Markere og redigere tabeller

Markere tabelceller, -rækker og -kolonner

Når du markerer en del af eller hele teksten i en celle, har det markerede samme udseende som tekst, der er markeret uden for en tabel. Men hvis det markerede strækker sig over mere end én celle, markeres både cellerne og deres indhold.

Hvis en tabel strækker sig over mere end én ramme, vises et låseikon som tegn på, at du ikke kan markere tekst eller celler i den række, hvis du holder musemarkøren over en sidehoved- eller sidefodrække, som ikke er den første sidehoved- eller sidefodrække. Hvis du vil markere celler i en sidehoved- eller sidefodrække, skal du gå til begyndelsen af tabellen.

Markere celler

 1. Vælg tekstværktøjet  , og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan markere en enkelt celle ved at klikke i en celle eller markere noget tekst og derefter vælge Tabel > Marker > Celle.

  • Du kan markere flere celler ved at trække hen over en celleramme. Sørg for ikke at trække i kolonne- eller rækkelinjerne, så du ikke ændrer tabellens størrelse.

Bemærk:

Tryk på Esc for at skifte imellem at markere al teksten i en celle og markere cellen.

Markere hele kolonner eller rækker

 1. Vælg tekstværktøjet  , og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik i en celle, eller marker noget tekst, og vælg derefter Tabel > Marker > Kolonne eller Række.

  • Flyt markøren hen oven over en kolonne eller hen til venstre for en række, så den ændres til en pil ( eller ), og klik derefter for at markere hele den pågældende kolonne eller række.

Before and after selecting Row

 1. Klik inde i en tabel, eller marker noget tekst.
 2. Vælg Tabel > Marker > Sidefodrækker, Tabelkroprækker eller Sidefodrækker.

Markere hele tabellen

 1. Vælg tekstværktøjet  , og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik inde i en tabel, eller marker noget tekst, og vælg derefter Tabel > Marker > Tabel.

  • Flyt markøren hen oven over tabellens øverste venstre hjørne, så den ændres til en pil , og klik derefter for at markere hele tabellen.

  Before and after selecting table

  • Træk tekstværktøjet hen over hele tabellen.

Bemærk:

Du kan også markere en tabel på samme måde, som du markerer et forankret grafikelement. Placer indsættelsespunktet umiddelbart før eller efter en tabel, og hold derefter Skift nede, mens du trykker på højrepilen eller venstrepilen for at markere tabellen.

Indsætte rækker og kolonner

Du kan indsætte rækker og kolonner på flere forskellige måder.

Indsætte en række

 1. Placer indsættelsespunktet i rækken under eller over det sted, hvor den nye række skal indsættes.
 2. Vælg Tabel > Indsæt > Række.
 3. Angiv det ønskede antal rækker.
 4. Angiv, om den eller de nye rækker skal indsættes før eller efter den aktuelle række, og klik derefter på OK.

De nye celler har den samme formatering som teksten i den række, hvor indsættelsespunktet var placeret.

Bemærk:

Du kan også oprette en ny række ved at trykke på tabulatortasten, når indsættelsespunktet befinder sig i den sidste celle.

Indsætte en kolonne

 1. Placer indsættelsespunktet i en kolonne ved siden af det sted, hvor den nye kolonne skal være.
 2. Vælg Tabel > Indsæt > Kolonne.
 3. Angiv det ønskede antal kolonner.
 4. Angiv, om den eller de nye kolonner skal indsættes før eller efter den aktuelle kolonne, og klik derefter på OK.

De nye celler har den samme formatering som teksten i den kolonne, hvor indsættelsespunktet var placeret.

Indsætte flere rækker og kolonner

 1. Når indsættelsespunktet befinder sig i en celle, skal du vælge Tabel > Tabelindstillinger > Tabelopsætning.
 2. Angiv et nyt antal rækker og kolonner, og klik derefter på OK.

Nye rækker føjes til bunden af tabellen, og nye kolonner føjes til tabellens højre side.

Bemærk:

Du kan også ændre antallet af rækker og kolonner ved hjælp af panelet Tabel. Du kan få vist panelet Tabel ved at vælge Vindue > Tekst og tabeller > Tabel.

Indsætte en række eller kolonne ved at trække i dem

Hvis du trækker en kolonne mere end halvanden gang dens bredde, tilføjes der nye kolonner med samme bredde som den oprindelige kolonne. Hvis du kun vil indsætte én kolonne ved at trække i en eksisterende, kan den nye kolonne være smallere eller bredere end den kolonne, du trak i. Det samme gælder for rækker, medmindre rækkehøjden for den række, der trækkes i, er indstillet til Mindst. Hvis det er tilfældet, ændrer InDesign størrelsen på den nye række, hvis du kun vil indsætte én række, så den bliver høj nok til at indeholde tekst.

