Riviväli

Tietoja rivivälistyksestä

Tässä aiheessa kerrotaan, miten rivivälistystä käytetään länsimaista tekstiä koostettaessa. Lisätietoja CJK-tekstistä on artikkelissa Tietoja rivivälistyksestä aasialaisessa tekstissä.

Tekstirivien välistä pystysuoraa tilaa kutsutaan rivivälistykseksi. Rivivälistys mitataan tekstirivin perusviivasta sen yläpuolella olevan tekstirivin perusviivaan. Perusviiva on se näkymätön viiva, johon useimmat juuripiirrottomat kirjaimet rajautuvat.

Automaattisen rivivälistyksen oletusarvo on 120 % kirjasinkoosta. (Rivivälistys 12 pistettä, kirjasin 10 pistettä). Kun automaattinen rivivälistys on käytössä, InCopy näyttää rivivälistysarvon suluissa Merkki-välilehden Rivivälistys-valikossa.

Riviväli

A. Riviväli B. Tekstin korkeus C. Kun yhden sanan kirjasinkoko on suurempi kuin muun tekstin, rivin rivivälistys on suurempi. 

Tietoja rivivälistyksestä aasialaisessa tekstissä

Rivivälistyksen perussijainti voidaan määrittää Kappale-paneelivalikon Rivivälistyksen perussijainti ‑asetuksella. Oletusasetusta (Em-ruutu ylhäällä/oikealla) käytettäessä tekstirivien rivivälistys lasketaan em-ruudun yläosasta seuraavan rivin em-ruudun yläosaan. Kun valitset rivin ja lisäät rivivälistyksen arvoa Em-ruutu ylhäällä/oikealla ‑asetuksella, valitun rivin ja seuraavan rivin väli kasvaa, sillä suunnan rivivälistys lasketaan nykyisestä rivistä seuraavaan riviin. Kaikki muut Rivivälistyksen perussijainti ‑asetukset mittaavat rivivälistyksen nykyisestä rivistä edelliseen riviin, joten rivivälistyksen määrän muuttaminen näillä asetuksilla lisää nykyisen viivan yläpuolella olevaa aki-viivaa.

Riviväli sisältää em-ruudun korkeuden ja viivan aki-välin.

Aseta rivivälistys Merkki- tai Ohjaus-välilehden Rivivälistys-valikosta. Oletusasetuksena on Automaattinen. Kun valittuna on Automaattinen rivivälistys, rivivälistyksen arvo näytetään suluissa Merkki-välilehden Rivivälistys-valikossa. Automaattinen-asetuksen arvo vaihtelee tekstikehysten ja kehysruudukoissa olevan tekstin mukaan. Automaattinen rivivälistys ‑asetuksen arvo voidaan määrittää Kappale-välilehden Palstaan sovitus ‑valikkokohdassa. Tekstikehyksissä olevan tekstin automaattisen rivivälistyksen oletusarvo on InCopyssa 175 % asetetusta kirjasinkoosta. Kehysruudukoissa olevan tekstin tapauksessa se on 100 %, minkä ansiosta ruudukossa olevan tekstin rivit voidaan levittää ruudukon tasauksella.

Kun ruudukon tasauksen arvona on Ei mitään, määritä tekstikehyksessä olevan tekstin rivivälistys Merkki-välilehden Rivivälistys-arvon avulla. Kun ruudukon tasauksen arvona on jokin muu kuin Ei mitään, rivivälistys määräytyy rivirekisteriasetusten perusteella.

Huomautus:

Kun kopioit kehysruudukossa olevan tekstin ja liität sen tekstikehykseen, teksti liitetään kehysruudukon määritteillä, joten rivivälistyksen Automaattinen-asetuksen arvona on 100 %. Jos riviväli näyttää ahtaalta, älä käytä automaattista asetusta, vaan määritä rivivälistyksen arvo itse.

