Oprette tabeller

En tabel består af rækker og kolonner af celler. En celle er som en tekstramme, hvortil du kan føje tekst, forankrede rammer eller andre tabeller. Du kan oprette tabeller i Adobe InDesign CS5 eller eksportere dem fra andre programmer.

Bemærk:

Hvis du vil oprette, redigere og formatere tabeller i InCopy, skal du sørge for, at du befinder dig i layoutvisning.

Oprette tabeller

En tabel består af rækker og kolonner af celler. En celle er som en tekstramme, hvortil du kan føje tekst, indlejret grafik eller andre tabeller. Du kan oprette tabeller fra bunden eller konvertere dem fra eksisterende tekst. Det er også muligt at integrere en tabel i en anden tabel.

Når du opretter en tabel, fylder den nye tabel hele tekstrammens bredde. En tabel indsættes på den samme linje, når indsættelsespunktet befinder sig ved starten af linjen, og på næste linje, når indsættelsespunktet befinder sig midt på linjen.

Tabeller ombrydes med den omgivende tekst, akkurat som indlejret grafik. En tabel bevæger sig f.eks. gennem sammenkædede rammer, når teksten over den ændrer punktstørrelse, eller når der tilføjes eller slettes tekst. En tabel kan dog ikke befinde sig i en ramme med tekst på en kurve.

Du kan oprette lodrette tabeller på samme måde, som du oprette vandrette. Skriveretningen i en tabel afhænger af tekstrammen, som bruges til at oprette tabellen, og skriveretningen i tabellen ændres, når skriveretningen i tekstrammen ændres. Der sker det samme, når du opretter en tabel i et rammelinjenet. Dog kan skriveretningen for celler i en tabel ændres, uanset skriveretningen i tabellen.

Bemærk:

Bekræft skriveretningen i tekstrammen, før du opretter en tabel.

Michael Murphy viser en artikel om oprettelse og formatering af tabeller på Tip til tabeller.

Jeff Witchell fra InfiniteSkills.com giver en videodemonstration om Grundlæggende opstilling af tabeller.

Oprette en tabel fra bunden

Den tabel, der oprettes, udfylder bredden på tekstrammen.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer indsættelsespunktet der, hvor tabellen skal vises.
 2. Vælg Tabel > Indsæt tabel.
 3. Angiv antallet af rækker og kolonner.
 4. Angiv antallet vandrette celler i brødtekstrækken og antallet af lodrette celler i kolonnen.
 5. Hvis tabelindholdet strækker sig over mere end én kolonne eller ramme, skal du angive antallet af sidehoved- eller sidefodrækker, hvor oplysningerne skal gentages.
 6. Angiv eventuelt et tabelformat.
 7. Klik på OK.

Rækkehøjden i tabellen bestemmes af det angivne tabelformat. Et tabelformat kan f.eks. formatere forskellige dele af tabellen ved hjælp af celleformater. Hvis ét eller flere af disse celleformater indeholder afsnitstyper, er det værdien for linjeafstand i afsnitstypen, der bestemmer rækkehøjden for det pågældende område. Hvis der ikke bruges nogen afsnitstype, er det dokumentets standardsatslinje, der bestemmer rækkehøjden. Satslinjen er baseret på linjeafstandsværdien. I denne sammenhæng er en satslinje den omtrentlige højde på markeringen i markeret tekst.

Oprette en tabel ud fra eksisterende tekst

Før du konverterer tekst til en tabel, skal du kontrollere, at teksten er sat korrekt op.

 1. Du kan forberede en tekst til konvertering ved at indsætte tabulatorer, kommaer, afsnitstegn eller andre tegn til adskillelse af kolonnerne. Adskil rækkerne ved at indsætte tabulatorer, kommaer, afsnitstegn eller andre tegn. (Tekst kan i mange tilfælde konverteres til en tabel uden at skulle redigeres).
 2. Vælg tekstværktøjet  , og marker den tekst, der skal konverteres til en tabel.
 3. Vælg Tabel > Konverter tekst til tabel.
 4. For både Kolonneseparator og Rækkeseparator skal du angive, hvor nye rækker og kolonner skal begynde. Vælg Tabulator, Komma eller Afsnit, eller skriv et tegn, f.eks. et semikolon (;), i felterne Kolonneseparator og Rækkeseparator. Alle de tegn, du skriver, vises i menuen, næste gang du opretter en tabel fra tekst.
 5. Hvis du angiver den samme separator til kolonner og rækker, skal du angive det antal kolonner, tabellen skal indeholde.
 6. Angiv eventuelt et tabelformat, der skal bruges til formatering af tabellen.
 7. Klik på OK.

