,003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

0001,0002,0003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

Mapování vlastnosti Break-before

Atribut „Počáteční odstavecvolby zachování je nyní správně mapován do platné vlastnosti CSS. Všechny hodnoty tohoto atributu jiné než ‚kStartAnywhere‘ jsou mapovány do 'pagebreak-before:always'.

Znaky zalomení stále ještě nejsou podporované.

Přístup k písmům zařízení čtečky elektronických knih

Čtečka elektronických knih podporuje celou řadu písem zařízení (http://iosfonts.com/), ale tato písma nejsou ve výchozím nastavení při odkazování prostřednictvím @font-face aktivována, pokud ovšem do balíčku není přidaný speciální soubor XML s volbou META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.

Nyní je tento soubor s volbou přidán do balíčku EPUB2.0 i EPUB3.0.

Je podporováno vkládání písma ve čtečce elektronických knih

Funkce EPUBCheck byla změněna tak, aby považovala formát vložených písem za přijatelný pro čtečku elektronických knih.

Z exportu do formátu EPUB byla odebrána volba „EPUB 3.0 s rozvržením“

Jelikož čtečka sady DPS tento formát nepodporuje, je volba „EPUB 3.0 s volbou Rozvržení“ z dialogu Export do formátu EPUB odebrána.

Mapování atributů zachování odstavce do vlastností CSS odstavce

Atribut odstavce

Vlastnost CSS

Zachovat s předchozím

page-break-before:avoid

Nerozdělovat řádky

orphans: 99

Zachovat první N

orphans: #

Zachovat poslední N

window: #

Zachovat s dalšími N

page-break-after:avoid

V rámci předchozí změny byl atribut Začátek odstavce mapován do vlastnosti CSS 'page-break-before:avoid'. Jelikož tento atribut a atribut Zachovat s předchozím sdílejí stejnou namapovanou vlastnost, bude mít v případě konfliktu přednost atribut Začátek odstavce tak, jako v aplikaci InDesign.

Poznámka:

Namapování atributu Zachovat s dalšími N bude ignorovat všechny hodnoty, kromě hodnoty jedna. V současnosti také nejsou podporovány znaky zalomení (přejít na další N).

Podpora pro více než jeden název třídy CSS v polích „Styl na tag nebo třídu“ stylů odstavce, znaku a objektu

Několik názvů tříd musí být vzájemně odděleno jednou nebo více mezerami a první název třídy se použije k vygenerování CSS pro styl, pokud je pro tento styl aktivována možnost Vytvořit CSS.

Například Styl odstavců obsahující:

Třída: InDesign je nejlepší

Výsledek:

<p class="InDesign je nejlepší">foo</p>

p.InDesign {…}

Účelem této funkce je umožnit návrhářům přepsat nebo rozšířit vlastnosti CSS pomocí mechanizmu „Další soubor CSS“ na kartě Rozšířené dialogu Export do formátu EPUB.

U zadaných hodnot se neprovádí žádná další kontrola a při exportu je aplikace InDesign jednoduše přenese pro účely označení, ale jinak je ignoruje.

Byly odebrány prázdné rozsahy <p> a <li>

Prázdné odstavce v aplikaci InDesign nejsou ve skutečnosti prázdné - obsahují konec řádku a skládají se ze svislé výšky.

V HTML aplikace InDesign namapuje odstavce odpovídajícím způsobem do tagů <p> a <li>, ale konec řádku není součástí tohoto mapování, což může způsobit vznik prázdných tagů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online