Formatere tabeller

Formatere tabeller

Du kan formatere tekst i en tabel ved hjælp af kontrolpanelet eller panelet Tegn, på samme måde som du formaterer tekst uden for en tabel. Derudover kan du formatere selve tabellen ved hjælp af de to dialogbokse Tabelindstillinger og Celleindstillinger. Ved hjælp af disse dialogbokse kan du ændre antallet af rækker og kolonner samt udseendet på tabellens ramme og fyld. Du kan også bestemme afstanden over og under tabellen, redigere sidehoved- og sidefodrækker og tilføje andre typer tabelformatering.

Du kan formatere tabelstrukturen ved hjælp af panelet Tabel, kontrolpanelet eller genvejsmenuen. Marker én eller flere celler, og højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS), for at få vist en genvejsmenu med tabelindstillinger.

Tilpasse størrelsen på kolonner, rækker og tabeller

Du kan tilpasse størrelsen på kolonner, rækker og tabeller på flere forskellige måder.

Ændre størrelsen på kolonner og rækker

 1. Marker celler i de kolonner og rækker, hvor størrelsen skal ændres.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Angiv indstillinger for kolonnebredde og rækkehøjde i panelet Tabel.
  • Vælg Tabel > Celleindstillinger > Rækker og kolonner, angiv indstillinger for rækkehøjde og kolonnebredde, og klik derefter på OK.  
  Bemærk:

  Hvis du markerer Mindst for at angive et minimum for rækkehøjden, øges højden på rækkerne, efterhånden som du tilføjer tekst eller gør skriften større. Hvis du markerer Præcis for at angive en fast rækkehøjde, ændres rækkehøjden ikke, når du tilføjer eller fjerner tekst. En fast rækkehøjde resulterer ofte i overskud i cellen. (Se Arbejde med celler med overskud).

  • Anbring markøren over kanten på en kolonne eller række, så der vises en dobbeltpil ( eller ), og træk derefter mod venstre eller højre for at øge eller mindske kolonnebredden, eller træk opad eller nedad for at øge eller mindske rækkehøjden.

Before and after dragging to resize rows

Som standard angives rækkehøjden ud fra den aktuelle skrifts satslinjehøjde. Det vil sige, at rækkehøjden ændres, hvis du ændrer skriftens punktstørrelse for hele tekstrækker, eller hvis du ændrer indstillingen for rækkehøjde. Den maksimale rækkehøjde afhænger af indstillingen Maksimum i afsnittet med rækker og kolonner i dialogboksen Celleindstillinger.

Ændre størrelse på rækker og kolonner uden at ændre tabellens bredde

 • Hold Shift nede, mens du trækker i en indvendig række- eller kolonneramme (ikke tabelrammen). En række eller kolonne bliver større, mens den anden bliver mindre.
 • Du kan ændre størrelsen på rækkerne eller kolonnerne proportionalt ved at holde Shift nede, mens du trækker i den højre eller den nederste kant af tabellen.

Når du holder Shift nede, mens du trækker i tabellens højre kant, ændres størrelsen på alle kolonnerne proportionelt. Ligeledes ændres størrelsen på alle rækker proportionelt, hvis du holder Shift nede, mens du trækker i tabellens underkant.

Når du trækker den nederste kant af tabellen (i venstre hjørne for lodret tekst), mens du holder Shift nede, vil det medføre, at højden på rækkerne (eller bredden på lodrette tekstrækker) ændres proportionalt.

Ændre hele tabellens størrelse

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer markøren over tabellens nederste højre hjørne, så den bliver til en pil  . Træk derefter for at øge eller mindske tabellens størrelse. Hold Shift nede for at bevare tabellens højde- og breddeproportioner.

  Ved en lodret tabel skal du vælge tekstværktøjet for at placere markøren over tabellens nederste venstre hjørne, så den bliver til en pil . Træk derefter for at øge eller mindske tabellens størrelse.

  Bemærk:

  Hvis tabellen strækker sig over mere end én ramme i en tekstenhed, kan du ændre størrelsen på hele tabellen ved hjælp af markøren.

Fordele kolonner og rækker jævnt

 1. Marker celler i de kolonner eller rækker, der skal have samme bredde eller højde.
 2. Vælg Tabel > Fordel rækker jævnt eller Fordel kolonner jævnt.

