Export do HTML představuje snadný způsob, jak obsah aplikace InDesign připravit do webové formy. Když exportujete obsah do HTML, můžete ovlivnit způsob exportu textu a obrazů. Aplikace InDesign zachovává názvy odstavcových, znakových, objektových stylů a stylů tabulek buněk, které jsou použité na exportovaný obsah tak, že označí obsah HTML třídami stylů CSS se stejným názvem. Pomocí aplikace Adobe Dreamweaver nebo jiného editoru HTML s možností úprav formátu CSS můžete rychle aplikovat formátování a rozložení obsahu.

Co bude exportováno

InDesign exportuje všechny články, připojené a vložené grafiky, soubory filmů SWF, poznámky, textové proměnné (jako text), seznamy s odrážkami, číslované seznamy, interní křížové odkazy a hypervazby vedoucí do textu. Tabulky se také exportují, ale některé formátování exportováno nebude, například tahy tabulky a buňky. Tabulkám se přiřadí unikátní identifikátory, aby na ně mohly odkazovat datové sady v aplikaci Dreamweaver. Umístěné zvukové a h.264 video soubory jsou uzavřeny do tagů HTML5 <audio> a <video>.

Co exportováno nebude

InDesign neexportuje nakreslené objekty (například trojúhelníky, ovály nebo polygony), hypervazby (s výjimkou těch, které vedou na webové stránky a takových, které jsou použité u textových kotev ve stejném dokumentu), vložené objekty (včetně vložených obrázků aplikace Illustrator), text převedený na obrysy, tagy XML, knihy, záložky, glyflety SING, přechody stránek, rejstříkové značky, objekty na pracovní ploše, které nejsou vybrané a nedotýkají se dané stránky, nebo položky vzorové stránky (pokud nejsou před exportem lokálně změněné nebo vybrané).

  1. Pokud neexportujete celý dokument, vyberte textové rámečky, rozsah textu, buňky tabulky nebo grafiky, které chcete exportovat.
  2. Vyberte Soubor > Exportovat a zvolte možnost HTML ze seznamu Uložit jako typ.
  3. Zadejte název a umístění souboru HTML a pak klikněte na Uložit.
  4. V dialogovém okně Volby pro export HTML určete požadované volby v oblasti Všeobecné, Obraz a Další volby a pak klikněte na tlačítko OK.

Vytvoří se dokument se zadaným jménem a příponou .html (například „zpravodaj.html“); pokud je zadané vytváření obrazů, uloží se do stejného umístění podsložka s webovými obrazy (například „zpravodaj-web-obrazy“).

Volby pro export HTML

V dialogovém okně HTML určete následující volby.

Všeobecné volby

Oblast Všeobecné zahrnuje následující volby:

Exportovat

Určuje, zda se exportují pouze vybrané položky nebo celý dokument. Pokud je vybraný textový rámeček, exportuje se celý článek včetně přesahujícího textu.

Pokud vyberete Dokument, exportují se všechny položky stránek ze všech dvojstránek, s výjimkou položek vzorové stránky, které nebyly přepsány, a položek stránek, které jsou na neviditelných vrstvách. Tagy XML a vygenerované rejstříky a obsahy se také ignorují.

Pořadí nebo uspořádání obsahu

umožňuje určit pořadí čtení objektů stránky.

Založeno na rozvržení stránky

Pořadí načítání je určováno umístěním položek na stránce.

Je-li vybrána volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky tak, že je projde zleva doprava a shora dolů. V některých případech, zejména ve složitých dokumentech s více sloupci, se elementy návrhu nemusejí zobrazit v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

(Pouze asijské verze) Pokud je vybraná volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky podle vazby dokumentu (zleva doprava nebo zprava doleva). V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se exportované návrhové prvky nemusí objevit v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

Stejné jako struktura XML

Je-li vybrána volba Stejně jako struktura XML, bude panel Struktura XML řídit pořadí a rozsah exportovaného obsahu. Je-li obsah opatřen tagy, můžete tagy jednoduše přetáhnout do panelu Struktura XML, a tím nastavit pořadí XHTML exportu. Pokud obsah není opatřen tagy, můžete v nabídce panelu Struktura vybrat volbu Přidat položky bez tagů. Vygenerují se tagy, jejichž pořadí lze změnit. Pokud nechcete některou položku zahrnout do exportu, můžete jednoduše daný tag odstranit v panelu Struktura XML. (Odstraněním tagu se neodstraní obsah ze souboru INDD.) Viz Tagování položek stránky.

Stejné jako v panelu Články

Pořadí načítání je určováno pořadím elementů na panelu Články. Exportovány budou pouze zaškrtnuté články. Viz Zahrnutí článků pro exportování.

Okraj

Zadejte jednoduchý okraj v jednotkách EM nebo v obrazových bodech. Zadání okrajů v jednotkách EM je vhodnější pro kompatibilitu s různými obrazovkami. Stejná hodnota se použije pro všechny okraje: horní, spodní, levý a pravý.

Odrážky

Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky <ul>. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag <p> a znaky odrážky jako text. Pokud jste použili vlastní automatické odrážky aplikace InDesign, budou zahrnuty také pododrážky.

