XML:n käyttäminen

Adobe InDesign CS5 on yksi monista sovelluksista, jotka voivat tuottaa ja käyttää XML-sisältöä. Kun olet nimiöinyt InDesign-tiedoston sisällön, voit tallentaa ja viedä tiedoston XML-tiedostona, jotta sen tarkoitus voidaan muuttaa toisessa InDesign-tiedostossa tai toisessa sovelluksessa. Vastaavasti voit myös tuoda XML-tiedoston InDesigniin ja määrittää InDesignin näyttämään ja muotoilemaan XML-tiedot haluamallasi tavalla.

Tietoja XML:stä

XML (Extensible Markup Language) on tapa, jolla muutetaan tiedoston sisältämien tietojen tarkoitusta tai automatisoidaan yhden tiedoston tietojen korvaaminen toisen tiedoston tiedoilla. XML käyttää nimiöitä tiedon osien, esimerkiksi otsikon tai jutun kuvailemiseen. Nämä nimiöt merkitsevät tiedot niin, että ne voidaan tallentaa XML-tiedostoon, jolloin niitä voidaan käsitellä oikein toisiin tiedostoihin vietäessä. XML on eräänlainen tietojen muuntamismekanismi. XML-nimiöt merkitsevät tiedoston tekstin ja muun sisällön niin, että sovellukset tunnistavat ja voivat esittää tiedot.

Extensible language (laajennettava kieli)

XML on laajennettava kieli, koska käyttäjät voivat luoda omia XML-nimiöitä. Käyttäjät voivat luoda yksin nimiön jokaiselle tietotyypille, jonka tarkoituksen he haluavat muuttaa. XML-nimiöt eivät sisällä tietoja siitä, miten tiedot pitäisi näyttää tai muotoilla. XML-nimiöiden tarkoitus on vain sisällön tunnistaminen.

Esimerkiksi InCopyssa voit luoda Otsikko1-nimiön ja määrittää sen julkaisun jokaiseen ensimmäisen tason otsikkoon. Kun olet tallentanut julkaisun XML-tiedostona, Otsikko1-sisältö voidaan tuoda ja ottaa käyttöön sovelluksessa, joka lukee XML-kieltä, esimerkiksi Web-sivuna, painettuna kuvastona, hakemistona, hinnastona tai tietokannan taulukkona.

InDesign on yksi monista sovelluksista, jotka voivat tuottaa ja käyttää XML-sisältöä. Kun olet nimiöinyt InDesign-tiedoston sisällön, voit tallentaa ja viedä tiedoston XML-tiedostona, jotta sen tarkoitus voidaan muuttaa toisessa InDesign-tiedostossa tai toisessa sovelluksessa. Vastaavasti voit myös tuoda XML-tiedoston InDesigniin ja määrittää InDesignin näyttämään ja muotoilemaan XML-tiedot haluamallasi tavalla.

Adobe InCopy on yksi monista sovelluksista, jotka voivat tuottaa ja käyttää XML-sisältöä. Kun olet nimiöinyt InCopy-tiedoston sisällön, voit tallentaa ja viedä tiedoston XML-tiedostona, jotta sen tarkoitus voidaan muuttaa toisessa InCopy-tiedostossa, InDesign-tiedostossa tai toisessa sovelluksessa.

InCopyssa voit luoda XML-nimiöitä ja nimiöidä julkaisun osia, vaikka et olisi kokenut XML-kielen käyttäjä. InCopy hoitaa XML-ohjelmoinnin taustalla ja luo XML:n puolestasi, kun viet julkaisun XML-muodossa.

Huomautus:

Älä sekoita XML-nimiöitä InCopyn nimiöityyn tekstiin. Lisätietoja nimiöidystä tekstistä, jonka käyttäminen on toinen tapa viedä ja tuoda InCopy-sisältöä, on nimiöidyn tekstin PDF-tiedostossa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_fi (PDF).

XML-tietorakenne

Elementti on XML-tietojen rakennusosa. Elementti on nimiöityä tietoa. XML-tiedostoissa elementit ovat sisäkkäin muiden elementtien kanssa ja muodostavat hierarkkisen tietorakenteen.