Hvis der er nogen rækker med færre elementer end antallet af kolonner i en tabel, udfyldes rækken af tomme celler.

Integration af en tabel i en anden tabel

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Markér de celler eller den tabel, der skal integreres, og vælg derefter Rediger > Klip eller Kopier. Placer indsættelsespunktet i den celle, hvor tabellen skal vises, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.

  • Klik i en celle, og vælg Tabel > Indsæt tabel. Angiv antallet af rækker og kolonner, og klik derefter på OK.

 2. Foretag eventuelle cellejusteringer. (Se Formatere tekst i en tabel).

Hvis du opretter en tabel inden i en celle, kan du ikke markere de dele af tabellen, der overskrider cellens kanter, ved hjælp af musen. I stedet skal du udvide rækken eller kolonnen eller placere indsættelsespunktet i første del af tabellen og derefter flytte indsættelsespunktet og markere tekst ved hjælp af tastaturgenveje.

Import af tabeller fra andre programmer

Når du importerer et Microsoft Word-dokument, der indeholder tabeller, eller et Microsoft Excel-regneark ved hjælp af kommandoen Indsæt, importeres data som en tabel, der kan redigeres. Du kan styre formateringen ved hjælp af dialogboksen Importindstillinger.

Det er også muligt at indsætte data fra et Excel-regneark eller en Word-tabel i et InDesign- eller InCopy-dokument. Indstillingerne for håndtering af udklipsholder angiver, hvordan tekst, der indsættes fra et andet program, skal formateres. Hvis Kun tekst er valgt, vises oplysningerne som uformateret tekst adskilt med tabulatorer, som kan konverteres til en tabel. Hvis Alle oplysninger er valgt, vises den indsatte tekst som en formateret tabel.

Hvis du indsætter tekst fra et andet program i en eksisterende tabel, skal du indsætte et antal rækker og kolonner, der passer til den tekst, der indsættes, vælge indstillingen Kun tekst under indstillingerne Håndtering af udklipsholder og kontrollere, at der er markeret mindst én celle, medmindre du ønsker at integrere den indsatte tabel i en celle.

Hvis du vil have mere kontrol over formateringen af den importerede tabel, eller du vil bevare formateringen i regnearket, skal du bruge kommandoen Indsæt, når du importerer tabellen. Hvis du vil opretholde en lænke til regnearket, skal du vælge indstillingen Opret lænker ved indsætning af tekst- og regnearksfiler i indstillingerne for filhåndtering.

Bemærk:

Du kan også kopiere og indsætte tabulatorsepareret tekst på tværs af en række tabelceller Dette er en alle tiders måde til at erstatte indhold på uden at ændre formateringen. Forudsæt, at du f.eks. vil opdatere indholdet i en formateret tabel i et månedligt magasin. En mulighed er at lænke til et Excel-regneark. Men hvis indholdet kommer fra en anden kilde, kan du kopiere tabulatorsepareret tekst, som indeholder den nye tekst, og markere det celleområde, hvor det skal indsættes i den formaterede InDesign-tabel.

Tilføjelse af tekst til en tabel

Du kan tilføje tekst, forankrede objekter, XML-mærker og andre tabeller til tabelceller. En tabelrækkes højde udvider sig, så der er plads til ekstra tekstlinjer, medmindre du angiver en fast rækkehøjde. Det er ikke muligt at føje fodnoter til tabeller.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder:
  • Placer indsættelsespunktet i en celle, og indtast tekst. Tryk på Enter eller Retur for at oprette et nyt afsnit i den samme celle. Tryk på Tab for at bevæge dig fremad gennem celler (hvis du trykker på Tab i den sidste celle, indsættes en ny række). Tryk på Skift+Tab for at bevæge dig baglæns gennem celler.

  • Kopier tekst, placer indsættelsespunktet i en celle, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.