Číslice

Určí způsob převedení čísel do souboru HTML. Pokud jste použili vlastní automatické číslování aplikace InDesign, budou zahrnuty také pododrážky.

Mapovat na uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou formátovány v HTML pomocí značky <ol>.

Mapovat na statické uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, ale přiřadí jim atribut <value> podle aktuálního čísla odstavce v aplikaci InDesign.

Převést na text

Převede číslované seznamy na odstavce, které začínají aktuálním číslem odstavce jako text.

Zobrazení HTML po exportu

Spusťte prohlížeč, pokud je přítomný.

Volby obrazu

Kopírování obrazů

Určete, jak se budou obrazy exportovat do HTML.

Originál

Exportuje původní obraz do podsložky „<název_dokumentu>-web-images“. Když vyberte tuto možnost, všechny ostatní volby budou potlačené.

Optimalizované

Umožňuje změnit nastavení a určit jak budou obrazy exportovány.

Odkaz na cestu na serveru

Místo exportu obrazů do podsložky můžete pomocí této volby zadat lokální URL (například „obrazy/“), který se objeví před souborem obrazu. V kódu HTML atribut odkazu zobrazuje cestu a příponu, kterou zadáte. Tato volba je vhodná zejména v případě, když obrazy sami převádíte na obrazy kompatibilní s webem.

Zachovat vzhled z rozvržení

Chcete-li, aby byly zděděny atributy objektu obrazu z rozvržení, zaškrtněte tuto možnost.

Rozlišení (ppi)

Určete rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi) . Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4). Hodnotu ppi můžete zadat pro každý vybraný objekt. Nabízeny jsou hodnoty 72, 96, 150 (průměr pro všechna současná zařízení pracující s e-knihami) a 300.

Velikost obrazu

Určete, jestli musí velikost obrazu zůstat pevná nebo jestli se má upravovat podle stránky. Možnost Relativně k velikosti stránky nastavuje relativní procentuální hodnotu založenou na velikosti obrazu vzhledem k šířce stránky aplikace InDesign. Tato možnost způsobuje proporcionální úpravu velikosti obrazů vzhledem k šířce oblasti pro čtení.

Zarovnání obrazu a mezery

Zadejte zarovnání obrázku (nalevo, na střed, napravo) a mezeru před a za obrázkem.

Nastavení se vztahují na ukotvené objekty

Chcete-li, aby se tato nastavení vztahovala na všechny ukotvené objekty, zaškrtněte toto pole.

Převod obrazu

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF, JPEG nebo PNG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít. Zvolením možnosti PNG vypnete nastavení obrazové komprese.Možnost PNG použijte pro bezeztrátovou kompresi a pro obrazy obsahující průhlednost.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Zvolte Adaptivní, aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Zvolte Systémová (Win) nebo Systémová (Mac), abyste vytvořili paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Chcete-li, aby se obrazy načítaly postupně vyplňováním chybějících řádků, vyberte možnost Prokládání. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG (kvalita obrazu)

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování)

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Zvolte Základní, aby se každý obraz JPEG zobrazil až po úplném stažení; dokud není celý soubor stažený, zobrazí se jen jeho vyhrazené místo.

Ignorovat nastavení převodu obrazu

Bude ignorovat volby exportu objektu nastavené pro jednotlivé obrazy. Viz Použití voleb exportu objektů.

Další volby

Chcete-li nastavit volby CSS a JavaScriptu, použijte oblast Další volby.

Volby CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace. Obsah stránky – kód HTML – je uložen v souboru HTML, zatímco pravidla CSS, která definují prezentaci tohoto kódu, jsou uložena v jiném souboru (v externím seznamu stylů) nebo v dokumentu HTML (obvykle v sekci Head). Můžete například určit různé velikosti písem pro vybraný text a pomocí CSS ovládat formátování a umístění blokových elementů ve webové stránce.

Vložené seznamy stylů CSS

Při exportu do XHTML můžete vytvořit seznam stylů CSS, které se objeví v deklaracích v části Head souboru HTML (atributy).

Je-li vybrána volba Zahrnout definice stylů, pokusí se InDesign pro atributy formátování textu InDesign najít CSS ekvivalenty. Pokud tato volba není vybrána, obsahuje soubor HTML prázdné deklarace. Tyto deklarace můžete později upravit v editoru Dreamweaver.

Je-li vybrána volba Zachovat místní změny, bude zahrnuto místní formátování, jako například kurzíva nebo tučné písmo.

Bez CSS

Výběrem této volby vypustíte oddíl CSS ze souboru HTML.

Externí CSS (CS5.5)

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign nekontroluje, zda soubor CSS existuje nebo zda je platný, a proto musíte nastavení externího CSS ověřit v editoru Dreamweaver.

Dodatečné CSS (CS6)

Styly CSS zadáte po stisku tlačítka Přidat seznam stylů.

Volby JavaScriptu

Vyberte Vazba na externí JavaScript, chcete-li, aby se při otevření stránky HTML spustil JavaScript. Zadejte URL JavaScriptu, který je obvykle relativní URL. InDesign neověřuje, zda JavaScript existuje nebo zda je platný.