Måling

  Annullering af 3D-funktioner i Photoshop

Photoshops 3D-funktioner vil blive fjernet i fremtidige opdateringer. Brugere, der arbejder med 3D, opfordres til at udforske Adobes nye Substance 3D-samling, som repræsenterer den næste generation af 3D-værktøjer fra Adobe. Yderligere oplysninger om annulleringen af Photoshops 3D-funktioner findes her: Photoshop 3D | Almindelige spørgsmål om udgåede 3D-funktioner.

Bemærk:

I Photoshop CS6 er 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Om måling

Med målefunktionen i Photoshop kan du måle ethvert område, der er defineret med linealværktøjet eller med et markeringsværktøj, herunder uregelmæssige områder, der er markeret med værktøjet Lasso eller værktøjerne Hurtig markering eller Tryllestav. Du kan også beregne højden, bredden, området og perimeteren eller spore målinger af et eller flere billeder. Måledata indspilles i panelet Målingslog. Du kan tilpasse målingslogkolonnerne, sortere data i kolonnerne og eksportere data fra logfilen til en tabulatorsepareret Unicode-tekstfil.

Måleskala

Hvis du indstiller en måleskala, angives et bestemt antal pixel i billedet, som svarer til et antal skalaenheder, f.eks. tommer, millimeter eller mikron. Når du har oprettet en skala, kan du måle områder og modtage beregninger og logresultater i de valgte skalaenheder. Du kan oprette flere forudindstillinger for måleskalaen, selvom du kun kan bruge en skala ad gangen i et dokument.

Markører for skalaer

Du kan placere markører for skalaer på et billede for at vise måleskalaen. Markører for skalaer kan vises med eller uden en billedtekst, der viser måleskalaenheder.

Indstille måleskalaen

Brug linealværktøjet til at indstille måleskalaen for et dokument. Du kan oprette måleskalaforudindstillinger for ofte anvendte måleskalaer. Forudindstillinger er føjet til undermenuen Billede > Analyse > Indstil måleskala. Den aktuelle måleskala for et dokument kontrolleres i undermenuen og vises i infopanelet.

Bemærk:

Måleskala indstilles automatisk for DICOM-filer. Se Om DICOM-filer.

Vælg Billede > Analyse > Indstil måleskala > Standard for at vende tilbage til standardmåleskalaen, hvor 1 pixel = 1 pixel.

Indstille måleskala

 1. Åbn et dokument.
 2. Vælg Billede > Analyse > Indstil måleskala > Brugerdefineret. Linealværktøjet vælges automatisk. Træk værktøjet for at måle en pixelafstand i billedet, eller indtast en værdi i tekstboksen Pixellængde. Den aktuelle værktøjsindstilling gendannes, når du lukker dialogboksen Måleskala.

 3. Indtast den logiske længde og de logiske enheder, som skal være lig med pixellængden.

  Hvis pixellængden f.eks. er 50, og du vil indstille en skala på 50 pixel pr. mikron, skal du indtaste 1 for logisk længde og mikron for logiske enheder.

 4. Klik på OK i dialogboksen Måleskala for at indstille dokumentets måleskala.
 5. Vælg Filer > Gem for at gemme den aktuelle måleskalaindstilling sammen med dokumentet.

  Hvis du vil have vist skalaen i infopanelet, skal du vælge Panelindstillinger i panelmenuen  og vælge Måleskala i området Statusoplysninger.

  Bemærk:

  Hvis du vil have vist måleskalaen nederst i dokumentvinduet, skal du vælge Vis > Måleskala i menuen i dokumentvinduet.

Oprette en forudindstilling for måleskalaen

 1. Åbn et dokument.
 2. Vælg Billede > Analyse > Indstil måleskala > Brugerdefineret.

 3. Opret en måleskala.
 4. Klik på Gem forudindstilling, og navngiv forudindstillingen.
 5. Klik på OK. Den oprettede forudindstilling føjes til undermenuen Billede > Analyse > Indstil måleskala.

Slette en forudindstillet måleskala

 1. Vælg Billede > Analyse > Indstil måleskala > Brugerdefineret.

 2. Marker den forudindstilling, du vil slette.
 3. Klik på Slet forudindstilling og derefter på OK.

Bruge markører for skalaer

Markører for måleskalaer viser den måleskala, der bruges i dokumentet. Indstil måleskalaen for et dokument, inden du opretter en markør for skalaen. Du kan angive markørens længde i logiske enheder, medtage en tekst, der angiver længden, samt indstille markørens og tekstens farve til sort eller hvid.

Oprette en markør for skala

 1. Vælg Billede > Analyse > Placer markør for skala.

 2. Angiv følgende indstillinger i dialogboksen Markør for måleskala:

  Længde

  Indtast en værdi for at indstille længden på markøren for skalaen. Markørens længde i pixel afhænger af den valgte måleskala for dokumentet.

