Tabelstreger og -fyld

Om tabelstreger og -fyld

Du kan føje streger og fyld til tabeller på flere forskellige måder. Du kan ændre stregen for tabellens ramme og føje skiftende streger og fyld til kolonner og rækker ved hjælp af dialogboksen Tabelindstillinger. Du kan ændre streg og fyld for enkelte celler ved hjælp af dialogboksen Celleindstillinger eller panelerne Farveprøver, Streg og Farve.

Som standard tilsidesætter den formatering, der vælges i dialogboksen Tabelindstillinger, al tilsvarende formatering, der tidligere er anvendt på tabelceller. Vælger du imidlertid indstillingen Bevar lokal formatering i dialogboksen Tabelindstillinger, tilsidesættes streger og fyld i enkelte celler ikke.

Hvis du bruger den samme formatering gentagne gange i tabeller eller celler, skal du oprette og anvende tabelformater og celleformater.

Ændre tabelrammen

Du kan ændre tabelrammen ved hjælp af enten dialogboksen Tabelopsætning eller i panelet Streg.

 1. Når indsættelsespunktet befinder sig i en celle, skal du vælge Tabel > Tabelindstillinger > Tabelopsætning.
 2. Angiv den ønskede styrke, type, farve, nuance og mellemrumsfarve under Tabelramme. (Se Indstillinger for tabelstreger og fyld).
 3. Vælg tegnerækkefølgen under Stregtegnerækkefølge. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

  Bedst mulige sammenføjninger

  Hvis denne indstilling vælges, vises rækkestreger forrest de steder, hvor streger af forskellig farve krydser hinanden. Derudover samles stregerne, og krydspunkterne forbindes, når streger, f.eks. dobbeltlinjer, krydser hinanden.

  Rækkestreger forrest

  Hvis denne indstilling vælges, vises rækkestreger foran.

  Kolonnestreger forrest

  Hvis denne indstilling vælges, vises kolonnestreger foran.

  Kompatibilitet med InDesign 2.0

  Hvis denne indstilling vælges, vises rækkestreger foran. Derudover samles stregerne kun, og krydspunkterne forbindes kun, når streger, f.eks. dobbeltlinjer, krydser i en T-form.

 4. Hvis du ikke ønsker, at stregformateringen i enkelte celler tilsidesættes, skal du markere Bevar lokal formatering.
 5. Klik på OK.
Bemærk:

Hvis du fjerner streg og fyld fra en tabel, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Vis rammekanter for at få vist tabellens cellekanter.

Føje streg og fyld til celler

Du kan føje streg og fyld til celler ved hjælp af dialogboksen Celleindstillinger eller panelerne Streg eller Farveprøver.

Tilføje streg og fyld ved hjælp af Celleindstillinger

Du kan afgøre, hvilke cellelinjer der skal formateres med en streg eller fyld, ved at markere eller fjerne markeringen af linjer i skærmversion-proxyen. Hvis du vil ændre udseendet på alle rækker eller kolonner i tabellen, skal du bruge et skiftende streg- eller fyldmønster, hvor det andet mønster er indstillet til 0.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer indsættelsespunktet i eller markere den eller de celler, hvor der skal tilføjes streg eller fyld. Du kan føje en streg eller fyld til sidehoved-/sidefodrækker ved at markere sidehoved-/sidefodcellerne i starten af tabellen.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Streger og fyld.
 3. I skærmversion-proxyen skal du angive, hvilke linjer stregændringerne skal gælde for. Hvis du f.eks. ønsker at føje en kraftig streg til de markerede cellers udvendige linjer, men ikke til de indvendige, skal du fravælge den indvendige linje ved at klikke på den. Markerede linjer er blå, og fravalgte linjer er grå.
  Vælg de linjer, indstillingerne skal gælde for, i skærmversion-proxyen.