 1. Anbring tekstværktøjet  oven over rammen på en kolonne eller række, så dobbeltpilen ( eller  ) vises.
 2. Hold museknappen nede, og hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker ned for at oprette en ny række eller til højre for at oprette en ny kolonne. Hvis du trykker på Alt eller Alternativ, før du holder museknappen nede, vises håndværktøjet, så sørg for at begynde at trække, inden du trykker på Alt eller Alternativ.
Bemærk:

Du kan ikke indsætte rækker eller kolonner øverst eller til venstre i tabellen ved at trække i den. Disse felter anvendes til at markere rækker og kolonner.

Bemærk:

Det virker ikke at trække for at indsætte rækker eller kolonner på øverste eller venstre kant i vandrette tabeller eller på øverste eller højre kant i lodrette tabeller. Disse felter anvendes til at markere rækker og kolonner.

Slette rækker, kolonner eller tabeller

 • Du kan slette en række, kolonne eller tabel ved at anbringe indsættelsespunktet inde i tabellen og derefter vælge Tabel > Slet > Række, Kolonne eller Tabel.
 • Du kan slette rækker og kolonner ved hjælp af dialogboksen Tabelindstillinger ved at vælge Tabel > Tabelindstillinger > Tabelopsætning. Angiv et nyt antal rækker og kolonner, og klik derefter på OK. Rækker slettes fra bunden af tabellen, og kolonner slettes fra højre side af tabellen.
Bemærk:

I en lodret tabel slettes rækker fra venstre side af tabellen, og kolonner slettes fra bunden af tabellen.

 • Du kan slette en række eller en kolonne med musen ved at anbringe markøren over rammen i bunden eller i højre side af tabellen, så der vises et dobbeltpil-ikon ( eller ). Hold museknappen nede, og hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker opad for at slette rækker eller mod venstre for at slette kolonner.
Bemærk:

Hvis du trykker på Alt eller Alternativ, inden du holder museknappen nede, vises håndværktøjet. Sørg derfor for ikke at trykke på Alt eller Alternativ, før du begynder at trække.

 • Du kan slette celleindhold uden at slette cellerne ved at markere de celler, som indeholder tekst, der skal slettes, eller ved at markere teksten i cellerne ved hjælp af tekstværktøjet . Tryk på Backspace eller Delete, eller vælg Rediger > Fjern.

Ændre en tabels justering i en ramme

En tabel antager bredden på det afsnit eller den tabelcelle, hvor den oprettes. Du kan dog ændre størrelsen på tekstrammen eller tabellen, så tabellen bliver bredere eller smallere end rammen. I et sådant tilfælde kan du bestemme, hvordan tabellen inden i rammen skal justeres.

 1. Placer indsættelsespunktet til højre eller venstre for tabellen. Kontroller, at tekstens indsættelsespunkt er placeret i tabelafsnittet og ikke inde i selve tabellen. Indsættelsespunktet bliver lige så højt som tabellen i rammen.
 2. Klik på en justeringsknap, f.eks. Centreret, i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.

Du kan flytte i en tabel ved hjælp af Tab eller piletasterne. Du kan også springe til en bestemt række, hvilket kan være særligt anvendeligt i lange tabeller.

Flytte i en tabel ved hjælp af Tab

 • Tryk på Tab for at gå til næste celle. Hvis du trykker på Tab, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen, oprettes der en ny række. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indsætter tabulatorer og indrykninger i en tabel, under Formatere tekst i en tabel.
 • Tryk på Skift+Tab for at gå til forrige celle. Hvis du trykker på Skift+Tab, når du befinder dig i den første celle i tabellen, flyttes indsættelsespunktet til sidste celle i tabellen.
Bemærk:

Den første, sidste, forrige og næste celle er forskellige afhængigt af skriveretningen i tekstenheden. Ved vandret tekst er den første celle i øverste venstre hjørne, den sidste celle er i nederste højre hjørne, den forrige celle er cellen til venstre (den forrige celle i en celle på den venstre kant er cellen yderst til højre på rækken ovenfor), og den næste celle er cellen til højre (den næste celle i en celle på den højre kant er cellen længst til venstre i rækken nedenfor). Ved lodret tekst er den første celle i øverste højre hjørne, den sidste celle er i nederste venstre hjørne, den forrige celle er cellen over (den forrige celle i en celle på den øverste kant er cellen i bunden til højre), og den næste celle er cellen under (den næste celle i en celle på den nederste kant er cellen øverst i rækken til venstre).

Flytte i en tabel ved hjælp af piletasterne

 1. Du kan flytte rundt i og mellem tabellens celler ved hjælp af piletasterne. Hvis du trykker på højre piletast, når indsættelsespunktet befinder sig i slutningen af den sidste celle i en række, flyttes indsættelsespunktet til begyndelsen af første celle i samme række. Hvis du trykker på pil ned-tasten, når indsættelsespunktet befinder sig i slutningen af sidste celle i en kolonne, flyttes indsættelsespunktet til begyndelsen af første celle i samme kolonne.
 2. Hvis du trykker på pil ned, når indsættelsespunktet befinder sig i slutningen af den sidste celle i en lodret tabel, flyttes indsættelsespunktet til begyndelsen af første celle i samme række. Hvis du trykker på venstre piletast, når indsættelsespunktet befinder sig i slutningen af sidste celle i en lodret tabel, flyttes indsættelsespunktet til begyndelsen af første celle i samme kolonne.