Ændre afstanden før eller efter en tabel

 1. Placer indsættelsespunktet befinder i tabellen, og vælg Tabel > Tabelindstillinger > Tabelopsætning.
 2. Angiv nye værdier for Afstand før og Afstand efter under Tabelafstand, og klik derefter på OK.

Bemærk, at en ændring af afstanden før tabellen ikke påvirker afstanden for en tabelrække øverst i en ramme.

Opdele tabeller på tværs af rammer

Angiv, hvor mange rækker der skal holdes sammen, eller hvor en række skal opdeles, f.eks. øverst i en kolonne eller ramme, ved hjælp af indstillingerne for Hold sammen.

Når du opretter en tabel, der er højere end den ramme, den befinder sig i, er der overskud i rammen. Hvis du kæder rammen sammen med en anden ramme, fortsætter tabellen i den pågældende ramme. Rækker flyttes én efter én ind i sammenkædede rammer. Det er ikke muligt at opdele en enkelt række på tværs af flere rammer. Angiv sidehoved- eller sidefodrækker, hvor oplysningerne skal gentages i den nye ramme.

 1. Placer indsættelsespunktet i den relevante række, eller marker et celleområde i de rækker, der skal holdes sammen.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Rækker og kolonner.
 3. Hold de markerede rækker sammen ved at markere Hold sammen med næste række.
 4. Hvis du vil have rækken til at brydes et bestemt sted, skal du vælge en indstilling (f.eks. I næste ramme) i menuen Start række og derefter klikke på OK.
Bemærk:

Hvis du opretter en tabel, der strækker sig over begge sider i et opslag, er det muligvis nødvendigt at tilføje en tom kolonne midt i tabellen til justering af margener.

Tilføje tekst før en tabel

En tabel er forankret til afsnittene umiddelbart før og efter. Hvis du indsætter en tabel i starten af tekstrammen, kan du ikke klikke oven over tabellen for at placere et indsættelsespunkt. Brug i stedet piletasterne til at flytte indsættelsespunktet oven over tabellen.

 1. Placer indsættelsespunktet i starten af afsnittet i den første celle, tryk på venstre piletast, og begynd at skrive.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Placer indsættelsespunktet i starten af afsnittet i den første celle, tryk på venstre piletast, og begynd at skrive.

  • Ved lodrette tabeller skal du placere indsættelsespunktet i starten af afsnittet i den første celle, trykke på Pil op og begynde at skrive.

Formatere tekst i en tabel

Generelt kan du formatere tekst i en tabel på samme måde, som du formaterer tekst, der ikke er placeret i en tabel.

Indsætte tabulatorer i en tabelcelle

Når indsættelsespunktet er placeret i en tabel, flyttes det til næste celle, når der trykkes på tabulatortasten. Det er dog muligt at indsætte et tabulatorstop i en tabelcelle. Du kan definere tabulatorindstillinger i tabellen ved hjælp af panelet Tabulatorer. Tabulatorindstillinger påvirker det afsnit, hvor indsættelsespunktet er placeret.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer indsættelsespunktet det sted, hvor du vil have et tabulatorstop.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Tabulator.

Du kan ændre tabulatorindstillingerne ved at markere de kolonner eller celler, ændringerne skal gælde for, vælge Tekst > Tabulatorer for at få vist panelet Tabulatorer og derefter justere tabulatorindstillingerne.

Bemærk:

Når du bruger tabulatorlinealen til at tilføje en decimaltabulator til en celle eller en gruppe af celler, er det som regel ikke nødvendigt at trykke på Tab i starten af hvert afsnit for at justere teksten i cellerne i forhold til decimalerne. Afsnit justeres automatisk efter decimaltegnet, medmindre afsnittet indeholder yderligere formatering, f.eks. centreret justering, der tilsidesætter decimaltabulatoren.

Ændre tekstjustering i en tabelcelle

 1. Vælg tekstværktøjet  , og marker den eller de celler, indstillingerne skal gælde for.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Tekst.
 3. Under Lodret justering skal du vælge en justeringsindstilling: Juster top, Centreret, Juster bund eller Juster lodret.

  Hvis du vælger Justeret, skal du angive Grænse for afsnitsafstand. Dette angiver den maksimale afstand, der må tilføjes mellem afsnit. (Se Justering af tekst lodret i en tekstramme).

 4. I feltet Første grundlinje skal du vælge en indstilling for at angive, hvordan teksten skal forskydes fra toppen af cellen.