  Bemærk:

  Du kan markere hele det udvendige rektangel ved at dobbeltklikke på en udvendig linje i skærmversion-proxyen. Du kan markere de indvendige linjer ved at dobbeltklikke på en indvendig linje. Klik tre gange et vilkårligt sted i skærmversionsområdet for at markere eller fravælge alle linjer.

 4. Angiv de ønskede indstillinger for styrke, type, farve, nuance og mellemrumsfarve under Cellestreg. (Se Indstillinger for tabelstreger og fyld).
 5. Angiv de ønskede indstillinger for farve og nuance under Cellefyld.
 6. Marker eventuelt Overprint streg og Overprint fyld, og klik derefter på OK.

Føje en streg til celler vha. panelet Streg

Panelet Streg er tilgængeligt i InDesign, men ikke i InCopy.

 1. Marker den eller de celler, indstillingerne skal gælde for. Du kan anvende en streg på et sidehoved eller en sidefod ved at markere sidehoved- eller sidefodrækken.
 2. Vælg Vindue > Streg for at åbne panelet Streg.
 3. Angiv, hvilke linjer stregændringerne skaI gælde for, i skærmversion-proxyen.
 4. Kontroller, at knappen Objekt  er valgt i Værktøjspanelet. Hvis knappen Tekst  er valgt, gælder stregændringerne for teksten og ikke for cellerne.
 5. Angiv styrkeværdi og stregtype.

Føje fyld til celler med panelet Farveprøver

 1. Marker den eller de celler, indstillingerne skal gælde for. Du kan anvende en fyldfarve i et sidehoved eller en sidefod ved at markere sidehoved- eller sidefodrækken.
 2. Vælg Vindue > Farve > Farveprøver for at åbne panelet Farveprøver.
 3. Kontroller, at knappen Objekt  er valgt. Hvis knappen Tekst  er valgt, gælder farveændringerne for teksten og ikke for cellerne.
 4. Vælg en farveprøve.

Føje et forløb til celler med panelet Forløb

 1. Marker de celler, ændringen skal gælde for. Du kan anvende et forløb på et sidehoved eller en sidefod ved at markere sidehoved- eller sidefodrækken.
 2. Vælg Vindue > Farve > Forløb for at åbne panelet Forløb.
 3. Føj et forløb til de markerede celler ved at klikke i forløbsrampen. Foretag eventuelle justeringer i indstillingerne for forløb.

Føje diagonallinjer til en celle

 1. Vælg tekstværktøjet  , og placer indsættelsespunktet i eller marker den eller de celler, hvor der skal tilføjes diagonallinjer.
 2. Vælg Tabel > Celleindstillinger > Diagonallinjer.
 3. Klik på knappen for den type diagonallinje streg, der skal tilføjes.
 4. Under Linjestreg skal du angive de ønskede indstillinger for styrke, type, farve og mellemrum. Angiv også en procentdel for Nuance og indstillinger for Overprint.
 5. I menuen Tegn skal du vælge Diagonal forrest for at anbringe diagonallinjen foran celleindholdet. Vælg Indhold forrest for at anbringe diagonallinjen bag celleindholdet. Klik derefter på OK.

Indstillinger for tabelstreger og fyld

Du kan vælge mellem følgende indstillinger, når du vælger streger og fyld til tabellen:

Tykkelse

Angiver stregtykkelsen på tabel- eller cellerammen.

Type

Angiver stregformatet, f.eks. Tyk-Tynd.

Farve

Angiver farven på tabel- eller cellerammen. De viste indstillinger er de indstillinger, der er tilgængelige i panelet Farveprøver.

Nuance

Angiver blækprocenten for den farve, der skal anvendes på stregen eller fyldet.

Mellemrumsfarve

Tilføjer en farve på området mellem streger, prikker og linjer. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der er valgt Massiv under Type.

Mellemrumsnuance

Tilføjer en nuance på området mellem streger, prikker og linjer. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der er valgt Massiv under Type.