  Skrifttype

  Vælg skrifttypen til teksten.

  Skrifttypestørrelse

  Vælg skriftstørrelsen til teksten.

  Vis tekst

  Vælg denne indstilling for at vise den logiske længde og de logiske enheder for markøren for skalaen.

  Tekstplacering

  Viser tekst over eller under markøren for skalaen.

  Farve

  Indstiller farven på markøren for skalaen og på teksten til sort eller hvid.

 3. Klik på OK.

Markøren for skalaen placeres i nederste venstre hjørne af billedet. Markøren føjer en laggruppe til dokumentet, som indeholder et tekstlag (hvis indstillingen Vis tekst er valgt) og et grafisk lag. Du kan bruge flytteværktøjet til at flytte markøren for skalaen eller tekstværktøjet til at redigere teksten eller ændre tekststørrelse, skrifttype eller farve.

Tilføje eller erstatte markører for skalaer

Du kan placere flere markører for skalaer i et dokument eller erstatte eksisterende markører.

Bemærk:

Yderligere markører for skalaer placeres på samme sted i billedet og dækker muligvis hinanden, afhængigt af deres længde. Hvis du vil se en underliggende markør, skal du slå det angivne skalamarkørlag fra.

 1. Vælg Billede > Analyse > Placer markør for skala.

 2. Klik på Fjern eller Bevar.
 3. Indtast indstillinger for den nye markør, og klik på OK.

Slette en markør for skala

 1. Vælg laggruppen Markør for måleskala i panelet Lag for den skalamarkør, du vil slette.
 2. Højreklik på laggruppen, og vælg Slet gruppe i kontekstmenuen, eller klik på knappen Slet lag.
 3. Klik på Gruppe og indhold.

Foretag en måling

Du kan måle ved hjælp af markeringsværktøjerne, linealværktøjet eller optællingsværktøjet i Photoshop. Vælg et måleværktøj, der passer til den type data, du vil indspille i målingsloggen.

 • Opret et markeringsområde for at måle værdier som højde, bredde, perimeter, område samt pixels grå værdier. Du kan måle en eller flere markeringer på en gang.

 • Tegn en linje med linealværktøjet for at måle lineær afstand og vinkel.

 • Brug optællingsværktøjet til at tælle elementer i billedet, og indspil derefter antallet af elementer. Læs mere under Optælle objekter i et billede.

  Hver måling måler et eller flere datapunkter. De valgte datapunkter bestemmer, hvilke oplysninger der indspilles i målingsloggen. Datapunkter svarer til den type værktøj, du måler med. Område, perimeter, højde og bredde er tilgængelige datapunkter til måling af markeringer. Længde og vinkel er tilgængelige datapunkter til målinger med linealværktøjet. Du kan oprette og gemme sæt med datapunkter til bestemte typer målinger for at gøre arbejdsprocessen hurtigere.

 1. Åbn et eksisterende dokument.
 2. Vælg Billede > Analyse > Indstil måleskala, og vælg en forudindstilling for måleskala for dokumentet (se Indstil måleskalaen), eller vælg Brugerdefineret, og angiv en brugerdefineret måleskala.

  Målinger beregnes og registreres i målingsloggen ved hjælp af de skalaenheder, der gælder, når en måling registreres. Hvis der ikke findes en måleskala, er standardskalaen 1 pixel = 1 pixel.

 3. (Valgfrit) Vælg Billede > Analyse > Vælg datapunkter, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Brugerdefineret for at vælge de datapunkter, der skal måles.

  • Vælg en eksisterende forudindstilling for datapunkt i undermenuen.

  I dialogboksen Vælg datapunkter er datapunkterne grupperet i henhold til det måleværktøj, der kan måle dem. De almindelige datapunkter er tilgængelige for alle værktøjer. De føjer nyttige oplysninger til målingsloggen, f.eks. navnet på den fil, der måles, måleskalaen og dato/klokkeslæt for målingen.

  Alle datapunkter er som standard valgt. Du kan vælge et undersæt af datapunkter til en bestemt type måling og derefter gemme kombinationen som en forudindstilling for datapunkt.

  Bemærk:

  Når du måler med et bestemt værktøj, vises kun de datapunkter, der er knyttet til værktøjet, i loggen, også selvom andre datapunkter er valgt. Hvis du f.eks. foretager en måling med linealværktøjet, vises kun dette værktøjs datapunkter i målingsloggen – dog sammen med de almindelige datapunkter, der er valgt.

 4. Vælg en billedfunktion og et måleværktøj , der passer til de valgte datapunkter. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Opret en eller flere markeringer i billedet.