Springe til en bestemt række i en tabel

 1. Vælg Tabel > Gå til række.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Angiv nummeret på den række, du vil springe til, og klik derefter på OK.

  • Hvis en sidehoved- eller sidefodrække er defineret i den aktuelle tabel, skal du vælge Sidehoved eller Sidefod i menuen og derefter klikke på OK.

Klippe, kopiere og indsætte tabelindhold

Når der er markeret tekst i en celle, kan teksten klippes, kopieres og sættes ind på samme måde som uden for en tabel. Du kan også klippe, kopiere og indsætte celler med indhold. Hvis indsættelsespunktet befinder sig i en tabel, når du sætter tekst ind, vises flere indsatte celler som en tabel inde i tabellen. Du kan også flytte eller kopiere hele tabellen.

 1. Marker de celler, der skal klippes eller kopieres, og vælg derefter Rediger > Klip eller Kopier.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan integrere en tabel i en anden tabel ved at placere indsættelsespunktet i den celle, hvor tabellen skal indsættes. Vælg derefter Rediger > Sæt ind.

  • Du kan erstatte eksisterende celler ved at markere en eller flere celler i tabellen. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med celler under og til højre for den markerede celle. Vælg derefter Rediger > Sæt ind.

Flytte og kopiere en tabel

 1. Du kan markere hele tabellen ved at placere indsættelsespunktet i tabellen og vælge Tabel > Marker > Tabel.
 2. Vælg Rediger > Klip eller Kopier, og flyt indsættelsespunktet til det sted, hvor tabellen skal vises. Vælg derefter Rediger > Sæt ind.

Konvertere tabeller til tekst

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer indsættelsespunktet i tabellen, eller marker tekst i tabellen.
 2. Vælg Tabel > Konverter tabel til tekst.
 3. Angiv den separator, der skal anvendes som hhv. Kolonneseparator og Rækkeseparator.

  Du opnår det bedste resultat ved at bruge forskellige separatorer til kolonner og rækker, f.eks. tabulatorer til kolonner og afsnit til rækker.

 4. Klik på OK.

Når du konverterer en tabel til tekst, fjernes tabellens linjer, og den separator, du har angivet, indsættes i slutningen af hver række og kolonne.

Kombinere tabeller

Du kan flette to eller flere tabeller sammen i én tabel ved hjælp af kommandoen Sæt ind.

 1. Indsæt et antal tomme rækker, der mindst svarer til det antal rækker, der skal indsættes fra andre tabeller, i måltabellen. Hvis der indsættes færre rækker end det antal, der kopieres, er det ikke muligt at indsætte rækkerne.
 2. Marker de celler, der skal kopieres, i kildetabellen. Hvis du kopierer flere kolonneceller end det antal, der er tilgængelige i måltabellen, er det ikke muligt at indsætte cellerne.
 3. Marker mindst én celle, hvor de indgående rækker skal indsættes, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.
Bemærk:

Hvis der i de indsatte rækker er brugt en anden formatering end i resten af tabellen, skal du definere ét eller flere tabelformater og derefter anvende disse formater på de indsatte celler. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på det celleformat, der skal overskrive den eksisterende formatering.

Anne-Marie Concepcion viser en artikel om kombinering af tabeller på Sammenføjning af tabeller.

Arbejde med tabeller i Teksteditor

Når du vælger Rediger > Rediger i Teksteditor, vises tabeller og deres indhold i Teksteditor. Du kan redigere tabeller i Teksteditor.

Editing tables in Story Editor

A. Table icon B. Overset graphic 

 • Hvis du vil udvide eller skjule tabellen i Teksteditor, skal du klikke på trekanten til venstre for tabelikonet øverst i tabellen.

 • Hvis du vil bestemme, om tabellen skal sorteres efter rækker eller kolonner, skal du højreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på tabelikonet og vælge Sorter efter rækker eller Sorter efter kolonner.

 • Brug visningen Layout til at redigere og formatere tabellen. Du kan ikke vælge kolonner eller rækker i Teksteditor.

Arbejde med tabeller i spalte-/tekstenhedsvisning

Når du arbejder i spalte- eller tekstenhedsvisning, kan du redigere tabeller og deres indhold.

Editing tables in Story view

 • Hvis du vil udvide eller skjule tabellen i spalte- eller tekstenhedsvisning, skal du klikke på trekanten til venstre for tabelikonet øverst i tabellen.

 • Hvis du vil bestemme, om tabellen skal sorteres efter rækker eller kolonner, skal du højreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på tabelikonet og vælge Sorter efter rækker eller Sorter efter kolonner.

 • Brug visningen Layout til at redigere og formatere tabellen. Du kan ikke vælge kolonner eller rækker i spaltevisning eller tekstenhedsvisning.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online