Jos haluat määrittää kehysruudukoissa olevan rivivälistyksen, käytä rivivälistyksen arvon sijaan Kehysruudukon asetukset ‑valintaikkunan Riviväli-toimintoa. Kehysruudukossa olevan tekstin rivivälistyksen arvo on Riviväli-asetuksen arvon ja ruudukon koon (kirjasinkoon) summa. Toisin sanoen jos ruudukon koko on 13Q ja riviväli on 10H, todellinen rivivälistyksen arvo on 23H.

Huomaa, että kehysruudukkoon asetetun tekstin tapauksessa ruudukon oletustasausasetuksena on Keskitä. Tällöin rivivälistyksen arvo on ruudukon keskikohdan ja seuraavan ruudukon keskikohdan välinen arvo. Kun ruudukon tasausasetukseksi on määritetty Ei mitään, rivivälistys määräytyy ruudukossa määritetyn sijainnin mukaan. Kun ruudukon tasausasetuksena on Ei mitään, rivivälistys määräytyy Merkki-välilehden Rivivälistys-arvon mukaan.

Kehysruudukon rivivälistys määräytyy monimutkaisesti. Sijoitetun tekstin osalta todellinen rivivälistyksen arvo vaihtelee kirjasinkoon, rivivälistyksen arvon ja Kappale-paneelin Gyoudori-asetusten mukaan. Ota seuraavat asiat huomioon:

 • Jos kehysruudukon kirjasinkokoa ei muuteta, mutta kirjasinkoko tai sijoitetun tekstin rivivälistyksen arvo muutetaan Merkki-paneelissa määritettyä ruudukon kokoa pienemmäksi, teksti tasataan ruudukkoon Ruudukon tasaus ‑asetusten mukaan.

 • Jos kehysruudukon kirjasinkokoa (ruudukon kokoa) ei muuteta, mutta sijoitetun tekstin kirjasinkoko muutetaan Merkki-paneelissa ruudukon kokoa ja riviväliä suuremmaksi, gyoudori määritetään automaattisesti. Jos Gyoudori-asetuksena on Automaattinen, voit suorittaa kohdistuksen ruudukkoon 0,5 rivin välein eli 1,5, 2, 2,5, 3 jne. Jos Gyoudori-asetuksena on jokin muu kuin Automaattinen, teksti tasataan ruudukkoon tämän asetuksen mukaisesti, ja suuria kirjasinkokoja käytettäessä merkit ovat päällekkäin.

 • Jos kehysruudukon kirjasinkokoa (ruudukon kokoa) ei muuteta, mutta sijoitetun tekstin gyoudorin asetus määritetään Merkki-paneelissa ruudukon kokoa ja riviväliä suuremmaksi, seuraavaan riviin sovelletaan rivivälistystä, kun rivivälistyksen asetuksena on Automaattinen. Jos kehysruudukon koko on esimerkiksi 13Q ja riviväliksi on asetettu 10H, kun rivivälistyksenä on 24H, teksti sijoitetaan joka toiselle riville. Jos arvona on 47H, teksti sijoitetaan joka kolmannelle riville. Jos asetuksena on jokin muu kuin Automaattinen, määritetty Rivivälistys-arvo ohitetaan.

Rivivälistyksen muuttaminen

Rivivälistys on merkkikohtainen määrite. Sen mukaan samassa kappaleessa voi käyttää useampaa kuin yhtä rivivälistysarvoa. Tekstirivin rivivälistysarvo määräytyy sen suurimman arvon mukaan. Asetuksen valitsemalla voit kuitenkin määrittää, että rivivälistystä käytetään koko kappaleessa, ei vain kappaleen tekstissä. Tämä asetus ei vaikuta nykyisten kehysten rivivälistykseen.

Valitun tekstin rivivälistyksen muuttaminen

 1. Valitse muutettava teksti.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse haluamasi rivivälistys Merkki- tai Ohjaus-välilehden Rivivälistys-valikosta .

