Funkce Automatická detekce polí v prostředí pro vytváření je ve výchozím nastavení povolena pro individuální, týmové, firemní a podnikové plány služeb.


Popis funkce

Při odesílání nového formuláře do prostředí pro vytváření aplikace Adobe Sign automaticky vyhodnotí dokument a umístí kandidátská pole tam, kde orientační body na stránce naznačují, že budou pravděpodobně potřeba pole.

Kandidátská pole, která se nacházejí v blízkosti typu pole podpisu, budou dále vyhodnocena, aby se zjistilo, jestli jsou tyto typy polí předvídatelné, a provede se pokus o umístění logického typu pole (např. celá jména, data podpisů, tituly, společnosti).

Kandidátská pole může uživatel přijmout jako umístěná, odstraněná nebo převedená na jiné typy polí.


Jak se to používá

Detekce pole proběhne automaticky, když je dokument odeslán do prostředí pro vytváření. Patří sem také proces pro vytvoření šablony, webového formuláře nebo individuální událost odeslání.

○ V případě nalezení kandidátských polí se v levém horním rohu okna pro vytváření zobrazí ikona s bublinou s textovým pokynem uživateli, aby kliknutím na tuto ikonu umístil navržená pole.

○ Pokud nebudou nalezena žádná kandidátská pole, ikona se nezobrazí.

○ Každá jednotlivá stránka je vyhodnocena nezávisle a každá má tedy svoji vlastní ikonu pro umístění polí.

Poznámka:

Detekce polí neproběhne, pokud odeslaný dokument již obsahuje nějaká pole libovolného typu (textové značky nebo pole Acroform).

1_candidate_fieldsidentified

 

Kliknutím na ikonu kandidátského pole umístíte všechna navržená pole pro danou stránku.

Kliknutím na X v bublině s textem může uživatel bublinu odstranit bez umístění polí.

2_placed_candidatefields

 

Po umístění polí se text v bublině změní a uživateli se zobrazí pokyn ke kontrole polí.

Aplikace Adobe Sign nedokáže zjistit, jak se mají jednotlivá pole jmenovat, takže všechna pole mají přiřazený obecný název (např. Vlastní pole 1). 

Aplikace Adobe Sign také neví, kterému účastníkovi má být pole přiřazeno. Ve výchozím nastavení jsou všechna pole přiřazena „Účastníkovi 1“.

3_field_propertiesmenu

 

Doporučujeme uživatelům, aby nejprve odstranili všechna nesprávně umístěná pole.

4_delete_uselessfields

Poznámka:

Stisknutím a podržením klávesy Shift a následným klikáním myší ve formuláři můžete vybrat více polí nebo nakreslit obdélník. Všechna pole, která se budou dotýkat vybrané oblasti, budou vybrána.

Skupinu polí můžete poté přesunout nebo odstranit.

 

Poté přesuňte nebo přidejte nesprávně umístěná pole.

5_align_fields

 

Jakmile bude formulář obsahovat pouze potřebná pole, můžete jednotlivá pole postupně zkontrolovat poklikáním.

Doporučujeme každému poli přiřadit smysluplný název, aby byly sestavy přehlednější a aby se lépe navrhovalo mapování dat.

Chcete-li pole přejmenovat, klikněte na ikonu Upravit vedle názvu pole a poté zadejte kompletní název pole.

6_change_field_names

 

Pokud potřebujete, aby do formuláře zadal veškerý obsah pouze první příjemce, je výchozí role Účastník 1 přesně to, co potřebujete.

Pokud ale potřebujete, aby nějaká pole předvyplnil odesílající nebo pokud existuje více příjemců, musíte podle potřeby zkontrolovat a upravit pole Přiřazeno.

 

Na úrovni pole musíte dále vyhodnotit položku Typ pole.

Ve výchozím nastavení jsou všechna umístěná kandidátská pole textová pole. Můžete je ale snadno převést na většinu běžných jednořádkových typů polí:

○ Pole pro podpis

○ Informační pole podepisující osoby

○ Textová pole

 

7_field_types

Poznámka:

Automaticky umístěná pole podporují všechny normální volby polí, například pravidla ověření, podmíněné příkazy, nástroje pro vzhled písma atd.

 

Po ověření všech polí pokračujte dalšími stránkami dokumentu a postupně umísťujte a ověřujte další pole.

Po umístění všech polí ukončete proces vytváření kliknutím na možnost Uložit nebo Odeslat.

Pokud vytváříte šablonu, lze pole kompletně upravovat na stránce Správa.

Pokud opustíte prostředí pro vytváření před uložením nebo odesláním, naleznete dokument na stránce Správa v části Předběžná verze, ale veškerá umístění polí budou ztracena.


Postup povolení nebo zakázání

Funkci automatické detekce polí může na úrovni účtu nebo skupiny povolit nebo zakázat pouze tým podpory Adobe Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu. 


Co byste měli vědět

Funkce automatické detekce polí se nespustí, má-li dohoda více než 25 stran.