  • Vælg Billede Analyse > Linealværktøj, eller klik på linealværktøjet i værktøjskassen, og brug derefter værktøjet til at måle længden af et billedområde.

  • Vælg Billede > Analyse > Optællingsværktøj, eller klik på optællingsværktøjet i værktøjskassen, og tæl derefter elementer i billedet.

 5. Vælg Vindue > Målingslog for at åbne panelet Målingslog.
 6. Vælg Billede > Analyse > Indspil målinger, eller klik på Indspil målinger i panelet Målingslog.

  Bemærk:

  Hvis de valgte datapunkter ikke stemmer overens med det aktuelle måleværktøj, bliver du bedt om at vælge datapunkter til det pågældende værktøj.

  Målingsloggen har kolonner til hvert datapunkt, du valgte i dialogboksen Datapunkter til måling. Hver måling, du foretager, indsætter en ny række data i målingsloggen.

  Hvis du måler flere markerede områder i billedet, oprettes en række data i loggen, som indeholder en oversigt eller kumulative data for alle markerede områder, efterfulgt af en række data til hvert markeringsområde. Hvert markeringsområde angives som en separat funktion i loggens overskriftskolonne og tildeles et entydigt nummer.

  Du kan gentage trin 2 til 6 for en række forskellige markeringer i det samme dokument eller i flere dokumenter. Dokumentkolonnen i målingsloggen afspejler kilden til måledataene.

Datapunkter til måling

Vinkel

Linealværktøjets retningsvinkel (±0-180).

Område

Markeringsområde i firkantede pixel eller i kalibrerede enheder i henhold til den aktuelle måleskala (f.eks. kvadratmillimeter).

Cirkularitet

4pi(område/perimeter2). En værdi på 1,0 angiver en perfekt cirkel. Hvis værdien nærmer sig 0,0, angiver det en stadigt længere polygon. Værdierne er muligvis ikke gyldige for meget små markeringer.

Antal

Varierer i henhold til det anvendte måleværktøj. Markeringsværktøj: antallet af ikke-sammenhængende markeringsområder i billedet. Optællingsværktøj: antallet af optalte elementer i billedet. Linealværktøj: antallet af synlige lineallinjer (1 eller 2).

Dato og klokkeslæt

Anvender et tidsstempel med dato/klokkeslæt for målingen.

Dokument

Identificerer det dokument eller den dokumentfil, der måles.

Gråtoneværdi

Dette er en måling af lysstyrke, enten fra 0 til 255 (for 8-bit-billeder), 0 til 32.768 (for 16-bit-billeder) eller 0,0 til 10 (for 32-bit-billeder). For alle målinger, der relateres til grå værdier, konverteres billedet internt til gråtone (svarer til at vælge Billede > Tilstand > Gråtone) ved hjælp af standardprofilen for gråtone. Derefter foretages de anmodede beregninger (gennemsnit, median, minimum, maksimum) for hver funktion og for oversigten.

Højde

Markeringens højde (maks. y – min. y) i enheder i henhold til den aktuelle måleskala.

Histogram

Genererer histogramdata for hver kanal i billedet (tre for RGB-billeder, fire for CMYK osv.) ved at indspille antallet af pixel for hver værdi fra 0 til 255 (16- eller 32-bit-værdier konverteres til 8-bit-værdier). Når du eksporterer data fra målingsloggen, eksporteres de numeriske histogramdata til en CSV-fil (kommasepareret værdi). Filen placeres i sin egen mappe på samme placering, hvortil målingsloggens tabulatorseparerede tekstfil eksporteres. Histogramfiler tildeles et entydigt tal, der starter ved 0 og fortsætter efter 1. For flere markeringer, der måles samtidigt, genereres en histogramfil for det samlede markerede område, plus yderligere histogramfiler for hver markering.

Integreret tæthed

Summen af værdierne for markeringens pixel. Dette svarer til resultatet af område (i pixel) gange gennemsnitlig grå værdi.

Mærke

Identificerer og nummererer automatisk hver måling som Måling 1, Måling 2 osv. For flere markeringer, der måles samtidigt, tildeles hver markering et yderligere funktionsmærke og tal.

Længde

Lineær afstand, der på billedet er defineret af linealværktøjet i enheder i henhold til den aktuelle måleskala.

Perimeter

Markeringens perimeter. For flere markeringer, der måles samtidigt, genereres en måling for den samlede perimeter for alle markeringer, plus yderligere målinger for hver markering.

Skalér

Kildedokumentets måleskala (f.eks. 100 px = 3 mil).

Skalaenheder

Måleskalaens logiske enheder.

Skaleringsfaktor

Antallet af pixel, der er tildelt skalaenheden.