Overprint

Når denne indstilling er valgt, anvendes den trykfarve, der er angivet på rullelisten Farve, oven på underliggende farver frem for at udskære de pågældende trykfarver.

Skifte mellem streger og fyld i en tabel

Du kan skifte mellem streger og fyld for at få tabellen til at se pænere ud eller gøre den nemmere at læse. Hvis du ændrer streger og fyld i tabelrækker, påvirkes sidehoved- og sidefodrækker ikke. Ændring af streger og fyld i kolonner påvirker dog sidehoved- og sidefodrækker.

Indstillingerne for skiftende streger og fyld tilsidesætter formateringen af cellestreg, medmindre du vælger Bevar lokal formatering i dialogboksen Tabelindstillinger.

Bemærk:

Hvis du vil føje fyld eller streg til hver tabelkropcelle i tabellen og ikke blot have skiftende mønstre, kan du fortsat oprette mønstre, der ikke er skiftende, ved hjælp af indstillingerne for skiftende streg og fyld. Du kan skabe effekten ved at angive 0 under Næste i det andet mønster.

Før (til venstre) og efter (til højre) skiftende fyld i en tabel

Føje skiftende streger til en tabel

 1. Placer indsættelsespunktet i en celle, og vælg Tabel > Tabelindstillinger > Skiftende rækkestreger eller Skiftende kolonnestreger.
 2. Vælg den type mønster, der skal bruges, under Skiftende mønster. Vælg Brugerdefineret, hvis du vil angive et mønster, f.eks. en kolonne med en tyk, sort streg fulgt af tre kolonner med tynde, gule streger.
 3. Angiv fyldindstillinger for både det første og det næste mønster under Skiftende. Du kan f.eks. føje en massiv streg til første kolonne og en Tyk - Tynd streg til næste kolonne, så de anvendes skiftevis. Angiv 0 i Næste, hvis du vil have stregerne til at påvirke alle rækker og kolonner.
  Bemærk:

  I tabeller, der strækker sig over flere rammer, starter skiftende streger og fyld for rækker ikke forfra i starten af efterfølgende rammer i tekstenheden. (Se Opdele tabeller på tværs af rammer).

 4. Vælg Bevar lokal formatering, hvis du vil bevare formaterede streger, der tidligere er anvendt på tabellen.
 5. Angiv antallet af rækker og kolonner i starten og slutningen af tabellen, som ikke skal have stregattributter, under Ignorer første og Ignorer sidste. Klik derefter på OK.

Føje skiftende fyld til en tabel

 1. Når indsættelsespunktet befinder sig i en celle, skal du vælge Tabel > Tabelindstillinger > Skiftende fyld.
 2. Vælg den type mønster, der skal bruges, under Skiftende mønster. Vælg Brugerdefineret, hvis du vil angive et mønster, f.eks. en gråtonet række fulgt af tre gule rækker.
 3. Angiv fyldindstillinger for både det første og efterfølgende mønster under Skiftende. Hvis du f.eks. har valgt To kolonner ad gangen under indstillingen Skiftende mønster, kan du skravere de første to kolonner med gråt og lade de næste to kolonner være tomme. Angiv 0 i Næste, hvis fyldfarven skal gælde for alle rækker.
 4. Marker Bevar lokal formatering, hvis du vil bevare formateret fyld, der tidligere er anvendt på tabellen.
 5. Angiv antallet af rækker og kolonner i starten og slutningen af tabellen, som ikke skal have fyldattributter, under Ignorer første og Ignorer sidste. Klik derefter på OK.

Deaktivere skiftende streger og fyld i en tabel

 1. Placer indsættelsespunktet i tabellen.
 2. Vælg Tabel > Tabelindstillinger > Skiftende rækkestreger, Skiftende kolonnestreger eller Skiftende fyld.
 3. Vælg Ingen under Skiftende mønster, og klik derefter på OK.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online