  Indstillingerne er de samme som de tilsvarende indstillinger i dialogboksen Tekstrammeindstillinger.

 5. Klik på OK.
Bemærk:

Du kan ændre den vandrette justering af tekst i en celle ved hjælp af justeringsfunktionen i panelet Afsnit. Du kan justere teksten i en celle i forhold til en decimaltabulator ved at tilføje en decimaltabulatorindstilling ved hjælp af panelet Tabulatorer.

Rotere tekst i en celle

 1. Placer indsættelsespunktet i den celle, der skal roteres, eller marker den eller de celler, rotationen skal gælde for.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Tekst, eller åbn panelet Tabel.
 3. Vælg en værdi for Rotation, og klik på OK.

Ændre afstanden for cellejustering

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer indsættelsespunktet i eller marker den eller de celler, ændringen skal gælde for.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Tekst, eller åbn panelet Tabel.
 3. Angiv værdier for Top, Bund, Venstre og Højre under Cellejusteringer, og klik på OK.

I mange tilfælde øges rækkehøjden, når afstanden for cellejustering øges. Hvis rækkehøjden er indstillet til en fast værdi, skal du sørge for, at der er plads nok til justeringsværdierne, så du undgår overskudstekst.

Flette og opdele celler

Du kan flette (kombinere) eller opdele (inddele) celler i en tabel.

Flet celler

Du kan kombinere to eller flere celler i samme række eller kolonne i én enkelt celle. Du kan f.eks. flette cellerne i tabellens øverste række sammen til én celle, der kan bruges som tabellens overskrift.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og marker de celler, der skal flettes.
 2. Vælg Tabel > Flet celler.

Fjern cellefletning

 1. Du kan fjerne cellefletningen ved at placere indsættelsespunktet i den flettede celle og vælge Tabel > Fjern cellefletning.

Opdele celler

Du kan opdele celler vandret og lodret, hvilket er særligt anvendeligt i forbindelse med oprettelse af formulartabeller. Du kan markere flere celler og opdele dem lodret eller vandret.

 1. Placer indsættelsespunktet i den celle, der skal opdeles, eller marker en række, kolonne eller celleblok.
 2. Vælg Tabel > Opdel celle lodret eller Opdel celle vandret.

Arbejde med celler med overskud

I de fleste tilfælde udvides en tabelcelle lodret for at give plads til ny tekst og grafik, der indsættes. Men hvis du angiver en fast rækkehøjde og derefter tilføjer tekst og grafik, der er for stort til cellen, vises der en lille, rød prik i cellens nederste højre hjørne. Den angiver, at der er overskud i cellen.

Du kan ikke ombryde overskudstekst til en anden celle. I stedet skal du redigere eller ændre størrelse på indholdet eller udvide den celle eller tekstramme, hvori tabellen befinder sig.

Hvis der anvendes indlejret grafik eller tekst med fast linjeafstand, kan celleindholdet overskride cellekanterne. Du kan vælge indstillingen Fritlæg indhold til celle, så eventuel tekst eller indlejret grafik, der ellers går ud over en cellekant, fritlægges til cellekanten. Dette gælder dog ikke, når integreret grafik overskrider cellens nederste kanter (vandret).

Vise indholdet i en celle med overskud

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Øg cellens størrelse.

  • Rediger tekstformateringen. Du kan markere cellens indhold ved at klikke i cellen med overskud, trykke på Esc og derefter formatere teksten ved hjælp af kontrolpanelet.

Fritlægge et billede i en celle

Hvis et billede er for stort til en celle, overskrider det cellekanterne. Du kan fritlægge de dele af billedet, der går ud over cellekanterne.

 1. Placer indsættelsespunktet i den celle, der skal fritlægges, eller marker den eller de celler, indstillingerne skal gælde for.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Tekst.
 3. Vælg Fritlæg indhold til celle, og klik derefter på OK.

Ændre skriveretning for celler

 1. Placer tekstindsættelsespunktet i den celle, der skal skiftes retning for, eller marker den eller de celler, indstillingerne skal gælde for.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Tekst.
 3. Vælg skriveretningen i cellen i menuen Skriveretning, og klik på OK.

Du kan også vælge skriveretningen i pop op-menuen Skriveretning i panelet Tabel, eller du kan vælge Celleretning løber mod tekstenhedens retning i afsnittet Tekst, når du opretter en celletypografi.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?