XML-tietorakenne näkyy Rakenne-ruudussa, jossa näkyvät elementtien hierarkia ja järjestys. XML-rakenteessa alaelementit sisältyvät yläelementteihin, jotka puolestaan voivat nekin olla alaelementtejä. Toisesta suunnasta katsoen yläelementit sisältävät alaelementtejä ja nämä alaelementit voivat vuorostaan olla yläelementtejä muille alaelementeille.

Esimerkiksi seuraavassa kuvassa on luku-elementti, joka sisältää (on yläelementti) useita resepti-elementtejä. Jokainen resepti-elementti on puolestaan yläelementti elementeille nimeltä reseptin nimi, ainekset, ohjeet, huomautukset ja annokset. Kaikki elementit sisältyvät Pääelementtiin, joka näkyy Rakenne-paneelin yläosassa.

XML InDesignin Rakenneruudussa (vasen) ja sivuasetteluun sijoitettuna (oikea)

Esimerkiksi seuraavassa kuvassa on luku-elementti, joka sisältää (on yläelementti) resepti-elementin. Tämä resepti-elementti on puolestaan yläelementti elementeille nimeltä reseptin nimi ja ainekset. Kaikki elementit sisältyvät Juttu-elementtiin, joka näkyy aina Rakenne-paneelin yläosassa.

XML-nimiöillä muotoiltu InCopy-julkaisu

XML-työkalut

InCopy sisältää Rakenne-ruudun ja Nimiöt-paneelin XML-sisällön käsittelemistä varten. Rakenne-ruutu näyttää kaikki julkaisun elementit ja niiden hierarkian. InCopy näyttää elementin tunnistamisen helpottamiseksi elementin nimiön ja kuvakkeen, joka ilmaisee elementin sisällön tyypin. Lisäksi Rakenne-ruudussa voidaan näyttää elementin tekstin ensimmäiset sanat. Näitä kutsutaan tekstikatkelmiksi, joita ei pidä sekoittaa katkelmatiedostoihin. Katkelmatiedostoihin tallennetaan objekteja myöhempää käyttöä varten.

Rakenne-ruutu (vasemmalla) ja Nimiöt-paneeli (oikealla)

A. Kolmio elementtien laajentamiseen tai kutistamiseen B. Elementti (sijoitettu sivuasetteluun) C. Elementti (ei sivuasettelussa) D. Tekstikatkelma E. Elementin nimiö 

Rakenne-ruutu (vasemmalla) ja Nimiöt-paneeli (oikealla)

A. Kolmio elementtien laajentamiseen tai kutistamiseen B. Sivuasetteluun sijoitettu elementti C. Tekstikatkelma D. Elementin nimiö 

Rakenne-ruudussa voidaan tarkastella, muokata ja hallita XML-elementtejä. Käytät Rakenne-ruutua monin eri tavoin, kun työskentelet XML:n parissa. Jos esimerkiksi haluat sijoittaa tuodun XML-sisällön sivuasetteluun, voit vetää elementtejä Rakenne-ruudusta suoraan sivulle. Tarvitset Rakenne-ruutua myös elementtien hierarkian muuttamiseen. Voit lisätä elementtejä, määritteitä, kommentteja ja käsittelyohjeita Rakenne-ruudun avulla.

Nimiöt-paneelissa on lueteltu elementtien nimiöt. Nimiöitä voi tuoda, viedä, lisätä, poistaa ja nimetä uudelleen. Nimiöt-paneelia käytetään lisättäessä elementtien nimiöitä sisältöön, joka on tarkoitus tallentaa XML-muodossa, ja lisättäessä nimiöitä kehyksiin ennen kuin niihin tuodaan XML-sisältöä.

Nimiöt-paneelissa on lueteltu elementtien nimiöt. Nimiöitä voi tuoda, viedä, lisätä, poistaa ja nimetä uudelleen. Nimiöt-paneelissa voit liittää elementtien nimiöt sisältöön, jonka aiot viedä XML-muotoon.