Kilde

Målingens kilde: linealværktøj, optællingsværktøj eller markering.

Bredde

Markeringens bredde (maks. x – min. x) i enheder i henhold til den aktuelle måleskala.

Oprette en forudindstilling for datapunkt

 1. Vælg Billede > Analyse > Vælg datapunkter > Brugerdefineret.

 2. Vælg de datapunkter, der skal medtages i forudindstillingen.
 3. Klik på Gem forudindstilling, og navngiv forudindstillingen.
 4. Klik på OK. Forudindstillingen gemmes og er tilgængelig i undermenuen Analyse > Vælg datapunkter.

Redigere en forudindstilling for datapunkt

 1. Vælg Billede > Analyse > Vælg datapunkter > Brugerdefineret.

 2. Vælg den forudindstilling, du vil redigere, i menuen Forudindstilling.
 3. Vælg eller fravælg datapunkter. Navnet på forudindstillingen ændres til Brugerdefineret.
 4. Klik på Gem forudindstilling. Indtast det oprindelige navn på forudindstillingen for at erstatte den eksisterende forudindstilling, eller indtast et nyt navn for at oprette en ny forudindstilling.

Slette en forudindstilling for datapunkt

 1. Vælg Billede > Analyse > Vælg datapunkter > Brugerdefineret.

 2. Vælg den forudindstilling, du vil slette, i menuen Forudindstilling.
 3. Klik på Slet forudindstilling og derefter på Ja for at bekræfte sletningen.
 4. Klik på OK.

Bruge målingsloggen

Hvis du måler et objekt, registrerer panelet Målingslog måledataene. Hver række i loggen repræsenterer et målesæt, mens kolonner repræsenterer datapunkterne i et målesæt.

Når du måler et objekt, vises en ny række i målingsloggen. Du kan ændre rækkefølgen af kolonner i loggen, sortere data i kolonner, slette rækker eller kolonner eller eksportere data fra loggen til en kommasepareret tekstfil.

Få vist målingsloggen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Billede > Analyse > Registrer målinger.

  • Vælg Vindue > Målingslog.

Markere rækker i loggen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en række i loggen for at markere den.

  • Hvis du vil markere flere sammenhængende rækker, skal du klikke på den første række og trække gennem flere rækker. Du kan også klikke på den første række og derefter holde Skift nede og klikke på den sidste række.

  • Hvis du vil markere ikke-sammenhængende rækker, skal du klikke på den første række og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på yderligere rækker.

  • Hvis du vil markere alle rækker, skal du klikke på Marker alle.

  • Hvis du vil fravælge alle rækker, skal du klikke på Marker ingen.

Markere kolonner i loggen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en kolonneoverskrift.

  • Hvis du vil markere sammenhængende kolonner, skal du klikke på kolonneoverskriften og trække gennem flere kolonner. Du kan også klikke på den første kolonneoverskrift og derefter holde Skift nede og klikke på den sidste kolonneoverskrift.

  • Hvis du vil markere ikke-sammenhængende kolonner, skal du klikke på den første kolonneoverskrift og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på yderligere kolonneoverskrifter.

Ændre rækkefølgen eller størrelsen af kolonner eller sortere dem i loggen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk markerede kolonner for at ændre rækkefølgen af dem i loggen. Kolonneplaceringen er angivet af en dobbelt sort linje.

  • Hvis du vil ændre størrelsen af en kolonne, skal du klikke på kolonneoverskriften og derefter trække separatoren.

  • Hvis du vil sortere data i en kolonne, skal du klikke på kolonneoverskriften for at ændre sorteringsrækkefølgen eller højreklikke på overskriften og vælge Sorter stigende eller Sorter faldende. (Rækkefølgen af rækker kan ikke ændres manuelt).

Slette rækker eller kolonner fra loggen

 1. Vælg en eller flere rækker eller kolonner i loggen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet i målingsloggens indstillingsmenu.

  • Klik på ikonet Slet øverst i panelet.

  • Højreklik i en række- eller kolonneoverskrift, og vælg derefter Slet i pop op-menuen.

Eksportere målingslogdata

Du kan eksportere data fra målingsloggen til en kommesepareret tekstfil. Du kan åbne tekstfilen i et regnearksprogram og foretage statistiske eller analytiske beregninger ud fra måledataene.

 1. Vælg en eller flere rækker med data i loggen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksporter i målingsloggens indstillingsmenu.

  • Klik på ikonet Eksporter øverst i panelet.

  • Højreklik i en række, og vælg derefter Eksporter i pop op-menuen.

 3. Indtast filnavn og placering, og klik på Gem.

  Målingerne eksporteres til en kommasepareret UTF-8-tekstfil.


Adobe-logo

Log ind på din konto