  • Valitse haluamasi rivivälistys Merkki- tai Ohjaus-välilehden Rivivälistys-valikosta .

  • Valitse nykyinen rivivälistysarvo ja kirjoita uusi arvo.

  • Kun luot kappaletyyliä, muuta rivivälistys Perusmerkkimuotoilut-ikkunassa.

Jos InCopy ohittaa rivinvälistysmuutoksen, pystytasaus tai kohdistus rivirekisteriin on kenties valittuna. Valitse Objekti > Tekstikehyksen asetukset ja varmista, että pystytasaus on asetettu Ylä-arvoon, ja varmista, että Älä kohdista rivirekisteriin on valittuna Kappale-paneelissa, Ohjauspaneelissa, tai kappaletyylissä.

Huomautus:

Pystysuoraa väliä voi säätää myös tasaamalla tekstin rivirekisteriin. Kun rivirekisteri on määritetty, rivirekisterin asetukset ohittavat rivivälistysarvon.

Oletusarvoisen rivivälistysprosentin muuttaminen

 1. Valitse muokattavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Palstaan sovitus.
 3. Valitse Kappale-paneelivalikosta Länsimaisen tekstin palstaan sovitus.
 4. Määritä Automaattinen rivivälistys -kohtaan uusi oletusarvo. Pienin arvo on 0 % ja suurin 500 %.
Huomautus:

Ohjauspaneelin valikon Rivivälistys-ponnahdusikkunan Automaattinen-asetus määrittää Palstaan sovitus -valintaikkunan Automaattinen rivivälistys -arvon suhteessa merkkikokoon (%). Oletusarvo on 175 % tekstikehyksille ja 100 % kehysruudukoille.

Rivivälistyksen käyttäminen koko kappaleissa

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InCopy  > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Käytä rivivälistystä koko kappaleessa ja valitse OK.
Huomautus:

Jos lisäät rivivälistyksen tekstiin merkkityylin osana, rivivälistys vaikuttaa vain tekstiin, jossa merkkityyliä käytetään (ei koko kappaleeseen) riippumatta siitä, onko Käytä rivivälistystä koko kappaleessa -asetus valittu.

Viivan korkeuden säätäminen merkkien mittasuhteiden mukaan

Jos muutat tekstikehyksessä olevan tekstin suunnan vastakkaiseksi (vaakasuuntaisen tekstin pystysuuntaiseksi tai pystysuuntaisen tekstin vaakasuuntaiseksi), viivan korkeus muutetaan sen oletusarvoksi ruudukon kokoon katsomatta. Jos esimerkiksi 13Q-merkit sijoitetaan vaakasuuntaiseen 13Q-kehysruudukkoon, kun merkkien pystysuuntaisena mittasuhteena on 200 %, viivan korkeus kaksinkertaistetaan 26Q:ksi ruudukon kokoon katsomatta. Jos tämä toiminto poistetaan käytöstä, viivan korkeus pysyy samana kuin merkkien korkeus, ja vain merkkien mittasuhdetta muutetaan.

 1. Valitse teksti, jota varten haluat muuttaa viivan korkeutta merkkien mittasuhteiden mukaan.
 2. Valitse Kappale-paneelivalikosta tai ohjauspaneelin valikosta Säädä viivan korkeutta merkkien skaalauksella.

  Rivin korkeutta säädetään. Merkkikohtaisena määritteenä tämä ominaisuus määritetään jokaiselle merkille, mutta viivan korkeus koko riville, joka sisältää määritetyt merkit.

Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, valitse teksti, jota varten toiminto otettiin käyttöön, valitse Kappale-paneelivalikon tai ohjauspaneelin valikon Säädä viivan korkeutta merkkien skaalauksella ‑asetus uudelleen ja poista se käytöstä.