Tietoja DTD-tiedostoista

Jos aiot jakaa XML-tietoja muiden kanssa, teidän pitää sopia nimiöiden vakionimistä ja elementtien vakiomääritteistä, jotta ryhmän jokainen jäsen käyttää nimiöitä samalla tavoin. Yksi tapa hallita XML-tietojen jakamista on käyttää DTD-tiedostoa (Document Type Definition).

DTD-tiedosto sisältää joukon elementtejä ja määritteitä ryhmän jäsenten käyttöä varten. Se myös määrittää säännöt, jotka koskevat elementtien sijaintia rakennehierarkiassa. DTD-tiedosto voi esimerkiksi edellyttää, että Otsikko-elementti on hierarkiassa Juttu-elementin alapuolella, koska otsikon oletetaan näkyvän jutun sisällä. Jos otsikko nimiöidään mutta sen sisältävää juttua ei, DTD-tiedosto merkitsee Otsikko-elementin virheelliseksi. Voit etsiä ja merkitä InDesign-tiedoston rakennevirheet käyttämällä DTD-tiedostoa. Tätä prosessia kutsutaan vahvistamiseksi.

Jos haluat käyttää DTD-tiedostoa (eikä julkaisu vielä sisällä sitä), lataa se julkaisuun. Ladattaessa tuodaan elementtien nimet DTD-tiedostosta Nimiöt-paneeliin. Muut saman DTD-tiedoston ladanneet näkevät samat elementtien nimet. Näin varmistetaan, että ryhmän jokainen jäsen käyttää samoja elementtejä. Tuodut elementit ovat lukittuja. Niitä ei voi poistaa eikä niiden nimiä vaihtaa, ellei DTD-tiedostoa poisteta julkaisusta.

DTD-tiedostoa ei voi tuoda InCopyyn, mutta InDesigniin tuodut DTD-tiedostot ovat käytettävissä, kun juttua muokataan InCopyssa. Voit varmistaa nimiöiden virheettömän käytön tarkastelemalla DTD-tiedostoa InCopyssa ja vertaamalla juttuja siihen.

DTD-tiedosto avattu InCopyssa tarkasteltavaksi

XML-sääntöjoukot

XML-sääntöjoukot ovat komentosarjakielellä (esimerkiksi JavaScript tai AppleScript) kirjoitettuja ohjeita, jotka tutkivat XML-tietoja ja suorittavat tietyt toimenpiteet, jos tiedot vastaavat tiettyjä ehtoja. Kukin sääntö sisältää vähintään yhden ehdon ja vähintään yhden toimenpiteen. Sääntö vertaa XML-tietoja ehtoihin, ja jos ehto toteutuu, sääntö suorittaa asianmukaisen toimenpiteen. XML-sääntö voi esimerkiksi määrittää, että aina Kappale-elementin esiintyessä Alaotsikko-elementissä (ehto), käytetään tiettyä tyyliä (toimenpide), tai aina Tuote-elementin (ehto) esiintyessä luodaan uusi kehys ja tuodaan tuotekuva (toimenpiteet). XML-sääntöjen avulla voidaan luoda ja muotoilla dynaamisesti XML:ään perustuvia asetteluja.

XML-tiedostojen valmisteleminen K4- tai InCopy-työnkulkuja varten

XML-tunnisteita käyttävät tiedostot on valmisteltava käytettäviksi K4- tai InDesign-/InCopy-työnkulkuympäristöissä. Tällöin on ehkä säädettävä sitä, miten rakenne valmistellaan ja miten XML tuodaan InDesign-tiedostoihin.

XML:n voi tuoda InDesigniin kahdella eri tavalla: yhdistämällä ja liittäminen. Yhdistämällä voit korvata aiemmin luodun rakenteen, kun taas liittämällä lisätään olemassa olevaan rakenteeseen. Kummassakin tapauksessa on tärkeää, että pääelementti ei liity tekstikehykseen. Käytä Pääelementti-nimistä oletuselementtiä tai nimeä tämä elementti uudelleen nykyisen työnkulun tai muun edellytyksen perusteella tarpeen mukaan. Varmista jälleen, ettei se liity tekstikehykseen.

Lisätietoja XML:n käyttämisestä K4- tai InCopy-työnkuluissa saat järjestelmänvalvojalta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?