  • Placer indsættelsespunktet i en celle, hvor der skal tilføjes tekst, vælg Filer > Indsæt, og dobbeltklik derefter på en tekstfil.

Tilføjelse af grafik til en tabel

Inden du føjer grafik til en tabel i et enkeltstående InCopy-dokument, skal du kontrollere, at layoutvisning er aktiveret. Når du skal føje grafik til en tabel i et lænket InDesign-dokument, skal dette gøres via InDesign, hvor du har større adgang til at styre tilpasningen af størrelsen på tekstrammen.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor grafikelementet skal tilføjes, vælg Filer > Indsæt, og dobbeltklik derefter på grafikfilens filnavn.

  • Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor grafikelementet skal tilføjes, vælg Objekt > Forankret objekt > Indsæt, og angiv derefter indstillingerne. Du kan senere tilføje et grafikelement til det forankrede objekt.

  • Kopier et grafikelement eller en ramme, placer indsættelsespunktet, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.

Når du tilføjer et grafikelement, der er større end cellen, udvides cellehøjden, så der er plads til grafikelementet, men cellens bredde ændres ikke. Grafikken vil derfor muligvis gå ud over cellens højre side. Hvis du indstiller en fast højde for den række, hvor grafikelementet er indsat, og grafikelementet er højere end rækkehøjden, medfører det overskud i cellen.

Bemærk:

Du kan undgå overskud i en celle ved at placere billedet uden for tabellen, ændre størrelsen på billedet og derefter indsætte det i tabelcellen.

Tilføje tabelsidehoveder og -fødder

Når du opretter en lang tabel, strækker tabellen sig måske over mere end én kolonne, ramme eller side. Du kan gentage oplysningerne i starten eller i bunden af hver opdelte del af tabellen ved hjælp af sidehoveder og sidefødder.

Du kan tilføje sidehoved- og sidefodrækker, når du opretter tabellen. Du kan også tilføje sidehoved- og sidefodrækker og ændre deres visning i tabellen ved hjælp af dialogboksen Tabelindstillinger. Du kan konvertere brødtekstrækker til sidehoved- eller sidefodrækker.

Header rows repeated once per frame

Bemærk:

Hvis du vil nummerere tabeller fortløbende, f.eks. Tabel 1A, Tabel 1B osv., skal du tilføje en variabel i tabellens sidehoved eller sidefod. (Se Oprette fortløbende billedtekster til figurer og tabeller).

 1. Markér rækkerne øverst i tabellen for at oprette sidehovedrækker, eller i bunden af tabellen for at oprette sidefodrækker.
 2. Vælg Tabel > Konverter rækker > Til sidehoved eller Til sidefod.
 1. Placer indsættelsespunktet i tabellen, og vælg derefter Tabel > Tabelindstillinger > Sidehoveder og sidefødder.
 2. Angiv antallet af sidehoved- eller sidefodrækker. Tomme rækker kan tilføjes i toppen eller bunden af tabellen.
 3. Angiv, hvorvidt oplysningerne i sidehovedet eller sidefoden skal vises i hver tekstkolonne (ved tekstrammer med mere end én kolonne), én gang pr. ramme eller kun én gang pr. side.
 4. Markér Spring over første, hvis du ikke vil have sidehovedoplysningerne vist i tabellens første række. Markér Spring over sidste, hvis du ikke vil have sidefodoplysningerne vist i tabellens sidste række.

  Det er især nyttigt at vælge indstillingen Ignorer første, hvis du vil angive, at sidehovedet eller sidefoden skal være fortløbende. I en tabel med flere sider kan du f.eks. oprette sidehovedets tekst som “Tabel 2 (fortsat)”. Hvis “(fortsat)” skal vises i starten af tabellen, skal du vælge Ignorer første og skrive Tabel 2 i den første række af tabellen.

 5. Klik på OK.
 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Placer indsættelsespunktet i sidehoved- eller sidefodrækken, og vælg derefter Tabel > Konverter rækker > Til tabelkrop.

  • Vælg Tabel > Tabelindstillinger > Sidehoveder og sidefødder, og angiv derefter et nyt antal sidehoved- eller sidefodrækker.

Adobe-logo

Log ind på din konto