Rivivälistyksen perussijainnin ottaminen käyttöön

Jos määrität ruudukon tasauksen arvoksi Ei mitään, rivivälistystä sovelletaan oletusarvoisesti nykyisen rivin em-ruudun yläosasta tai oikeasta reunasta seuraavan rivin em-ruudun yläosaan tai oikeaan reunaan. Jos lisäät rivivälistyksen arvoa, uusi arvo otetaan käyttöön kaikilla valituilla riveillä.

 1. Valitse teksti ja määritä Kappale-paneelivalikon tai ohjauspaneelin valikon Ruudukon tasaus ‑asetukseksi Ei mitään.
 2. Määritä rivivälistys Merkki-välilehdessä. Määritä arvoksi jokin muu kuin Automaattinen ja valitse Merkkivälistys pysyvällä arvolla.
 3. Valitse Kappale-paneelivalikon tai ohjauspaneelin valikon Rivivälistyksen perussijainti ‑kohdasta asianmukainen rivivälistyksen perusta.

Jos haluat määrittää tasaisen rivivälistyksen kirjasinkokoon katsomatta, voit määrittää rivivälistyksen rivin keskeltä Em-ruutu keskelle ‑toiminnolla.

Huomautus:

Jos haluat kehysruudukoiden tapauksessa tasata sisällön ruudukon riviväliin, kun riveillä käytetään eri kirjasinkokoja, aseta ruudukon tasausasetukseksi Keskelle ja Kappale-paneelin Gyoudori-asetukseksi jokin muu kuin Automaattinen.

Rivivälistyksen perussijainti ‑asetukset

Valitse Kappale-paneelivalikon tai ohjauspaneelin valikon Rivivälistyksen perussijainti ‑kohdasta rivivälistyksen perustaksi seuraavat asetukset.

Em-ruutu ylös/oikealle

Vaakasuuntaisissa ruudukoissa rivivälistys perustuu em-ruudun yläosaan, kun taas pystysuuntaisissa ruudukoissa rivivälistys perustuu em-ruudun oikeaan reunaan. Rivivälistys mitataan nykyisen rivin yläosasta tai oikeasta reunasta seuraavan rivin yläosaan tai oikeaan reunaan. Nämä asetukset ovat oletusasetuksia.

Em-ruutu keskelle

Rivivälistys lasketaan nykyisen rivin keskikohdasta edellisen rivin keskikohtaan. Jos samassa kappaleessa on eri kirjasinkokoja, kunkin rivin em-ruutujen reunojen välit ovat epätasaisia. Kun valittuna on Em-ruutu keskelle, ja eri kirjasinkoo’ille on määritetty kiinteä rivivälistys, voit tasata ympärillä olevien rivien rivivälit, sillä rivivälistys perustuu nykyisen em-ruudun keskikohtaan.

Länsimaisen merkin peruslinja

Rivivälistys perustuu länsimaisen merkin peruslinjaan. Rivivälistys mitataan nykyisen rivin peruslinjasta edellisen rivin peruslinjaan. Tämä rivivälistysmenetelmä on sama kuin mitä käytetään länsimaisten merkkien koostajassa. Länsimaisen merkin peruslinja on jokaisella kirjasimella erilainen. Merkin paikka voi vaihdella jopa samaa kirjasinkokoa käytettäessä, jos kirjasimet ovat erilaisia.

Em-ruutu alas/vasemmalle

Vaakasuuntaisissa ruudukoissa rivivälistys perustuu em-ruudun alaosaan, kun taas pystysuuntaisissa ruudukoissa rivivälistys perustuu em-ruudun vasempaan reunaan. Rivivälistys mitataan nykyisen rivin vasemmasta reunasta tai alaosasta edellisen rivin vasempaan reunaan tai alaosaan.

Huomautus:

Sama kohde on läsnä Kappale-paneelin valikon tai ohjauspaneelin valikon Ruudukon tasaus ‑kohdassa. Nämä kohteet toimivat ruudukon tasauksen pohjana, eivät rivivälistyksen pohjana. Älä sekoita näitä asioita keskenään.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa